Staat van reserves en voorzieningen begroting 2020 - 2023

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2020

Omschrijving Saldo 01-01-2020 Onttrekkingen 2020 Toevoegingen 2020 Saldo 31-12-2020
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 3.124.129,00 385.000,00 2.739.129,00
Totaal algemene reserves 3.124.129,00 385.000,00 0,00 2.739.129,00
Bestemmingsreserves
Reserve Wegvallen dividend Vitens 1.153.058,00 193.058,00 960.000,00
Reserve Zittend vervoer Almelo 8.470,32 6.564,00 1.906,32
Reserve Minimabeleid 70.398,88 70.398,88 0,00
Reserve Brede scholen 70.601,06 70.601,06
Reserve Integraal genotsmiddelenbeleid 141.986,56 141.986,56
Reserve Sociaal Domein 4.315.622,22 1.550.000,00 2.765.622,22
Reserve Cultuurnota 0,00 0,00
Reserve Exploitatie begraafplaatsen 341.040,37 5.007,00 336.033,37
Reserve Stado centrum Vriezenveen 564.381,26 15.000,00 549.381,26
Reserve Risico's grondbedrijf 1.000.000,00 150.000,00 850.000,00
Reserve Tractiemiddelen 538.835,94 8.561,97 530.273,97
Reserve Beheer openbaar groen 264.995,97 2.750,00 262.245,97
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 3.657.058,19 1.596.404,56 815.242,00 2.875.895,63
Reserve Uitvoering nota platteland 63.664,76 20.000,00 43.664,76
Reserve Agenda van Twente 866.192,00 280.000,00 586.192,00
Reserve Omgevingswet 28.877,50 28.877,50 0,00
Reserve Prestatieafspraken wonen 20.535,38 20.535,38 0,00
Reserve Duurzaamheid 51.434,66 51.434,66
Reserve Uitwerking bestuursakkoord 0,00 0,00
Reserve Heroriëntatie organisatie 0,00 0,00
Reserve Asbest 66.051,93 50.000,00 16.051,93
Reserve Speelruimte 60.000,00 60.000,00
Reserve Br. School Vr'hoop zorgcomponent 485.239,02 10.000,00 475.239,02
Reserve uitwerking Coalitieakkoord 1.481.315,55 367.000,00 1.114.315,55
Reserve Stimulering duurzaamheid 0,00 0,00
Totaal bestemmingsreserves 15.249.759,57 4.374.157,29 815.242,00 11.690.844,28
Bestemmingsreserves (economisch nut)
Reserve Gymlokaal Weemelanden 750.594,88 31.842,28 718.752,60
Reserve Kulturhus 929.013,00 35.792,00 893.221,00
Reserve Sportaccommodatiebeleid 650.729,54 81.242,00 569.487,54
Reserve Brede school De Smithoek 2.400.000,00 75.000,00 2.325.000,00
Reserve Brede school Weemelanden 1.251.870,31 1.251.870,31
Reserve Brede school Westerhaar 1.834.344,89 57.323,00 1.777.021,89
Reserve Gemeentewerf Vroomshoop 1.273.465,35 50.938,00 1.222.527,35
Reserve Centralisatie gemeentehuis 1.385.038,26 110.935,00 1.274.103,26
Reserve Brede School Vroomshoop 380.000,00 10.000,00 370.000,00
Totaal bestemmingsreserves (economischt nut) 10.855.056,23 453.072,28 0,00 10.401.983,95
Voorzieningen
Voorziening Dubieuze debiteuren 951.692,35 951.692,35
Voorziening Woonrijpmaken afgew.bestemmingplannen 151.615,56 151.615,56
Voorziening Grondbedrijf 1) 755.482,00 755.482,00
Voorziening Vordering Vennootschap BV 190.940,21 190.940,21
Subtotaal voorzieningen (bij activa verantwoord) 2.049.730,12 0,00 0,00 2.049.730,12
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers 3.117.268,00 3.117.268,00
Voorziening Riolering 7.088.156,46 1.240.760,00 646.065,00 6.493.461,46
Voorziening Afvalverwerking 506.541,07 157.500,00 349.041,07
Subtotaal voorzieningen (conform balans) 10.711.965,53 1.398.260,00 646.065,00 9.959.770,53
Totaal 41.990.640,45 6.610.489,57 1.461.307,00 36.841.457,88

Toelichting

Toelichting Staat van reserves en voorzieningen begroting 2020-2023
Algemene reserves
1. Algemene risicoreserve
Doel: reserve is ingesteld om de risico's af te kunnen dekken die in de begroting,
in de paragraaf weerstandsvermogen, worden vermeld.
