Ondertekening Programmabegroting 2022

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Twenterand in zijn openbare vergadering van 9 november 2021.

 

 

 

 

 

de griffier,                                                                                                                              de voorzitter,