Meer
Publicatiedatum: 25-09-2019

Inhoud

Sitemap

Programmabegroting 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Algemeen Blz. 5  
De kadernota Blz. 6  
De aangenomen moties en amendement Blz. 7  
Financieel overzicht Blz. 8  
Tot slot Blz. 9  
Leeswijzer Blz. 10  
Bestuur Blz. 11  
College van Burgemeester en wethouders Blz. 12  
Bestuurlijke structuur Blz. 13  
Overzicht van wijzigingen Blz. 14  
Toelichting Blz. 15  
Doelstellingen Blz. 16  
Overzicht van wijzigingen Blz. 17  
Bij de complexere vergunningen voor evenementen zal er meer toezicht en handhaving komen op de voorschriften gesteld in de afgegeven vergunning. Blz. 18  
Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen (operationalisering en uitvoering) Blz. 19  
Subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid. Blz. 20  
Uitvoeren leerlingenvervoer Blz. 21  
Verstrekken lening vloer Veenmuseum Blz. 22  
Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit Blz. 23  
Programma Sociaal Domein Blz. 24  
Inleiding Blz. 25  
Doelenboom Sociale Zaken Blz. 26  
Doelenboom Blz. 27  
Inhoudelijk perspectief Blz. 28  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 29  
Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij Blz. 30  
Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners Blz. 31  
Doelstellingen Blz. 32  
Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd Blz. 33  
Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut Blz. 34  
In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Blz. 35  
ONTWIKKELING: Uitvoeren sociale werkvoorziening Blz. 36  
Uitvoeren ontwikkelprogramma transformatie sociaal domein Blz. 37  
Uitvoeren van ‘zittend bestand SW’ dit door middel van een integrale aanpak Blz. 38  
Verstrekken bedrijfskredieten Blz. 39  
Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren Blz. 40  
In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Blz. 41  
Inzet fraudepreventie en handhaving Blz. 42  
Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 43  
Inzet van wettelijke regelingen ( m.n. minimabeleid) Blz. 44  
ONTWIKKELING Updaten integrale beleidsplan Handhaving Sociaal Domein Blz. 45  
Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 46  
Verstrekken inkomensvoorzieningen Blz. 47  
Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau Blz. 48  
Inzet fraudepreventie en handhaving Blz. 49  
Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 50  
ONTWIKKELING Updaten integrale beleidsplan Handhaving Sociaal Domein Blz. 51  
Verstrekken inkomensvoorzieningen Blz. 52  
Subdoel: Afname van het aantal inwoners met niet beheersbare problematische schulden Blz. 53  
Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 54  
Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd Blz. 55  
Inzet fraudepreventie en handhaving Blz. 56  
Nazorg van ex-gedetineerden Blz. 57  
ONTWIKKELING Updaten integrale beleidsplan Handhaving Sociaal Domein Blz. 58  
ONTWIKKELING: Inzet van Vluchtelingenwerk Oost Nederland Blz. 59  
Verstrekken inkomensvoorzieningen Blz. 60  
Voldoen aan de wettelijke taakstelling statushouders Blz. 61  
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 62  
Financieel overzicht Blz. 63  
Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning Blz. 64  
Doelenboom Blz. 65  
Inhoudelijk perspectief Blz. 66  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 67  
Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis Blz. 68  
Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte Blz. 69  
Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst Blz. 70  
Doelstellingen Blz. 71  
Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend Blz. 72  
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 73  
Beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen Blz. 74  
Financiële ontwikkelingen sociaal domein Blz. 75  
Inloopfunctie GGZ Blz. 76  
Ontwikkelen Twentse Monitor Sociaal Domein Blz. 77  
ONTWIKKELING: Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Blz. 78  
Organiseren toezicht Wmo in Samen14 verband Blz. 79  
Per kwartaal evalueren cliënt-ondersteuning met uitvoerende partijen Blz. 80  
Realiseren actiepunten Transformatieplan Blz. 81  
Subsidiëren van maatschappelijk werk Blz. 82  
Verstrekken gehandicapten parkeerkaart Blz. 83  
Subdoel: Algemene maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend Blz. 84  
4 zorgloketten in de kernen Blz. 85  
Bepalen van de inzet en rol wijkverpleeg-kundige i.s.m. verzekeraar en aanbieders Blz. 86  
Beschikbaar stellen collectieve zorgverzekering Blz. 87  
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 88  
Beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen Blz. 89  
Inloopfunctie GGZ Blz. 90  
Monitoren toegankelijkheid voorzieningen aangeboden door centrumgemeenten Blz. 91  
Monitoren van randvoorwaarden aan woonservicegebieden Blz. 92  
Ontwikkelen Twentse Monitor Sociaal Domein Blz. 93  
Organiseren toezicht Wmo in Samen14 verband Blz. 94  
Per kwartaal evalueren cliënt-ondersteuning met uitvoerende partijen Blz. 95  
Realiseren actiepunten Transformatieplan Blz. 96  
Subsidiëren organisaties gericht op mensen met een beperking Blz. 97  
Subsidiëren van maatschappelijk werk Blz. 98  
Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 99  
Versterken voorliggend veld Blz. 100  
Verstrekken gehandicapten parkeerkaart Blz. 101  
Welzijnswerk Blz. 102  
Subdoel: Het gebruik van de vier woonservicegebieden Blz. 103  
4 zorgloketten in de kernen Blz. 104  
Bepalen van de inzet en rol wijkverpleeg-kundige i.s.m. verzekeraar en aanbieders Blz. 105  
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 106  
Inloopfunctie GGZ Blz. 107  
Monitoren toegankelijkheid voorzieningen aangeboden door centrumgemeenten Blz. 108  
Monitoren van randvoorwaarden aan woonservicegebieden Blz. 109  
