Overzicht van baten en lasten 2020

Overzicht van baten en lasten 2018 - 2020

Werkelijk 2018 Raming 2019 Raming 2020
Omschrijving programma/doelenboom Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Sociaal domein
Sociale zaken -16.017.375 19.907.989 3.890.615 -16.358.892 19.638.367 3.279.475 -14.014.961 19.736.176 5.721.215
Maatschappelijke ondersteuning -6.003.895 10.237.136 4.233.241 -372.276 11.342.968 10.970.692 -373.997 11.765.883 11.391.886
Gezondheidszorg 0 1.602.785 1.602.785 0 1.938.766 1.938.766 0 2.010.843 2.010.843
Onderwijs -471.045 3.687.607 3.216.562 -333.795 3.780.192 3.446.397 -334.534 4.019.849 3.685.315
Jeugd -8.957.423 14.186.837 5.229.414 -626 14.107.203 14.106.578 -2.822.774 16.695.012 13.872.238
2. Ruimte
Openbare orde en veiligheid 0 2.145.560 2.145.560 -3.800 2.275.971 2.272.171 -3.800 2.321.017 2.317.217
Openbare ruimte en verkeer -3.697.118 11.538.130 7.841.012 -9.436.177 18.286.184 8.850.007 -5.533.556 13.948.427 8.414.871
Duurzaamheid, Milieu en VTH -2.959.314 4.489.991 1.530.677 -3.611.451 6.440.007 2.828.556 -2.993.206 7.029.905 4.036.699
Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH -5.647.452 7.095.075 1.447.623 -6.295.870 6.855.118 559.248 -4.920.123 5.860.404 940.281
3. Economie en vrije tijdsbesteding
Cultuur en recreatie en toerisme -555.355 1.994.634 1.439.279 -349.573 2.038.682 1.689.109 -351.714 1.957.621 1.605.907
Economie en werkgelegenheid -59.876 1.131.626 1.071.750 -61.432 1.309.399 1.247.967 -31.432 1.811.322 1.779.890
Sport -312.967 2.666.134 2.353.167 -301.447 2.590.181 2.288.734 -545.634 2.797.237 2.251.603
4. Fundament
Dienstverlening en klantcontact -573.182 645.231 72.049 -433.870 562.003 128.133 -419.070 581.449 162.379
Bedrijfsvoering -749.491 3.718.920 2.969.429 -818.046 1.730.334 912.288 -563.820 2.747.389 2.183.569
Subtotaal programma's -46.004.493 85.047.656 39.043.163 -38.377.255 92.895.375 54.518.120 -32.908.621 93.282.534 60.373.913
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen -5.293.255 -5.293.255 -6.557.500 -6.557.500 -7.042.875 -7.042.875
Algemene uitkering -32.858.194 -32.858.194 -44.144.770 -44.144.770 -46.667.571 -46.667.571
Dividend -1.593.396 -1.593.396 -1.657.343 -1.657.343 -1.657.343 -1.657.343
Saldo financieringsfunctie -76.091 720.869 644.778 -237.576 757.271 519.695 -237.576 625.837 388.261
Overige algemene dekkingsmiddelen -1.598.045 -1.598.045 -1.032.006 -1.032.006 -998.397 -998.397
Subtot. alg. dekkingsmiddelen -41.418.981 720.869 -40.698.112 -53.629.195 757.271 -52.871.924 -56.603.762 625.837 -55.977.925
Overhead (*) 0 5.123.734 5.123.734 0 5.274.271 5.274.271 0 5.175.714 5.175.714
Onvoorzien 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Totaal saldo van baten en lasten -87.423.473 85.768.524 -1.654.949 -92.006.450 93.653.646 1.647.196 -89.512.383 93.909.371 4.396.988
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
1. Sociaal domein -3.792.365 2.602.566 -1.189.799 -425.622 0 -425.622 -1.795.604 0 -1.795.604
2. Ruimte -87.751 843.028 755.277 -1.005.860 0 -1.005.860 -683.807 0 -683.807
3. Economie en vrije tijdsbesteding -588.019 41.379 -546.640 -645.183 0 -645.183 -1.875.745 0 -1.875.745
4. Fundament -1.550.068 730.173 -819.895 -349.356 764.242 414.886 -857.074 815.242 -41.832
Totaal mutaties reserves -6.018.203 4.217.146 -1.801.057 -2.426.021 764.242 -1.661.779 -5.212.230 815.242 -4.396.988
Gerealiseerd resultaat -93.441.677 89.985.670 -3.456.008 -94.432.471 94.417.888 -14.583 -94.724.613 94.724.613 0

