Staat van reserves en voorzieningen begroting 2022-2025

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2022

Omschrijving Saldo 01-01-2022 Onttrekkingen 2022 Toevoegingen 2022 Saldo 31-12-2022
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 1.929.500,00 116.500,00 1.813.000,00
Totaal algemene reserves 1.929.500,00 116.500,00 0,00 1.813.000,00
Bestemmingsreserves
Reserve Wegvallen dividend Vitens 920.000,00 40.000,00 880.000,00
Reserve Zittend vervoer Almelo 5.368,00 5.368,00
Reserve Minimabeleid 34.433,00 0,00 34.433,00
Reserve Brede scholen 52.606,00 52.606,00
Reserve Sociaal Domein 3.668.114,00 271.223,00 3.396.891,00
Reserve Cultuurnota 11.083,00 11.083,00
Reserve Exploitatie begraafplaatsen 789.836,00 3.762,00 793.598,00
Reserve Stado centrum Vriezenveen 537.171,00 15.000,00 522.171,00
Reserve Risico's grondbedrijf 237.851,00 237.851,00
Reserve Tractiemiddelen 712.372,61 580,00 712.952,61
Reserve Beheer openbaar groen 206.688,00 2.750,00 203.938,00
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 4.650.494,45 618.637,87 917.242,00 4.949.098,58
Reserve Uitvoering nota platteland 81.747,00 23.664,76 58.082,24
Reserve Agenda van Twente 358.515,00 306.192,00 52.323,00
Reserve Omgevingswet 122.520,00 60.000,00 62.520,00
Reserve Prestatieafspraken wonen 20.468,00 20.468,00
Reserve Duurzaamheid 317.766,00 0,00 317.766,00
Reserve Asbest 113.179,00 113.179,00
Reserve Speelruimte 60.000,00 60.000,00
Reserve Br. School Vr'hoop zorgcomponent 466.796,00 10.000,00 456.796,00
Reserve uitwerking Coalitieakkoord 825.544,00 322.500,00 503.044,00
Reserve Duurzaamheidsfonds Twenterand 300.000,00 225.000,00 525.000,00
Totaal bestemmingsreserves 14.492.552,06 1.669.967,63 1.146.584,00 13.969.168,43
Bestemmingsreserves (economisch nut)
Reserve Gymlokaal Weemelanden 688.836,44 31.842,28 656.994,16
Reserve Kulturhus 787.429,00 35.792,00 751.637,00
Reserve Sportaccommodatiebeleid 488.246,00 81.242,00 407.004,00
Reserve Brede school De Smithoek 2.250.000,00 75.000,00 2.175.000,00
Reserve Brede school Weemelanden 1.251.870,00 1.251.870,00 0,00
Reserve Brede school Westerhaar 1.719.699,00 57.323,00 1.662.376,00
Reserve Gemeentewerf Vroomshoop 1.171.589,00 50.938,00 1.120.651,00
Reserve Centralisatie gemeentehuis 1.165.234,00 106.803,00 1.058.431,00
Reserve Brede School Vroomshoop 360.000,00 10.000,00 350.000,00
Totaal bestemmingsreserves (economischt nut) 9.882.903,44 1.700.810,28 0,00 8.182.093,16
Voorzieningen
Voorziening Dubieuze debiteuren 1.241.232,00 1.241.232,00
Voorziening Grondbedrijf 1) 367.704,00 367.704,00
Voorziening Vordering Vennootschap BV 190.940,00 190.940,00
Subtotaal voorzieningen (bij activa verantwoord) 1.799.876,00 0,00 0,00 1.799.876,00
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers 3.929.281,00 3.929.281,00
Voorziening Woonrijpmaken afgew. bestemmingsplannen 198.472,00 198.472,00
Voorziening Riolering 6.095.259,00 1.674.417,00 1.048.927,00 5.469.769,00
Voorziening Afvalverwerking 374.495,00 40.000,00 334.495,00
Voorziening BBZ leningen 6.250,00 6.250,00
Subtotaal voorzieningen (conform balans) 10.603.757,00 1.714.417,00 1.048.927,00 9.938.267,00
Totaal Staat D 38.708.588,50 5.201.694,91 2.195.511,00 35.702.404,59

Toelichting

Toelichting Staat van reserves en voorzieningen begroting 2022-2025
Algemene reserves
1. Algemene risicoreserve
Doel: reserve is ingesteld om de risico's af te kunnen dekken die in de begroting, in de paragraaf weerstandsvermogen, worden vermeld.Deze reserve kan alleen worden benut met betrekking tot uitgaven indien deze onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzienbaar zijn.
Voeding: ingebracht wordt € 125,-- per inwoner en zal maximaal € 4.250.000,-- bedragen en minimaal 50% hiervan € 2.125.000,--
Tevens wordt de reserve op niveau gehouden door voordelige resultaten van de jaarrekening hiervoor te bestemmen en/of door toevoeging van incidentele inkomsten, winstafdrachten uit bestemmingsplannen, samenwerkingsovereenkomsten etc.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 1.929.500,00
Af: ODT
Ombuiging bezuiniging sport 12.000,00
Analoog archief achterstanden 62.500,00
Aanschaf ondersteunende hard-en software tbv tijd- en plaatsonafhankelijk werken 12.000,00
Faciliteren raad en griffie 30.000,00
Saldo per 31-12-2022 1.813.000,00
Bestemmingsreserves
2. Reserve Wegvallen dividend Vitens
Doel: opvangen van de lagere reguliere dividenduitkering in de komende jaren.
Voeding: eenmalige storting deel rekeningsaldo 2006.
Looptijd: tot en met 2026
Saldo per 1-1-2022 920.000,00
Af: Wegv.dividend Vitens/aflossing 40.000,00
Saldo per 31-12-2022 880.000,00
3. Reserve Zittend vervoer Almelo
Doel: reservering ter dekking van de aflopende verplichtingen van het Zittend vervoer Almelo.
Voeding: eenmalige dotatie uit de Algemene risicoreserve in 2007.
Looptijd: tot en met 2023.
Saldo per 1-1-2022 5.368,00
Saldo per 31-12-2022 5.368,00
4. Reserve Minimabeleid
Doel: reservering ter dekking van de kosten van het minimabeleid gezien het open-einde karakter van deze regeling dient deze reserve ook als risicodekking.
Voeding: eventueel overschot jaarlijks budget minimabeleid.
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2022 34.433,00
Saldo per 31-12-2022 34.433,00
5. Reserve Brede scholen
Doel: reservering ten behoeve van de kosten van de Brede scholen.
Voeding: eenmalige storting rekeningsaldo 2008 en niet-bestede middelen uit jaarlijks budget onderhoud schoolgebouwen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 52.606,00
Saldo per 31-12-2022 52.606,00
6. Reserve Sociaal Domein
Doel: reservering ter dekking van de kosten Sociaal Domein.
Voeding: eenmalige storting vanuit reserve Participatie en reserve Decentralisatie WMO/Jeugd.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 3.668.114,00
Af: Scheidingsloket (pilot) 55.200,00
Innovatiefonds 50.000,00
jeugdbeschermingstafel 6.253,00
Laaggeletterdheid 25.875,00
Automaatje 36.000,00
Versterken OZJT 27.000,00
Inzet schuldhulppreventie 52.500,00
Vrouwenopvang 18.395,00
Saldo per 31-12-2022 3.396.891,00
7. Reserve Cultuurnota
Doel: reservering ter dekking van de kosten van de cultuurnota die niet worden gedekt in de begroting of door bijdragen derden (B&W-besluit 31-5-2011), kosten van co-financiering voor het waarborgen van provinciale middelen, kosten van de combinatiefunctionarissen en het activiteitenbudget en kosten van het plan van aanpak Kwartiermaker, Impuls Brede Scholen, sport en cultuur en het Nationaal/Actieplan Sport en bewegen
Voeding: eventuele overschotten van het budget in de gewone dienst
Looptijd: afhankelijk van plaatsing kunstwerk
Saldo per 1-1-2022 11.083,00
Saldo per 31-12-2022 11.083,00
8. Reserve Exploitatie begraafplaatsen
Doel: reservering ten behoeve van egalisatie exploitatiekosten graven.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de Algemene risicoreserve, ontvangen bijdragen/afkoopsommen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 789.836,00
Mutatie begraafplaatsen 2022 -3.762,00
Saldo per 31-12-2022 793.598,00
9. Reserve Stado Centrum Vriezenveen
Doel: reservering ten behoeve van uitvoeringswerken in verband met centrumvorming in Vriezenveen.
Voeding: diverse subsidies en bijdragen uit de exploitatie.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 537.171,00
Af: Kosten stado 2022 15.000,00
Saldo per 31-12-2022 522.171,00
10. Reserve Risico's grondbedrijf
Doel: reservering ten behoeve van risicoafdekking voor bestemmingsplannen binnen het grondbedrijf.
Voeding: winsten bestemmingsplannen tot een maximum van € 1.000.000,--.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 237.851,00
Saldo per 31-12-2022 237.851,00
11. Reserve Tractiemiddelen
Doel: reservering ten behoeve van het opvangen van fluctuaties in kapitaallasten van de tractiemiddelen.
Voeding: voordelig saldo van het verschil in kapitaallasten en het vastgestelde kostenniveau.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 712.372,61
Mutatie 2022 -580,00
Saldo per 31-12-2022 712.952,61
12. Reserve Beheer openbaar groen
Doel: egalisatiereserve ten behoeve van renovatiekosten die nodig zijn voor het vervangen van met name groenvoorzieningen na een bepaalde omloopperiode. Aangezien er een aantal grote projecten gepland staat en het jaarlijkse budget minimaal is, zal deze reserve hiervoor aangesproken dienen te worden.
Voeding: niet bestede middelen van het vastgestelde budget voor openbaar groen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 206.688,00
Af: Kosten picknicktafels 2.750,00
Saldo per 31-12-2022 203.938,00
13. Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken
Doel: reservering ten behoeve van dekking kosten meerjarig onderhoudgemeentelijke gebouwen, bruggen en kunstwerken.
Voeding: samenvoeging van reserve Onderhoud gebouwen en reserve Bruggen en kunstwerken. Bijdrage uit de gewone dienst op basis van het onderhoudsplan.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 4.650.494,45
Bij: Storting 2022 917.242,00
5.567.736,45
Af: Meerjarig bouwkundig onderhoud 2022 80.317,32
Saldo per 31-12-2022 5.487.419,14
14. Reserve Uitvoering nota platteland
Doel: reserve ten behoeve van dekking kosten uitvoering Nota platteland voor de periode 2013 -2025.
Voeding: dotatie reserve Grote projecten (bij begroting 2008).
Looptijd: tot en met 2025.
Saldo per 1-1-2022 81.747,00
Af: kosten uitvoeren plattelandsnota 23.664,76
Saldo per 31-12-2022 58.082,24
15. Reserve Agenda van Twente
Doel: reserve ten behoeve van dekking kosten Agenda van Twente.
Voeding: eenmalige voeding uit Cogas-gelden in 2017.
Looptijd: 2018 tot en met 2022
Saldo per 1-1-2022 358.515,00
Af: Kosten Agenda van Twente 306.192,00
Saldo per 31-12-2022 52.323,00
16. Reserve Omgevingswet
Doel: Reserve ten behoeve van dekking invoeringskosten omgevingswet
Voeding: omzetting reserve PMJP
Looptijd: tot en met 2021
Saldo per 1-1-2022 122.520,00
Af: Kosten omgevingswet 60.000,00
Saldo per 31-12-2022 62.520,00
17. Reserve Prestatieafspraken wonen
Doel: dekking van kosten voor realisatie ven herstructurering- en transformatieprojecten binnen de bebouwde kom om woningtypen te realiseren waar behoefte aan is(raadsbesluit 4-10-2011).
Voeding: provinciale subsidie in het kader van Prestatieafspraken wonen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 20.468,00
Saldo per 31-12-2022 20.468,00
18. Reserve Duurzaamheid
Doel: dekking van de kosten voor uitvoering van projecten in het kader van duurzaamheid.
Voeding: budget SLOK.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 317.766,00
Saldo per 31-12-2022 317.766,00
19. Reserve Asbest
Doel: dekking van de kosten van asbestverwijdering.
Voeding: overboeking uit reserve Duurzaamheid.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 113.179,00
Saldo per 31-12-2022 113.179,00
20. Reserve Speelruimte
Doel: dekking van de kosten van speeltoestellen
Voeding: voorziening Woonrijpmaken afgewikkelde bestemmingsplannen en storting begroting 2017.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 60.000,00
Saldo per 31-12-2022 60.000,00
21. Reserve Brede School Vroomshoop zorgcomponent
Doel: T.b.v. het investeren in de voorschoolse periode en meer aandacht voor preventie en ondersteuning in de schoolse periode. Hierbij wordt verbinding gelegd met diverse beleidsterreinen, nl. onderwijs, jeugd, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, sociale zaken, cultuur en sport.
Voeding: Overboeking vanuit reserve Brede Scholen
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2022 466.796,00
Af: Kosten 2022 10.000,00
Saldo per 31-12-2022 456.796,00
22. Reserve uitwerking coalitieakkoord
Doel: Uitwerking coalitieakkoord van de huidige coalitie
Voeding: Vanuit reserve ARR, reserve uitwerking bestuursakkoord en jaarrekening 2018
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 825.544,00
Af: Uitvoering evenementenbeleid 15.000,00
Stimuleringsfonds asbest 50.000,00
Ontwikkelprogramma platteland, uitvoeringsbudget 50.000,00
Ontwikkelprogramma platteland, 0,6 fte 45.000,00
Vernieuwende manier van communicatie 5.000,00
inwonerbetrokkenheid (aanjager/ facilitator/ fondsenwerver) 80.000,00
Special Olympics 32.500,00
Extra faciliteren raad 20.000,00
Investering apparatuur lokale omroep 25.000,00
Saldo per 31-12-2022 503.044,00
23. Reserve Duurzaamheidsfonds Twenterand
Doel: dekking van de kosten voor uitvoering van projecten in het kader van duurzaamheid.
Voeding: opbrengsten zonnepark
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 300.000,00
Bij: Storting opbrengst zonnepark 225.000,00
Saldo per 31-12-2022 525.000,00
Bestemmingsreserves (economisch nut)
24. Reserve Gymlokaal Weemelanden
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie uit de reserve Grote projecten.
Looptijd: tot en met 2044.
Saldo per 1-1-2022 688.836,44
Af: Dekking kapitaallasten 31.842,28
Saldo per 31-12-2022 656.994,16
25. Reserve Kulturhus
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten, een toevoeging vanuit de exploitatie van KOP Westerhaar en verkoop "oude" Klaampe.
Looptijd: tot en met 2044. Onttrekking wordt aangepast na duidelijkheid over bestemming Marijkestraat.
Saldo per 1-1-2022 787.429,00
Af: Dekking kapitaallasten 35.792,00
Saldo per 31-12-2022 751.637,00
26. Reserve Sportaccommodatiebeleid
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten.
Looptijd: tot en met 2027.
Saldo per 1-1-2022 488.246,00
Af: Dekking kapitaallasten 81.242,00
Saldo per 31-12-2022 407.004,00
27. Reserve Brede School De Smithoek
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten.
Looptijd: tot en met 2051.
Saldo per 1-1-2022 2.250.000,00
Af: Dekking kapitaallasten 75.000,00
Saldo per 31-12-2022 2.175.000,00
28. Reserve Brede School Weemelanden
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten, een bijdrage vanuit het bestemmingsplan Weemelanden en een toevoeging van resterende budgetten uit 2009 en 2011.
Looptijd: tot en met 2022.
Saldo per 1-1-2022 1.251.870,00
Af: Dekking kapitaallasten 1.251.870,00
Saldo per 31-12-2022 0,00
29. Reserve Brede School Westerhaar
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit diverse reserves en dotaties vanuit het grondbedrijf.
Looptijd: tot en met 2050.
Saldo per 1-1-2022 1.719.699,00
Af: Dekking kapitaallasten 57.323,00
Saldo per 31-12-2022 1.662.376,00
30. Reserve Gemeentewerf Vroomshoop
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten en boekwinsten op de verkoop van de oude werven.
Looptijd: tot en met 2046.
Saldo per 1-1-2022 1.171.589,00
Af: Dekking kapitaallasten 50.938,00
Saldo per 31-12-2022 1.120.651,00
31. Reserve Centralisatie gemeentehuis
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: dotatie vanuit de reserve Grote projecten, niet geraamde dividenduitkeringen en de boekwinst door de verkoop van het gemeentehuis in Den Ham.
