Sitemap

Programmabegroting 2020 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Algemeen Blz. 5
De kadernota Blz. 6
De aangenomen moties en amendement Blz. 7
Financieel overzicht Blz. 8
Tot slot Blz. 9
Leeswijzer Blz. 10
Bestuur Blz. 11
College van Burgemeester en wethouders Blz. 12
Bestuurlijke structuur Blz. 13
Overzicht van wijzigingen Blz. 14
Toelichting Blz. 15
Doelstellingen Blz. 16
Overzicht van wijzigingen Blz. 17
Bij de complexere vergunningen voor evenementen zal er meer toezicht en handhaving komen op de voorschriften gesteld in de afgegeven vergunning. Blz. 18
Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen (operationalisering en uitvoering) Blz. 19
Subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid. Blz. 20
Uitvoeren leerlingenvervoer Blz. 21
Verstrekken lening vloer Veenmuseum Blz. 22
Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit Blz. 23
Programma Sociaal Domein Blz. 24
Inleiding Blz. 25
Doelenboom Sociale Zaken Blz. 26
Doelenboom Blz. 27
Inhoudelijk perspectief Blz. 28
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 29
Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij Blz. 30
Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners Blz. 31
Doelstellingen Blz. 32
Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd Blz. 33
Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut Blz. 34
In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Blz. 35
ONTWIKKELING: Uitvoeren sociale werkvoorziening Blz. 36
Uitvoeren ontwikkelprogramma transformatie sociaal domein Blz. 37
Uitvoeren van ‘zittend bestand SW’ dit door middel van een integrale aanpak Blz. 38
Verstrekken bedrijfskredieten Blz. 39
Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren Blz. 40
In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Blz. 41
Inzet fraudepreventie en handhaving Blz. 42
Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 43
Inzet van wettelijke regelingen ( m.n. minimabeleid) Blz. 44
ONTWIKKELING Updaten integrale beleidsplan Handhaving Sociaal Domein Blz. 45
Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 46
Verstrekken inkomensvoorzieningen Blz. 47
Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau Blz. 48
Inzet fraudepreventie en handhaving Blz. 49
Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 50
ONTWIKKELING Updaten integrale beleidsplan Handhaving Sociaal Domein Blz. 51
Verstrekken inkomensvoorzieningen Blz. 52
Subdoel: Afname van het aantal inwoners met niet beheersbare problematische schulden Blz. 53
Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 54
Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd Blz. 55
Inzet fraudepreventie en handhaving Blz. 56
Nazorg van ex-gedetineerden Blz. 57
ONTWIKKELING Updaten integrale beleidsplan Handhaving Sociaal Domein Blz. 58
ONTWIKKELING: Inzet van Vluchtelingenwerk Oost Nederland Blz. 59
Verstrekken inkomensvoorzieningen Blz. 60
Voldoen aan de wettelijke taakstelling statushouders Blz. 61
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 62
Financieel overzicht Blz. 63
Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning Blz. 64
Doelenboom Blz. 65
Inhoudelijk perspectief Blz. 66
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 67
Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis Blz. 68
Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte Blz. 69
Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst Blz. 70
Doelstellingen Blz. 71
Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend Blz. 72
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 73
Beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen Blz. 74
Financiële ontwikkelingen sociaal domein Blz. 75
Inloopfunctie GGZ Blz. 76
Ontwikkelen Twentse Monitor Sociaal Domein Blz. 77
ONTWIKKELING: Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Blz. 78
Organiseren toezicht Wmo in Samen14 verband Blz. 79
Per kwartaal evalueren cliënt-ondersteuning met uitvoerende partijen Blz. 80
Realiseren actiepunten Transformatieplan Blz. 81
Subsidiëren van maatschappelijk werk Blz. 82
Verstrekken gehandicapten parkeerkaart Blz. 83
Subdoel: Algemene maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend Blz. 84
4 zorgloketten in de kernen Blz. 85
Bepalen van de inzet en rol wijkverpleeg-kundige i.s.m. verzekeraar en aanbieders Blz. 86
Beschikbaar stellen collectieve zorgverzekering Blz. 87
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 88
Beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen Blz. 89
Inloopfunctie GGZ Blz. 90
Monitoren toegankelijkheid voorzieningen aangeboden door centrumgemeenten Blz. 91
Monitoren van randvoorwaarden aan woonservicegebieden Blz. 92
Ontwikkelen Twentse Monitor Sociaal Domein Blz. 93
Organiseren toezicht Wmo in Samen14 verband Blz. 94
Per kwartaal evalueren cliënt-ondersteuning met uitvoerende partijen Blz. 95
Realiseren actiepunten Transformatieplan Blz. 96
Subsidiëren organisaties gericht op mensen met een beperking Blz. 97
Subsidiëren van maatschappelijk werk Blz. 98
Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 99
Versterken voorliggend veld Blz. 100
Verstrekken gehandicapten parkeerkaart Blz. 101
Welzijnswerk Blz. 102
Subdoel: Het gebruik van de vier woonservicegebieden Blz. 103
4 zorgloketten in de kernen Blz. 104
Bepalen van de inzet en rol wijkverpleeg-kundige i.s.m. verzekeraar en aanbieders Blz. 105
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 106
Inloopfunctie GGZ Blz. 107
Monitoren toegankelijkheid voorzieningen aangeboden door centrumgemeenten Blz. 108
Monitoren van randvoorwaarden aan woonservicegebieden Blz. 109
Realiseren actiepunten Transformatieplan Blz. 110
