Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten 2020-2022

Werkelijk 2020 Raming 2021 Raming 2022
Omschrijving programma/doelenboom Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Sociaal domein
Sociale zaken 10.535.590 23.289.217 -12.753.627 7.368.498 20.310.670 -12.942.172 7.368.498 20.583.845 -13.215.347
Maatschappelijke ondersteuning 10.105.318 11.280.284 -1.174.966 9.735.240 12.288.222 -2.552.982 7.830.732 12.125.023 -4.294.291
Gezondheidszorg 0 661.660 -661.660 0 1.920.421 -1.920.421 0 1.986.869 -1.986.869
Onderwijs 982.391 4.461.148 -3.478.757 997.675 4.453.853 -3.456.178 1.075.358 5.815.874 -4.740.517
Jeugd 384.988 19.443.813 -19.058.825 626 16.477.048 -16.476.422 634 16.140.579 -16.139.945
2. Ruimte
Openbare orde en veiligheid 0 2.383.722 -2.383.722 0 2.452.923 -2.452.923 0 2.532.119 -2.532.119
Openbare ruimte en verkeer 6.369.634 14.190.758 -7.821.124 8.929.202 17.512.077 -8.582.875 6.001.043 15.113.787 -9.112.744
Duurzaamheid, Milieu en VTH 3.246.073 7.181.274 -3.935.201 2.955.120 6.990.225 -4.035.105 3.024.715 7.264.788 -4.240.073
Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH 8.702.191 9.394.024 -691.833 5.526.417 6.547.072 -1.020.655 5.289.662 6.683.903 -1.394.242
3. Economie en vrijetijdsbesteding
Cultuur en recreatie en toerisme 387.406 2.033.898 -1.646.492 351.850 1.795.127 -1.443.277 358.785 1.962.179 -1.603.394
Economie en werkgelegenheid 40.037 1.444.405 -1.404.368 557.330 1.590.494 -1.033.164 546.031 1.615.976 -1.069.945
Sport 610.283 2.042.526 -1.432.243 571.695 2.300.882 -1.729.187 584.159 2.135.919 -1.551.760
4. Fundament
Dienstverlening en klantcontact 328.151 500.125 -171.974 419.070 587.181 -168.111 422.607 620.022 -197.415
Bedrijfsvoering 3.045.807 4.427.071 -1.381.264 0 2.473.029 -2.473.029 2.145 2.572.660 -2.570.515
Subtotaal programma's 44.737.869 102.733.925 -57.996.056 37.412.723 97.699.224 -60.286.501 32.504.368 97.153.545 -64.649.176
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 7.237.567 0 7.237.567 7.620.019 0 7.620.019 8.471.019 0 8.471.019
Algemene uitkering 48.086.453 0 48.086.453 49.463.515 0 49.463.515 53.878.929 0 53.878.929
Dividend 1.657.190 0 1.657.190 1.657.343 0 1.657.343 1.657.343 0 1.657.343
Saldo financieringsfunctie 327.612 618.417 -290.805 237.576 573.330 -335.754 235.613 487.722 -252.109
Overige algemene dekkingsmiddelen 877.125 0 877.125 700.581 700.581 657.694 0 657.694
Subtot. alg. dekkingsmiddelen 58.185.947 618.417 57.567.530 59.679.034 573.330 59.105.704 64.900.598 487.722 64.412.876
Overhead (*) 0 5.381.337 -5.381.337 0 5.310.283 -5.310.283 0 5.400.379 -5.400.379
Onvoorzien 0 0 0 0 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000
Totaal saldo van baten en lasten 102.923.816 103.352.342 -428.526 97.091.757 98.273.554 -1.181.797 97.404.966 97.642.267 -237.301
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
1. Sociaal domein 3.385.283 1.442.889 1.942.394 558.610 0 558.610 1.758.196 0 1.758.196
2. Ruimte 563.475 426.611 136.864 257.576 300.758 -43.182 77.750 228.762 -151.012
3. Economie en vrijetijdsbesteding 1.092.261 63.625 1.028.636 417.034 0 417.034 446.891 0 446.891
4. Fundament 627.534 902.729 -275.195 1.114.867 863.453 251.414 1.204.441 917.822 286.619
Totaal mutaties reserves 5.668.553 2.835.854 2.832.699 2.348.087 1.164.211 1.183.876 3.487.278 1.146.584 2.340.694
Gerealiseerd resultaat 108.592.369 106.188.196 2.404.173 99.439.844 99.437.765 2.079 100.892.244 98.788.851 2.103.393
(*) = in verband met een wijziging van het BBV zijn de overheadkosten afzonderlijk in beeld gebracht. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de totale lasten per programma. Zodoende dient dit bedrag niet nogmaals meegeteld te worden bij de totale lasten.