Realiseren actiepunten Transformatieplan Blz. 110  
Welzijnswerk Blz. 111  
Subdoel: Er is meer aanspraak gedaan op informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers) Blz. 112  
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 113  
Gericht stimuleren vrijwilligerswerk onder bepaalde doelgroepen Blz. 114  
Inloopfunctie GGZ Blz. 115  
Inventariseren behoefte aan ondersteuning en advies van vrijwilligers Blz. 116  
Organiseren mantelzorgwaardering Blz. 117  
Realiseren actiepunten Transformatieplan Blz. 118  
Subsidiëren van maatschappelijk werk Blz. 119  
Vergroten bekendheid ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers Blz. 120  
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 121  
Financieel overzicht Blz. 122  
Doelenboom Gezondheidszorg Blz. 123  
Doelenboom Blz. 124  
Inhoudelijk perspectief Blz. 125  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 126  
Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd Blz. 127  
Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd Blz. 128  
Doelstellingen Blz. 129  
Subdoel: Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid Blz. 130  
(Preventieve) maatregelen als voorlichtingen en trainingen gericht op het voorkomen en verminderen van huiselijk geweld Blz. 131  
Collectieve preventie uitvoeren door de GGZ Blz. 132  
ONTWIKKELING: Aanpak drugsproblematiek Blz. 133  
Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 134  
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 135  
Subdoel: Het zorgnetwerk biedt vroegtijdige ondersteuning Blz. 136  
Faciliteren van de verbindingen in het zorgnetwerk door uitvoeren ZAT’s en SOT’s Blz. 137  
Gericht op het functioneren van het zorgnetwerk: Bieden van optimale coördinatie en verbinden van 0e en 1e lijns zorg Blz. 138  
Samenwerking Samen14 - Menzis Blz. 139  
Uitvoeren en in stand houden van de jeugdgezondheidszorg, prenatale voorlichting e.d. Blz. 140  
Subdoel: Hulp in nood is geboden waar nodig Blz. 141  
Beheren en vervangen van de bestaande AED’s Blz. 142  
Bestrijden van de eikenprocessierups Blz. 143  
Financieren en regie houden op; verslavingszorg, Geestelijke gezondheidszorg e.d. Blz. 144  
Implementatie en uitvoering Wet Verplichte GGZ Blz. 145  
Ontwikkeling Scheidingsloket Blz. 146  
Uitvoeren en in stand houden van GGD m.b.t. bestrijden van (infectie)ziekten en optreden bij incidenten Blz. 147  
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 148  
Metingen Blz. 149  
Financieel overzicht Blz. 150  
Doelenboom Onderwijs Blz. 151  
Doelenboom Blz. 152  
Inhoudelijk perspectief Blz. 153  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 154  
Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen Blz. 155  
Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen Blz. 156  
Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk Blz. 157  
Doelstellingen Blz. 158  
Subdoel: Zoveel mogelijk kinderen van 2½ - 4 jaar krijgen een aanbod Blz. 159  
Doorontwikkelen harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen Blz. 160  
Handhaven kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeel-zaalwerk Blz. 161  
Subsidiëren van peuterplaatsen, plaatsen Voor- en vroeg-schoolse educatie (VVE) en sociaal-medische indicaties (SMI) Blz. 162  
Subdoel: Inwoners verlaten het onderwijs met een start kwalificatie Blz. 163  
Houden van toezicht op naleving leerplicht, kwalificatieplicht en verzuimpreventie Blz. 164  
Terugleiden voortijdig schoolverlaters naar het onderwijs door inzet trajectbegeleiding Blz. 165  
Subdoel: afname van het aantal inwoners die laaggeletterd zijn Blz. 166  
Uitvoering geven aan het actieplan laaggeletterdheid Blz. 167  
Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm Blz. 168  
ONTWIKKELING: Onderwijshuisvesting IHP Blz. 169  
Uitvoeren leerlingenvervoer Blz. 170  
Subdoel: Kinderen krijgen een passende onderwijsplek en afgestemde (jeugd)hulp/zorg Blz. 171  
Bijdrage leveren en afstemmen met het onderwijs betreffende passend onderwijs (o.a onderwijszorgarrangementen) Blz. 172  
Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 173  
Metingen Blz. 174  
Financieel overzicht Blz. 175  
Doelenboom Jeugd Blz. 176  
Doelenboom Blz. 177  
Inhoudelijk perspectief Blz. 178  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 179  
Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden Blz. 180  
Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd Blz. 181  
Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders Blz. 182  
Doelstellingen Blz. 183  
Subdoel: Er is een betrokken en draagkrachtige sociale omgeving Blz. 184  
Het stimuleren van (jeugdige) inwoners om zich positief in te zetten voor Twenterandse jongeren middels vrijwilligerswerk of jeugdparticipatietrajecten. Blz. 185  
Stimuleren gezond leef- en groepsgedrag Blz. 186  
Subdoel: Jeugdigen die zich ophouden in openbare ruimte worden, zo nodig, gericht ondersteund Blz. 187  
Het stimuleren van (jeugdige) inwoners om zich positief in te zetten voor Twenterandse jongeren middels vrijwilligerswerk of jeugdparticipatietrajecten. Blz. 188  
Ondersteuning van (voor)scholen, sportverenigingen en kerken in vroegsignalering Blz. 189  
Stimuleren gezond leef- en groepsgedrag Blz. 190  
Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie Blz. 191  
Afstemmen contactmoment adolescenten Blz. 192  
Beter toegankelijk maken van voorzieningen voor jeugd met beperking Blz. 193  
Ondersteuning van (voor)scholen, sportverenigingen en kerken in vroegsignalering Blz. 194  
Subsidiëren en afspraken maken op het gebied van jongerenwerk en straathoekwerk Blz. 195  
Tweede jongereninloop Vriezenveen Blz. 196  
Zorgen voor optimale benutting van gemeentelijke regelingen door gezinnen Blz. 197  
Subdoel: Er is een sluitende keten van tijdige vroegsignalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg Blz. 198  
