Geprognosticeerde balans 2022 - 2025

Geprognosticeerde balans 2022-2025

(bedragen x € 1.000) Prognose boekwaarde 1-1-2022 Prognose boekwaarde 31-12-2022 Prognose boekwaarde 31-12-2023 Prognose boekwaarde 31-12-2024 Prognose boekwaarde 31-12-2025
Immateriële vaste activa 18 18 18 18 17
Materiële vaste activa 81.996 85.714 92.866 89.850 86.154
Financiële vaste activa 15.552 14.922 14.293 13.664 13.035
Totaal vaste activa 97.566 100.655 107.178 103.532 99.207
Voorraden 3.324 1.331 3.677 2.922 1.963
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
Liquide middelen 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930
Overlopende activa 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
Totaal vlottende activa 12.554 10.561 12.907 12.152 11.193
Totaal Activa 110.119 111.216 120.085 115.684 110.400
Eigen vermogen 26.305 23.964 23.809 23.474 23.191
Voorzieningen 12.404 11.738 10.552 10.020 9.533
Vaste schulden met een looptijd = 1 jaar 43.739 44.919 50.593 60.462 59.416
Totaal vaste passiva 82.448 80.621 84.953 93.956 92.139
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jr. 18.679 21.602 26.139 12.736 9.269
Overlopende passiva 8.992 8.992 8.992 8.992 8.992
Totaal vlottende passiva 27.671 30.594 35.131 21.728 18.261
Totaal Passiva 110.119 111.216 120.085 115.684 110.400