Deze reserve kan alleen worden benut met betrekking tot uitgaven indien deze
onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzienbaar zijn.
Voeding: ingebracht wordt € 125,-- per inwoner en zal maximaal € 4.250.000,--
bedragen en minimaal 50% hiervan € 2.125.000,--
Tevens wordt de reserve op niveau gehouden door voordelige resultaten van de
jaarrekening hiervoor te bestemmen en/of door toevoeging van incidentele inkomsten,
winstafdrachten uit bestemmingsplannen, samenwerkingsovereenkomsten etc.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 3.124.129,00
Af: ODT 91.000,00
Warmteplan 30.000,00
Model risico analyse VTH 20.000,00
Ombuiging bezuiniging sport 37.000,00
Extra bijdrage Klaampe 35.000,00
Extra bijdrage Punt 100.000,00
Aanschaf ondersteunende hard-en software tbv tijd- en plaatsonafhankelijk werken 24.000,00
BGT in verschillende werkprocessen inregelen 48.000,00
Saldo per 31-12-2020 2.739.129,00
Bestemmingsreserves
2. Reserve Wegvallen dividend Vitens
Doel: opvangen van de lagere reguliere dividenduitkering in de komende jaren.
Voeding: eenmalige storting deel rekeningsaldo 2006.
Looptijd: tot en met 2026
Saldo per 1-1-2020 1.153.058,00
Af: Wegv.dividend Vitens/aflossing 193.058,00
Saldo per 31-12-2020 960.000,00
3. Reserve Zittend vervoer Almelo
Doel: reservering ter dekking van de aflopende verplichtingen van het Zittend vervoer Almelo.
Voeding: eenmalige dotatie uit de Algemene risicoreserve in 2007.
Looptijd: tot en met 2023.
Saldo per 1-1-2020 8.470,32
Af: Kosten zittend vervoer 2020 6.564,00
Saldo per 31-12-2020 1.906,32
4. Reserve Minimabeleid
Doel: reservering ter dekking van de kosten van het minimabeleid, conform het in 2011
vastgestelde minimabeleidsplan "Een steuntje in de rug". Gezien het open-einde
karakter van deze regeling dient deze reserve ook als risicodekking.
Voeding: eventueel overschot jaarlijks budget minimabeleid.
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2020 70.398,88
af Kosten minimabeleid 70.398,88
Saldo per 31-12-2020 0,00
6. Reserve Brede scholen
Doel: reservering ten behoeve van de kosten van de Brede scholen.
Voeding: eenmalige storting rekeningsaldo 2008 en niet-bestede middelen uit
jaarlijks budget onderhoud schoolgebouwen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 70.601,06
Saldo per 31-12-2020 70.601,06
7. Reserve Integraal genotsmiddelenbeleid
Doel: reservering ter dekking van de kosten opgenomen in de Kadernota Integraal
genotsmiddelenbeleid (conform B&W-besluit 20-12-2011).
Voeding: eenmalige storting vanuit het rekeningsaldo 2008 en niet-bestede middelen
van het jaarlijks budget in de gewone dienst.
Looptijd: t/m 2020
Saldo per 1-1-2020 141.986,56
Saldo per 31-12-2020 141.986,56
8. Reserve Sociaal Domein
Doel: reservering ter dekking van de kosten Sociaal Domein.
