Sitemap

Programmabegroting 2022 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Programmabegroting 2022 Blz. 3
Inleiding Programmabegroting 2022 Blz. 4
Zij aan zij Blz. 5
Twenterand Duurzaam Financieel Gezond Blz. 6
Kadernota is de basis Blz. 7
Financieel Overzicht Blz. 8
Financieel overzicht Blz. 9
Financieel overzicht grafiek Blz. 10
Leeswijzer Blz. 11
Verwerkte besluiten uit de Kadernota 2022 Blz. 12
Toelichting Blz. 13
Doelstellingen Blz. 14
Overzicht verwerkte besluiten Programma Sociaal Domein Blz. 15
Verwerkt besluit: Inzet van lokale minimaregelingen: Individuele studietoeslag Blz. 16
Verwerkt besluit: Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 17
Verwerkt besluit: Uitvoeren innovatiefonds Sociaal Domein Blz. 18
Verwerkt besluit: Uitvoering geven aan het actieplan laaggeletterdheid Blz. 19
Verwerkt besluit: Algemene voorziening was- en strijkservice Blz. 20
Verwerkt besluit: Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 21
Verwerkt besluit: Gastgezinnen Evenmens Blz. 22
Verwerkt besluit: Veilig Thuis Twente Blz. 23
Verwerkt besluit Voortgang pilot Scheidingspunt Blz. 24
Verwerkt besluit: Versterking OZJT Blz. 25
Verwerkt besluit: Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein Blz. 26
Verwerkt besluit: Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kinderbescherming Blz. 27
Overzicht verwerkte besluiten Programma Ruimte Blz. 28
Verwerkt besluit: Onderhouden en beheren 231 km vrij verval riolering en 760 gemalen Blz. 29
Verwerkt besluit: Heffen leges principeverzoeken Blz. 30
Verwerkt besluit: A14 Uitvoeringskosten klimaattaken Blz. 31
Overzicht verwerkte besluiten Programma Economie en vrijetijdsbesteding Blz. 32
Verwerkt besluit: Leader Blz. 33
Overzicht verwerkte besluiten Programma Fundament Blz. 34
Verwerkt besluit: Beschikbaar houden van programmatuur Blz. 35
Verwerkt voorstel: Budgettaire ontwikkelingen personeel Blz. 36
Verwerkt besluit: Faciliteren Raad en griffie Blz. 37
Verwerkt besluit: In beeld brengen welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag van kritiek belang zijn voor het behalen van de ambities en doelstellingen (rolafhankelijk) Blz. 38
Verwerkt besluit: Inkopen, beheren en uitgeven van kantoorartikelen, meubilair, abonnementen, materiaal en materieel Blz. 39
Verwerkte motie M14: Lokale omroep Blz. 40
Overzicht van wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2022 Blz. 41
Doelstellingen Blz. 42
Wijzigingen Programma Sociaal Domein Blz. 43
Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022: Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein Blz. 44
Wijzigingen Programma Ruimte Blz. 45
Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022: Onderhouden en beheren 7.227 lichtmasten en armaturen Blz. 46
Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022: Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid 2022-2025 Blz. 47
Wijzigingen Programma Economie en vrijetijdsbesteding Blz. 48
Wijzigingen Programma Fundament Blz. 49
Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022: Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 Blz. 50
Programma Sociaal Domein Blz. 51
Inleiding Blz. 52
Doelenboom Sociale Zaken Blz. 53
Doelenboom Blz. 54
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 55
Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij Blz. 56
Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners Blz. 57
Doel: Sociaal zelfredzame inwoners Blz. 58
Doelstellingen Blz. 59
Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd Blz. 60
In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Blz. 61
Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau Blz. 62
Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut Blz. 63
Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd Blz. 64
Uitvoeren regierol nieuwe wet Inburgering Blz. 65
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 66
Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning Blz. 67
Doelenboom Blz. 68
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 69
Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis Blz. 70
Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte Blz. 71
Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst Blz. 72
Doelstellingen Blz. 73
Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend Blz. 74
Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022: Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein Blz. 75
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 76
Doelenboom Gezondheidszorg Blz. 77
Doelenboom Blz. 78
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 79
Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd Blz. 80
Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd Blz. 81
Doelstellingen Blz. 82
Beleidsdocumenten Blz. 83
Metingen Blz. 84
Doelenboom Onderwijs Blz. 85
Doelenboom Blz. 86
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 87
Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen Blz. 88
Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen Blz. 89
Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk Blz. 90
Doelstellingen Blz. 91
Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm Blz. 92
Onderwijshuisvesting en IHP Blz. 93
Metingen Blz. 94
Doelenboom Jeugd Blz. 95
Doelenboom Blz. 96
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 97
Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden Blz. 98
Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd Blz. 99
Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders Blz. 100
Doelstellingen Blz. 101
Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund Blz. 102
Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp Blz. 103
Regiovisie jeugd Blz. 104
Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie Blz. 105
Subsidiëren en afspraken continueren op het gebied van jongerenwerk en straathoekwerk Blz. 106
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 107
Doelenboom Transformatie Sociaal Domein Blz. 108
Doelenboom Transformatie Sociaal Domein Blz. 109
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 110
Doel: Omkijken naar elkaar Blz. 111
Doel: Thuis is het fijn en veilig Blz. 112
Doel: Iedereen doet mee Blz. 113
Doelstellingen Blz. 114
Meer jeugdigen groeien thuis/in een thuisomgeving op Blz. 115
Twentse transformatie Blz. 116
Overzicht interventies 2021 en verder Blz. 117
Beleidsdocumenten Blz. 118
Wat mag het kosten programma Sociaal Domein Blz. 119
Overzicht van baten en lasten Blz. 120
Programma Ruimte Blz. 121
Inleiding Blz. 122
Doelenboom Openbare orde en veiligheid Blz. 123
Doelenboom Blz. 124
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 125
Doel: Er is minder overlast Blz. 126
Doel: Er is minder criminaliteit Blz. 127
Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt Blz. 128
Doelstellingen Blz. 129
Subdoel: Aanpak van alcoholgebruik door minderjarigen Blz. 130
Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022: Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid 2022-2025 Blz. 131
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 132
Doelenboom Openbare ruimte en verkeer Blz. 133
Doelenboom Blz. 134
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 135
Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen Blz. 136
Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd Blz. 137
Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden Blz. 138
Doelstellingen Blz. 139
Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd Blz. 140
Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022: Onderhouden en beheren 7.227 lichtmasten en armaturen Blz. 141
Metingen Blz. 142
Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH Blz. 143
Doelenboom Blz. 144
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 145
Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer Blz. 146
Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd Blz. 147
Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen Blz. 148
Doelstellingen Blz. 149
Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd (onderdeel agenda duurzaamheid 2018-2022) Blz. 150
Uitvoeren Ontwikkelprogramma Agenda Duurzaamheid 2018—2022 Blz. 151
Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen (onderdeel agenda Duurzaamheid 2018-2022). Blz. 152
Besparen energie in de huursector Blz. 153
Deelnemen Regionale Energie Strategie (RES) Twente Blz. 154
Ontwikkelen project Energieloket 3.0 Blz. 155
Stimuleren Energie projecten Blz. 156
Uitvoeren Warmtevisie Blz. 157
Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden Blz. 158
Deelnemen gebiedsproces Engbertsdijkvenen Blz. 159
Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval (onderdeel Agenda duurzaamheid 2018-2022) Blz. 160
Inzamelen van huishoudelijk afval Blz. 161
Subdoel: Uitvoering VTH voor milieutaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 162
Coördineren taken tussen gemeente en ODT door accountmanager Blz. 163
Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, EV, geur, licht en gezondheid) Blz. 164
Asbestsanering Blz. 165
Beleidsdocumenten Blz. 166
Metingen Blz. 167
Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, Gemeentelijk Vastgoed en VTH Blz. 168
Doelenboom Blz. 169
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 170
Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied Blz. 171
Doel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit is ontwikkeld en is gehandhaafd. Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd. Blz. 172
Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven Blz. 173
Doel: Gemeentelijk vastgoed dient bij te dragen aan het realiseren van de maatschappelijke en ruimtelijke beleidsdoelen Blz. 174
Doelstellingen Blz. 175
Subdoel: In stand houden van de kwaliteit van het gemeentelijk vastgoed Blz. 176
Dashboard voor portefeuillemanagement Blz. 177
Subdoel: Middels portefeuillesturing zorgen voor een toekomstgerichte en duurzame vastgoedportefeuille met oog voor de maatschappelijke vraag en financiële stabiliteit Blz. 178
Opstellen en uitvoeren verhuurbeleid Blz. 179
Subdoel: Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed Blz. 180
Opstellen en uitvoeren routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed Blz. 181
Subdoel: Versnellen woningbouw en zorgen voor een kwalitatief woningbouwprogramma met bijzondere aandacht voor doelgroepen. Blz. 182
Opzetten/uitvoeren woonwagenbeleid Blz. 183
Prestatieafspraken Mijande Wonen Blz. 184
Woningbouwversnelling Blz. 185
Subdoel: Invoering Omgevingswet Blz. 186
Uitvoeren ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet Blz. 187
Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd Blz. 188
Centrumvisie Vriezenveen en Centrumontwikkeling Vroomshoop Blz. 189
Beleidsdocumenten Blz. 190
Metingen Blz. 191
Wat mag het kosten programma Ruimte Blz. 192
Overzicht van baten en lasten Blz. 193
Programma Economie en vrijetijdsbesteding Blz. 194
Inleiding Blz. 195
Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme Blz. 196
Doelenboom Blz. 197
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 198
Doel: Ontmoetingsplekken en podia voor kunst, cultuur en evenementen zijn beschikbaar Blz. 199
Doel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 200
Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 201
Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod Blz. 202
Doel: Huidig Cultureel erfgoed is behouden Blz. 203
Doelstellingen Blz. 204
Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend Blz. 205
Uitvoering evenementenbeleid Blz. 206
Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt (er) gebruikt Blz. 207
Doorontwikkeling subsidiebeleid Blz. 208
Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar Blz. 209
Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel 2021-2024 Blz. 210
Subdoel: Creatieve vaardigheden van inwoners zijn ontwikkeld Blz. 211
Verbinding Cultuur en Sociaal Domein Blz. 212
Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie Blz. 213
Actualiseren en doorontwikkelen Nota Vrijetijdseconomie Blz. 214
Uitvoering gebiedsmarketing Engbertsdijkvenen Blz. 215
Subdoel: Het instandhouden van het (immaterieel) cultureel erfgoed Blz. 216
Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling Blz. 217
Beleidsdocumenten Blz. 218
Doelenboom Economie en werkgelegenheid Blz. 219
Doelenboom Blz. 220
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 221
Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid Blz. 222
Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd Blz. 223
Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht Blz. 224
Doelstellingen Blz. 225
Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland Blz. 226
Platteland Blz. 227
Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig Blz. 228
Detailhandelsstructuurvisie Blz. 229
Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden. Blz. 230
Opstellen bedrijventerreinvisie Blz. 231
Uitvoeren plan van aanpak Centrumvisie Vriezenveen Blz. 232
Beleidsdocumenten Blz. 233
Doelenboom Sport Blz. 234
Doelenboom Blz. 235
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 236
Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt Blz. 237
Doelstellingen Blz. 238
Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering Blz. 239
Vervanging sportaccommodaties Vriezenveen Blz. 240
Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen Blz. 241
Evalueren en actualiseren sportvisie en sportaccommodatiebeleid Blz. 242
Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling) Blz. 243
Special Olympics Blz. 244
Beleidsdocumenten Blz. 245
Wat mag het kosten programma Economie en vrijetijdsbesteding Blz. 246
Overzicht van baten en lasten Blz. 247
Programma Fundament Blz. 248
Inleiding Blz. 249
Doelenboom Dienstverlening en klantcontact Blz. 250
Doelenboom Blz. 251
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 252
Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel Blz. 253
Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht Blz. 254
Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed Blz. 255
Doelstellingen Blz. 256
Subdoel: Inwoners zijn geregistreerd conform de feitelijke situatie Blz. 257
Wijziging ten opzichte van de Kadernota 2022: Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 Blz. 258
