Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Taakveld Omschrijving Taakveld Lasten 2020 Baten 2020 Lasten 2021 Baten 2021 Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023
0.1 Bestuur 1.162.642 0 1.175.404 0 1.191.331 0 1.202.236 0
0.2 Burgerzaken 477.555 -418.070 477.917 -418.070 483.296 -418.070 480.105 -418.070
0.4 Overhead 5.175.714 0 5.159.490 0 5.498.716 0 5.258.011 0
0.5 Treasury 462.367 -3.386.830 447.778 -3.330.318 530.389 -3.286.579 453.400 -3.286.579
0.61 OZB woningen 638.850 -4.672.799 654.021 -4.906.439 671.997 -5.151.761 687.028 -5.151.761
0.62 OZB niet-woningen 0 -2.370.076 0 -2.488.580 0 -2.613.008 0 -2.613.008
0.64 Belastingen overig 0 -20.306 0 -20.312 0 -20.318 0 -20.325
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 -56.157.935 0 -56.720.403 0 -57.340.425 0 -57.116.245
0.8 Overige baten en lasten 159.666 0 96.873 0 85.873 0 73.873 0
0.10 Mutaties reserves 815.242 -5.212.230 1.203.408 -1.778.084 1.292.426 -3.411.212 1.368.353 -784.275
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.202.470 -3.800 2.231.074 -3.800 2.262.973 -3.800 2.302.481 -3.800
1.2 Openbare orde en veiligheid 293.160 -14.380 293.935 -14.380 298.396 -14.380 295.983 -14.380
2.1 Verkeer en vervoer 4.564.459 -31.860 4.508.122 -31.860 4.677.402 -31.860 4.627.731 -31.860
3.1 Economische ontwikkeling 674.334 -18.500 676.667 -18.500 697.362 -18.500 424.202 -18.500
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.972.494 -2.840.573 3.386.628 -3.692.218 2.166.903 -2.245.407 1.784.190 -1.887.086
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 182.777 -2.750 182.943 -2.750 188.349 -2.750 113.458 -2.750
3.4 Economische promotie 8.614 -50.000 8.673 -50.000 8.694 -50.000 8.679 -50.000
4.1 Openbaar basisonderwijs 259.551 -10.000 267.338 -10.000 275.358 -10.000 283.618 -10.000
4.2 Onderwijshuisvesting 1.077.652 0 1.063.809 0 1.054.489 0 1.035.647 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.510.155 -320.034 2.543.619 -320.789 3.846.257 -321.557 2.573.183 -321.557
5.1 Sportbeleid en activering 0 -3.310 0 -3.310 0 -3.310 0 -3.310
5.2 Sportaccommodaties 2.797.237 -542.324 2.217.965 -542.324 2.070.364 -542.324 1.911.202 -542.324
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 231.648 0 252.132 0 242.778 0 244.861 0
5.4 Musea 166.395 -13.600 68.686 -13.736 96.505 -13.736 115.760 -13.736
5.6 Media 769.928 0 794.048 0 819.028 0 844.665 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.583.116 -2.811 3.579.982 -2.811 3.641.192 -2.811 3.617.271 -2.811
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.558.807 -343.240 3.332.493 -343.240 3.536.843 -343.240 3.436.687 -343.240
6.2 Wijkteams 699.428 0 665.626 0 667.908 0 668.642 0
6.3 Inkomensregelingen 9.635.032 -7.386.210 9.660.432 -7.386.210 9.687.277 -7.386.210 9.674.145 -7.386.210
6.4 Begeleide participatie 9.622.819 0 9.163.909 0 8.881.785 0 8.660.973 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 39.465 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 2.674.718 0 2.705.866 0 2.736.758 0 2.748.200 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.106.712 -373.997 8.163.357 -375.735 8.248.831 -375.735 8.248.250 -375.735
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 14.210.472 0 13.592.486 0 13.819.485 0 13.831.240 0
7.1 Volksgezondheid 1.771.066 0 1.814.895 0 1.857.393 0 1.897.630 0
7.2 Riolering 3.674.274 -4.691.585 7.230.606 -8.268.531 4.077.069 -5.134.779 4.655.068 -5.731.221
7.3 Afval 2.093.970 -2.993.206 2.113.742 -3.026.508 2.103.182 -3.008.934 2.129.105 -3.044.525
7.4 Milieubeheer 708.146 0 672.257 0 685.981 0 626.083 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 546.632 -580.000 552.456 -580.000 534.871 -580.000 546.619 -580.000
8.1 Ruimtelijke ordening 795.108 -120.000 881.115 -120.000 891.800 -120.000 972.633 -120.000
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 1.411.065 -1.513.652 1.926.655 -2.029.242 1.677.710 -1.580.297 1.081.026 -983.613
8.3 Wonen en bouwen 4.030.338 -670.000 3.962.055 -670.000 3.950.648 -670.000 3.904.852 -670.000
94.724.613 -94.724.613 97.728.460 -97.168.150 95.457.619 -94.701.003 92.787.091 -91.526.921