Voeding: eenmalige storting vanuit reserve Participatie en reserve Decentralisatie WMO/Jeugd.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 4.315.622,22
Af: 2e jongereninloop Vriezenveen 25.000,00
Scheidingsloket (pilot) 50.000,00
Innovatiefonds 75.000,00
Versterken voorliggend veld (subsidie) 75.000,00
Laaggeletterdheid 25.000,00
index 2019 zorgkosten Jeugd WMO 800.000,00
index 2020 zorgkosten Jeugd WMO 500.000,00
Saldo per 31-12-2020 2.765.622,22
11. Reserve Exploitatie begraafplaatsen
Doel: reservering ten behoeve van egalisatie exploitatiekosten graven.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de Algemene risicoreserve, ontvangen
bijdragen/afkoopsommen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 341.040,37
Af; Saldo begraafplaatsen 2020 5.007,00
Saldo per 31-12-2020 336.033,37
12. Reserve Stado Centrum Vriezenveen
Doel: reservering ten behoeve van uitvoeringswerken in verband met centrumvorming
in Vriezenveen.
Voeding: diverse subsidies en bijdragen uit de exploitatie.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 564.381,26
Af: Kosten stado 2020 15.000,00
Saldo per 31-12-2020 549.381,26
13. Reserve Risico's grondbedrijf
Doel: reservering ten behoeve van risicoafdekking voor bestemmingsplannen
binnen het grondbedrijf.
Voeding: winsten bestemmingsplannen tot een maximum van € 1.000.000,--.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 1.000.000,00
Af: Revitalisering Garstelanden 150.000,00
Saldo per 31-12-2020 850.000,00
14. Reserve Tractiemiddelen
Doel: reservering ten behoeve van het opvangen van fluctuaties in kapitaallasten
van de tractiemiddelen.
Voeding: voordelig saldo van het verschil in kapitaallasten en het vastgestelde kostenniveau.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 538.835,94
Af: Dekking kapitaallasten tractie 8.561,97
Saldo per 31-12-2020 530.273,97
15. Reserve Beheer openbaar groen
Doel: egalisatiereserve ten behoeve van renovatiekosten die nodig zijn voor het vervangen
van met name groenvoorzieningen na een bepaalde omloopperiode. Aangezien er een
aantal grote projecten gepland staat en het jaarlijkse budget minimaal is, zal deze
reserve hiervoor aangesproken dienen te worden.
Voeding: niet bestede middelen van het vastgestelde budget voor openbaar groen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 264.995,97
Af: Kosten picknicktafels 2.750,00
Saldo per 31-12-2020 262.245,97
16. Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken
Doel: reservering ten behoeve van dekking kosten meerjarig onderhoud
gemeentelijke gebouwen, bruggen en kunstwerken.
Voeding: samenvoeging van reserve Onderhoud gebouwen en reserve Bruggen en
kunstwerken. Bijdrage uit de gewone dienst op basis van het onderhoudsplan.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 3.657.058,19
Bij: Storting 2020 815.242,00
4.472.300,19
Af: Meerjarig bouwkundig onderhoud 2020 1.596.404,56
Saldo per 31-12-2020 2.875.895,63
17. Reserve Uitvoering nota platteland
Doel: reserve ten behoeve van dekking kosten uitvoering Nota platteland voor de
periode 2013-2025.
Voeding: dotatie reserve Grote projecten (bij begroting 2008).
Looptijd: tot en met 2025.
Saldo per 1-1-2020 63.664,76
Af: kosten uitvoeren plattelandsnota 20.000,00
Saldo per 31-12-2020 43.664,76
18. Reserve Agenda van Twente
Doel: reserve ten behoeve van dekking kosten Agenda van Twente.
Voeding: eenmalige voeding uit Cogas-gelden in 2017.
Looptijd: 2018 tot en met 2022
Saldo per 1-1-2020 866.192,00
Af: Kosten Agenda van Twente 280.000,00
Saldo per 31-12-2020 586.192,00
19. Reserve Omgevingswet
Doel: Reserve ten behoeve van dekking invoeringskosten omgevingswet
Voeding: omzetting reserve PMJP
Looptijd: tot en met 2019
Saldo per 1-1-2020 28.877,50
Af: kosten omgevingswet 28.877,50
Saldo per 31-12-2020 0,00
20. Reserve Prestatieafspraken wonen
Doel: dekking van kosten voor realisatie ven herstructurering- en transformatieprojecten
binnen de bebouwde kom om woningtypen te realiseren waar behoefte aan is
(raadsbesluit 4-10-2011).