Welzijnswerk Blz. 111
Subdoel: Er is meer aanspraak gedaan op informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers) Blz. 112
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 113
Gericht stimuleren vrijwilligerswerk onder bepaalde doelgroepen Blz. 114
Inloopfunctie GGZ Blz. 115
Inventariseren behoefte aan ondersteuning en advies van vrijwilligers Blz. 116
Organiseren mantelzorgwaardering Blz. 117
Realiseren actiepunten Transformatieplan Blz. 118
Subsidiëren van maatschappelijk werk Blz. 119
Vergroten bekendheid ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers Blz. 120
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 121
Financieel overzicht Blz. 122
Doelenboom Gezondheidszorg Blz. 123
Doelenboom Blz. 124
Inhoudelijk perspectief Blz. 125
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 126
Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd Blz. 127
Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd Blz. 128
Doelstellingen Blz. 129
Subdoel: Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid Blz. 130
(Preventieve) maatregelen als voorlichtingen en trainingen gericht op het voorkomen en verminderen van huiselijk geweld Blz. 131
Collectieve preventie uitvoeren door de GGZ Blz. 132
ONTWIKKELING: Aanpak drugsproblematiek Blz. 133
Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 134
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 135
Subdoel: Het zorgnetwerk biedt vroegtijdige ondersteuning Blz. 136
Faciliteren van de verbindingen in het zorgnetwerk door uitvoeren ZAT’s en SOT’s Blz. 137
Gericht op het functioneren van het zorgnetwerk: Bieden van optimale coördinatie en verbinden van 0e en 1e lijns zorg Blz. 138
Samenwerking Samen14 - Menzis Blz. 139
Uitvoeren en in stand houden van de jeugdgezondheidszorg, prenatale voorlichting e.d. Blz. 140
Subdoel: Hulp in nood is geboden waar nodig Blz. 141
Beheren en vervangen van de bestaande AED’s Blz. 142
Bestrijden van de eikenprocessierups Blz. 143
Financieren en regie houden op; verslavingszorg, Geestelijke gezondheidszorg e.d. Blz. 144
Implementatie en uitvoering Wet Verplichte GGZ Blz. 145
Ontwikkeling Scheidingsloket Blz. 146
Uitvoeren en in stand houden van GGD m.b.t. bestrijden van (infectie)ziekten en optreden bij incidenten Blz. 147
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 148
Metingen Blz. 149
Financieel overzicht Blz. 150
Doelenboom Onderwijs Blz. 151
Doelenboom Blz. 152
Inhoudelijk perspectief Blz. 153
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 154
Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen Blz. 155
Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen Blz. 156
Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk Blz. 157
Doelstellingen Blz. 158
Subdoel: Zoveel mogelijk kinderen van 2½ - 4 jaar krijgen een aanbod Blz. 159
Doorontwikkelen harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen Blz. 160
Handhaven kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeel-zaalwerk Blz. 161
Subsidiëren van peuterplaatsen, plaatsen Voor- en vroeg-schoolse educatie (VVE) en sociaal-medische indicaties (SMI) Blz. 162
Subdoel: Inwoners verlaten het onderwijs met een start kwalificatie Blz. 163
Houden van toezicht op naleving leerplicht, kwalificatieplicht en verzuimpreventie Blz. 164
Terugleiden voortijdig schoolverlaters naar het onderwijs door inzet trajectbegeleiding Blz. 165
Subdoel: afname van het aantal inwoners die laaggeletterd zijn Blz. 166
Uitvoering geven aan het actieplan laaggeletterdheid Blz. 167
Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm Blz. 168
ONTWIKKELING: Onderwijshuisvesting IHP Blz. 169
Uitvoeren leerlingenvervoer Blz. 170
Subdoel: Kinderen krijgen een passende onderwijsplek en afgestemde (jeugd)hulp/zorg Blz. 171
Bijdrage leveren en afstemmen met het onderwijs betreffende passend onderwijs (o.a onderwijszorgarrangementen) Blz. 172
Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 173
Metingen Blz. 174
Financieel overzicht Blz. 175
Doelenboom Jeugd Blz. 176
Doelenboom Blz. 177
Inhoudelijk perspectief Blz. 178
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 179
Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden Blz. 180
Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd Blz. 181
Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders Blz. 182
Doelstellingen Blz. 183
Subdoel: Er is een betrokken en draagkrachtige sociale omgeving Blz. 184
Het stimuleren van (jeugdige) inwoners om zich positief in te zetten voor Twenterandse jongeren middels vrijwilligerswerk of jeugdparticipatietrajecten. Blz. 185
Stimuleren gezond leef- en groepsgedrag Blz. 186
Subdoel: Jeugdigen die zich ophouden in openbare ruimte worden, zo nodig, gericht ondersteund Blz. 187
Het stimuleren van (jeugdige) inwoners om zich positief in te zetten voor Twenterandse jongeren middels vrijwilligerswerk of jeugdparticipatietrajecten. Blz. 188
Ondersteuning van (voor)scholen, sportverenigingen en kerken in vroegsignalering Blz. 189
Stimuleren gezond leef- en groepsgedrag Blz. 190
Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie Blz. 191
Afstemmen contactmoment adolescenten Blz. 192
Beter toegankelijk maken van voorzieningen voor jeugd met beperking Blz. 193
Ondersteuning van (voor)scholen, sportverenigingen en kerken in vroegsignalering Blz. 194
Subsidiëren en afspraken maken op het gebied van jongerenwerk en straathoekwerk Blz. 195
Tweede jongereninloop Vriezenveen Blz. 196
Zorgen voor optimale benutting van gemeentelijke regelingen door gezinnen Blz. 197
Subdoel: Er is een sluitende keten van tijdige vroegsignalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg Blz. 198