Overzicht van baten en lasten 2023-2025

Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Omschrijving programma/doelenboom Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Sociaal domein
Sociale zaken 7.368.498 20.452.230 -13.083.732 7.368.498 20.132.915 -12.764.417 7.368.498 19.700.633 -12.332.135
Maatschappelijke ondersteuning 7.660.116 12.284.966 -4.624.850 7.320.631 12.547.824 -5.227.193 7.127.286 12.775.164 -5.647.878
Gezondheidszorg 0 2.027.581 -2.027.581 0 2.066.269 -2.066.269 0 2.108.204 -2.108.204
Onderwijs 1.068.230 4.595.583 -3.527.353 1.080.076 4.588.056 -3.507.980 1.082.488 4.624.978 -3.542.490
Jeugd 642 17.713.115 -17.712.473 651 18.397.180 -18.396.529 659 18.970.006 -18.969.347
2. Ruimte
Openbare orde en veiligheid 0 2.575.611 -2.575.611 0 2.633.885 -2.633.885 0 2.695.703 -2.695.703
Openbare ruimte en verkeer 6.598.506 15.973.452 -9.374.946 6.062.039 15.738.118 -9.676.079 6.139.280 16.053.087 -9.913.807
Duurzaamheid, Milieu en VTH 3.244.827 7.553.764 -4.308.937 3.308.887 7.625.970 -4.317.083 3.374.801 7.770.445 -4.395.644
Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH 4.678.248 6.148.098 -1.469.849 4.157.049 5.612.669 -1.455.621 2.816.693 4.277.950 -1.461.258
3. Economie en vrijetijdsbesteding
Cultuur en recreatie en toerisme 359.684 1.935.248 -1.575.564 360.571 2.060.626 -1.700.055 361.293 1.947.796 -1.586.503
Economie en werkgelegenheid 533.732 1.295.943 -762.211 533.733 1.306.388 -772.655 533.734 1.325.116 -791.382
Sport 597.462 2.228.196 -1.630.735 600.287 2.553.511 -1.953.224 602.217 2.596.919 -1.994.702
4. Fundament
Dienstverlening en klantcontact 426.190 615.302 -189.112 429.819 632.396 -202.577 433.496 623.245 -189.749
Bedrijfsvoering 4.356 2.468.033 -2.463.678 6.633 2.483.720 -2.477.088 8.980 2.565.292 -2.556.312
Subtotaal programma's 32.540.491 97.867.121 -65.326.630 31.228.873 98.379.527 -67.150.654 29.849.425 98.034.538 -68.185.113
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 8.581.143 0 8.581.143 8.692.698 0 8.692.698 8.805.703 0 8.805.703
Algemene uitkering 52.765.220 0 52.765.220 52.853.878 0 52.853.878 53.693.176 0 53.693.176
Dividend 1.657.343 0 1.657.343 1.657.343 0 1.657.343 1.657.343 0 1.657.343
Saldo financieringsfunctie 233.587 498.500 -264.913 231.497 504.729 -273.232 229.339 511.518 -282.179
Overige algemene dekkingsmiddelen 612.106 0 612.106 620.741 0 620.741 629.509 0 629.509
Subtot. alg. dekkingsmiddelen 63.849.399 498.500 63.350.900 64.056.157 504.729 63.551.428 65.015.070 511.518 64.503.552
Overhead (*) 0 5.768.867 -5.768.867 0 5.772.057 -5.772.057 0 5.789.445 -5.789.445
Onvoorzien 0 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000
Totaal saldo van baten en lasten 96.389.890 98.366.621 -1.976.731 95.285.030 98.885.256 -3.600.226 94.864.494 98.547.056 -3.682.561
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
1. Sociaal domein 262.103 0 262.103 235.103 0 235.103 235.103 0 235.103
2. Ruimte 17.750 236.621 -218.871 17.750 38.303 -20.553 17.750 41.988 -24.238
3. Economie en vrijetijdsbesteding 117.034 0 117.034 117.034 0 117.034 117.034 0 117.034
4. Fundament 979.318 968.242 11.076 1.036.030 1.032.870 3.160 1.043.751 1.088.317 -44.566
Totaal mutaties reserves 1.376.205 1.204.863 171.342 1.405.917 1.071.173 334.744 1.413.638 1.130.305 283.333
Gerealiseerd resultaat 97.766.095 99.571.484 -1.805.389 96.690.947 99.956.429 -3.265.482 96.278.132 99.677.361 -3.399.229

Toelichting bij financieel overzicht "baten en lasten per programma"

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoorden Provincies en Gemeenten (B.B.V.), is het verplicht de gemeenteraad een begroting aan te bieden die is geschoond van stortingen in en onttrekkingen aan reserves. Dit is het zogenaamde resultaat voor bestemming. Vervolgens dient aangegeven te worden welke bedragen aan welke reserves moeten worden onttrokken dan wel worden toegevoegd en voor welke programma’s dit dan moet. Na deze toevoegingen en onttrekkingen (de resultaatbestemming) volgt het resultaat na bestemming. Op deze manier wordt voor de raad inzichtelijk gemaakt hoeveel aan reserves wordt toegevoegd en onttrokken, zonder dat dit hun budgetrecht aantast. De ramingen op zowel programma- als op doelenboomniveau zijn dus exclusief de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves.

Resultaatbestemming

Het inzichtelijk maken van deze regelgeving voor wat betreft de resultaatbestemming is door ons opgenomen onder het financiële overzicht “baten en lasten per programma”. Zoals uit betreffende overzicht blijkt, sluit de begroting 2022, geschoond van stortingen in en onttrekkingen aan reserves, met een nadelig saldo van € 739.801. Dit noemen we het resultaat voor bestemming.

Berekening:
Lasten 2022 € 97.642.267
Baten 2022 € 97.404.966
Resultaat voor bestemming € -237.301

Resultaat na bestemming

Door de reguliere stortingen in en onttrekkingen aan de reserves middels resultaatbestemming weer toe te voegen is er voor 2022 sprake van een begroting met een overschot.

De specificatie van de verschillende stortingen in en onttrekkingen aan de reserves, onder de noemer resultaatbestemming, kunt u terugvinden in de Staat van reserves en voorzieningen die in de toelichting bij deze programmabegroting is gevoegd.

Berekening:
Resultaat 2022 voor bestemming -€ 237.301
Resultaatbestemming:
Stortingen in reserves € 1.146.584
Onttrekkingen aan reserves € 3.487.278
Resultaat 2022 na bestemming € 2.103.393 voordelig

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Ingevolge artikel 17 sub b van het Besluit Begroting en Verantwoording (B.B.V.) dient in de begroting een overzicht met toelichting van de geraamde algemene dekkingsmiddelen te worden opgenomen. Hierin wordt ingegaan op de middelen die vrij besteedbaar zijn. Het betreft met name de O.Z.B. en de uitkering uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen.

Bedragen x 1.000
Algemene dekkingsmiddelen Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lokale heffingen (O.Z.B.) 7.620 8.471 8.581 8.693 8.806
Gemeentefonds (algemene uitkering) 49.464 53.879 52.765 52.854 53.693
Dividenden 1.657 1.657 1.657 1.657 1.657
Saldo financieringsfunctie -336 -252 -265 -273 -282
Overige middelen 701 658 612 621 630
Totaal 59.106 64.413 63.351 63.551 64.504

Algemene uitkering gemeentefonds

Algemeen

De in de begroting 2022 opgenomen raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de circulaire van mei 2021. Deze circulaire stelt de raming voor de gemeentefondsuitkering voor 2021 bij en geeft een raming voor 2022. Ook kijkt de circulaire vooruit naar de jaren 2023 tot en met 2025.

De meicirculaire is de belangrijkste van de drie circulaires die jaarlijks verschijnen. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Het accres 2021 is vanwege Corona bevroren, de accressen voor 2022 en volgende jaren zijn verlaagd ten opzichte van de meicirculaire 2020. Dit komt voornamelijk door een lagere compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling. De accressen vanaf 2022 zijn bijgewerkt op basis van de regels van de huidige normeringmethodiek.

Uitkeringsfactor

De uitkeringsfactor voor het jaar 2022 wordt voorlopig vastgesteld op 1,704. Hierbij is rekening gehouden met de doorwerking van de ramingen over de vorige jaren en met de onderwerpen uit de meicirculaire.

Accres

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af methodiek, wordt het accres genoemd.  De afgelopen jaren hebben schommelingen in het accres en de doorwerking hiervan op de gemeentelijk en provinciale begrotingen onrust veroorzaakt bij de medeoverheden. Na het uitbreken van de coronacrisis is in overleg met de VNG en het IPO besloten om het accres voor de jaren 2020 en 2021 vast te zetten op de standen uit de meicirculaire 2020. Voor de jaren vanaf 2022 wordt het accres conform afspraken geactualiseerd op basis van de bestaande normeringssystematiek. Deze accrestranches zijn dus gebaseerd op de actuele groei van de accresrelevante uitgaven en grondslag in de betreffende jaren.

Aangezien het accres in de septembercirculaire 2020 niet is geactualiseerd, is de mutatie in het accres het gevolg van de ontwikkelingen sinds de meicirculaire 2020. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van het accres vanaf 2022 ten opzichte van de bevroren stand. Het merendeel van deze bijstelling wordt verklaard door de loon- en prijsontwikkeling. Ten opzichte van de meicirculaire 2020 verwacht het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan 2021 dat lonen en prijzen in de economie minder hard stijgen in de periode 2022-2025. Hierdoor stijgen de uitgaven van het Rijk minder hard en dat werkt door in een lager accres in 2022 tot en met 2025.

Ten opzichte van de stand van meicirculaire 2020 is de mutatie in het accres voor 2022 voor Twenterand € 220.000 nadelig.

BTW-compensatiefonds

De afrekening van het BTW-compensatiefonds 2020 is voordelig € 108 miljoen. Gemeenten hebben minder gedeclareerd bij het BCF dan gedacht in de septembercirculaire  2020. Als het BCF-plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds en het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het BCF-plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds en provinciefonds. De toevoeging of uitname wordt over het gemeentefonds en provinciefonds verdeeld conform de gerealiseerde aandelen van de gezamenlijke gemeenten en provincies in het BCF.  Voor 2020 bedroeg de toevoeging aan het gemeentefonds € 96 miljoen.

Herijking

De fondsbeheerders werken samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Hiertoe is in juli 2021 een verdeelvoorstel aangeboden aan de Raad voor het Openbaar Bestuur. De voorlopige uitkomsten – op basis van gegevens uit 2019 - van deze herverdeling zijn (slechts) een indicatie. Het gaat hierbij om voorlopige effecten. Voor Twenterand bedraagt dit effect € 35 per inwoner nadelig, met een ingroeipad vanaf 2023 van € 15 per inwoner per jaar. Na definitieve besluitvorming over de invoering van het verdeelvoorstel zal met de dan bekende gegevens nog een actualisatie plaatsvinden naar 1 januari 2023. Deze laatste actualisatieslag zal inzicht geven in de definitieve herverdeeleffecten voor gemeenten. Invoering van de nieuwe verdeling staat gepland voor 2023.

De algemene uitkering wordt voor het jaar 2022 geraamd op € 53.878.929

Dividenden

De gemeente Twenterand ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit. De ramingen betreffen conform het B.B.V. de te verwachten dividenden over het jaar 2021 die in 2022 ontvangen worden.

Aandelen:
Cogas
558 aandelen x € 454 = € 253.332.
Van de nominale waarde is 25% gestort.
Dividend 558 aandelen à € 2.000 € 1.116.000
Enexis
64.662 aandelen x € 1 = € 64.662
Dividend 64.662 aandelen € 29.000
Bank Nederlandse Gemeenten
23.868 aandelen x € 2,50 = € 59.670
Dividend € 24.000
Wadinko
85 aandelen
Dividend 85 aandelen x € 500 € 42.500
ROVA
335 aandelen
(Norm) dividend € 100.000
Regio Twente (Twence BV)
Jaarlijks wordt een dividenduitkering ontvangen, die gebaseerd is op een vaste uitkering en een bepaald deel van de winst.
Deze bedragen worden toegerekend naar het inwoneraantal.
Dividend € 345.843
Totaal dividend € 1.657.343

Saldo van de financieringsfunctie

Onder het saldo van de financieringsfunctie wordt verstaan het saldo van (a) de betaalde rente over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en (b) de ontvangen rente over de uitzettingen. Het geraamde saldo van de financieringsfunctie bedraagt € 252.109 negatief, waarvan de specificatie als volgt luidt:

A. Rente leningen: € 487.722
B. Ontvangen rente: € 235.613
Per saldo -€ 252.109

Financieringspositie

De financieringsstructuur van de gemeente wordt bepaald door:

- De boekwaarde van de investeringen;

- De financiering van de boekwaarde door middel van reserves, voorzieningen en vaste geldleningen;

- Het financieringstekort;

- Het rente omslagpercentage (1%).

 

Het is in het belang van de gemeente, dat er gezond wordt gefinancierd, dat wil zeggen dat de kapitaaluitgaven in principe met vaste geldleningen worden gefinancierd, en dat er een zekere afstemming bestaat tussen de afschrijvingsduur van de kapitaaluitgaven en de looptijden van de aangetrokken geldleningen. De geraamde afschrijving voor 2022 bedraagt € 3.380.503 en de aflossing van vaste geldleningen € 3.820.461

Overige algemene dekkingsmiddelen

Overige rente reserves/voorzieningen
Bespaarde rente reserves en voorzieningen € 607.694
Overige algemene dekkingsmiddelen
Forensenbelasting € 5.000
Toeristenbelasting € 45.000
totaal € 657.694

Onvoorziene uitgaven

In de begroting 2022 is voor onvoorzien een bedrag geraamd van € 1.000. Deze post kan alleen worden benut met betrekking tot uitgaven indien deze onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzienbaar zijn.

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

2022 2023 2024 2025
Programma Sociaal Domein
Lasten
Jeugdbeschermingstafel 6.253
huur brede school Weemelanden 1.251.870
Inzet schuldhulppreventie en- verlening 52.500
Continuering Automaatje Twenterand 36.000
Uitvoeren innovatiefonds Sociaal Domein 50.000
Voortgang pilot Scheidingspunt 55.200
Verlenging actieplan laaggeletterdheid 25.875
Versterking OZJT (Organisatie voor Zorg- en Jeugdhulp in Twente) 27.000 27.000
Indexering vrouwenopvang 18.395
Programma Ruimte
Lasten
Woonwagenbeleid 15.000 15.000
Kosten Omgevingswet 60.000
Programma Economie en vrijetijdsbesteding
Lasten
Evenementenbeleid 15.000
Special Olympics 32.500
Stimuleringsfonds asbest 50.000
Ontwikkelprogramma platteland, uitv.budget 73.665
Uitvoering ontwikkelprogramma platteland 45.000
Bevriezen sporttarieven 11.663 12.455 5.762
Agenda van Twente 306.192
Programma Fundament
Lasten
Vernieuwde manier van communicatie 5.000
Inwonerbetrokkenheid 80.000
Archief, analoog archief achterstanden wegw. 125.000 125.000
Aanschaf ondersteunende hard-en software tbv tijd- en plaatsonafhankelijk werken 12.000
Onderzoek en coaching raadfracties en raadsleden 20.000
Faciliteren Raad en Griffie 30.000
Investering apparatuur lok.omroep 25.000
Totaal incidenteel programma's 2.429.113 179.455 5.762 0
Resultaatbestemming
Baten
Progr.1: Sociaal Domein 1.523.093 27.000
Progr.2: Ruimte 60.000
Progr.3: Economie en vrije tijdsbesteding 534.357
Progr.4: Fundament 234.500 62.500
Lasten
Progr.1: Sociaal Domein
Progr.2: Ruimte
Progr.3: Economie en vrije tijdsbesteding
Progr.4: Fundament
Totaal resultaatbestemming 2.351.950 89.500 0 0

Structurele mutaties reserves

2022 2023 2024 2025
Toevoegingen
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 917.242 968.242 1.019.242 1.070.242
Reserve Tractiemiddelen 580 13.628 18.075
Reserve Exploitatie begraafplaatsen 3.762 11.621 13.303 16.988
Reserve Duurzaamheidsfonds Twenterand 225.000 225.000 25.000 25.000
Totaal structurele toevoegingen 1.146.584 1.204.863 1.071.173 1.130.305
Onttrekkingen
Kapitaallasten Gymlokaal Weemelanden 31.842 31.842 31.842 31.842
Kapitaallasten Kulturhus 35.792 35.792 35.792 35.792
Kapitaallasten Sportaccommodatiebeleid 81.242 81.242 81.242 81.242
Kapitaallasten Brede school De Smithoek 75.000 75.000 75.000 75.000
Kapitaallasten Brede school Westerhaar 57.323 57.323 57.323 57.323
Kapitaallasten Gemeentewerf Vroomshoop 50.938 50.938 50.938 50.938
Kapitaallasten Centralisatie gemeentehuis 106.803 104.737 102.671 100.605
Kapitaallasten Brede School Vroomshoop 10.000 10.000 10.000 10.000
Wegvallen dividend Vitens 40.000 40.000 40.000 40.000
Kosten Stado Centrum Vriezenveen 15.000 15.000 15.000 15.000
kosten picknicktafels 2.750 2.750 2.750 2.750
Brede school Vroomshoop zorgcomponent 10.000 10.000 10.000 10.000
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 618.638 764.125 893.359 903.146
Reserve Tractiemiddelen 0 7.955
Totaal structurele onttrekkingen 1.135.328 1.286.704 1.405.917 1.413.638