Lijst met verklarende afkortingen

Lijst met verklarende afkortingen

AED      Automatische externe defibrillator

AVG      Algemene Verordening Gegevensbescherming

AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur

AMW  Algemeen Maatschappelijk Werk

APV     Algemene Plaatselijke Verordening

Awb     Algemene wet bestuursrecht

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZC       Asielzoekerscentrum

BAG      Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

BBV       Besluit begroting en verantwoording

BBZ       Bijstand voor zelfstandigen

BCF       Beleidsgestuurde Contract Financiering

BCM       Bestandscontrolemodule

BIO        Baseline Informatiebeveiliging Overheden

BDU       Brede Doel Uitkeringen

BGT       Basisregistratie Grootschalige Topografie

BHV       BedrijfsHulpVerlening

BNG       Bank Nederlandse Gemeenten

BOA       Bijzonder Opsporings Ambtenaar

BOPZ    Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen

BOR       Begeleide OmgangsRegeling

BRP       Basisregistratie Personen

BTW     Belasting over Toegevoegde Waarde

BUIG     Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BW&RO  Bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling

B&W     Burgemeester en wethouders

BW        Beschermd wonen

CAO       Collectieve Arbeids Overeenkomst

CJG       Centrum voor Jeugd en Gezin

CPB       Centraal Plan Bureau

CORV   Collectieve Opdracht Routeer Voorziening

CPO       Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

DIV       Documentaire Informatie Voorziening

DSO      Digitaal Stelsel Omgevingswet

DUO       Dienst Uitvoering Onderwijs

EHBO     Eerste Hulp Bij Ongelukken

EHS       Ecologische Hoofd Structuur

EMU       Europese Economische en Monetaire Unie

EVP       Extern veiligheidsplan

EZ       Economische Zaken

GBA       Gemeentelijke Basis Administratie

GGD       Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ       Geestelijke GezondheidsZorg

GHOR     Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GMP       Gemeentelijk Mobiliteits Plan

GR       Gemeenschappelijke regeling

GRP       Gemeentelijk Riolerings Plan

GT      Gemeentelijke telecommunicatie

HR       Human Resource

HRM       Human Resource Management

HTTV       Hammer Tafeltennis Vereniging

I&A       Informatisering & Automatisering

ICT       Informatie en Communicatie Technologie

IHP       Integraal Huisvestingsplan

IMGeo     Informatiemodel Geografie

IND       Immigratie- en Naturalisatiedienst

IOAW     Inkomensvoorziening Oudere en gedeelt. Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

IOAZ       Inkomensvoorziening Oudere en gedeelt. Arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen

IPR       Internationaal Privaatrecht

ISV       Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IVT      Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand

JGZ       Jeugdgezondheidszorg

KB      Koninklijk Besluit

KOP       Kernontwikkelingsplan

KRW      Kader Richtlijn Water

LGB       Lokaal Gezondheidsbeleid

MDA      Milieu, duurzaamheid en afval

MER       Milieu Effect Rapportage

MEV       Macro Economische Verkenning

mfa       Multifunctionele accommodaties

MJOP     Meerjarenonderhoudsplan

MO     Maatschappelijke opvang

MT       Management Team

ODT    Omgevingsdienst Twente

OMD      Ondersteuning maatschappelijke deelname

OM       Openbaar Ministerie

OOV       Openbare orde en veiligheid

OR&V    Openbare ruimte en verkeer

OZB       Onroerendezaakbelasting

OZJT       Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente

P&O       Personeel & Organisatie

P&C       Planning & Control

PAS       Programmatische Aanpak Stikstof

PGB       Persoonsgebonden budget

PIOFACH     Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting incl.Juridisch

pMJP     provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling

PO       Primair Onderwijs

POH Jeugd GGZ   Praktijk Ondersteuner Huisarts Jeugd geestelijke gezondheidszorg

PPS      Publiek Private Samenwerking

PW       Participatiewet

R&T       Recreatie & Toerisme

RIS       RaadsInformatieSysteem

RMC      Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

RO         Ruimtelijke Ordening

RSO      Richtlijn Sportdeelname Onderzoek

RUD       Regionale UitvoeringsDienst

RvC       Raad van Commissarissen

SEV       Sociaal Economische Visie

SMART     Specifiek , Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden

SPP      Strategische PersoneelsPlanning

SOT       Schoolondersteuningsteam

SON       Stadsbank Oost Nederland

SoZa      Sociale Zaken

SSNT     Shared Services Netwerk Twente

START  Specifiek, Toetsbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden

SW         Sociale werkplaatsen

SZST    Stichting ZorgSaam Twenterand

TTI         Twenterand Tourist Info

UP         Uitvoeringsprogramma

VNG     Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO       Voortgezet Onderwijs

VPB       Vennootschapsbelasting

VRT       Veiligheidsregio Twente

VSV      Voortijdig schoolverlaten

VTE       Vrijetijdseconomie

VTH       Vergunningen, Toezicht en Handhaving

VVE       Voor- en vroegschoolse educatie

VvG       Vereniging van Grondbedrijven

Wabo     Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wajong     Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

WCK       Wet Consumenten Krediet

Wet BIBOB   De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Wet BOPZ     Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

Wet FIDO    Wet Financiering Decentrale Overheden

Wet OKE     Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie

Wet WIJ     Wet investeren in jongeren

Wgr       Wet gemeenschappelijke regelingen

Wgs       Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Wlz        Wet langdurige zorg

Wmo     Wet maatschappelijke ondersteuning

WOB     Wet Openbaarheid van Bestuur

WOZ     Wet Onroerende Zaakbelasting

Wro       Wet ruimtelijke ordening

Wsw       Wet sociale werkvoorziening

WT-4     West Twente 4 gemeenten

Wvggz   Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

WW-uitkering   Werkloosheidsuitkering

Wwb     Wet werk en bijstand

ZAT       Zorg- en adviesteam