Faciliteren en verbeteren van de link tussen vrijwilligersorganisaties en/of de netwerkstructuur Blz. 199
In stand houden en verbeteren van de huidige netwerkstructuur o.a. de inzet van VIS2 in de netwerken Blz. 200
Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund Blz. 201
Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kinderbescherming Blz. 202
Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp Blz. 203
Doorontwikkeling POH Jeugd GGZ Blz. 204
Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen (operationalisering en uitvoering) Blz. 205
Regionale ontwikkelingen Blz. 206
Uitrol regionale meldpunt loverboyproblematiek / mensenhandel Twente Blz. 207
Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 208
Subdoel: Er is een veilige opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen Blz. 209
Informeren en adviseren in opgroei- en opvoedsituaties door het subsidiëren van partners in het CJG Blz. 210
Subsidiëren/faciliteren licht preventief aanbod, zoals cursussen aan ouders Blz. 211
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 212
Financieel overzicht Blz. 213
Doelenboom ontwikkelprogramma Transformatie Sociaal Domein Blz. 214
Doelenboom Blz. 215
Inhoudelijk perspectief Blz. 216
Beoogd Maatschappelijk effect: Blz. 217
Doel: Omkijken naar elkaar Blz. 218
Doel: Thuis is het fijn en veilig Blz. 219
Doel: Iedereen doet mee Blz. 220
Doelstellingen Blz. 221
Subdoel: Vroegsignalering en preventie Blz. 222
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 223
Tegengaan eenzaamheid Blz. 224
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 225
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 226
Subdoel: Mantelzorgers kunnen blijven mantelzorgen Blz. 227
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 228
Tegengaan eenzaamheid Blz. 229
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 230
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 231
Subdoel: Het aanbod van activiteiten in de kernen in stand houden met vrijwilligers Blz. 232
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 233
Tegengaan eenzaamheid Blz. 234
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 235
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 236
Subdoel: Welzijn wordt ingezet als middel om de eigen kracht te versterken Blz. 237
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 238
Tegengaan eenzaamheid Blz. 239
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 240
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 241
Subdoel: Meer jeugdigen groeien thuis/ in een thuisomgeving op Blz. 242
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 243
Tegengaan eenzaamheid Blz. 244
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 245
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 246
Subdoel: Nadelige gevolgen van echtscheidingen voorkomen en beperken Blz. 247
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 248
Tegengaan eenzaamheid Blz. 249
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 250
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 251
Subdoel: Inwoners langer zelfstandig laten wonen Blz. 252
Aanpak scheidingsproblematiek Blz. 253
Tegengaan eenzaamheid Blz. 254
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 255
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 256
Subdoel: Een zinvolle dag invulling Blz. 257
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 258
Onderwijskansen vergroten Blz. 259
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 260
Subdoel: Bieden van passende ondersteuning voor inwoners Blz. 261
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 262
Onderwijskansen vergroten Blz. 263
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 264
Subdoel: Inwoners zijn financieel zelfstandig Blz. 265
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 266
Onderwijskansen vergroten Blz. 267
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 268
Subdoel: Onderwijskansen vergroten Blz. 269
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 270
Onderwijskansen vergroten Blz. 271
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 272
Subdoel: Faciliteren van de transformatie Blz. 273
Inwonersinitiatieven en-inwonersparticipatie Blz. 274
Organiseren bijeenkomsten (WeConnect en Collegereeksen) Blz. 275
Sociaal Domein - Wat mag het kosten Blz. 276
Overzicht baten en lasten Blz. 277
Programma Ruimte Blz. 278
Inleiding Blz. 279
Doelenboom Openbare orde en veiligheid Blz. 280
Doelenboom Blz. 281
Inhoudelijk perspectief Blz. 282
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 283
Doel: Er is minder overlast Blz. 284
Doel: Er is minder criminaliteit Blz. 285
Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt Blz. 286
Doelstellingen Blz. 287
Subdoel: Tegengaan verloedering Blz. 288
Voortzetten KVO-B Twenterand Blz. 289
Subdoel: Preventieve aanpak escalerende (buren)ruzies Blz. 290
Voortzetten conflictbemiddeling: inloopspreekuur en inhoudelijk behandelen zware casuïstiek door middel van mediation Blz. 291
Subdoel: Uitvoering APV Blz. 292
Bij de complexere vergunningen voor evenementen zal er meer toezicht en handhaving komen op de voorschriften gesteld in de afgegeven vergunning. Blz. 293
Subdoel: Aanpak alcoholgebruik door minderjarigen Blz. 294
Bij de complexere vergunningen voor evenementen zal er meer toezicht en handhaving komen op de voorschriften gesteld in de afgegeven vergunning. Blz. 295
Handhaven Drank–en Horecawet (<18 jarigen). Blz. 296
Subdoel: Aanpak drugscriminaliteit en drugsoverlast Blz. 297
Toepassen van beleidsregel ex art. 13b Opiumwet (aanpak drugspanden) Blz. 298
Voortzetten persoonsgerichte aanpak c.q. ‘TOP X aanpak’ in samenwerking met het Veiligheidshuis Twente Blz. 299
Subdoel: Bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit Blz. 300
Samenwerken met RIEC ON en andere ketenpartners. Blz. 301
Toepassen Wet BIBOB Blz. 302
Vergroten bewustwording van ondermijningssignalen Blz. 303
Subdoel: Aanpak woninginbraken Blz. 304
Aanpakken heling via DOR Blz. 305
Vergroten bewustwording inwoners, zodat er vaker preventieve maatregelen worden genomen Blz. 306
Voortzetten gratis inbraakpreventie-advies Blz. 307
Subdoel: Crisisbeheersing Blz. 308
Capaciteit leveren aan de Twentse crsisisbeheersingsorganisatie bij rampen/crises Blz. 309
Deelnemen aan opleidingen en oefeningen van de Twentse crisisbeheersingsorganisatie Blz. 310
Organiseren oefeningen van de Twentse crisisbeheersingsorganisatie. Blz. 311
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 312
Financieel overzicht Blz. 313
Doelenboom Openbare ruimte en verkeer Blz. 314
Doelenboom Blz. 315
Inhoudelijk perspectief Blz. 316
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 317
Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen Blz. 318
Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd Blz. 319
Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden Blz. 320
Doelstellingen Blz. 321
Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd Blz. 322
Begeleiden aanleg nutsvoorzieningen Blz. 323
Bevorderen biodiversiteit en ecologisch beheer Blz. 324
Onderhouden en beheren 26.000 bomen, 155 ha. openbaar groen en 14,2 km hagen Blz. 325
Onderhouden en beheren 323 km riolering en 757 gemalen Blz. 326
Onderhouden en beheren 438 km weg en 235 ha. verharding Blz. 327
Onderhouden en beheren 53 civieltechnische kunstwerken en gebouwen Blz. 328
Onderhouden en beheren 551 speeltoestellen Blz. 329
Onderhouden en beheren 7.067 lichtmasten en armaturen Blz. 330
Onderhouden en exploiteren 6 begraafplaatsen Blz. 331
Subdoel: Nieuwe werken m.b.t. wegen, openbaar groen, water, riolering, lichtmasten, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen, en kunstwerken zijn gerealiseerd’ Blz. 332
Uitvoering gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 - Riolering en klimaatverandering (onderdeel Agenda Duurzaamheid 2018-2022) Blz. 333
Verhogen onderhoudsbudget wegen Blz. 334
Subdoel: Duurzaam veilige wegenstructuur is gerealiseerd in 2020 Blz. 335
Duurzaam Veilig (her)-inrichten 30 km/u en 50 km/u wegen Blz. 336
Uitvoeren Gemeentelijk Mobiliteits-Plan (GMP): Uitvoeren verkeersvisies diverse kernen Blz. 337
Metingen Blz. 338
Financieel overzicht Blz. 339
Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH Blz. 340
Doelenboom Blz. 341
Inhoudelijk perspectief Blz. 342
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 343
Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer Blz. 344
Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd Blz. 345
Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen Blz. 346
Doelstellingen Blz. 347
Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd (onderdeel agenda duurzaamheid 2018-2022) Blz. 348
Uitvoeren Agenda Duurzaamheid 2018—2022 Blz. 349
Subdoel: Duurzaamheid is onderdeel van het reguliere werk van de organisatie (onderdeel van de agenda Duurzaamheid 2018-2022). Blz. 350
ONTWIKKELING: Stimuleren verduurzaming organisatie (voorbeeldfunctie) Blz. 351
ONTWIKKELING: Verduurzamen Gemeentelijke gebouwen en energiebeheer Blz. 352
Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen (onderdeel agenda Duurzaamheid 2018-2022). Blz. 353
Besparen energie in de huursector Blz. 354
ONTWIKKELING: Deelnemen regionale Energiestrategie Twente Blz. 355
ONTWIKKELING: Energie maatregelen door bedrijven (VTH) Blz. 356
ONTWIKKELING: Stimuleren Energie projecten (duurzaamheidsfonds Zonnepark Oosterweilanden) Blz. 357
Uitvoeren project Energieloket en deelnemen Duurzaam Thuis Twente Blz. 358
Warmtevoorziening wijken Blz. 359
Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden Blz. 360
ONTWIKKELING Deelnemen in gebiedsproces EBDV Blz. 361
Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval (onderdeel Agenda duurzaamheid 2018-2022) Blz. 362
Aanpassen inzamelstructuur bij hoogbouw Blz. 363
Behartigen belangen aandeelhouderschappen Twence en ROVA (incl. bijdrage gemeentelijke dururzaamheidsdoelstellingen) Blz. 364
Beheren dienstverleningsovereenkomst ROVA Blz. 365
Inzamelen van huishoudelijk afval Blz. 366
ONTWIKKELING: Optimaliseren, beheren en regie voeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval incl. milieustraat Blz. 367
Tegengaan, opruimen en communiceren van/over zwerfafval Blz. 368
Uitvoeren Educatie afval scheiden Blz. 369
Uitvoeren Zwerfvuilaanpak 2013-2022 Blz. 370
Subdoel: Kwaliteit leefomgeving voldoet aan normen (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid) Blz. 371
Bewaken en beperken milieubelasting via het ruimtelijke spoor Blz. 372
Deelname gebiedsproces nieuwe drinkwaterlocatie Vriezenveen-Daarle Blz. 373
Uitvoeren maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW) Blz. 374
Uitvoeren Ontwikkelprogramma Omgevingswet Blz. 375
Subdoel: Uitvoering VTH voor milieutaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 376
Beheren en coördineren ODT (als GR) Blz. 377
Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving en verantwoording jaarverslag Blz. 378
Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid) Blz. 379
Initiëren bodemsaneringen bij ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 380
Inventariseren en sanering asbest in de bodem Blz. 381
ONTWIKKELING: Voorbereiden en uitvoeren geluidssaneringsprojecten Blz. 382
