EMU-saldo begroting 2022

EMU-saldo begroting 2022

2021 2022 2023 2024 2025
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2022 Volgens meerjarenraming in begroting 2022 Volgens meerjarenraming in begroting 2022 Volgens meerjarenraming in begroting 2022
Omschrijving
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 1.182 -237 -1.977 -3.600 -3.683
2. Mutatie (im)materiële vaste activa -773 3.718 7.152 -3.017 -3.696
3. Mutatie voorzieningen -4.073 -665 -1.187 -532 -487
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -3.867 -1.993 2.346 -755 -959
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
Berekend EMU-saldo 1.749 -2.628 -12.662 -360 485