Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Taakveld Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023 Lasten 2024 Baten 2024 Lasten 2025 Baten 2025
0.1 Bestuur 1.959.406 0 1.916.843 0 1.937.543 0 1.961.230 0
0.2 Burgerzaken 491.214 421.607 480.260 425.190 497.172 428.819 487.030 432.496
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden -98.810 115.264 -181.088 115.442 -185.572 115.623 -128.950 115.806
0.4 Overhead 5.400.379 0 5.768.867 0 5.772.057 0 5.789.445 0
0.5 Treasury 21.140 2.367.213 21.206 2.321.625 21.233 2.330.260 21.313 2.339.028
0.61 OZB woningen 669.847 5.534.261 687.740 5.723.135 688.356 5.834.690 690.136 5.947.695
0.62 OZB niet-woningen 0 2.936.758 0 2.858.008 0 2.858.008 0 2.858.008
0.64 Belastingen overig 0 20.318 0 20.325 0 20.331 0 20.337
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 0 61.381.926 0 60.095.981 0 59.843.485 0 60.487.720
0.8 Overige baten en lasten 96.000 0 96.000 0 96.000 0 96.000 0
0.10 Mutaties reserves 1.146.584 3.487.278 1.204.863 1.376.205 1.071.173 1.405.917 1.130.305 1.413.638
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.375.282 0 2.432.539 0 2.489.814 0 2.550.367 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 318.161 8.901 303.921 9.004 305.993 9.108 310.459 9.214
2.1 Verkeer en vervoer 4.994.166 85.518 5.100.359 86.530 5.182.541 87.572 5.349.821 88.639
2.3 Recreatieve havens 262.616 0 253.122 0 257.251 0 263.217 0
3.1 Economische ontwikkeling 1.023.225 539.700 772.165 527.400 777.321 527.400 787.267 527.400
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.588.607 2.640.258 2.352.962 2.402.046 1.883.955 1.923.496 1.116.760 1.147.384
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 161.082 6.331 88.706 6.332 89.261 6.333 90.833 6.334
3.4 Economische promotie 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000
4.2 Onderwijshuisvesting 1.025.734 0 1.021.528 0 1.021.625 0 1.023.668 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.562.266 1.070.799 3.331.747 1.072.848 3.323.412 1.075.398 3.356.792 1.077.749
5.1 Sportbeleid en activering 482.888 3.310 448.710 3.310 791.595 3.310 780.848 3.310
5.2 Sportaccommodaties 1.570.787 580.849 1.693.691 594.152 1.676.375 596.977 1.731.421 598.907
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 250.760 0 253.237 0 250.978 0 251.150 0
5.4 Musea 51.938 13.451 88.959 13.626 58.332 13.803 55.606 13.983
5.5 Cultureel erfgoed 37.773 0 64.133 0 17.129 0 28.625 0
5.6 Media 893.636 0 896.114 0 924.462 0 953.796 0
5.7 Openbaar groen en recreatie 3.365.074 746 3.417.332 755 3.452.087 765 3.519.475 775
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 3.403.272 350.527 3.333.514 342.082 3.593.454 352.097 3.540.187 352.708
6.2 Wijkteams 881.520 0 794.264 0 795.260 0 711.744 0
6.3 Inkomensregelingen 10.015.766 7.368.498 9.983.300 7.368.498 9.993.749 7.368.498 10.017.620 7.368.498
6.4 Begeleide participatie 10.742.164 0 10.548.691 0 10.239.498 0 9.809.566 0
6.5 Arbeidsparticipatie 48.946 0 49.521 0 50.103 0 50.692 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4.031.222 0 4.151.692 0 4.275.775 0 4.403.582 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.917.982 327.735 6.032.697 329.355 6.137.021 331.024 6.280.220 332.742
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 12.859.936 0 14.385.433 0 14.970.145 0 15.394.970 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.935.184 0 1.973.669 0 2.031.100 0 2.123.151 0
7.1 Volksgezondheid 452.301 0 488.979 0 495.800 0 503.667 0
7.2 Riolering 4.472.221 5.334.779 5.052.198 5.931.221 4.703.411 5.393.702 4.760.831 5.469.866
7.3 Afval 2.414.446 3.024.715 2.609.440 3.244.827 2.653.447 3.308.887 2.710.709 3.374.801
7.4 Milieubeheer 3.771.386 0 3.786.815 0 3.811.829 0 3.892.909 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 644.972 580.000 650.086 580.000 638.609 580.000 652.060 580.000
8.1 Ruimtelijke ordening 811.817 0 850.254 0 853.751 0 864.085 0
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 1.847.792 1.828.982 1.465.027 1.445.275 1.420.559 1.391.982 835.050 816.956
8.3 Wonen en bouwen 888.172 812.521 901.985 822.923 892.825 833.463 909.702 844.139
Totaal 98.788.851 100.892.244 99.571.484 97.766.095 99.956.429 96.690.947 99.677.361 96.278.132