Metingen Blz. 383
Financieel overzicht Blz. 384
Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH Blz. 385
Doelenboom Blz. 386
Inhoudelijk perspectief Blz. 387
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 388
Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied Blz. 389
Doel: Voldoende en meer passende woningen Blz. 390
Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven Blz. 391
Doelstellingen Blz. 392
Subdoel : Een passende en actuele bestemming voor gemeentelijk grondgebied. Faciliteren rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd Blz. 393
Ontwikkelen van omgevingsinstrumenten: Uitgangspunten omgevingsplan, Uitgangspunten omgevingsvisie, Digitaliseren milieudossiers Blz. 394
Voorbereiden, opstellen en begeleiden: van bestemmingsplanherzieningen en begeleiden van de procedures, van ontwikkelingen op inbreidingslocaties en uitbreidingslocaties Blz. 395
Subdoel: Uitvoering VTH voor RO en bouwtaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 396
Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving en verantwoording jaarverslag. Blz. 397
Subdoel: Facilitering rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd Blz. 398
Subdoel: Invoering Omgevingswet Blz. 399
Ontwikkelen van omgevingsinstrumenten: Uitgangspunten omgevingsplan, Uitgangspunten omgevingsvisie, Digitaliseren milieudossiers Blz. 400
Uitvoeren ontwikkelprogramma implementatie Omgevingswet Blz. 401
Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd Blz. 402
ONTWIKKELING: Uitvoeren strategie voor gemeentelijk vastgoed Blz. 403
Uitvoeren Prestatieafspraken Mijande Wonen Blz. 404
Uitvoeren van nota Grondbeleid 2016-2020 Blz. 405
Uitvoeren welstandbeleid door o.a. de Stadsbouwmeester Blz. 406
Subdoel: Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd’ Blz. 407
Subdoel: Nieuwe bouwmogelijkheden zijn gecreëerd Blz. 408
Voorbereiden en ontwikkelen van fysieke projecten 2020: Blz. 409
Subdoel: Bestaande wijken en bedrijventerreinen zijn kwalitatief goed, Er zijn sterke compacte centra met goede voorzieningen, en Er is een sociaal veilige leefomgeving Blz. 410
Kwalitatief programmeren met woningbouwpogramma per kern Blz. 411
Uitvoeren lokale Visie op Wonen 2015-2025 Blz. 412
Uitvoeren Prestatieafspraken Mijande Wonen Blz. 413
Uitvoeren Twentse woonafspraken Blz. 414
Metingen Blz. 415
Financieel overzicht Blz. 416
Doelenboom Ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet Blz. 417
Doelenboom Blz. 418
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 419
Doel: De gemeente biedt meer ruimte voor ontwikkeling en geeft meer mogelijkheden voor maatwerk. Blz. 420
Doel: Besluitvormingsprocedures zijn een-voudiger, sneller en beter Blz. 421
Doel: Initiatiefnemers kunnen alle beschik-bare informatie over de fysieke leef-omgeving digitaal raadplegen Blz. 422
Doel: Initiatiefnemers, de samenleving en de gemeente werken samen aan een goede fysieke leefomgeving en zijn bewuster van de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving Blz. 423
Doelstellingen Blz. 424
Subdoel: De gemeentelijke dienstverlening voor activiteiten in de leefomgeving scoort een voldoende Blz. 425
Subdoel: Het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving is in 2022* vastgelegd in één Omgevingsvisie Blz. 426
Subdoel: De regels voor de fysieke leef omgeving zijn in 2025* stapsgewijs vastgelegd in het Omgevings-plan Blz. 427
Subdoel: Thematische uitvoerings Programma’s zijn in 2022* vastgesteld Blz. 428
Subdoel: Er zijn minder vergunningen nodig en meer activiteiten vallen onder algemene regels. Blz. 429
Subdoel: Alle medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om Omgevingsgericht te kunnen werken Blz. 430
Subdoel: Alle beschikbare infor-matie over de fysieke leefomgeving is up to date en opgenomen in het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet Blz. 431
Subdoel: volgens het bewonersonderzoek weet meer dan 50% van de nieuwe gemeentelijke aanpak in de fysieke leefomgeving Blz. 432
Subdoel: Er zijn burgerinitiatieven voor een duurzame en leefbare leefomgeving gerealiseerd Blz. 433
Subdoel: Door het doen van pilots is ervaring opgedaan met de instrumenten Omgevingsplan en Omgevingsvisie. Blz. 434
Doelenboom Ontwikkelprogramma Agenda duurzaam Twenterand Blz. 435
Doelenboom Blz. 436
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 437
Doel: Op weg naar energieneutraal in 2050 Blz. 438
Doel: Op weg naar een circulaire economie in 2050 Blz. 439
Doel: Op weg naar klimaatbestendig in 2050 Blz. 440
Doelstellingen Blz. 441
Subdoel: In de Gebouwde omgeving daalt het energiegebruik en neemt het aandeel duurzame energie toe Blz. 442
Acties en maatregelen Blz. 443
Huurwoningen Blz. 444
Koopwoningen Blz. 445
Subdoel: Versnellen opwek en gebruik hernieuwbare energie Blz. 446
Acties en projecten opwek hernieuwbare energie Blz. 447
Subdoel: Stimuleren Bedrijven om energiezuiniger te werken Blz. 448
Acties en maatregelen Bedrijven Blz. 449
Subdoel: Mobiliteit is duurzamer Blz. 450
Subdoel: Afval is grondstof en Economie is duurzamer Blz. 451
Acties, maatregelen en projecten Circulaire Economie Blz. 452
Subdoel: De openbare ruimte en gebouwen worden Klimaatbestendig ingericht, gebouwd en beheerd Blz. 453
Acties en maatregelen Klimaatadaptatie Blz. 454
Samenwerken in Agenda Duurzaam Twenterand met Lokale Kracht en Initiatieven Blz. 455
Ruimte - Wat mag het kosten Blz. 456
Overzicht baten en lasten Blz. 457
Programma Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 458
Inleiding Blz. 459
Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme Blz. 460
Doelenboom Blz. 461
Inhoudelijk perspectief Blz. 462