Voeding: provinciale subsidie in het kader van Prestatieafspraken wonen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 20.535,38
Af: kosten prestatieafspraken 20.535,38
Saldo per 31-12-2020 0,00
21. Reserve Duurzaamheid
Doel: dekking van de kosten voor uitvoering van projecten in het kader van duurzaamheid.
Voeding: budget SLOK.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 51.434,66
Saldo per 31-12-2020 51.434,66
24. Reserve Asbest
Doel: dekking van de kosten van asbestverwijdering.
Voeding: overboeking uit reserve Duurzaamheid.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 66.051,93
Af: Kosten asbest 2020 50.000,00
Saldo per 31-12-2020 16.051,93
25. Reserve Speelruimte
Doel: dekking van de kosten van speeltoestellen
Voeding: voorziening Woonrijpmaken afgewikkelde bestemmingsplannen
en storting begroting 2017.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 60.000,00
Saldo per 31-12-2020 60.000,00
26. Reserve Brede School Vroomshoop zorgcomponent
Doel: T.b.v. het investeren in de voorschoolse periode en meer aandacht voor preventie en
ondersteuning in de schoolse periode. Hierbij wordt verbinding gelegd met diverse beleidsterreinen,
nl. onderwijs, jeugd, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, sociale zaken, cultuur en sport.
Voeding: Overboeking vanuit reserve Brede Scholen
Looptijd:
Saldo per 1-1-2020 485.239,02
Af: Dekking kapitaallasten 10.000,00
Saldo per 31-12-2020 475.239,02
27. Reserve uitwerking coalitieakkoord
Doel:
Voeding:
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 1.481.315,55
Af: Duurzaamheid; lokale initiatieven stimuleren en communiceren 10.000,00
Bijdrage Duurzaam Thuis Twente 22.000,00
Uitvoering evenementenbeleid 15.000,00
Actualisatie nota vrijetijdseconomie 15.000,00
Stimuleringsfonds asbest 25.000,00
Ontwikkelprogramma platteland, uitvoeringsbudget 50.000,00
Ontwikkelprogramma platteland, 0,6 fte 45.000,00
Vernieuwende manier van communicatie 30.000,00
inwonerbetrokkenheid (aanjager/ facilitator/ fondsenwerver) 80.000,00
75 jaar bevrijding Twenterand 25.000,00
Kernbudgetten 50.000,00
Saldo per 31-12-2020 1.114.315,55
Bestemmingsreserves (economisch nut)
28. Reserve Gymlokaal Weemelanden
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie uit de reserve Grote projecten.
Looptijd: tot en met 2044.
Saldo per 1-1-2020 750.594,88
Af: Dekking kapitaallasten 31.842,28
Saldo per 31-12-2020 718.752,60
29. Reserve Kulturhus
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten, een toevoeging vanuit de
exploitatie van KOP Westerhaar en verkoop "oude" Klaampe.
Looptijd: tot en met 2044. Onttrekking wordt aangepast na duidelijkheid over bestemming
Marijkestraat.
Saldo per 1-1-2020 929.013,00
Af: Dekking kapitaallasten 35.792,00
Saldo per 31-12-2020 893.221,00
30. Reserve Sportaccommodatiebeleid
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten.
Looptijd: tot en met 2027.
Saldo per 1-1-2020 650.729,54
Af: Dekking kapitaallasten 81.242,00
Saldo per 31-12-2020 569.487,54
31. Reserve Brede School De Smithoek
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten.
Looptijd: tot en met 2051.
Saldo per 1-1-2020 2.400.000,00
Af: Dekking kapitaallasten 75.000,00
Saldo per 31-12-2020 2.325.000,00
32. Reserve Brede School Weemelanden
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten, een bijdrage vanuit het
bestemmingsplan Weemelanden en een toevoeging van resterende budgetten uit 2009 en 2011.
Looptijd: tot en met 2022.
Saldo per 1-1-2020 1.251.870,31
Saldo per 31-12-2020 1.251.870,31
33. Reserve Brede School Westerhaar
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit diverse reserves en dotaties vanuit het grondbedrijf.
Looptijd: tot en met 2050.
Saldo per 1-1-2020 1.834.344,89
Af: Dekking kapitaallasten 57.323,00
Saldo per 31-12-2020 1.777.021,89
34. Reserve Gemeentewerf Vroomshoop
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten en boekwinsten op de verkoop
van de oude werven.
Looptijd: tot en met 2046.
Saldo per 1-1-2020 1.273.465,35
Af: Dekking kapitaallasten 50.938,00
Saldo per 31-12-2020 1.222.527,35
35. Reserve Centralisatie gemeentehuis
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: dotatie vanuit de reserve Grote projecten, niet geraamde dividenduitkeringen
en de boekwinst door de verkoop van het gemeentehuis in Den Ham.
Looptijd: tot en met 2047.
Saldo per 1-1-2020 1.385.038,26
Af: Dekking kapitaallasten 110.935,00
Saldo per 31-12-2020 1.274.103,26
36. Reserve Brede School Vroomshoop
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: Overboeking vanuit de Reserve Brede Scholen
Looptijd: t/m 2047
Saldo per 1-1-2020 380.000,00
Af: Dekking kapitaallasten 10.000,00
Saldo per 31-12-2020 370.000,00
Voorzieningen
37. Voorziening Dubieuze debiteuren
Doel: het afdekken van toekomstige risico's met betrekking tot dubieuze debiteuren. Hierin zit ook
de BAGL aan de Larcom vanwege de onzekerheid over het aflossen van deze lening.
Voeding: het jaarlijks opnemen van verwachte dubieuze vorderingen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 951.692,35
Saldo per 31-12-2020 951.692,35
38. Voorziening Woonrijpmaken afgewikkelde bestemmingsplannen
Doel: reservering ten behoeve van uitvoering laatste werken woonrijpmaken
bestemmingsplannen.
Voeding: bijdragen uit exploitatie van bestemmingplannen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 151.615,56
Saldo per 31-12-2020 151.615,56
39. Voorziening Grondbedrijf
Doel: reservering ten behoeve van het nadelig saldo op complexen in het grondbedrijf.
Dit bedrag is gelijk aan de te verwachten tekorten op basis van de exploitaties eind 2015.
Voeding: storting vanuit rekeningsaldi.
Looptijd: tot en met afwikkeling complexen grondbedrijf.
Saldo per 1-1-2020 755.482,00
Saldo per 31-12-2020 755.482,00
40. Voorziening Vordering Vennootschap BV
Doel: reservering ten behoeve van risico lening Vennootschap BV. Deze lening is door
RWE bedongen ter verzekering van betaling van eventuele schadeclaims. Vanwege de
onzekerheid over het aflossen van deze lening moet hiervoor een voorziening worden
gevormd.
Voeding: verkoop aandelen Essent.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 190.940,21
Saldo per 31-12-2020 190.940,21
41. Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers
Doel: (verplichte) afdekking risico's wachtgeld- en pensioenverplichtingen politieke
ambtsdragers ter voorkoming van fluctuaties in de begroting.
Voeding: overdracht van de pensioenverplichtingen voormalige werkgever(s) en
jaarlijkse dotatie ten laste van de gewone dienst tot een maximum van de verplichtingen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 3.117.268,00
Saldo per 31-12-2020 3.117.268,00
42. Voorziening Riolering
Doel: voorziening ten behoeve van de kosten onderhoud en vervanging riolering.
Voeding: overboeking van reserve Onderhoud/vervanging riolering.
Overschotten op het product rioolbeheer.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 7.088.156,46
Bij: Storting Riool 2020 646.065,00
7.734.221,46
Af: Investeringen Riool 2020 1.240.760,00
Saldo per 31-12-2020 6.493.461,46
43. Voorziening Afvalverwerking
Doel: voorziening met betrekking tot de kosten van afvalinzameling en -verwerking.
Voeding: eventuele jaarlijkse overschotten op het product huisvuil.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2020 506.541,07
Af: Exploitatie 2020 157.500,00
Saldo per 31-12-2020 349.041,07

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2021

Omschrijving Saldo 01-01-2021 Onttrekkingen 2021 Toevoegingen 2021 Saldo 31-12-2021
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 2.739.129,00 133.000,00 2.606.129,00
Totaal algemene reserves 2.739.129,00 133.000,00 0,00 2.606.129,00
Bestemmingsreserves
Reserve Wegvallen dividend Vitens 960.000,00 40.000,00 920.000,00
Reserve Zittend vervoer Almelo 1.906,32 1.906,32 0,00
Reserve Minimabeleid 0,00 0,00
Reserve Brede scholen 70.601,06 70.601,06
Reserve Integraal genotsmiddelenbeleid 141.986,56 141.986,56
Reserve Sociaal Domein 2.765.622,22 64.400,00 2.701.222,22
Reserve Cultuurnota 0,00 0,00
Reserve Exploitatie begraafplaatsen 336.033,37 1.994,00 334.039,37
Reserve Stado centrum Vriezenveen 549.381,26 15.000,00 534.381,26
Reserve Risico's grondbedrijf 850.000,00 850.000,00
Reserve Tractiemiddelen 530.273,97 37.166,15 567.440,12
Reserve Beheer openbaar groen 262.245,97 2.750,00 259.495,97
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 2.875.895,63 513.028,06 866.242,00 3.229.109,58
Reserve Uitvoering nota platteland 43.664,76 20.000,00 23.664,76
Reserve Agenda van Twente 586.192,00 280.000,00 306.192,00
Reserve Omgevingswet 0,00 0,00
Reserve Prestatieafspraken wonen 0,00 0,00
Reserve Duurzaamheid 51.434,66 51.434,66
Reserve Uitwerking bestuursakkoord 0,00 0,00
Reserve Heroriëntatie organisatie 0,00 0,00
Reserve Asbest 16.051,93 16.051,93
Reserve Speelruimte 60.000,00 60.000,00
Reserve Br. School Vr'hoop zorgcomponent 475.239,02 10.000,00 465.239,02
Reserve uitwerking Coalitieakkoord 1.114.315,55 245.000,00 869.315,55
Reserve Stimulering duurzaamheid 0,00 300.000,00 300.000,00
Totaal bestemmingsreserves 11.690.844,28 1.194.078,38 1.203.408,15 11.700.174,06
Bestemmingsreserves (economisch nut)
Reserve Gymlokaal Weemelanden 718.752,60 31.842,28 686.910,32
Reserve Kulturhus 893.221,00 35.792,00 857.429,00
Reserve Sportaccommodatiebeleid 569.487,54 81.242,00 488.245,54
Reserve Brede school De Smithoek 2.325.000,00 75.000,00 2.250.000,00
Reserve Brede school Weemelanden 1.251.870,31 1.251.870,31
Reserve Brede school Westerhaar 1.777.021,89 57.323,00 1.719.698,89
Reserve Gemeentewerf Vroomshoop 1.222.527,35 50.938,00 1.171.589,35
Reserve Centralisatie gemeentehuis 1.274.103,26 108.869,00 1.165.234,26
Reserve Brede School Vroomshoop 370.000,00 10.000,00 360.000,00
Totaal bestemmingsreserves (economischt nut) 10.401.983,95 451.006,28 0,00 9.950.977,67
Voorzieningen
Voorziening Dubieuze debiteuren 951.692,35 951.692,35
Voorziening Woonrijpmaken afgew.bestemmingplannen 151.615,56 151.615,56
Voorziening Grondbedrijf 1) 755.482,00 755.482,00
Voorziening Vordering Vennootschap BV 190.940,21 190.940,21
Subtotaal voorzieningen (bij activa verantwoord) 2.049.730,12 0,00 0,00 2.049.730,12
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers 3.117.268,00 3.117.268,00
Voorziening Riolering 6.493.461,46 4.679.941,00 761.297,00 2.574.817,46
Voorziening Afvalverwerking 349.041,07 154.000,00 195.041,07
Subtotaal voorzieningen (conform balans) 9.959.770,53 4.833.941,00 761.297,00 5.887.126,53
Totaal 36.841.457,88 6.612.025,66 1.964.705,15 32.194.137,38

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2022

Omschrijving Saldo 01-01-2022 Onttrekkingen 2022 Toevoegingen 2022 Saldo 31-12-2022
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 2.606.129,00 24.000,00 2.582.129,00
Totaal algemene reserves 2.606.129,00 24.000,00 0,00 2.582.129,00
Bestemmingsreserves
Reserve Wegvallen dividend Vitens 920.000,00 40.000,00 880.000,00
Reserve Zittend vervoer Almelo 0,00 0,00
Reserve Minimabeleid 0,00 0,00
Reserve Brede scholen 70.601,06 70.601,06
Reserve Integraal genotsmiddelenbeleid 141.986,56 141.986,56
Reserve Sociaal Domein 2.701.222,22 14.400,00 2.686.822,22
Reserve Cultuurnota 0,00 0,00
Reserve Exploitatie begraafplaatsen 334.039,37 334.039,37
Reserve Stado centrum Vriezenveen 534.381,26 15.000,00 519.381,26
Reserve Risico's grondbedrijf 850.000,00 850.000,00
Reserve Tractiemiddelen 567.440,12 75.184,06 642.624,18
Reserve Beheer openbaar groen 259.495,97 2.750,00 256.745,97
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 3.229.109,58 1.029.394,62 917.242,00 3.116.956,96
Reserve Uitvoering nota platteland 23.664,76 23.664,76 0,00
Reserve Agenda van Twente 306.192,00 306.192,00 0,00
Reserve Omgevingswet 0,00 0,00
Reserve Prestatieafspraken wonen 0,00 0,00
Reserve Duurzaamheid 51.434,66 51.434,66
Reserve Uitwerking bestuursakkoord 0,00 0,00
Reserve Heroriëntatie organisatie 0,00 0,00
Reserve Asbest 16.051,93 16.051,93
Reserve Speelruimte 60.000,00 60.000,00
Reserve Br. School Vr'hoop zorgcomponent 465.239,02 10.000,00 455.239,02
Reserve uitwerking Coalitieakkoord 869.315,55 245.000,00 624.315,55
Reserve Stimulering duurzaamheid 300.000,00 300.000,00 600.000,00
Totaal bestemmingsreserves 11.700.174,06 1.686.401,38 1.292.426,06 11.306.198,74
Bestemmingsreserves (economisch nut)
Reserve Gymlokaal Weemelanden 686.910,32 31.842,28 655.068,04
Reserve Kulturhus 857.429,00 35.792,00 821.637,00
Reserve Sportaccommodatiebeleid 488.245,54 81.242,00 407.003,54
Reserve Brede school De Smithoek 2.250.000,00 75.000,00 2.175.000,00
Reserve Brede school Weemelanden 1.251.870,31 1.251.870,31 0,00
Reserve Brede school Westerhaar 1.719.698,89 57.323,00 1.662.375,89
Reserve Gemeentewerf Vroomshoop 1.171.589,35 50.938,00 1.120.651,35
Reserve Centralisatie gemeentehuis 1.165.234,26 106.803,00 1.058.431,26
Reserve Brede School Vroomshoop 360.000,00 10.000,00 350.000,00
Totaal bestemmingsreserves (economischt nut) 9.950.977,67 1.700.810,59 0,00 8.250.167,08
Voorzieningen
Voorziening Dubieuze debiteuren 951.692,35 951.692,35
Voorziening Woonrijpmaken afgew.bestemmingplannen 151.615,56 151.615,56
Voorziening Grondbedrijf 1) 755.482,00 755.482,00
Voorziening Vordering Vennootschap BV 190.940,21 190.940,21
Subtotaal voorzieningen (bij activa verantwoord) 2.049.730,12 0,00 0,00 2.049.730,12
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers 3.117.268,00 3.117.268,00
Voorziening Riolering 2.574.817,46 1.474.417,00 1.007.952,00 2.108.352,46
Voorziening Afvalverwerking 195.041,07 95.000,00 100.041,07
Subtotaal voorzieningen (conform balans) 5.887.126,53 1.569.417,00 1.007.952,00 5.325.661,53
Totaal 32.194.137,38 4.980.628,97 2.300.378,06 29.513.886,47

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2023

Omschrijving Saldo 01-01-2023 Onttrekkingen 2023 Toevoegingen 2023 Saldo 31-12-2023
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 2.582.129,00 0,00 2.582.129,00
Totaal algemene reserves 2.582.129,00 0,00 0,00 2.582.129,00
Bestemmingsreserves
Reserve Wegvallen dividend Vitens 880.000,00 40.000,00 840.000,00
Reserve Zittend vervoer Almelo 0,00 0,00
Reserve Minimabeleid 0,00 0,00
Reserve Brede scholen 70.601,06 70.601,06
Reserve Integraal genotsmiddelenbeleid 141.986,56 141.986,56
Reserve Sociaal Domein 2.686.822,22 14.400,00 2.672.422,22
Reserve Cultuurnota 0,00 0,00
Reserve Exploitatie begraafplaatsen 334.039,37 334.039,37
Reserve Stado centrum Vriezenveen 519.381,26 15.000,00 504.381,26
Reserve Risico's grondbedrijf 850.000,00 850.000,00
Reserve Tractiemiddelen 642.624,18 100.110,79 742.734,97
Reserve Beheer openbaar groen 256.745,97 2.750,00 253.995,97
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 3.116.956,96 255.251,25 968.242,00 3.829.947,71
Reserve Uitvoering nota platteland 0,00 0,00
Reserve Agenda van Twente 0,00 0,00
Reserve Omgevingswet 0,00 0,00
Reserve Prestatieafspraken wonen 0,00 0,00
Reserve Duurzaamheid 51.434,66 51.434,66
Reserve Uitwerking bestuursakkoord 0,00 0,00
Reserve Heroriëntatie organisatie 0,00 0,00
Reserve Asbest 16.051,93 16.051,93
Reserve Speelruimte 60.000,00 60.000,00
Reserve Br. School Vr'hoop zorgcomponent 455.239,02 10.000,00 445.239,02
Reserve uitwerking Coalitieakkoord 624.315,55 624.315,55
Reserve Stimulering duurzaamheid 600.000,00 300.000,00 900.000,00
Totaal bestemmingsreserves 11.306.198,74 337.401,25 1.368.352,79 12.337.150,28
Bestemmingsreserves (economisch nut)
Reserve Gymlokaal Weemelanden 655.068,04 31.842,28 623.225,76
Reserve Kulturhus 821.637,00 35.792,00 785.845,00
Reserve Sportaccommodatiebeleid 407.003,54 81.242,00 325.761,54
Reserve Brede school De Smithoek 2.175.000,00 75.000,00 2.100.000,00
Reserve Brede school Weemelanden 0,00 0,00
Reserve Brede school Westerhaar 1.662.375,89 57.323,00 1.605.052,89
Reserve Gemeentewerf Vroomshoop 1.120.651,35 50.938,00 1.069.713,35
Reserve Centralisatie gemeentehuis 1.058.431,26 104.737,00 953.694,26
Reserve Brede School Vroomshoop 350.000,00 10.000,00 340.000,00
Totaal bestemmingsreserves (economischt nut) 8.250.167,08 446.874,28 0,00 7.803.292,80
Voorzieningen
Voorziening Dubieuze debiteuren 951.692,35 951.692,35
Voorziening Woonrijpmaken afgew.bestemmingplannen 151.615,56 151.615,56
Voorziening Grondbedrijf 1) 755.482,00 755.482,00
Voorziening Vordering Vennootschap BV 190.940,21 190.940,21
Subtotaal voorzieningen (bij activa verantwoord) 2.049.730,12 0,00 0,00 2.049.730,12
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers 3.117.268,00