Inleiding

Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de programmabegroting 2020. In de begroting 2020 is de Kadernota 2020, die behandeld is in de raadsvergadering van 9 juli jl., verwerkt inclusief de aangenomen amendementen en moties. De begroting is dus: de kadernota met daarin opgenomen de wijzigingen. Enerzijds inhoudelijk (naar aanleiding van de aangenomen moties en amendementen) en anderzijds financieel (naar aanleiding van de meicirculaire, de berap 2019 en technische correcties).

De kadernota

De kadernota gaf een vooruitblik wat ons in 2020 te wachten staat. In de inleiding stond hierover: “Met de kadernota werken wij volop verder aan een ‘kernachtig en veranderend’ Twenterand. Er is nog steeds aandacht voor het sociaal domein en financiën. De gemeente heeft een wettelijke taak in het sociaal domein. Wij verliezen niet uit het oog dat er altijd een vangnet moet zijn voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Dit vinden wij belangrijk, echter ook de grote opgaven op het ruimtelijk en economisch domein verdienen onze aandacht. En wij investeren in onze organisatie om de opgaven ook te kunnen realiseren. Financieel blijft het een uitdaging.”.

De aangenomen moties en amendement

Tijdens de raadsbehandeling van de Kadernota 2020 op 9 juli 2019 zijn 4 moties en een amendement door de gemeenteraad aangenomen. Besloten is in te stemmen met de voorstellen in de Kadernota 2020 en om de volgende inhoudelijke richtingen in de meerjarenbegroting 2020 financieel te vertalen en structureel te verwerken:

 • Het subsidieplafond te verlagen met € 250.000.
 • Voor wat betreft de boa’s eerst een evaluatie van de eerste twee jaar af te wachten alvorens vanaf 2022 met een derde extra boa op te plussen.

 

Toegezegd is het voorstel ‘Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen’ in de begroting 2020 van een dekking te voorzien. Dit is gebeurd. Daarnaast is besloten de incidentele bedragen in het Stimuleringsfonds Asbest voor het jaar 2020 met € 25.000, 2021 en 2022 met elk € 50.000 te verminderen.

 

Naar aanleiding van de aangenomen 4 moties laat het college:

 • een wandelpadenplan opstellen voor de begroting 2021;
 • een ‘Beleidsregel Sociaal Medische Indicatie – Kinderopvang’ opstellen;
 • een onderzoek instellen naar de mogelijkheden om de plaatsnaamaanduidingen van de kernen in de gemeente Twenterand ook te voorzien van de Nedersaksische naam;
 • het verzoek uitwerken om – onder voorwaarden – een eenmalige bijdrage van € 15.000 te betalen in het herstellen van de vloer van het Veenmuseum om sluiting te voorkomen. Deze bijdrage is verstrekt en verwerkt in de begroting.

 

Financieel overzicht

Financieel gezien is het vertrekpunt voor deze begroting het saldo uit de Kadernota 2020. De hierboven genoemde wijzigingen zijn in de onderstaande tabel meegenomen. De technische correcties betreffen bv. kapitaalslasten.

De begroting is voor het jaar 2020 sluitend. De jaren daarna loopt het tekort op, voor een belangrijk deel door het verloop van de algemene uitkering.

Tot slot

Ondanks een tekort in meerjarenperspectief leggen wij deze programmabegroting aan u voor. Voor het jaar 2020 is de begroting sluitend. Voor de jaren 2021 en verder zijn er nog veel onzekerheden over kostenontwikkelingen, nieuwe verdeelmodellen algemene uitkering en het verdeelmodel sociaal domein, die wij de komende jaren kunnen verwachten. Het college blijft zich inzetten voor een reëel en sluitende meerjarenbegroting. Voor ons is en blijft solide en transparant financieel beleid noodzakelijk. Én wij blijven volop verder werken aan ons coalitieakkoord, aan een ‘kernachtig en veranderend’ Twenterand!

Leeswijzer

Voor een gedetailleerdere beschrijving met financiële consequenties verwijzen wij naar de achterliggende programma’s en doelen­bomen. De wijzigingen naar aanleiding van het aangenomen amendement, de motie over het Veenmuseum en de uitvoering leerlingenvervoer (berap 2019) samen­gevat in het ‘Overzicht van wijzigingen’.

In de doelenbomen beschrijven wij het beoogd effect, de (sub) doelen en activiteiten die wij uitvoe­ren op een bepaald terrein. Bij de subdoelen en activiteiten is met de kleur van de bol aangegeven of de taak wettelijk of niet-wettelijk is. We gebruiken rood, oranje en groen. Voor de subdoelen en activi­teiten betekent rood dat de taak wettelijk is, groen is niet wettelijk en oranje is deels wettelijk.

Bestuur

College van Burgemeester en wethouders

Hieronder staat de portefeuilleverdeling binnen het college vermeld. De portefeuillehouders zijn, als college, gezamenlijk verantwoordelijk voor realisatie van de doelstellingen van de programma’s in de programmabegroting.

 

Burgemeester drs. A.E.H. van der Kolk

Portefeuille:

 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Personeel en organisatie
 • Handhaving
 • Openbare orde en veiligheid

 

Wethouder M.H. Paters

Portefeuille:

 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugd
 • Sport
 • Onderwijs
 • Kernwethouder: Vroomshoop en Geerdijk

 

Wethouder M. van Abbema

Portefeuille:

 • Economie
 • Duurzaamheid
 • Participatie
 • Natuur en Platteland
 • Kernwethouder: Westerhaar, Bruinehaar, Weitemanslanden en Westerhoeven

 

Wethouder L.J. Harmsen

Portefeuille:

 • Wonen
 • Verkeer en vervoer
 • Recreatie en toerisme
 • Communicatie
 • Detailhandel
 • Kernwethouder: Den Ham

 

Wethouder R. Koster

Portefeuille:

 • Financiën
 • Ruimtelijke Ordening
 • Beheer openbare ruimte
 • Cultuur
 • Kernwethouder: Vriezenveen en De Pollen

 

Gemeentesecretaris H.J. ten Brinke

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtelijk adviseur van het college van B&W en geeft daarnaast leiding aan de ambtelijke organisatie.

Bestuurlijke structuur

Voorzitter drs. A.E.H. van der Kolk

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en kan tijdens de vergadering aan de beraadslagingen deelnemen.

 

Griffier drs. R. Ros

De griffier is door de gemeenteraad benoemd. Een griffier ondersteunt de gemeenteraad, de voorzitter van de raad, het raadspresidium en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taken.

 

De gemeenteraad in de gemeente Twenterand telt 23 raadsleden:

Fracties Aantal raadsleden Geleverde wethouders
GBT 12 3
CDA 4
ChristenUnie 3 1
SGP 1
PVV 1
VVD 1
PvdA - GroenLinks 1