Overzicht van wijzigingen

Toelichting

De voorstellen uit de Kadernota 2020 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2020. Daar waar de begroting is gewijzigd ten opzichte van de kadernota (zie inleiding), is dat in onderstaand overzicht aangegeven.

Wat willen we bereiken?

Overzicht van wijzigingen

Zo gaan we dat doen