Overzicht van baten en lasten 2021 - 2023

Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023
Omschrijving programma/doelenboom Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Sociaal domein
Sociale zaken -13.751.547 19.305.855 5.554.308 -13.466.507 19.100.574 5.634.067 -13.265.327 18.828.067 5.562.740
Maatschappelijke ondersteuning -375.735 11.824.036 11.448.301 -375.735 11.946.310 11.570.575 -375.735 11.958.690 11.582.955
Gezondheidszorg 0 2.054.938 2.054.938 0 2.101.423 2.101.423 0 2.138.615 2.138.615
Onderwijs -335.289 4.048.147 3.712.858 -336.057 5.363.397 5.027.340 -336.057 4.069.019 3.732.962
Jeugd -2.822.774 16.060.788 13.238.014 -2.822.774 16.357.714 13.534.940 -2.822.774 16.423.993 13.601.219
2. Ruimte
Openbare orde en veiligheid -3.800 2.350.264 2.346.464 -3.800 2.385.957 2.382.157 -3.800 2.423.331 2.419.531
Openbare ruimte en verkeer -9.399.202 17.479.781 8.080.579 -6.254.150 14.645.484 8.391.334 -6.838.292 15.110.139 8.271.847
Duurzaamheid, Milieu en VTH -3.026.508 6.968.980 3.942.472 -3.008.934 7.013.524 4.004.590 -3.044.525 6.891.907 3.847.382
Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH -5.998.658 7.008.180 1.009.522 -4.114.202 5.586.188 1.471.986 -3.171.497 4.685.618 1.514.121
3. Economie en vrije tijdsbesteding
Cultuur en recreatie en toerisme -351.850 1.691.872 1.340.022 -351.850 1.891.352 1.539.502 -351.850 1.763.358 1.411.508
Economie en werkgelegenheid -31.432 1.654.644 1.623.212 -31.432 1.714.790 1.683.358 -31.432 1.306.552 1.275.120
Sport -545.634 2.217.965 1.672.331 -545.634 2.070.364 1.524.730 -545.634 1.911.202 1.365.568
4. Fundament
Dienstverlening en klantcontact -419.070 582.294 163.224 -419.070 593.871 174.801 -419.070 585.245 166.175
Bedrijfsvoering -577.990 2.650.103 2.072.113 -577.996 2.828.016 2.250.020 -578.003 2.756.771 2.178.768
Subtotaal programma's -37.639.489 95.897.846 58.258.357 -32.308.141 93.598.962 61.290.821 -31.783.996 90.852.507 59.068.511
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen -7.395.019 -7.395.019 -7.764.769 -7.764.769 -7.764.769 -7.764.769
Algemene uitkering -47.532.918 -47.532.918 -48.437.980 -48.437.980 -48.414.980 -48.414.980
Dividend -1.657.343 -1.657.343 -1.657.343 -1.657.343 -1.657.343 -1.657.343
Saldo financieringsfunctie -237.576 626.206 388.630 -237.576 565.231 327.655 -237.576 565.231 327.655
Overige algemene dekkingsmiddelen -927.721 -927.721 -883.982 -883.982 -883.982 -883.982
Subtot. alg. dekkingsmiddelen -57.750.577 626.206 -57.124.371 -58.981.650 565.231 -58.416.419 -58.958.650 565.231 -58.393.419
Overhead (*) 5.159.490 5.159.490 5.498.716 5.498.716 5.258.011 5.258.011
Onvoorzien 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal saldo van baten en lasten -95.390.066 96.525.052 1.134.986 -91.289.791 94.165.193 2.875.403 -90.742.646 91.418.738 676.093
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
1. Sociaal domein -218.784 0 -218.784 -1.452.229 0 -1.452.229 -168.047 0 -168.047
2. Ruimte -219.430 300.000 80.570 -162.553 300.000 137.447 -70.903 300.000 229.097
3. Economie en vrije tijdsbesteding -940.054 0 -940.054 -956.250 0 -956.250 -262.994 0 -262.994
4. Fundament -399.816 903.408 503.592 -840.180 992.426 152.246 -282.331 1.068.353 786.022
Totaal mutaties reserves -1.778.084 1.203.408 -574.676 -3.411.212 1.292.426 -2.118.786 -784.275 1.368.353 584.078
Gerealiseerd resultaat -97.168.150 97.728.460 560.310 -94.701.003 95.457.619 756.616 -91.526.921 92.787.091 1.260.171

Toelichting bij financieel overzicht “baten en lasten per programma"

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoorden Provincies en Gemeenten (B.B.V.), is het verplicht de gemeenteraad een begroting aan te bieden die is geschoond van stortingen in en onttrekkingen aan reserves. Dit is het zogenaamde resultaat voor bestemming. Vervolgens dient aangegeven te worden welke bedragen aan welke reserves moeten worden onttrokken dan wel worden toegevoegd en voor welke programma’s dit dan moet. Na deze toevoegingen en onttrekkingen (de resultaatbestemming) volgt het resultaat na bestemming. Op deze manier wordt voor de raad inzichtelijk gemaakt hoeveel aan reserves wordt toegevoegd en onttrokken, zonder dat dit hun budgetrecht aantast. De ramingen op zowel programma- als op productniveau zijn dus exclusief de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves.

Resultaatbestemming

Het inzichtelijk maken van deze regelgeving voor wat betreft de resultaatbestemming is door ons opgenomen onder het financiële overzicht “baten en lasten per programma”. Zoals uit betreffende overzicht blijkt, sluit de begroting 2020, geschoond van stortingen in en onttrekkingen aan reserves, met een nadelig saldo van € 4.396.988. Dit noemen we het resultaat voor bestemming.

Berekening:
Lasten 2019 € 93.909.371
Baten 2019 € 89.512.383
Resultaat voor bestemming € 4.396.988 nadelig

Resultaatbestemming na bestemming

Door de reguliere stortingen in en onttrekkingen aan de reserves middels resultaatbestemming weer toe te voegen is er voor 2020 sprake van een sluitende begroting.

De specificatie van de verschillende stortingen in en onttrekkingen aan de reserves onder de noemer resultaatbestemming kunt u terugvinden in de Staat van reserves en voorzieningen die in de toelichting bij deze programmabegroting is gevoegd.

Berekening:
Resultaat 2020 voor bestemming € 4.396.988 nadelig
Resultaatbestemming:
Stortingen in reserves € 815.242
Onttrekkingen aan reserves € 5.212.230
Resultaat 2020 na bestemming € 0

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Ingevolge artikel 17 sub b van het Besluit Begroting en Verantwoording (B.B.V.) dient in de begroting een overzicht met toelichting van de geraamde algemene dekkingsmiddelen te worden opgenomen. Hierin wordt ingegaan op de middelen die vrij besteedbaar zijn. Het betreft met name de O.Z.B. en de uitkering uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen Raming 2019 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023
Lokale heffingen (O.Z.B.) 6.557,5 7.042,9 7.395,0 7.764,8 7.764,8
Gemeentefonds (algemene uitkering) 44.144,8 46.667,6 47.532,9 48.438,0 48.415,0
Dividenden 1.657,3 1.657,3 1.657,3 1.657,3 1.657,3
Saldo financieringsfunctie -519,7 -388,3 -388,6 -327,7 -327,7
Overige middelen 1.032,0 998,4 927,7 884,0 884,0
Totaal 52.871,9 55.977,9 57.124,4 58.416,4 58.393,4

Algemene Uitkering gemeentefonds

Algemeen

De in de begroting 2020 opgenomen raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de circulaire van mei 2019. Deze circulaire stelt de raming voor de gemeentefondsuitkering voor 2019 bij en geeft een raming voor 2020. Ook kijkt de circulaire vooruit naar de jaren 2021 tot en met 2023.

De meicirculaire de belangrijkste van de drie circulaires die jaarlijks verschijnen. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Het accres 2019 en de accressen voor 2020 en volgende jaren zijn verlaagd ten opzichte van de meicirculaire 2018.

Uitkeringsfactor

De uitkeringsfactor voor het jaar 2020 wordt voorlopig vastgesteld op 1,606. Hierbij is rekening gehouden met de doorwerking van de ramingen over de vorige jaren en met de onderwerpen uit de meicirculaire.

Accres

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af methodiek, wordt het accres genoemd. De definitieve vaststelling van het accres 2018 is 807 miljoen, ofwel 4,82 %. Dat is ten opzichte van de septembercirculaire 2018 een nadelige afrekening van 148 mln. De rijksuitgaven waren sinds september 2018 per saldo lager dan gedacht. De afrekening vind plaats in 2019 met een eenmalig en structureel effect en daarin in 2020 met uitsluitend het structureel effect.

BTW-compensatiefonds

De afrekening van het BTW-compensatiefonds 2018 is nadelig € 67 miljoen. Gemeenten hebben meer gedeclareerd bij het BCF dan gedacht in de septembercirculaire  2018, waardoor de ruimte onder het plafond kleiner werd. De afrekening vindt plaats in 2019 als een incidentele uitname. Deze afrekening heeft echter ook structurele gevolgen.

Herijking

De fondsbeheerders werken samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Invoering van de nieuwe verdeling is voorzien in 2021. De herijking is opgedeeld in twee onderdelen; het klassieke gemeentefonds en het verdeelmodel sociaal domein. Gemeenten worden uiterlijk in de meicirculaire 2020 over de uitkomsten geïnformeerd. 

De algemene uitkering wordt voor het jaar 2020 geraamd op € 46,6 mln.

Dividenden

De gemeente Twenterand ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit. De ramingen betreffen conform het B.B.V. de te verwachten dividenden over het jaar 2019 die in 2020 ontvangen worden.

Aandelen:
Cogas
558 aandelen x € 454 = € 253.332.
Van de nominale waarde is 25% gestort.
Dividend 558 aandelen à € 2.000 € 1.116.000
Enexis
64.662 aandelen x € 1 = € 64.662
Dividend 64.662 aandelen € 29.000
Bank Nederlandse Gemeenten
23.868 aandelen x € 2,50 = € 59.670
Dividend € 24.000
Wadinko
85 aandelen
Dividend 85 aandelen x € 500 € 42.500
ROVA
335 aandelen
(Norm) dividend € 100.000
Twence BV
Jaarlijks wordt een dividenduitkering ontvangen, die gebaseerd is op een vaste uitkering en een bepaald deel van de winst. Deze bedragen worden toegerekend naar het inwoneraantal.
Dividend € 345.843
Totaal dividend € 1.657.343

Saldo van de financieringsfunctie

Onder het saldo van de financieringsfunctie wordt verstaan het saldo van (a) de betaalde rente over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en (b) de ontvangen rente over de uitzettingen. Het geraamde saldo van de financieringsfunctie bedraagt

€ 388.261 negatief, waarvan de specificatie als volgt luidt:

A. Rente leningen: € 625.837
     
B. Ontvangen rente: € 237.576
     
  Per saldo € 388.261

Financieringspositie

De financieringsstructuur van de gemeente wordt bepaald door:

- De boekwaarde van de investeringen;

- De financiering van de boekwaarde door middel van reserves, voorzieningen en vaste geldleningen;

- Het financieringstekort;

- Het rente omslagpercentage.

 

Het is in het belang van de gemeente, dat er gezond wordt gefinancierd, dat wil zeggen dat de kapitaaluitgaven in principe met vaste geldleningen worden gefinancierd, en dat er een zekere afstemming bestaat tussen de afschrijvingsduur van de kapitaaluitgaven en de looptijden van de aangetrokken geldleningen. De geraamde afschrijving bedraagt € 2.952.119 en de aflossing van vaste geldleningen € 9.411.635

 

Rente omslagpercentage

Het gemiddelde rentepercentage is voor 2020 berekend op 2,50%. Bij deze berekening is uitgegaan van een gemiddelde rente van 1% over het financieringstekort waarvoor kasgeldleningen worden aangetrokken.

