Programma Ruimte

Inleiding

De opgaven voor gemeenten in het ruimtelijke domein zijn groot. Deze opgaven liggen voor het programma ruimte met name op het gebied van klimaatverandering en toekomst bestendig wonen. Hier zijn afspraken  over gemaakt tussen overheden in het Interbestuurlijk Programma. De mate waarin gemeenten invulling kunnen geven aan deze afspraken is nog onderwerp van discussie in VNG verband. Ook voor onze gemeente is de realiteit dat we op dit moment slechts in beperkt mate op deze afspraken kunnen inspelen. 

De klimaatthema’s (energietransitie, klimaatadaptatie en transitie naar een circulaire economie) en de  invoering Omgevingswet  zorgen voor grote veranderingen voor onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ook voor onze eigen organisatie.  

Onze ambities voor klimaat en duurzaamheid zijn in de Agenda Duurzaamheid vastgelegd. Deze ambities en de ambitie uit het coalitieakkoord om tot de koplopergroep van de meest duurzame  gemeenten te behoren leiden er toe dat we samen met inwoners en tal van maatschappelijke partners flink de schouders eronder moeten zetten. De gemeente krijgt vanuit de rijksoverheid een regierol bij de uitfasering van  het gebruik van aardgas (warmtetransitie) en in regionaal verband bij de lokale opwek van duurzame elektriciteit. Dit alles heeft ruimtelijk consequenties die in het Omgevingsbeleid een plek moeten krijgen. De veranderingen in het Omgevingsbeleid gaan niet alleen over deze nieuwe thema’s maar ook over een andere rol en manier van werken van de gemeente  door de komst  van de nieuwe Omgevingswet .

De invoering van de Omgevingswet biedt mogelijkheden om procedures te vereenvoudigen en te versnellen. Dit vraagt een andere rol van de gemeente maar ook van de initiatiefnemer. De gemeente heeft de plicht om gemeentelijke beleidsplannen, regelgeving en digitale systemen aan te passen op de nieuwe wet. Initiatiefnemers worden zelf verantwoordelijk om draagvlak voor hun plan te organiseren. De  gemeenteraad bepaalt de kaders voor het nieuwe omgevingsbeleid, de hoeveelheid regels en de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college. Met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners worden in 2020 via een participatieproces de kaders bepaald. De woningmarkt staat onder druk. We zien dat er in de kernen weer nieuwe woningen worden gebouwd. Inbreidingslocaties ontwikkelen we met prioriteit. We bevorderen de doorstroming door de uitgifte van startersleningen te continueren in 2020.

Doelenboom Openbare orde en veiligheid

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Overlast, onveiligheid en ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit ontstaan daar waar de gelegenheid zich voordoet. Hoewel Twenterand nog steeds een leefbare en veilige gemeente is te noemen, is er momenteel te weinig toezicht- en handhavingscapaciteit om overlast, onveiligheid en ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit te voorkomen / tegen te gaan. Op dit vlak loopt Twenterand achter ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Naast het uitbreiden van toezicht- en handhavingscapaciteit is het ook noodzakelijk om te investeren in bovenlokale samenwerking. Onveiligheid en (georganiseerde) criminaliteit stoppen immers niet bij de gemeentegrens.

Beoogd maatschappelijk effect

Twenterand is een veilige gemeente

Doel: Er is minder overlast

In het Integraal Veiligheidsbeleid 2017 - 2020 zijn een aantal speerpunten geformuleerd die moeten bijdragen aan het reduceren van criminaliteit en overlast. Op deze speerpunten wordt ingezet door een gerichte aanpak.

Doel: Er is minder criminaliteit

In het Integraal Veiligheidsbeleid 2017 - 2020 zijn een aantal speerpunten geformuleerd die moeten bijdragen aan het reduceren van criminaliteit en overlast. Op deze speerpunten wordt ingezet door een gerichte aanpak.

Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt

Om fysieke onveiligheid te voorkomen en/of effectief te bestrijden is het noodzakelijk om te beschikken over een adequate organisatie op het gebied van rampenbestrijding/crisisbeheersing.

