Ondertekening Programmabegroting 2020

Ondertekening

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Twenterand in zijn openbare vergadering van 12 november 2019

 

 

 

 

 

de griffier,                                                                                      de voorzitter.