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 463
Doel: Ontmoetingsplekken en podia voor kunst, cultuur en evenementen zijn beschikbaar Blz. 464
Doel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 465
Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 466
Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod Blz. 467
Doel: Huidig Cultureel erfgoed is behouden Blz. 468
Doelstellingen Blz. 469
Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend Blz. 470
Cultuurmakelaar adviseert gemeente en ondersteunt verenigingen Blz. 471
Evalueren Cultuur Platform Twenterand Blz. 472
Extra middelen projectsubsidies cultuur Blz. 473
Index subsidies Blz. 474
Subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid. Blz. 475
Uitvoering evenementenbeleid Blz. 476
Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt (er) gebruikt Blz. 477
Cultuurmakelaar adviseert gemeente en ondersteunt verenigingen Blz. 478
Evalueren Cultuur Platform Twenterand Blz. 479
Extra middelen projectsubsidies cultuur Blz. 480
Index subsidies Blz. 481
Subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid. Blz. 482
Uitvoering evenementenbeleid Blz. 483
Versterken financiële positie De Klaampe en Het Punt Blz. 484
Subdoel: Meegroeien en aanpassen aan de veranderende samenleving Blz. 485
Ontwikkelen toekomstvisie door St. Openbare Bibliotheek Twenterand Blz. 486
Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar Blz. 487
Evaluatie muziekonderwijs Blz. 488
Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel Blz. 489
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 490
Subdoel: Cultuureducatie en muziekonderwijs zijn ontwikkeld Blz. 491
Evaluatie muziekonderwijs Blz. 492
Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel Blz. 493
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 494
Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie Blz. 495
Actualiseren Nota Vrijetijdseconomie Blz. 496
Doorontwikkeling toeristische structuur. Blz. 497
Integreren cultuur /sport / R&T Blz. 498
Regio Twente R&T Blz. 499
Twente Marketing / Wij zijn Twente Blz. 500
Subdoel: Cultuurhistorisch landschap en archeologie zijn in stand gehouden Blz. 501
Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling Blz. 502
Ontwikkelen samenwerking Musea Blz. 503
Sport-/cultuurprijs Blz. 504
Subdoel: Gemeentelijke monumenten, beeldende kunst en musea zijn in stand gehouden Blz. 505
Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling Blz. 506
Ontwikkelen samenwerking Musea Blz. 507
Sport-/cultuurprijs Blz. 508
Verstrekken lening vloer Veenmuseum Blz. 509
Financieel overzicht Blz. 510
Doelenboom Economie en werkgelegenheid Blz. 511
Doelenboom Blz. 512
Inhoudelijk perspectief Blz. 513
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 514
Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid Blz. 515
Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd Blz. 516
Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht Blz. 517
Doelstellingen Blz. 518
Subdoel: Pro-actieve inzet regionale samenwerking Blz. 519
Intensivering samenwerking Blz. 520
Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit Blz. 521
Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland Blz. 522
Uitvoering geven aan economische visie Blz. 523
Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit Blz. 524
Subdoel: De kernen zijn economisch vitaal en sociaal weerbaar Blz. 525
Werken aan een ontwikkelprogramma Economie-Werk-Onderwijs Blz. 526
Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig Blz. 527
Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden Blz. 528
Ondernemershuis Twenterand Blz. 529
Uitvoering geven aan programmadocument Werklocaties Twente Blz. 530
Subdoel: Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn speerpunten Blz. 531
Bedrijfsbezoeken en contacten onderhouden Blz. 532
Uitvoering ondernemersfonds Blz. 533
Financieel overzicht Blz. 534
Doelenboom Sport Blz. 535
Doelenboom Blz. 536
Inhoudelijk perspectief Blz. 537
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 538
Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt Blz. 539
Doelstellingen Blz. 540
Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering Blz. 541
Ontwikkeling: Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen Blz. 542
Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen. Blz. 543
Subdoel: Er zijn vitalere sportverenigingen Blz. 544
Ontwikkeling: Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen Blz. 545
Uitvoering sport– en beweegvisie Blz. 546
Verhogen kostendekkendheid Sport Blz. 547
Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen. Blz. 548
Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling) Blz. 549
Deelname regionaal sportoverleg en uitvoering regionale sportvisie Blz. 550
Inzet verenigingsadviseur / gemeentelijk aanspreekpunt. Blz. 551
Samenwerken met Sportplatform Blz. 552
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 553
Subdoel: De omgeving is sport- en beweegvriendelijker Blz. 554
Deelname regionaal sportoverleg en uitvoering regionale sportvisie Blz. 555
Inzet verenigingsadviseur / gemeentelijk aanspreekpunt. Blz. 556
Samenwerken met Sportplatform Blz. 557
Uitvoering sport– en beweegvisie Blz. 558
Vervanging kunstgrasvelden Blz. 559
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 560
Financieel overzicht Blz. 561
Economie - Wat mag het kosten Blz. 562
Overzicht baten en lasten Blz. 563
Programma Fundament Blz. 564
Inleiding Blz. 565
Doelenboom Dienstverlening en klantcontact Blz. 566
Doelenboom Blz. 567
Inhoudelijk perspectief Blz. 568
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 569
Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel Blz. 570
Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht Blz. 571
Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed Blz. 572
Doelstellingen Blz. 573
Subdoel: Personen zijn geregistreerd conform hun feitelijke situatie Blz. 574
Aanvragen en uitgeven van identiteitsdocumen-ten, (paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten) Blz. 575
Doorlopen naturalisatie procedure (zonder beslissing) en uitreiken Nederlanderschap Blz. 576
ONTWIKKELING: Uitvoeren landelijke aanpak adreskwaliteit Blz. 577
Vaststellen identiteit aan de hand van identiteitspapieren, registratie dmv brondocumenten Blz. 578
Vaststellen Identiteit aangever, akten opmaken en afgeven authentieke documenten verlof tot begraven Blz. 579
Verwerken van akten en latere vermeldingen in de basisregistratie personen (BRP) Blz. 580
Voltrekken van huwelijken Blz. 581
Subdoel: Servicepunt en kanalen met goed opgeleide medewerkers voor de relatie met inwoners, ondernemers en instellingen Blz. 582
Kanaaloptimalisatie Blz. 583
Verdere doorontwikkeling telefonische dienstverlening Blz. 584
Subdoel: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten Blz. 585
Borgen van lezergericht schrijven. Verbetering leesbaarheid van brieven, adviezen e.d. Blz. 586
In de organisatie bewustwording bevorderen over de invulling van ‘de mens centraal’ stellen (visie op dienstverlening) en casussen ondersteunen en evalueren. Blz. 587
Kanaaloptimalisatie Blz. 588
Verdere doorontwikkeling telefonische dienstverlening Blz. 589
Subdoel: De kwaliteit en de klantbeleving wordt gewaardeerd als goed Blz. 590
Borgen van lezergericht schrijven. Verbetering leesbaarheid van brieven, adviezen e.d. Blz. 591
In de organisatie bewustwording bevorderen over de invulling van ‘de mens centraal’ stellen (visie op dienstverlening) en casussen ondersteunen en evalueren. Blz. 592
Kanaaloptimalisatie Blz. 593
Metingen Blz. 594
Financieel overzicht Blz. 595
Doelenboom Bedrijfsvoering Blz. 596
Doelenboom Blz. 597
Inhoudelijk perspectief Blz. 598
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 599
Doel: De medewerkers zijn in staat te doen wat de organisatie vraagt Blz. 600
Doel: Inwoners zijn geïnformeerd en participeren Blz. 601
Doel: Kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie Blz. 602
Doel: De financiële huishouding geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie Blz. 603
Doelstellingen Blz. 604
Subdoel: Een aantrekkelijke werkgever met gekwalificeerde en flexibel inzetbare medewerkers Blz. 605
Gefaseerd in gang zetten van benodigde interventies. Blz. 606
In beeld brengen welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag van kritiek belang zijn voor het behalen van de ambities en doelstellingen (rolafhankelijk) Blz. 607
In kaart brengen in hoeverre medewerkers nu over de benodigde kennis, vaardigheden en houding en gedrag beschikken. Blz. 608
Onderzoeken op welke termijn deze kennis, vaardigheden en houding en gedrag beschikbaar moeten zijn doorvertalen, definiëren en uitvoeren van de professionaliseringsopgave. Blz. 609
Subdoel: Tijdige en volledige communicatie met inwoners, instellingen, bestuur en organisatie Blz. 610
Bevorderen en begeleiden van inwonersbetrokkenheid Blz. 611
Contact onderhouden met en subsidiëren van dorpsraden en plaatselijk belangverenigingen Blz. 612
Crisiscommunicatie Blz. 613
Faciliteren viering 75 jaar vrijheid Blz. 614
Netwerken onderhouden, waaronder (inter)nationale contacten en representatie Blz. 615
Ontwikkelen en beheren communicatiemiddelen Blz. 616
Ontwikkelen en beheren website, intranet en social media Blz. 617
Organiseren van (interactieve) bijeenkomsten Blz. 618
Strategiebepaling en uitvoering van communicatietrajecten bij projecten Blz. 619
Verzorgen interne communicatie Blz. 620
Verzorgen pers- en publieksvoorlichting Blz. 621
Subdoel: De organisatie is doelmatig en doeltreffend gefaciliteerd Blz. 622
Beschikbaar houden van apparatuur en telefonie Blz. 623
Bijhouden van de energie-administratie Blz. 624
Exploiteren van het bedrijfsrestaurant Blz. 625
Gebruik en onderhoud materiaal en materieel (incl. tractie) Blz. 626
Inkopen, beheren en uitgeven van kantoorartikelen, meubilair, abonnementen, materiaal en materieel Blz. 627
Onderhouden systemen netwerkbeheer Blz. 628
Realiseren / verzorgen ontsluiting netwerk voor externe toegang Blz. 629
Registreren/verwerken van post Blz. 630
Uitvoeren van bodediensten Blz. 631
Verlenen van ondersteuning m.b.t. apparatuur en telefonie Blz. 632
Subdoel: Actuele informatie is veilig, beschikbaar, betrouwbaar en toegankelijk in efficiënte systemen Blz. 633
Borgen beveiliging en privacy (BIG, AVG, Ensia)* Blz. 634
Dienstverlenend samenwerken (Zaakgericht digitaal werken) Blz. 635
Digitaal Stelsel Omgevingswet (aansluiten op) Blz. 636
Faciliteren (digitaal) samenwerken in de keten/participatie Blz. 637
Faciliteren flexwerken (tijd en plaats onafhankelijk werken) Blz. 638
Gebruik Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bij Beheer Openbare Ruimte (BOR) Blz. 639
Op orde brengen van de basis (basis registraties) Blz. 640
Opzetten sturingsinformatie (informatie gestuurde overheid) Blz. 641
Uitvoeren maatregelen beveiligingsplan voor 2018 Blz. 642
Uitvoeren maatregelen ENSIA Blz. 643
Subdoel: Alle IC processen zijn beoordeeld op risico’s Blz. 644
Archiveren volgens de archiefwet Blz. 645
Beschikbaar houden van programmatuur Blz. 646
Bijhouden van de verzekeringsportefeuille Blz. 647
Doorontwikkelen doelenbomen Blz. 648
Informatie beveiligen Blz. 649
Onderzoeken rechtmatigheid en doelmatigheid Blz. 650