Subdoel: Tegengaan verloedering

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Preventieve aanpak escalerende (buren)ruzies

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Uitvoering APV

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Aanpak alcoholgebruik door minderjarigen

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Aanpak drugscriminaliteit en drugsoverlast

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Aanpak woninginbraken

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Crisisbeheersing

Zo gaan we dat doen

Metingen en verplichte indicatoren

Diefstal uit woningen (per 1.000 inwoners)

Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren 12-17 jaar)

Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners)

Gewelds- en seksuele misdrijven (per 1.000 inwoners)

Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde (per 1.000 inwoners)

Beleidsdoelen Begroot 2020 Begroot 2019 2018 2017 2016 Bron
 Aanpak woninginbraken
Woninginbraken * * 45 38 67 Politie
Geregistreerde diefstal van (brom/snor)fietsen in Twenterand * * 46 65 69 Politie
Bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit
Nieuwe BIBOB-onderzoeken ** ** 3 n.v.t. n.v.t.
Nieuwe indicatoren 2020 Uitvoeringsprogramma VTH
Aantal te laat verleende vergunningen voor B of C evenementen 0 0 eigen gegevens
Aantal controles A/B-evenementen 30 30 eigen gegevens
Aantal controles C-evenementen 3 3 eigen gegevens
Aantal controles Drank- en Horecawet (leeftijdscontrole) 50 50 eigen gegevens
Aantal geïnde bestuurlijke boetes 6 6 eigen gegevens
Aantal behandelde klachten 80 80 eigen gegevens
* zo min mogelijk
** Bibob onderzoeken zijn situationeel en daarom niet te plannen

Financieel overzicht

0.10 Mutaties reserves
0.4 Overhead
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid

Doelenboom Openbare ruimte en verkeer

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Het coalitieakkoord 2018-2022 vermeldt, dat we de schade als gevolg van  de klimaatverandering (hoosbuien en droogte) zoveel mogelijk proberen te beperken.  Om in beeld te brengen wat de effecten van de klimaatverandering zijn  is in 2019 een zgn. 'stresstest' uitgevoerd. Dat is gedaan in samenwerking met de andere Twentse gemeenten, het waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. Gekeken is naar de effecten van meer neerslag, droogte en hitte, overstromingen. In 2020 gaan we met stakeholders bespreken,  wat we kunnen doen en wie welke maatregel gaat uitvoeren. 

In 2020 werken we verder aan het oplossen van verkeersknelpunten. We bevorderen daarmee de verkeersveiligheid en een vlotte en soepele  afwikkeling van het verkeer. Dat doen we op basis van de vastgestelde verkeersvisies per kern en de geprioriteerde maatregelenlijst.

Beoogd maatschappelijk effect

Een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte

Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen

Per taakveld (openbaar groen, riolering enz.) is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen het onderhoud en beheer moeten voldoen. De manier waarop dat is vastgelegd is een beleids-/beheerplan. Daarmee wordt duidelijkheid gegeven aan de gemeenteraad en aan inwoners.

Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd

Per jaar wordt gekeken welke nieuwe infrastructurele werken worden gerealiseerd. Op basis van het beschikbare budget worden de hoogst geprioriteerde werken uitgevoerd.

Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden

Hiermee wordt bedoeld dat voor auto, fiets, trein en bus wordt geprobeerd het voorzieningenniveau minimaal op hetzelfde niveau te houden. Vooral voor bus en trein wordt geprobeerd dat middels overleg (ook in regionaal verband) te realiseren en mogelijk te verbeteren.

Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Nieuwe werken m.b.t. wegen, openbaar groen, water, riolering, lichtmasten, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen, en kunstwerken zijn gerealiseerd’

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Duurzaam veilige wegenstructuur is gerealiseerd in 2020

Zo gaan we dat doen

Metingen

Beleidsdoelen Begroot 2020 Begroot 2019 2018 2017 2016 Bron
Openbaar groen is onderhouden en beheerd
Totaal M2 ingezaaide wegberm 10.000 11.000 27.000 2.500 Eigen gegevens
Aantallen aangeplante vrucht en drachtbomen 40 40 96 69 Eigen gegevens
Nieuwe metingen 2020
verkeersongevallen waarbij doden zijn gevallen 0 0 0* 0 6 BLIQ verkeersveiligheid rapportage
verkeersongevallen met gewonden 0 0 6* 26 21 BLIQ verkeersveligheid rapportage
verkeersongevallen 0 0 99* 147 197 BLIQ verkeersveiligheid rapportage
* tot en met Q2 2018

Financieel overzicht

0.10 Mutaties reserves
0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead
2.1 Verkeer en vervoer
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.2 Riolering
7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Agenda Duurzaam Twenterand

De basis voor de gemeentelijke inzet op duurzaamheid is de vastgestelde  Agenda Duurzaamheid.  In deze agenda werken wij met focus op de thema’s Energietransitie , Circulaire Economie en Klimaatadaptatie, samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Dit doen we via uitvoeringsmaatregelen die we  samen met deze partners hebben  bepaald en hebben vastgelegd in het werkprogramma. Het coalitie akkoord spreekt zelfs van de ambitie om in de kopgroep te komen van  de 'duurzaamste gemeenten in Nederland'. Met de opbrengst van het Zonnepark Oosterweilanden wordt een duurzaamheidsfonds ingericht dat vanaf 2021 kan dienen als vliegwiel voor nieuwe lokale  duurzaamheidsinitiatieven.

Energietransitie

De nieuwe taken uit het  Klimaatakkoord leiden tot nieuwe uitvoeringslasten (extra capaciteitsbehoefte)  bij gemeenten. Hoe gemeenten hiervoor worden gecompenseerd is momenteel nog in onderzoek. Het wettelijk kader wordt gevormd door de klimaatwet, die  in het voorjaar 2019 is aangenomen door de  Eerste Kamer.

Circulaire economie

De gemeente Twenterand werkt toe naar een circulaire economie in 2050. Als tussen doel streven we er naar om in 2030 50 procent minder primaire grondstoffen te gebruiken.  Dit doen we  o.a. door de inzamelstructuur doorlopend  te  blijven verbeteren om zo onze doelstelling van 30 kilogram in 2025 te behalen.  In  onze eigen bedrijfsvoering en in de samenwerking met onze ondernemers en maatschappelijke partners zetten we stappen richting 100 procent circulair inkopen.

Omgevingsbeleid

De nieuwe thema’s (energie, warmte en klimaatadaptatie ) moeten een plek krijgen in het omgevingsbeleid van de gemeente. De ruimtelijke afwegingen die met de RES en andere opgaven samenhangen vragen om democratische besluitvorming van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk. Uiteindelijk besluiten raads- en statenleden over de ruimtelijke consequenties van de Regionale Energie Strategie Twente via het Omgevingsbeleid en de daarbij horende Omgevingsprogramma’s en Omgevingsplannen.

Omgevingsdienst Twente (ODT)

Per 1  januari 2019 zijn alle milieutaken en bijbehorende capaciteit overgedragen aan de Omgevingsdienst Twente. Twenterand heeft naast de Basistaken ook de alle overige milieutaken overgedragen aan de ODT.   Na de start van de Omgevingsdienst is er sprake van een verschuiving van taken van een aantal gemeenten en wordt in 2020 een nieuw risicomodel voor de wettelijke prioritering van toezichtstaken aangeschaft.

Beoogd maatschappelijk effect

Een duurzame en leefbare omgeving

Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer

Onder duurzaamheid verstaan we het verbeteren van de balans tussen sociale, ecologische en economische ontwikkeling, waar bij ook effecten voor toekomstige generaties en effecten elders ter wereld worden meegenomen.

Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd

Dit doel van het milieubeleid is het borgen van de juiste ecologische voorwaarden voor natuur en biodiversiteit.

Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen

Het gaat hier om het bewaken en verbeteren van de leefomgevingskwaliteit voor bewoners.

Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd (onderdeel agenda duurzaamheid 2018-2022)

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Duurzaamheid is onderdeel van het reguliere werk van de organisatie (onderdeel van de agenda Duurzaamheid 2018-2022).

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen (onderdeel agenda Duurzaamheid 2018-2022).

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval (onderdeel Agenda duurzaamheid 2018-2022)

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Kwaliteit leefomgeving voldoet aan normen (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid)

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Uitvoering VTH voor milieutaken volgens het uitvoeringsprogramma

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid)

Zo gaan we dat doen

Metingen

Beleidsdoelen Begroot 2020 Begroot 2019 2018 2017 2016 Bron
Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval
Kg restafval per inwoner * * 76 75 76 Waarstaatjegemeente.nl / grondstoffenmonitor
Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen.
% Hernieuwbare energie 20% **** -** 7,4%/ 12,5% *** 6,5 % / 11,5 % *** Waarstaatjegemeente.nl/ Klimaat monitor.databank.nl
Totaal bekend energiegebruik (TJ) ***** ***** -** 2284 2307 TJ Klimaatmonitor.databank.nl
Ongezonde situaties saneren
m2 asbestverdachte daken ***** ****** 49 ha 52 ha 56 ha  Readaar
Nieuwe indicatoren 2020 Uitvoeringsprogramma VTH
Realiseren Uitvoeringsprogramma 100% 100% eigen gegevens
aantal controles bedrijven met aandacht op energiemaatregelen 75 75 eigen gegevens
Aantal bestuurlijke (her)controles milieu in handhavingssfeer 50 50 eigen gegevens
* ambitie 30kg restafval in 2025
** deze gegevens zijn nog niet beschikbaar
*** hernieuwbare energie inclusief toedeling vanuit Twence
**** streven naar 20% duurzame opwek in 2020
***** energieneutraal in 2050
****** 70% ( van alle daken (560ha) gesaneerd in 2022 (coalitieakkoord)

Financieel overzicht

0.10 Mutaties reserves
0.4 Overhead
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
8.3 Wonen en bouwen

Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Uitvoering toezicht en handhaving Ruimtelijke Ordening en bouwtaken

Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma VTH fysieke leefomgeving opgesteld en na afloop geëvalueerd.  Hieruit bleken er risico’s te zijn op het gebied ruimtelijke ordening en bouwen.  Het betreffen bestuurlijke, beleidsmatige en technische risico’s.  Deze risico’s worden in 2019 beperkt door het team Omgeving structureel te versterken.

Omgevingswet

De omgevingswet heeft grote gevolgen voor de werkwijze binnen het  ruimtelijk domein. De doelstellingen van de Omgevingswet  betekenen een andere manier van werken met een integrale benadering van de leefomgeving, meer bestuurlijke afwegingsruimte, een andere relatie met de inwoners, een intensivering van de samenwerking met medeoverheden en een grote digitaliseringsopgave. Dit heeft grote gevolgen voor het beschikbare instrumentarium (omgevingsvisie, -plan, en programma), de organisatie en werkwijze en de digitale wijze van werken.

Voorbereiden en ontwikkelen fysieke projecten

Het aanbod van de woningmarkt staat onder druk. Inbreidingslocaties  Smithoek en Mozaïek worden met prioriteit ontwikkeld. Allerlei ruimtelijke ontwikkelingen zoals de centrumontwikkelingen Vriezenveen en Vroomshoop, Vitaal Sportpark en nieuwe ontwikkelingen door het aantrekken van de economie  vragen een grotere inzet op het gebied van ruimtelijke ordening van onze organisatie.

Strategie Gemeentelijk vastgoed

In de tweede helft van 2019 is een nieuwe Strategie voor het gemeentelijke vastgoed vastgesteld. In 2020 wordt gestart met de uitvoering daarvan.

Beoogd maatschappelijk effect

In Twenterand is het prettig wonen en werken

Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied

De doelen worden bereikt door keuzes te maken richting het mogelijk maken van maatschappelijke ontwikkelingen waarbij tevens sprake is van ‘een goede ruimtelijke ordening’ en een ‘goede fysieke leefomgeving’. We streven naar het bevorderen van een duurzame ruimtelijke kwaliteit in een dynamische omgeving. Bij het bereiken van leefbare kernen en buitengebied gaat het om de kwaliteit van de leefomgeving: ruimte scheppen, maar ook het gebruik van maatschappelijke functies afwegen.

Doel: Voldoende en meer passende woningen

Om voldoende en meer passende woningen te bouwen is van belang om te weten waar vraag naar is, zowel voor de korte als lange termijn. Het toevoegen van kwalitatieve goede ontwikkelingen is belangrijk voor de opgaven die op de gemeente af komen. Hierbij zijn locaties van de ontwikkelingen erg belangrijk. Inbreiding gaat hierbij voor uitbreiding. Bij de ontwikkeling wordt ook sterk gekeken naar de duurzaamheid en leefbaarheid van de gemeente. 

Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven

De doelen worden bereikt door keuzes te maken richting het mogelijk maken van maatschappelijke ontwikkelingen waarbij tevens sprake is van ‘een goede ruimtelijke ordening’ en een ‘goede fysieke leefomgeving’. We streven naar het bevorderen van een duurzame ruimtelijke kwaliteit in een dynamische omgeving. Bij het bereiken van leefbare kernen en buitengebied gaat het om de kwaliteit van de leefomgeving: ruimte scheppen, maar ook het gebruik van maatschappelijke functies afwegen.

Subdoel : Een passende en actuele bestemming voor gemeentelijk grondgebied. Faciliteren rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Uitvoering VTH voor RO en bouwtaken volgens het uitvoeringsprogramma

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Facilitering rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd

Subdoel: Invoering Omgevingswet

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd’

Subdoel: Nieuwe bouwmogelijkheden zijn gecreëerd

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Bestaande wijken en bedrijventerreinen zijn kwalitatief goed, Er zijn sterke compacte centra met goede voorzieningen, en Er is een sociaal veilige leefomgeving

Zo gaan we dat doen

Metingen

Beleidsdoelen Begroot 2020 Begroot 2019 2018 2017 2016 Bron
Voldoende en passende woningen
Aantal opgeleverde woningen ** 773 * 673 632 589 Eigen meting, aantallen zijn totalen
Aantal startersleningen *** 11 *** 12 2* 8 25 leningen in totaal beschikbaar
Aantal Blijversleningen **** 0 0- 0- nvt 10 leningen in totaal beschikbaar
Nieuwe indicatoren 2020 Uitvoeringsprogramma VTH
Aantal van rechtswege verleende vergunningen 0 0 Eigen gegevens
Aantal bestuurlijke (her)controles RO in handhavingssfeer 4 4 Eigen gegevens
Aantal bestuurlijke (her)controles bouw/sloop in handhavingssfeer 5 5 Eigen gegevens
Aantal bestuurlijke (her)controles brandveiligheid in handhavingssfeer 4 4 Eigen gegevens
Aantal behandelde klachten 28 28 Eigen gegevens
Ontwikkelen bestemmingsplannen 3 3 Eigen gegevens
* prognose geeft gemiddeld 45 woningen per jaar. In 2018 ruim 130 vergunningen verleend voor bouw van woning(en)
** prognose geeft gemiddeld 45 woningen per jaar. Is afhankelijk van de (vergunnings)aanvragen en niet te prognotiseren
*** Startersleningen momenteel niet meer beschikbaar, maximum bereikt. Vervolg wordt opgepakt
**** Verordening Blijverslening verloopt 1 januari 2020. Wordt mogelijk vervolgd

Financieel overzicht

0.10 Mutaties reserves
0.4 Overhead
1.2 Openbare orde en veiligheid
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen

Doelenboom Ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Een duurzame en leefbare omgeving waarin inwoners, bedrijven, orga-nisaties en de gemeente zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een goede leefomgeving en eenvoudiger en beter samenwerken aan de verbetering ervan.

Doel: De gemeente biedt meer ruimte voor ontwikkeling en geeft meer mogelijkheden voor maatwerk.

Doel: Besluitvormingsprocedures zijn een-voudiger, sneller en beter

Doel: Initiatiefnemers kunnen alle beschik-bare informatie over de fysieke leef-omgeving digitaal raadplegen

Doel: Initiatiefnemers, de samenleving en de gemeente werken samen aan een goede fysieke leefomgeving en zijn bewuster van de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving

Subdoel: De gemeentelijke dienstverlening voor activiteiten in de leefomgeving scoort een voldoende

Subdoel: Het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving is in 2022* vastgelegd in één Omgevingsvisie

Subdoel: De regels voor de fysieke leef omgeving zijn in 2025* stapsgewijs vastgelegd in het Omgevings-plan

Subdoel: Thematische uitvoerings Programma’s zijn in 2022* vastgesteld

Subdoel: Er zijn minder vergunningen nodig en meer activiteiten vallen onder algemene regels.

Subdoel: Alle medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om Omgevingsgericht te kunnen werken

Subdoel: Alle beschikbare infor-matie over de fysieke leefomgeving is up to date en opgenomen in het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet

Subdoel: volgens het bewonersonderzoek weet meer dan 50% van de nieuwe gemeentelijke aanpak in de fysieke leefomgeving

Subdoel: Er zijn burgerinitiatieven voor een duurzame en leefbare leefomgeving gerealiseerd

Subdoel: Door het doen van pilots is ervaring opgedaan met de instrumenten Omgevingsplan en Omgevingsvisie.

Doelenboom Ontwikkelprogramma Agenda duurzaam Twenterand

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Twenterand werkt samen naar een duurzame en leefbare omgeving, die energieneutraal, circulair en klimaatbestendig is

Doel: Op weg naar energieneutraal in 2050

- van fossiel energiegebruik naar hernieuwbaar door energiebesparen, een toenemend aandeel duurzame energie en terugdringen CO2 uitstoot
- In 2020 : 2% jaarlijkse energiebesparing; 20 % DE; 20 % minder CO2 tov 1990

Doel: Op weg naar een circulaire economie in 2050

- In 2030 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen)
- In 2030 90% van afval hergebruiken en maximaal 50 kg restafval/inwoner/ jaar (VNG: 30 kg in 2025)

Doel: Op weg naar klimaatbestendig in 2050

- Zoveel mogelijk beperken van negatieve gevolgen van klimaatverandering

Subdoel: In de Gebouwde omgeving daalt het energiegebruik en neemt het aandeel duurzame energie toe

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Versnellen opwek en gebruik hernieuwbare energie

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Stimuleren Bedrijven om energiezuiniger te werken

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Mobiliteit is duurzamer

Subdoel: Afval is grondstof en Economie is duurzamer

Zo gaan we dat doen

Subdoel: De openbare ruimte en gebouwen worden Klimaatbestendig ingericht, gebouwd en beheerd

Zo gaan we dat doen

Samenwerken in Agenda Duurzaam Twenterand met Lokale Kracht en Initiatieven

- Duurzaamheid ontwikkelen samen met raad, inwoners, ondernemers, externe partners en stakeholders en breed gedragen in de samenleving
- Duurzaamheid verankeren in de gemeentelijke organisatie en structureel meenemen in alle taken en initiatieven /
Duurzaamheid is onderdeel van het reguliere werk van de gemeentelijke organisatie (voorbeeldrol)
- De gemeente ondersteunt duurzame initiatieven
- De gemeente biedt een platform voor dialoog, kennisdelen en inspiratie en stelt kennis en netwerk beschikbaar voor lokale initiatieven
- Bewustwording

Ruimte - Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten

Overzicht 3.2 Baten en lasten Ruimte
2020 2021 2022 2023
Lasten per doelenboom
Openbare orde en veiligheid 2.321.017 2.350.264 2.385.957 2.423.331
Openbare ruimte en verkeer 13.948.427 17.479.781 14.645.484 15.110.139
Duurzaamheid, Milieu en VTH 7.029.905 6.968.980 7.013.524 6.891.907
Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH 5.860.404 7.008.180 5.586.188 4.685.618
Totaal programma lasten 29.159.754 33.807.205 29.631.151 29.110.995
Baten per doelenboom
Openbare orde en veiligheid -3.800 -3.800 -3.800 -3.800
Openbare ruimte en verkeer -5.533.556 -9.399.202 -6.254.150 -6.838.292
Duurzaamheid, Milieu en VTH -2.993.206 -3.026.508 -3.008.934 -3.044.525
Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH -4.920.123 -5.998.658 -4.114.202 -3.171.497
Totaal programma baten -13.450.685 -18.428.168 -13.381.086 -13.058.114
Totaal saldo van baten en lasten 15.709.069 15.379.037 16.250.065 16.052.881
Mutaties reserves -683.807 80.570 137.447 229.097
Geraamd resultaat 15.025.262 15.459.607 16.387.512 16.281.978
Opgenomen investeringen bestaand beleid 2020 Investering 2020
Openbare verlichting 133.631
Waarschuwingsborden 5.000
Onderhoud wegen 300.000
Vervanging riool 1.210.760
Nido stratos B20-27 VAXN 40.000
Digitaal stelsel omgevingswet 160.000