Subdoel: Dienstverlening volgens verwachting Blz. 259
Benchmark Blz. 260
Centrale kanalen zijn goed bereikbaar. Inwoners worden voorzien van antwoord conform servicenormen Blz. 261
Subdoel: Toegankelijk digitaal Blz. 262
Ketenbreed kanaalsturen Blz. 263
Subdoel: Samen bereiken we meer Blz. 264
Klantreizen Blz. 265
Participatiebeleid Blz. 266
Wat mag het kosten programma Fundament Blz. 267
Overzicht van baten en lasten Blz. 268
Beleidsindicatoren Blz. 269
Beleidsindicatoren Blz. 270
Paragrafen Blz. 271
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 272
Inleiding Blz. 273
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 274
Tabel risico's Blz. 275
Toelichting risico's Blz. 276
Conclusie Blz. 277
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 278
Inleiding Blz. 279
Wegen Blz. 280
Openbare verlichting Blz. 281
Gebouwen en civieltechnische kunstwerken Blz. 282
Groen Blz. 283
Grondwater Blz. 284
Riolering Blz. 285
Kaderplan speelruimte Blz. 286
Tractie en gereedschappen Blz. 287
Paragraaf Financiering Blz. 288
Inleiding Blz. 289
Paragraaf financiering Blz. 290
Rentetoerekening en kredietrisico's Blz. 291
Financieringspositie en -behoefte Blz. 292
Mutaties leningenportefeuille Blz. 293
Renteverwachting Blz. 294
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 295
Inleiding Blz. 296
Griffie Blz. 297
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 298
Inleiding Blz. 299
Regionale samenwerking in Twente Blz. 300
Veiligheidsregio Twente, Enschede Blz. 301
Soweco NV, Almelo Blz. 302
Stadsbank Oost Nederland, Enschede Blz. 303
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Hengelo Blz. 304
Omgevingsdienst Twente Blz. 305
Cogas, Almelo Blz. 306
Twence Holding BV, Hengelo Blz. 307
N.V. Rova Holding, Zwolle Blz. 308
Wadinko N.V., Zwolle Blz. 309
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag Blz. 310
Enexis Blz. 311
Zonnepark Oosterweilanden BV, Vriezenveen Blz. 312
Dimpact, Enschede Blz. 313
Euregio, Gronau Blz. 314
P-10 (Plattelandsgemeenten) Blz. 315
Paragraaf Grondbeleid Blz. 316
Inleiding Blz. 317
Hoofdlijnen van het grondbeleid Blz. 318
Geactualiseerde exploitatieopzetten 2021 Blz. 319
Paragraaf Lokale Heffingen Blz. 320
Inleiding Blz. 321
Lokale Heffingen Blz. 322
Overzicht inkomsten gemeentelijke heffingen Blz. 323
Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 324
Leges en rechten Blz. 325
Begraafrechten Blz. 326
Rioolheffing Blz. 327
Woonlastenontwikkeling Blz. 328
Kwijtscheldingsmogelijkheden Blz. 329
Overzicht van baten en lasten Blz. 330
Overzicht van baten en lasten 2020-2022 Blz. 331
Overzicht van baten en lasten 2023-2025 Blz. 332
Toelichting bij financieel overzicht "baten en lasten per programma" Blz. 333
Resultaatbestemming Blz. 334
Resultaat na bestemming Blz. 335
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 336
Algemene uitkering gemeentefonds Blz. 337
Dividenden Blz. 338
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 339
Financieringspositie Blz. 340
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 341
Onvoorziene uitgaven Blz. 342
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 343
Structurele mutaties reserves Blz. 344
Financiële positie Blz. 345
Uitgangspunten samenstelling begroting 2022 Blz. 346
Basis Blz. 347
Budgettaire ontwikkelingen Blz. 348
Stand en verloop van reserves Blz. 349
EMU-Saldo Blz. 350
Geprognosticeerde balans Blz. 351
Meerjarenraming 2023-2025 Blz. 352
Inleiding Blz. 353
Uitgangspunten meerjarenraming Blz. 354
Bijlagen Blz. 355
Investeringslijsten 2022-2025 Blz. 356
Jaarschijf 2022 Blz. 357
Jaarschijf 2023 Blz. 358
Jaarschijf 2024 Blz. 359
Jaarschijf 2025 Blz. 360
EMU-saldo begroting 2022 Blz. 361
EMU-saldo begroting 2022 Blz. 362
Beeld structureel begrotingssaldo Blz. 363
Beeld structureel begrotingssaldo Blz. 364
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2022-2025 Blz. 365
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2022 Blz. 366
Toelichting Blz. 367
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2023 Blz. 368
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2024 Blz. 369
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2025 Blz. 370
Overzicht taakvelden Blz. 371
Overzicht taakvelden Blz. 372
Geprognosticeerde balans 2022 - 2025 Blz. 373
Geprognosticeerde balans 2022-2025 Blz. 374
Overzicht subsidies 2022 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen Blz. 375
Overzicht subsidies 2022 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen Blz. 376
Overzicht Blz. 377
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 378
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 379
Ondertekening Programmabegroting 2022 Blz. 380
Ondertekening Blz. 381
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap