Programma Fundament

Inleiding

Klantgedreven dienstverlening: Onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties staan centraal.

Onze dienstverlening sluit zoveel mogelijk aan bij de verwachting van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Betrouwbaar zijn, helder zijn, waarmaken van verwachtingen en het goed op orde hebben van beveiliging en privacy, zijn voor de dienstverlening rand voorwaardelijk.

De gemeente betrekt als meest nabije overheid, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties steeds meer bij het gemeentelijk domein. We zijn betrokken, handelen vanuit oprechte interesse en hechten veel waarde aan hoe onze dienstverlening wordt beoordeeld. De toegang tot de gemeente is laagdrempelig en zo eenvoudig mogelijk. Synergie tussen de centrale toegangskanalen telefonie, post, receptie, website en Social Media en consistentie van de dienstverlening over de kanalen heen zijn hierbij van belang.

We faciliteren en stimuleren selfservice en passen hedendaagse technieken toe wanneer dit leidt tot een efficiënte inrichting van onze standaard processen. De toegangskanalen in combinatie met online informatiebronnen zijn belangrijke middelen waarmee de gemeente tegemoet komt aan de verwachtingen van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en voorziet in zijn/haar product of dienst. Van belang is dat alle medewerkers werken volgens de servicenormen en de online gepubliceerde afspraken en informatie.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen worden door de gemeente georganiseerd volgens de voorgeschreven wet en regels. Onduidelijk is of de coronamaatregelen op dat moment nog impact hebben en of bepaalde nieuwe stemmethodes nogmaals worden gehanteerd.

 

Doelenboom Dienstverlening en klantcontact

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Klantgedreven dienstverlening

Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel

Bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van Nederland wordt de identiteit vastgesteld en vastgelegd. Alle inwoners van de gemeente Twenterand zijn geregistreerd met een set van gegevens in de basisregistratie (BRP). De kwaliteit wordt bepaald door de actualiteit en authenticiteit van de geregistreerde gegevens. De persoonsgegevens moeten van een kwalitatief hoog niveau zijn, omdat honderden publieke instellingen deze gegevens gebruiken in hun contacten met de inwoners. Op basis hiervan hebben inwoners bepaalde rechten en kunnen zij gebruik maken van bepaalde diensten en voorzieningen.

Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht

De uitvoering van de Publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht en sluit steeds meer aan bij het besef dat mensen graag zelf hun zaken regelen, wanneer het hen uitkomt. Ook in 2022 zal verder worden geïnvesteerd in kanaalonafhankelijk werken, responsieve E-formulieren via digitaal loketten. Voor mensen die dit niet kunnen, bieden we ondersteuning en alternatieven. Standaard waar het kan, persoonlijk en op maat waar het moet. De inrichting van selfservice vereist beschikbaarheid van systemen, beveiliging en ICT-infrastructuur.

Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed

Bij klant gedreven dienstverlening geloven we dat de kracht voor goede dienstverlening in de betrokkenheid en professionaliteit zit van de medewerkers. Toegankelijk qua (toegangs-)kanalen en werken volgens onze dienstverleningskernwaarden: professioneel, invoelend en respectvol, oplossingsgericht en transparant. De logica (of de beleving) van de inwoner is daarbij belangrijk, onze organisatie is daarbij zoveel mogelijk ondersteunend. We zorgen dat de verwachting rondom onze dienstverlening helder is. Wij verbeteren onze kwaliteit door monitoring en vragen aan klanten.

Subdoel: Inwoners zijn geregistreerd conform de feitelijke situatie

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Dienstverlening volgens verwachting

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Toegankelijk digitaal

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Samen bereiken we meer

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten programma Fundament

Overzicht van baten en lasten

2022 2023 2024 2025
Lasten per doelenboom
Dienstverlening en klantcontact 620.022 615.302 632.396 623.245
Bedrijfsvoering 2.572.660 2.468.033 2.483.720 2.565.292
Totaal programma lasten 3.192.682 3.083.335 3.116.116 3.188.536
Baten per doelenboom
Dienstverlening en klantcontact 422.607 426.190 429.819 433.496
Bedrijfsvoering 2.145 4.356 6.633 8.980
Totaal programma baten 424.752 430.546 436.452 442.476
Totaal saldo van baten en lasten -2.767.930 -2.652.790 -2.679.664 -2.746.060
Mutaties reserves 286.619 11.076 3.160 -44.566
Geraamd resultaat -2.481.311 -2.641.714 -2.676.505 -2.790.627
Opgenomen investeringen bestaand beleid 2022 Investering 2022
Verv.meubilair/bureaus 10.000