Opstellen en monitoren van beleidsagenda met jaaragenda Blz. 651
Opstellen P&C documenten-conform planning Blz. 652
Uitvoeren applicatie-beheer Blz. 653
Uitvoeren controlewerkzaamheden Blz. 654
Uitvoeren van het Verbeterplan Bedrijfsvoering Blz. 655
Uitvoeren van risicomanagement Blz. 656
Subdoel: Goede advisering en ondersteuning Raad & Griffie Blz. 657
Subdoel: Een zodanig ingericht besluitvormingsproces waardoor besluiten in rechte in stand kunnen blijven Blz. 658
Het nemen van besluiten door college/raad Blz. 659
Horen van inwoners Blz. 660
In behandeling nemen, toetsen, coördineren en afdoen van bezwaren en klachten Blz. 661
Ondersteunen van de diverse commissies Blz. 662
Opstellen en actualiseren mandaatbesluit Blz. 663
Toetsen van verordeningen, beleidsregels en overeenkomsten Blz. 664
Uitvoeren Budgetbeheerregeling Blz. 665
Uitvoeren kwaliteitszorg Blz. 666
Voeren van verweer/ vertegenwoordigen van bestuursorgaan in bezwaar en beroep Blz. 667
Volledig heroverwegen van besluiten irt bezwaar Blz. 668
Voorbereiden zittingen Overijsselse Ombudsman Blz. 669
Subdoel: Een jaarlijks materieel sluitende begroting en een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening Blz. 670
Aanmanen/invorderen bedragen Blz. 671
Opstellen gemeentelijke belastingverordening (uitvoering Gemeentelijk Belastingkantoor Twente) Blz. 672
Uitvoeren treasury-beleid Blz. 673
Voeren van een juiste en volledige financiële administratie Blz. 674
Verplichte indicatoren Blz. 675
Financieel overzicht Blz. 676
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 677
Fundament - Wat mag het kosten Blz. 678
Overzicht baten en lasten Blz. 679
Beleidsindicatoren Blz. 680
Beleidsindicatoren Blz. 681
Paragrafen Blz. 682
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 683
Inleiding Blz. 684
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 685
Tabel risico's Blz. 686
Toelichting risico's Blz. 687
Conclusie Blz. 688
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 689
Inleiding Blz. 690
Wegen Blz. 691
Openbare verlichting Blz. 692
Gebouwen en civieltechnische kunstwerken Blz. 693
Groen Blz. 694
Grondwater Blz. 695
Riolering Blz. 696
Kaderplan speelruimte Blz. 697
Tractie en gereedschappen Blz. 698
Paragraaf Financiering Blz. 699
Inleiding Blz. 700
Paragraaf financiering Blz. 701
Rentetoerekening en kredietrisico's Blz. 702
Financieringspositie en -behoefte Blz. 703
Mutaties leningenportefeuille Blz. 704
Renteverwachting Blz. 705
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 706
Inleiding Blz. 707
Griffie Blz. 708
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 709
Inleiding Blz. 710
Regio Twente, Enschede Blz. 711
Veiligheidsregio Twente, Enschede Blz. 712
Soweco NV, Almelo Blz. 713
Stadsbank Oost Nederland, Enschede Blz. 714
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Hengelo Blz. 715
Cogas, Almelo Blz. 716
Twence Holding BV, Hengelo Blz. 717
N.V. Rova Holding, Zwolle Blz. 718
Wadinko N.V., Zwolle Blz. 719
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag Blz. 720
Enexis Blz. 721
Zonnepark Oosterweilanden BV, Vriezenveen Blz. 722
Dimpact, Enschede Blz. 723
Euregio, Gronau Blz. 724
Paragraaf Grondbeleid Blz. 725
Inleiding Blz. 726
Hoofdlijnen van het grondbeleid Blz. 727
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 728
Inleiding Blz. 729
Lokale heffingen Blz. 730
Overzicht inkomsten gemeentelijke heffingen Blz. 731
Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 732
Leges en rechten Blz. 733
Begraafrechten Blz. 734
Rioolheffing Blz. 735
Woonlastenontwikkeling Blz. 736
Kwijtscheldingsmogelijkheden Blz. 737
Overzicht van baten en lasten 2020 Blz. 738
Overzicht van baten en lasten 2018 - 2020 Blz. 739
Overzicht van baten en lasten 2021 - 2023 Blz. 740
Toelichting bij financieel overzicht “baten en lasten per programma" Blz. 741
Resultaatbestemming Blz. 742
Resultaatbestemming na bestemming Blz. 743
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 744
Algemene Uitkering gemeentefonds Blz. 745
Dividenden Blz. 746
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 747
Financieringspositie Blz. 748
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 749
Onvoorziene uitgaven Blz. 750
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 751
Structurele mutaties reserves Blz. 752
Financiële positie Blz. 753
Uitgangspunten samenstelling begroting 2020 Blz. 754
Basis Blz. 755
Budgettaire ontwikkelingen Blz. 756
Stand en verloop van reserves Blz. 757
Meerjarenraming 2021 - 2023 Blz. 758
Inleiding Blz. 759
Uitgangspunten meerjarenraming Blz. 760
Bijlagen Blz. 761
Investeringslijsten 2020 - 2023 Blz. 762
Jaarschijf 2020 Blz. 763
Jaarschijf 2021 Blz. 764
Jaarschijf 2022 Blz. 765
Jaarschijf 2023 Blz. 766
EMU - saldo begroting 2020 Blz. 767
EMU - saldo begroting 2020 Blz. 768
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2020 - 2023 Blz. 769
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2020 Blz. 770
Toelichting Blz. 771
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2021 Blz. 772
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2022 Blz. 773
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2023 Blz. 774
Overzicht taakvelden Blz. 775
Overzicht taakvelden Blz. 776
Overzicht subsidies 2020 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen Blz. 777
Overzicht subsidies 2020 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen Blz. 778
Overzicht Blz. 779
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 780
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 781
Ondertekening Programmabegroting 2020 Blz. 782
Ondertekening Blz. 783
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap