Financiële positie

Uitgangspunten samenstelling begroting 2020

De hoofddoelstelling met betrekking tot de ramingen voor het begrotingsjaar 2020 was evenals voorgaande jaren te komen tot het opstellen van een evenwichtige begroting. Daarvoor zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Basis

De basis voor de begroting 2020 wordt gevormd door:

  • de ramingen en budgetten van de goedgekeurde begroting 2019 en de wijzigingen daarop
  • de meerjarenramingen 2020-2022
  • de jaarrekening 2018
  • de Berap 2019
  • de Kadernota 2020

Loonontwikkeling

Bij de berekening van de loonkosten 2020 is uitgegaan van de verwachte formatie per 1 januari 2020. Als salarisniveau is uitgegaan van het onlangs gesloten Cao-akkoord 2019-2020. Ook de toe te kennen periodieken zijn in de raming meegenomen.

Prijspeil

Voor 2020 is bij het samenstellen van de begroting 2020 rekening gehouden met een prijsstijging van in principe 0% voor kosten derden, waarbij met betrekking tot die posten waarvan zeker was dat de stijging hoger wordt daar van uitgegaan is. Voor de OZB is, buiten de verhoging vanuit de programmabegroting 2019, geen rekening gehouden met een verder stijging, dit geldt ook voor de riool en afvalstoffenheffing.

Volume-effecten

Voor zover daarvan sprake is of zou kunnen zijn, is rekening gehouden met uit aanvaard en bestaand beleid voortvloeiende financiële gevolgen van voor 2020 verwachte volume effecten. De volume-effecten kunnen zich onder andere voordoen bij budgetten welke (mede) gebaseerd zijn op het aantal inwoners woonruimte, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, lengtes van wegen en oppervlakte groen. Voor de inkomstenramingen, zoals ten aanzien van huren en pachten, leges en andere rechten, belastingen, uitkeringen en bijdragen is er eveneens uitgegaan van volume-effecten.

Gemeenschappelijke regelingen

Voor de ramingen van het aandeel in het nadelige saldo van de gemeenschappelijke regelingen zijn de door die regelingen in hun begroting opgenomen bijdragen als uitgangspunt opgenomen of als daar sprake van is de afspraken in regionaal verband.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de mei circulaire van 31 mei 2019. Voor de berekening daarvan wordt uitgegaan van 34.085 inwoners en 13.985 woonruimten per 1 januari 2020.

Onvoorzien

Als budget voor onvoorziene uitgaven éénmalig is een bedrag van € 1.000 opgenomen.

Budgettaire ontwikkelingen

De afgelopen jaren is via diverse kanalen (programmabegroting, beraps, brieven, etc) steeds verwoord dat, evenals veel andere gemeenten, de gemeente Twenterand ook te maken heeft met financieel zwaar weer. Er is nog steeds grote onzekerheid over de financiële gevolgen van het rijksbeleid, bovendien is sprake van een niet structureel sluitende begroting. Voor een nadere toelichting op de budgettaire ontwikkelingen verwijzen wij u naar de inleiding bij deze programmabegroting.

Stand en verloop van reserves

Voor de stand van de reserves wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen begroting 2020 - 2023 (in de bijlage).