Faciliteren en verbeteren van de link tussen vrijwilligersorganisaties en/of de netwerkstructuur Blz. 199  
In stand houden en verbeteren van de huidige netwerkstructuur o.a. de inzet van VIS2 in de netwerken Blz. 200  
Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund Blz. 201  
Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kinderbescherming Blz. 202  
Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp Blz. 203  
Doorontwikkeling POH Jeugd GGZ Blz. 204  
Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen (operationalisering en uitvoering) Blz. 205  
Regionale ontwikkelingen Blz. 206  
Uitrol regionale meldpunt loverboyproblematiek / mensenhandel Twente Blz. 207  
Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 208  
Subdoel: Er is een veilige opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen Blz. 209  
Informeren en adviseren in opgroei- en opvoedsituaties door het subsidiëren van partners in het CJG Blz. 210  
Subsidiëren/faciliteren licht preventief aanbod, zoals cursussen aan ouders Blz. 211  
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 212  
Financieel overzicht Blz. 213  
Doelenboom ontwikkelprogramma Transformatie Sociaal Domein Blz. 214  
Doelenboom Blz. 215  
Inhoudelijk perspectief Blz. 216  
Beoogd Maatschappelijk effect: Blz. 217  
Doel: Omkijken naar elkaar Blz. 218  
Doel: Thuis is het fijn en veilig Blz. 219  
Doel: Iedereen doet mee Blz. 220  
Doelstellingen Blz. 221  
Subdoel: Vroegsignalering en preventie Blz. 222  
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 223  
Tegengaan eenzaamheid Blz. 224  
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 225  
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 226  
Subdoel: Mantelzorgers kunnen blijven mantelzorgen Blz. 227  
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 228  
Tegengaan eenzaamheid Blz. 229  
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 230  
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 231  
Subdoel: Het aanbod van activiteiten in de kernen in stand houden met vrijwilligers Blz. 232  
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 233  
Tegengaan eenzaamheid Blz. 234  
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 235  
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 236  
Subdoel: Welzijn wordt ingezet als middel om de eigen kracht te versterken Blz. 237  
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 238  
Tegengaan eenzaamheid Blz. 239  
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 240  
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 241  
Subdoel: Meer jeugdigen groeien thuis/ in een thuisomgeving op Blz. 242  
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 243  
Tegengaan eenzaamheid Blz. 244  
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 245  
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 246  
Subdoel: Nadelige gevolgen van echtscheidingen voorkomen en beperken Blz. 247  
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 248  
Tegengaan eenzaamheid Blz. 249  
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 250  
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 251  
Subdoel: Inwoners langer zelfstandig laten wonen Blz. 252  
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 253  
Tegengaan eenzaamheid Blz. 254  
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 255  
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 256  
Subdoel: Een zinvolle dag invulling Blz. 257  
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 258  
Onderwijskansen vergroten Blz. 259  
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 260  
Subdoel: Bieden van passende ondersteuning voor inwoners Blz. 261  
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 262  
Onderwijskansen vergroten Blz. 263  
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 264  
Subdoel: Inwoners zijn financieel zelfstandig Blz. 265  
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 266  
Onderwijskansen vergroten Blz. 267  
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 268  
Subdoel: Onderwijskansen vergroten Blz. 269  
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 270  
Onderwijskansen vergroten Blz. 271  
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 272  
Subdoel: Faciliteren van de transformatie Blz. 273  
Inwonersinitiatieven en-inwonersparticipatie Blz. 274  
Organiseren bijeenkomsten (WeConnect en Collegereeksen) Blz. 275  
Sociaal Domein - Wat mag het kosten Blz. 276  
Overzicht baten en lasten Blz. 277  
Programma Ruimte Blz. 278  
Inleiding Blz. 279  
Doelenboom Openbare orde en veiligheid Blz. 280  
Doelenboom Blz. 281  
Inhoudelijk perspectief Blz. 282  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 283  
Doel: Er is minder overlast Blz. 284  
Doel: Er is minder criminaliteit Blz. 285  
Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt Blz. 286  
Doelstellingen Blz. 287  
Subdoel: Tegengaan verloedering Blz. 288  
Voortzetten KVO-B Twenterand Blz. 289  
Subdoel: Preventieve aanpak escalerende (buren)ruzies Blz. 290  
Voortzetten conflictbemiddeling: inloopspreekuur en inhoudelijk behandelen zware casuïstiek door middel van mediation Blz. 291  
Subdoel: Uitvoering APV Blz. 292  
Bij de complexere vergunningen voor evenementen zal er meer toezicht en handhaving komen op de voorschriften gesteld in de afgegeven vergunning. Blz. 293  
Subdoel: Aanpak alcoholgebruik door minderjarigen Blz. 294  
Bij de complexere vergunningen voor evenementen zal er meer toezicht en handhaving komen op de voorschriften gesteld in de afgegeven vergunning. Blz. 295  
Handhaven Drank–en Horecawet (<18 jarigen). Blz. 296  
Subdoel: Aanpak drugscriminaliteit en drugsoverlast Blz. 297  
Toepassen van beleidsregel ex art. 13b Opiumwet (aanpak drugspanden) Blz. 298  
Voortzetten persoonsgerichte aanpak c.q. ‘TOP X aanpak’ in samenwerking met het Veiligheidshuis Twente Blz. 299  
Subdoel: Bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit Blz. 300  
Samenwerken met RIEC ON en andere ketenpartners. Blz. 301  
Toepassen Wet BIBOB Blz. 302  
Vergroten bewustwording van ondermijningssignalen Blz. 303  
Subdoel: Aanpak woninginbraken Blz. 304  
Aanpakken heling via DOR Blz. 305  
Vergroten bewustwording inwoners, zodat er vaker preventieve maatregelen worden genomen Blz. 306  
Voortzetten gratis inbraakpreventie-advies Blz. 307  
Subdoel: Crisisbeheersing Blz. 308  
Capaciteit leveren aan de Twentse crsisisbeheersingsorganisatie bij rampen/crises Blz. 309  
Deelnemen aan opleidingen en oefeningen van de Twentse crisisbeheersingsorganisatie Blz. 310  
Organiseren oefeningen van de Twentse crisisbeheersingsorganisatie. Blz. 311  
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 312  
Financieel overzicht Blz. 313  
Doelenboom Openbare ruimte en verkeer Blz. 314  
Doelenboom Blz. 315  
Inhoudelijk perspectief Blz. 316  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 317  
Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen Blz. 318  
Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd Blz. 319  
Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden Blz. 320  
Doelstellingen Blz. 321  
Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd Blz. 322  
Begeleiden aanleg nutsvoorzieningen Blz. 323  
Bevorderen biodiversiteit en ecologisch beheer Blz. 324  
Onderhouden en beheren 26.000 bomen, 155 ha. openbaar groen en 14,2 km hagen Blz. 325  
Onderhouden en beheren 323 km riolering en 757 gemalen Blz. 326  
Onderhouden en beheren 438 km weg en 235 ha. verharding Blz. 327  
Onderhouden en beheren 53 civieltechnische kunstwerken en gebouwen Blz. 328  
Onderhouden en beheren 551 speeltoestellen Blz. 329  
Onderhouden en beheren 7.067 lichtmasten en armaturen Blz. 330  
Onderhouden en exploiteren 6 begraafplaatsen Blz. 331  
Subdoel: Nieuwe werken m.b.t. wegen, openbaar groen, water, riolering, lichtmasten, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen, en kunstwerken zijn gerealiseerd’ Blz. 332  
Uitvoering gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 - Riolering en klimaatverandering (onderdeel Agenda Duurzaamheid 2018-2022) Blz. 333  
Verhogen onderhoudsbudget wegen Blz. 334  
Subdoel: Duurzaam veilige wegenstructuur is gerealiseerd in 2020 Blz. 335  
Duurzaam Veilig (her)-inrichten 30 km/u en 50 km/u wegen Blz. 336  
Uitvoeren Gemeentelijk Mobiliteits-Plan (GMP): Uitvoeren verkeersvisies diverse kernen Blz. 337  
Metingen Blz. 338  
Financieel overzicht Blz. 339  
Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH Blz. 340  
Doelenboom Blz. 341  
Inhoudelijk perspectief Blz. 342  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 343  
Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer Blz. 344  
Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd Blz. 345  
Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen Blz. 346  
Doelstellingen Blz. 347  
Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd (onderdeel agenda duurzaamheid 2018-2022) Blz. 348  
Uitvoeren Agenda Duurzaamheid 2018—2022 Blz. 349  
Subdoel: Duurzaamheid is onderdeel van het reguliere werk van de organisatie (onderdeel van de agenda Duurzaamheid 2018-2022). Blz. 350  
ONTWIKKELING: Stimuleren verduurzaming organisatie (voorbeeldfunctie) Blz. 351  
ONTWIKKELING: Verduurzamen Gemeentelijke gebouwen en energiebeheer Blz. 352  
Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen (onderdeel agenda Duurzaamheid 2018-2022). Blz. 353  
Besparen energie in de huursector Blz. 354  
ONTWIKKELING: Deelnemen regionale Energiestrategie Twente Blz. 355  
ONTWIKKELING: Energie maatregelen door bedrijven (VTH) Blz. 356  
ONTWIKKELING: Stimuleren Energie projecten (duurzaamheidsfonds Zonnepark Oosterweilanden) Blz. 357  
Uitvoeren project Energieloket en deelnemen Duurzaam Thuis Twente Blz. 358  
Warmtevoorziening wijken Blz. 359  
Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden Blz. 360  
ONTWIKKELING Deelnemen in gebiedsproces EBDV Blz. 361  
Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval (onderdeel Agenda duurzaamheid 2018-2022) Blz. 362  
Aanpassen inzamelstructuur bij hoogbouw Blz. 363  
Behartigen belangen aandeelhouderschappen Twence en ROVA (incl. bijdrage gemeentelijke dururzaamheidsdoelstellingen) Blz. 364  
Beheren dienstverleningsovereenkomst ROVA Blz. 365  
Inzamelen van huishoudelijk afval Blz. 366  
ONTWIKKELING: Optimaliseren, beheren en regie voeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval incl. milieustraat Blz. 367  
Tegengaan, opruimen en communiceren van/over zwerfafval Blz. 368  
Uitvoeren Educatie afval scheiden Blz. 369  
Uitvoeren Zwerfvuilaanpak 2013-2022 Blz. 370  
Subdoel: Kwaliteit leefomgeving voldoet aan normen (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid) Blz. 371  
Bewaken en beperken milieubelasting via het ruimtelijke spoor Blz. 372  
Deelname gebiedsproces nieuwe drinkwaterlocatie Vriezenveen-Daarle Blz. 373  
Uitvoeren maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW) Blz. 374  
Uitvoeren Ontwikkelprogramma Omgevingswet Blz. 375  
Subdoel: Uitvoering VTH voor milieutaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 376  
Beheren en coördineren ODT (als GR) Blz. 377  
Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving en verantwoording jaarverslag Blz. 378  
Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid) Blz. 379  
Initiëren bodemsaneringen bij ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 380  
Inventariseren en sanering asbest in de bodem Blz. 381  
ONTWIKKELING: Voorbereiden en uitvoeren geluidssaneringsprojecten Blz. 382  
Metingen Blz. 383  
Financieel overzicht Blz. 384  
Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH Blz. 385  
Doelenboom Blz. 386  
Inhoudelijk perspectief Blz. 387  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 388  
Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied Blz. 389  
Doel: Voldoende en meer passende woningen Blz. 390  
Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven Blz. 391  
Doelstellingen Blz. 392  
Subdoel : Een passende en actuele bestemming voor gemeentelijk grondgebied. Faciliteren rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd Blz. 393  
Ontwikkelen van omgevingsinstrumenten: Uitgangspunten omgevingsplan, Uitgangspunten omgevingsvisie, Digitaliseren milieudossiers Blz. 394  
Voorbereiden, opstellen en begeleiden: van bestemmingsplanherzieningen en begeleiden van de procedures, van ontwikkelingen op inbreidingslocaties en uitbreidingslocaties Blz. 395  
Subdoel: Uitvoering VTH voor RO en bouwtaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 396  
Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving en verantwoording jaarverslag. Blz. 397  
Subdoel: Facilitering rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd Blz. 398  
Subdoel: Invoering Omgevingswet Blz. 399  
Ontwikkelen van omgevingsinstrumenten: Uitgangspunten omgevingsplan, Uitgangspunten omgevingsvisie, Digitaliseren milieudossiers Blz. 400  
Uitvoeren ontwikkelprogramma implementatie Omgevingswet Blz. 401  
Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd Blz. 402  
ONTWIKKELING: Uitvoeren strategie voor gemeentelijk vastgoed Blz. 403  
Uitvoeren Prestatieafspraken Mijande Wonen Blz. 404  
Uitvoeren van nota Grondbeleid 2016-2020 Blz. 405  
Uitvoeren welstandbeleid door o.a. de Stadsbouwmeester Blz. 406  
Subdoel: Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd’ Blz. 407  
Subdoel: Nieuwe bouwmogelijkheden zijn gecreëerd Blz. 408  
Voorbereiden en ontwikkelen van fysieke projecten 2020: Blz. 409  
Subdoel: Bestaande wijken en bedrijventerreinen zijn kwalitatief goed, Er zijn sterke compacte centra met goede voorzieningen, en Er is een sociaal veilige leefomgeving Blz. 410  
Kwalitatief programmeren met woningbouwpogramma per kern Blz. 411  
Uitvoeren lokale Visie op Wonen 2015-2025 Blz. 412  
Uitvoeren Prestatieafspraken Mijande Wonen Blz. 413  
Uitvoeren Twentse woonafspraken Blz. 414  
Metingen Blz. 415  
Financieel overzicht Blz. 416  
Doelenboom Ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet Blz. 417  
Doelenboom Blz. 418  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 419  
Doel: De gemeente biedt meer ruimte voor ontwikkeling en geeft meer mogelijkheden voor maatwerk. Blz. 420  
Doel: Besluitvormingsprocedures zijn een-voudiger, sneller en beter Blz. 421  
Doel: Initiatiefnemers kunnen alle beschik-bare informatie over de fysieke leef-omgeving digitaal raadplegen Blz. 422  
Doel: Initiatiefnemers, de samenleving en de gemeente werken samen aan een goede fysieke leefomgeving en zijn bewuster van de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving Blz. 423  
Doelstellingen Blz. 424  
Subdoel: De gemeentelijke dienstverlening voor activiteiten in de leefomgeving scoort een voldoende Blz. 425  
Subdoel: Het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving is in 2022* vastgelegd in één Omgevingsvisie Blz. 426  
Subdoel: De regels voor de fysieke leef omgeving zijn in 2025* stapsgewijs vastgelegd in het Omgevings-plan Blz. 427  
Subdoel: Thematische uitvoerings Programma’s zijn in 2022* vastgesteld Blz. 428  
Subdoel: Er zijn minder vergunningen nodig en meer activiteiten vallen onder algemene regels. Blz. 429  
Subdoel: Alle medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om Omgevingsgericht te kunnen werken Blz. 430  
Subdoel: Alle beschikbare infor-matie over de fysieke leefomgeving is up to date en opgenomen in het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet Blz. 431  
Subdoel: volgens het bewonersonderzoek weet meer dan 50% van de nieuwe gemeentelijke aanpak in de fysieke leefomgeving Blz. 432  
Subdoel: Er zijn burgerinitiatieven voor een duurzame en leefbare leefomgeving gerealiseerd Blz. 433  
Subdoel: Door het doen van pilots is ervaring opgedaan met de instrumenten Omgevingsplan en Omgevingsvisie. Blz. 434  
Doelenboom Ontwikkelprogramma Agenda duurzaam Twenterand Blz. 435  
Doelenboom Blz. 436  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 437  
Doel: Op weg naar energieneutraal in 2050 Blz. 438  
Doel: Op weg naar een circulaire economie in 2050 Blz. 439  
Doel: Op weg naar klimaatbestendig in 2050 Blz. 440  
Doelstellingen Blz. 441  
Subdoel: In de Gebouwde omgeving daalt het energiegebruik en neemt het aandeel duurzame energie toe Blz. 442  
Acties en maatregelen Blz. 443  
Huurwoningen Blz. 444  
Koopwoningen Blz. 445  
Subdoel: Versnellen opwek en gebruik hernieuwbare energie Blz. 446  
Acties en projecten opwek hernieuwbare energie Blz. 447  
Subdoel: Stimuleren Bedrijven om energiezuiniger te werken Blz. 448  
Acties en maatregelen Bedrijven Blz. 449  
Subdoel: Mobiliteit is duurzamer Blz. 450  
Subdoel: Afval is grondstof en Economie is duurzamer Blz. 451  
Acties, maatregelen en projecten Circulaire Economie Blz. 452  
Subdoel: De openbare ruimte en gebouwen worden Klimaatbestendig ingericht, gebouwd en beheerd Blz. 453  
Acties en maatregelen Klimaatadaptatie Blz. 454  
Samenwerken in Agenda Duurzaam Twenterand met Lokale Kracht en Initiatieven Blz. 455  
Ruimte - Wat mag het kosten Blz. 456  
Overzicht baten en lasten Blz. 457  
Programma Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 458  
Inleiding Blz. 459  
Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme Blz. 460  
Doelenboom Blz. 461  
Inhoudelijk perspectief Blz. 462  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 463  
Doel: Ontmoetingsplekken en podia voor kunst, cultuur en evenementen zijn beschikbaar Blz. 464  
Doel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 465  
Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 466  
Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod Blz. 467  
Doel: Huidig Cultureel erfgoed is behouden Blz. 468  
Doelstellingen Blz. 469  
Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend Blz. 470  
Cultuurmakelaar adviseert gemeente en ondersteunt verenigingen Blz. 471  
Evalueren Cultuur Platform Twenterand Blz. 472  
Extra middelen projectsubsidies cultuur Blz. 473  
Index subsidies Blz. 474  
Subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid. Blz. 475  
Uitvoering evenementenbeleid Blz. 476  
Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt (er) gebruikt Blz. 477  
Cultuurmakelaar adviseert gemeente en ondersteunt verenigingen Blz. 478  
Evalueren Cultuur Platform Twenterand Blz. 479  
Extra middelen projectsubsidies cultuur Blz. 480  
Index subsidies Blz. 481  
Subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid. Blz. 482  
Uitvoering evenementenbeleid Blz. 483  
Versterken financiële positie De Klaampe en Het Punt Blz. 484  
Subdoel: Meegroeien en aanpassen aan de veranderende samenleving Blz. 485  
Ontwikkelen toekomstvisie door St. Openbare Bibliotheek Twenterand Blz. 486  
Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar Blz. 487  
Evaluatie muziekonderwijs Blz. 488  
Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel Blz. 489  
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 490  
Subdoel: Cultuureducatie en muziekonderwijs zijn ontwikkeld Blz. 491  
Evaluatie muziekonderwijs Blz. 492  
Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel Blz. 493  
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 494  
Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie Blz. 495  
Actualiseren Nota Vrijetijdseconomie Blz. 496  
Doorontwikkeling toeristische structuur. Blz. 497  
Integreren cultuur /sport / R&T Blz. 498  
Regio Twente R&T Blz. 499  
Twente Marketing / Wij zijn Twente Blz. 500  
Subdoel: Cultuurhistorisch landschap en archeologie zijn in stand gehouden Blz. 501  
Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling Blz. 502  
Ontwikkelen samenwerking Musea Blz. 503  
Sport-/cultuurprijs Blz. 504  
Subdoel: Gemeentelijke monumenten, beeldende kunst en musea zijn in stand gehouden Blz. 505  
Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling Blz. 506  
Ontwikkelen samenwerking Musea Blz. 507  
Sport-/cultuurprijs Blz. 508  
Verstrekken lening vloer Veenmuseum Blz. 509  
Financieel overzicht Blz. 510  
Doelenboom Economie en werkgelegenheid Blz. 511  
Doelenboom Blz. 512  
Inhoudelijk perspectief Blz. 513  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 514  
Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid Blz. 515  
Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd Blz. 516  
Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht Blz. 517  
Doelstellingen Blz. 518  
Subdoel: Pro-actieve inzet regionale samenwerking Blz. 519  
Intensivering samenwerking Blz. 520  
Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit Blz. 521  
Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland Blz. 522  
Uitvoering geven aan economische visie Blz. 523  
Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit Blz. 524  
Subdoel: De kernen zijn economisch vitaal en sociaal weerbaar Blz. 525  
Werken aan een ontwikkelprogramma Economie-Werk-Onderwijs Blz. 526  
Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig Blz. 527  
Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden Blz. 528  
Ondernemershuis Twenterand Blz. 529  
Uitvoering geven aan programmadocument Werklocaties Twente Blz. 530  
Subdoel: Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn speerpunten Blz. 531  
Bedrijfsbezoeken en contacten onderhouden Blz. 532  
Uitvoering ondernemersfonds Blz. 533  
Financieel overzicht Blz. 534  
Doelenboom Sport Blz. 535  
Doelenboom Blz. 536  
Inhoudelijk perspectief Blz. 537  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 538  
Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt Blz. 539  
Doelstellingen Blz. 540  
Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering Blz. 541  
Ontwikkeling: Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen Blz. 542  
Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen. Blz. 543  
Subdoel: Er zijn vitalere sportverenigingen Blz. 544  
Ontwikkeling: Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen Blz. 545  
Uitvoering sport– en beweegvisie Blz. 546  
Verhogen kostendekkendheid Sport Blz. 547  
Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen. Blz. 548  
Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling) Blz. 549  
Deelname regionaal sportoverleg en uitvoering regionale sportvisie Blz. 550  
Inzet verenigingsadviseur / gemeentelijk aanspreekpunt. Blz. 551  
Samenwerken met Sportplatform Blz. 552  
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 553  
Subdoel: De omgeving is sport- en beweegvriendelijker Blz. 554  
Deelname regionaal sportoverleg en uitvoering regionale sportvisie Blz. 555  
Inzet verenigingsadviseur / gemeentelijk aanspreekpunt. Blz. 556  
Samenwerken met Sportplatform Blz. 557  
Uitvoering sport– en beweegvisie Blz. 558  
Vervanging kunstgrasvelden Blz. 559  
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 560  
Financieel overzicht Blz. 561  
Economie - Wat mag het kosten Blz. 562  
Overzicht baten en lasten Blz. 563  
Programma Fundament Blz. 564  
Inleiding Blz. 565  
Doelenboom Dienstverlening en klantcontact Blz. 566  
Doelenboom Blz. 567  
Inhoudelijk perspectief Blz. 568  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 569  
Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel Blz. 570  
Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht Blz. 571  
Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed Blz. 572  
Doelstellingen Blz. 573  
Subdoel: Personen zijn geregistreerd conform hun feitelijke situatie Blz. 574  
Aanvragen en uitgeven van identiteitsdocumen-ten, (paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten) Blz. 575  
Doorlopen naturalisatie procedure (zonder beslissing) en uitreiken Nederlanderschap Blz. 576  
ONTWIKKELING: Uitvoeren landelijke aanpak adreskwaliteit Blz. 577  
Vaststellen identiteit aan de hand van identiteitspapieren, registratie dmv brondocumenten Blz. 578  
Vaststellen Identiteit aangever, akten opmaken en afgeven authentieke documenten verlof tot begraven Blz. 579  
Verwerken van akten en latere vermeldingen in de basisregistratie personen (BRP) Blz. 580  
Voltrekken van huwelijken Blz. 581  
Subdoel: Servicepunt en kanalen met goed opgeleide medewerkers voor de relatie met inwoners, ondernemers en instellingen Blz. 582  
Kanaaloptimalisatie Blz. 583  
Verdere doorontwikkeling telefonische dienstverlening Blz. 584  
Subdoel: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten Blz. 585  
Borgen van lezergericht schrijven. Verbetering leesbaarheid van brieven, adviezen e.d. Blz. 586  
In de organisatie bewustwording bevorderen over de invulling van ‘de mens centraal’ stellen (visie op dienstverlening) en casussen ondersteunen en evalueren. Blz. 587  
Kanaaloptimalisatie Blz. 588  
Verdere doorontwikkeling telefonische dienstverlening Blz. 589  
Subdoel: De kwaliteit en de klantbeleving wordt gewaardeerd als goed Blz. 590  
Borgen van lezergericht schrijven. Verbetering leesbaarheid van brieven, adviezen e.d. Blz. 591  
In de organisatie bewustwording bevorderen over de invulling van ‘de mens centraal’ stellen (visie op dienstverlening) en casussen ondersteunen en evalueren. Blz. 592  
Kanaaloptimalisatie Blz. 593  
Metingen Blz. 594  
Financieel overzicht Blz. 595  
Doelenboom Bedrijfsvoering Blz. 596  
Doelenboom Blz. 597  
Inhoudelijk perspectief Blz. 598  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 599  
Doel: De medewerkers zijn in staat te doen wat de organisatie vraagt Blz. 600  
Doel: Inwoners zijn geïnformeerd en participeren Blz. 601  
Doel: Kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie Blz. 602  
Doel: De financiële huishouding geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie Blz. 603  
Doelstellingen Blz. 604  
Subdoel: Een aantrekkelijke werkgever met gekwalificeerde en flexibel inzetbare medewerkers Blz. 605  
Gefaseerd in gang zetten van benodigde interventies. Blz. 606  
In beeld brengen welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag van kritiek belang zijn voor het behalen van de ambities en doelstellingen (rolafhankelijk) Blz. 607  
In kaart brengen in hoeverre medewerkers nu over de benodigde kennis, vaardigheden en houding en gedrag beschikken. Blz. 608  
Onderzoeken op welke termijn deze kennis, vaardigheden en houding en gedrag beschikbaar moeten zijn doorvertalen, definiëren en uitvoeren van de professionaliseringsopgave. Blz. 609  
Subdoel: Tijdige en volledige communicatie met inwoners, instellingen, bestuur en organisatie Blz. 610  
Bevorderen en begeleiden van inwonersbetrokkenheid Blz. 611  
Contact onderhouden met en subsidiëren van dorpsraden en plaatselijk belangverenigingen Blz. 612  
Crisiscommunicatie Blz. 613  
Faciliteren viering 75 jaar vrijheid Blz. 614  
Netwerken onderhouden, waaronder (inter)nationale contacten en representatie Blz. 615  
Ontwikkelen en beheren communicatiemiddelen Blz. 616  
Ontwikkelen en beheren website, intranet en social media Blz. 617  
Organiseren van (interactieve) bijeenkomsten Blz. 618  
Strategiebepaling en uitvoering van communicatietrajecten bij projecten Blz. 619  
Verzorgen interne communicatie Blz. 620  
Verzorgen pers- en publieksvoorlichting Blz. 621  
Subdoel: De organisatie is doelmatig en doeltreffend gefaciliteerd Blz. 622  
Beschikbaar houden van apparatuur en telefonie Blz. 623  
Bijhouden van de energie-administratie Blz. 624  
Exploiteren van het bedrijfsrestaurant Blz. 625  
Gebruik en onderhoud materiaal en materieel (incl. tractie) Blz. 626  
Inkopen, beheren en uitgeven van kantoorartikelen, meubilair, abonnementen, materiaal en materieel Blz. 627  
Onderhouden systemen netwerkbeheer Blz. 628  
Realiseren / verzorgen ontsluiting netwerk voor externe toegang Blz. 629  
Registreren/verwerken van post Blz. 630  
Uitvoeren van bodediensten Blz. 631  
Verlenen van ondersteuning m.b.t. apparatuur en telefonie Blz. 632  
Subdoel: Actuele informatie is veilig, beschikbaar, betrouwbaar en toegankelijk in efficiënte systemen Blz. 633  
Borgen beveiliging en privacy (BIG, AVG, Ensia)* Blz. 634  
Dienstverlenend samenwerken (Zaakgericht digitaal werken) Blz. 635  
Digitaal Stelsel Omgevingswet (aansluiten op) Blz. 636  
Faciliteren (digitaal) samenwerken in de keten/participatie Blz. 637  
Faciliteren flexwerken (tijd en plaats onafhankelijk werken) Blz. 638  
Gebruik Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bij Beheer Openbare Ruimte (BOR) Blz. 639  
Op orde brengen van de basis (basis registraties) Blz. 640  
Opzetten sturingsinformatie (informatie gestuurde overheid) Blz. 641  
Uitvoeren maatregelen beveiligingsplan voor 2018 Blz. 642  
Uitvoeren maatregelen ENSIA Blz. 643  
Subdoel: Alle IC processen zijn beoordeeld op risico’s Blz. 644  
Archiveren volgens de archiefwet Blz. 645  
Beschikbaar houden van programmatuur Blz. 646  
Bijhouden van de verzekeringsportefeuille Blz. 647  
Doorontwikkelen doelenbomen Blz. 648  
Informatie beveiligen Blz. 649  
Onderzoeken rechtmatigheid en doelmatigheid Blz. 650  
Opstellen en monitoren van beleidsagenda met jaaragenda Blz. 651  
Opstellen P&C documenten-conform planning Blz. 652  
Uitvoeren applicatie-beheer Blz. 653  
Uitvoeren controlewerkzaamheden Blz. 654  
Uitvoeren van het Verbeterplan Bedrijfsvoering Blz. 655  
Uitvoeren van risicomanagement Blz. 656  
Subdoel: Goede advisering en ondersteuning Raad & Griffie Blz. 657  
Subdoel: Een zodanig ingericht besluitvormingsproces waardoor besluiten in rechte in stand kunnen blijven Blz. 658  
Het nemen van besluiten door college/raad Blz. 659  
Horen van inwoners Blz. 660  
In behandeling nemen, toetsen, coördineren en afdoen van bezwaren en klachten Blz. 661  
Ondersteunen van de diverse commissies Blz. 662  
Opstellen en actualiseren mandaatbesluit Blz. 663  
Toetsen van verordeningen, beleidsregels en overeenkomsten Blz. 664  
Uitvoeren Budgetbeheerregeling Blz. 665  
Uitvoeren kwaliteitszorg Blz. 666  
Voeren van verweer/ vertegenwoordigen van bestuursorgaan in bezwaar en beroep Blz. 667  
Volledig heroverwegen van besluiten irt bezwaar Blz. 668  
Voorbereiden zittingen Overijsselse Ombudsman Blz. 669  
Subdoel: Een jaarlijks materieel sluitende begroting en een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening Blz. 670  
Aanmanen/invorderen bedragen Blz. 671  
Opstellen gemeentelijke belastingverordening (uitvoering Gemeentelijk Belastingkantoor Twente) Blz. 672  
Uitvoeren treasury-beleid Blz. 673  
Voeren van een juiste en volledige financiële administratie Blz. 674  
Verplichte indicatoren Blz. 675  
Financieel overzicht Blz. 676  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 677  
Fundament - Wat mag het kosten Blz. 678  
Overzicht baten en lasten Blz. 679  
Beleidsindicatoren Blz. 680  
Beleidsindicatoren Blz. 681  
Paragrafen Blz. 682  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 683  
Inleiding Blz. 684  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 685  
Tabel risico's Blz. 686  
Toelichting risico's Blz. 687  
Conclusie Blz. 688  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 689  
Inleiding Blz. 690  
Wegen Blz. 691  
Openbare verlichting Blz. 692  
Gebouwen en civieltechnische kunstwerken Blz. 693  
Groen Blz. 694  
Grondwater Blz. 695  
Riolering Blz. 696  
Kaderplan speelruimte Blz. 697  
Tractie en gereedschappen Blz. 698  
Paragraaf Financiering Blz. 699  
Inleiding Blz. 700  
Paragraaf financiering Blz. 701  
Rentetoerekening en kredietrisico's Blz. 702  
Financieringspositie en -behoefte Blz. 703  
Mutaties leningenportefeuille Blz. 704  
Renteverwachting Blz. 705  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 706  
Inleiding Blz. 707  
Griffie Blz. 708  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 709  
Inleiding Blz. 710  
Regio Twente, Enschede Blz. 711  
Veiligheidsregio Twente, Enschede Blz. 712  
Soweco NV, Almelo Blz. 713  
Stadsbank Oost Nederland, Enschede Blz. 714  
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Hengelo Blz. 715  
Cogas, Almelo Blz. 716  
Twence Holding BV, Hengelo Blz. 717  
N.V. Rova Holding, Zwolle Blz. 718  
Wadinko N.V., Zwolle Blz. 719  
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag Blz. 720  
Enexis Blz. 721  
Zonnepark Oosterweilanden BV, Vriezenveen Blz. 722  
Dimpact, Enschede Blz. 723  
Euregio, Gronau Blz. 724  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 725  
Inleiding Blz. 726  
Hoofdlijnen van het grondbeleid Blz. 727  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 728  
Inleiding Blz. 729  
Lokale heffingen Blz. 730  
Overzicht inkomsten gemeentelijke heffingen Blz. 731  
Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 732  
Leges en rechten Blz. 733  
Begraafrechten Blz. 734  
Rioolheffing Blz. 735  
Woonlastenontwikkeling Blz. 736  
Kwijtscheldingsmogelijkheden Blz. 737  
Overzicht van baten en lasten 2020 Blz. 738  
Overzicht van baten en lasten 2018 - 2020 Blz. 739  
Overzicht van baten en lasten 2021 - 2023 Blz. 740  
Toelichting bij financieel overzicht “baten en lasten per programma" Blz. 741  
Resultaatbestemming Blz. 742  
Resultaatbestemming na bestemming Blz. 743  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 744  
Algemene Uitkering gemeentefonds Blz. 745  
Dividenden Blz. 746  
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 747  
Financieringspositie Blz. 748  
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 749  
Onvoorziene uitgaven Blz. 750  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 751  
Structurele mutaties reserves Blz. 752  
Financiële positie Blz. 753  
Uitgangspunten samenstelling begroting 2020 Blz. 754  
Basis Blz. 755  
Budgettaire ontwikkelingen Blz. 756  
Stand en verloop van reserves Blz. 757  
Meerjarenraming 2021 - 2023 Blz. 758  
Inleiding Blz. 759  
Uitgangspunten meerjarenraming Blz. 760  
Investeringslijsten 2020 - 2023 Blz. 761  
Jaarschijf 2020 Blz. 762  
Jaarschijf 2021 Blz. 763  
Jaarschijf 2022 Blz. 764  
Jaarschijf 2023 Blz. 765  
EMU - saldo begroting 2020 Blz. 766  
EMU - saldo begroting 2020 Blz. 767  
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2020 - 2023 Blz. 768  
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2020 Blz. 769  
Toelichting Blz. 770  
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2021 Blz. 771  
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2022 Blz. 772  
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2023 Blz. 773  
Overzicht taakvelden Blz. 774  
Overzicht taakvelden Blz. 775  
Overzicht subsidies 2020 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen Blz. 776  
Overzicht subsidies 2020 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen Blz. 777  
Overzicht Blz. 778  
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 779  
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 780  
Ondertekening Programmabegroting 2020 Blz. 781  
Ondertekening Blz. 782