EMU - saldo begroting 2020

EMU - saldo begroting 2020

2019 2020 2021
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2020 Volgens meerjarenraming in begroting 2020
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -1.607 -4.397 -1.135
2. Mutatie (im)materiële vaste activa -3.069 -2.487 -2.362
3. Mutatie voorzieningen -5.290 -752 -4.073
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -3.507 -2.431 -3.877
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
Berekend EMU-saldo -321 -231 1.031