 

Rentetoevoeging reserves

Voor het jaar 2020 wordt, door het besluit van de raad van 30 juni 2009, geen rente (inflatiecorrectie) toegevoegd aan de reserves.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Overige rente reserves/voorzieningen
Bespaarde rente reserves en voorzieningen € 948.397
Overige algemene dekkingsmiddelen
Forensenbelasting € 5.000
Toeristenbelasting € 45.000
totaal € 998.397

Onvoorziene uitgaven

In de begroting 2020 is voor onvoorzien een bedrag geraamd van € 1.000. Deze post kan alleen worden benut met betrekking tot uitgaven indien deze onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzienbaar zijn.

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

2020 2021 2022 2023
Programma Sociaal Domein
Lasten
2e jongereninloop Vriezenveen 25.000 25.000
Scheidingsloket 50.000
Innovatiefonds 75.000
Versterken voorliggend veld 75.000
Laaggeletterdheid 25.000 25.000
uitrol regionaal medlpunt loverboyproblematiek/mensenhandel 14.400 14.400 14.400
Programma Ruimte
Lasten
Budget asbest 50.000
Omgevingsdienst Twente 141.000 98.000
Warmteplan 30.000
Model risico analyse VTH 20.000
Duurzaamheid, lokale initiatieven stimuleren en communiceren 10.000
Bijdrage Duurzaam Thuis Twente 22.000
Programma Economie en vrije tijdsbesteding
Lasten
Evenementenbeleid 15.000 15.000 15.000
Actualisatie nota vrijetijdseconomie 15.000
Stimuleringsfonds asbest 25.000 50.000 50.000
Ontwikkelprogramma platteland, uitv.budget 50.000 50.000 50.000
Uitvoering ontwikkelprogramma platteland 45.000 45.000 45.000
Revitalisering Garstelanden 150.000
Ombuiging sport 37.000 23.000 23.000
Activiteitencentrum het Punt 100.000
Kulturhus Klaampe 35.000
Programma Fundament
Lasten
Vernieuwde manier van communicatie 30.000
inwonerbetrokkenheid 80.000 80.000 80.000
75 jaar bevrijdijng Twenterand 25.000
Kernbudgetten 50.000
Aanschaf ondersteunende hard-en software tbv tijd- en plaatsonafhankelijk werken 24.000 12.000 12.000
BGT in verschillende werkprocessen inregelen 48.000
Totaal incidenteel programma's 1.252.000 437.400 289.400 14.400
Resultaatbestemming
Lasten
Progr.1: Sociaal Domein
Progr.2: Ruimte
Progr.3: Economie en vrije tijdsbesteding
Progr.4: Fundament
Baten
Progr.1: Sociaal Domein -250.000 -64.400 -14.400 -14.400
Progr.2: Ruimte -273.000 -98.000
Progr.3: Economie en vrije tijdsbesteding -472.000 -183.000 -183.000
Progr.4: Fundament -257.000 -92.000 -92.000
Totaal resultaatbestemming -1.252.000 -437.400 -289.400 -14.400

Structurele mutaties reserves

2020 2021 2022 2023
Toevoegingen
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 815.242 866.242 917.242 968.242
Onttrekkingen
Kapitaallasten Gymlokaal Weemelanden 31.842 31.842 31.842 31.842
Kapitaallasten Kulturhus 35.792 35.792 35.792 35.792
Kapitaallasten Sportaccommodatiebeleid 81.242 81.242 81.242 81.242
Kapitaallasten Brede school De Smithoek 75.000 75.000 75.000 75.000
Kapitaallasten Brede school Westerhaar 57.323 57.323 57.323 57.323
Kapitaallasten Gemeentewerf Vroomshoop 50.938 50.938 50.938 50.938
Kapitaallasten Centralisatie gemeentehuis 110.935 108.869 106.803 104.737
Kapitaallasten Brede School Vroomshoop 10.000 10.000 10.000 10.000
Wegvallen dividend Vitens 193.058 40.000 40.000 40.000
Kosten Stado 15.000 15.000 15.000 15.000
kosten picknicktafels 2.750 2.750 2.750 2.750
Brede school Vroomshoop zorgcomponent 10.000 10.000 10.000 10.000
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 1.468.269 485.413 946.819 229.888