Looptijd: tot en met 2047.
Saldo per 1-1-2022 1.165.234,00
Af: Dekking kapitaallasten 106.803,00
Saldo per 31-12-2022 1.058.431,00
32. Reserve Brede School Vroomshoop
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: Overboeking vanuit de Reserve Brede Scholen
Looptijd: t/m 2047
Saldo per 1-1-2022 360.000,00
Af: Dekking kapitaallasten 10.000,00
Saldo per 31-12-2022 350.000,00
Voorzieningen
33. Voorziening Dubieuze debiteuren
Doel: het afdekken van toekomstige risico's met betrekking tot dubieuze debiteuren. Hierin zit ook de BAGL aan de Larcom vanwege de onzekerheid over het aflossen van deze lening.
Voeding: het jaarlijks opnemen van verwachte dubieuze vorderingen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 1.241.232,00
Saldo per 31-12-2022 1.241.232,00
34. Voorziening Grondbedrijf
Doel: voorziening ten behoeve van het nadelig saldo op complexen in het grondbedrijf. Dit bedrag is gelijk aan de te verwachten tekorten op basis van de exploitaties eind 2015.
Voeding: storting vanuit rekeningsaldi.
Looptijd: tot en met afwikkeling complexen grondbedrijf.
Saldo per 1-1-2022 367.704,00
Saldo per 31-12-2022 367.704,00
35. Voorziening Vordering Vennootschap BV
Doel: voorziening ten behoeve van risico lening Vennootschap BV. Deze lening is door RWE bedongen ter verzekering van betaling van eventuele schadeclaims. Vanwege de onzekerheid over het aflossen van deze lening moet hiervoor een voorziening worden gevormd.
Voeding: verkoop aandelen Essent.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 190.940,00
Saldo per 31-12-2022 190.940,00
36. Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers
Doel: (verplichte) afdekking risico's wachtgeld- en pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers ter voorkoming van fluctuaties in de begroting.
Voeding: overdracht van de pensioenverplichtingen voormalige werkgever(s) en jaarlijkse dotatie ten laste van de gewone dienst tot een maximum van de verplichtingen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 3.929.281,00
Saldo per 31-12-2022 3.929.281,00
37. Voorziening Woonrijpmaken afgew. Bestemmingsplannen
Doel: reservering ten behoeve van uitvoering laatste werken woonrijpmaken bestemmingsplannen
Voeding: bijdragen uit exploitatie van bestemmingplannen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 198.472,00
Saldo per 31-12-2022 198.472,00
38. Voorziening Riolering
Doel: voorziening ten behoeve van de kosten onderhoud en vervanging riolering.
Voeding: overboeking van reserve Onderhoud/vervanging riolering. Overschotten op het product rioolbeheer.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 6.095.259,00
Bij: Storting Riool 2022 1.048.927,00
7.144.186,00
Af: Investeringen Riool 2022 1.674.417,00
Saldo per 31-12-2022 5.469.769,00
39. Voorziening Afvalverwerking
Doel: voorziening met betrekking tot de kosten van afvalinzameling en -verwerking.
Voeding: eventuele jaarlijkse overschotten op het product huisvuil.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 374.495,00
Af: Onttrekking 2022 40.000,00
Saldo per 31-12-2022 334.495,00
40. Voorziening BBZ leningen
Doel: het afdekken van toekomstig risico met betrekking tot BBZ leningen.
Voeding: deel van de te ontvangen rijksbijdrage (gemeenten ontvangen in jaar t+1 100% van kapitaalverstrekkingen. Dit wordt in de komende jaren tot 75% ingehouden
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2022 6.250,00
Saldo per 31-12-2022 6.250,00

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2023

Omschrijving Saldo 01-01-2023 Onttrekkingen 2023 Toevoegingen 2023 Saldo 31-12-2023
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 1.813.000,00 62.500,00 1.750.500,00
Totaal algemene reserves 1.813.000,00 62.500,00 0,00 1.750.500,00
Bestemmingsreserves
Reserve Wegvallen dividend Vitens 880.000,00 40.000,00 840.000,00
Reserve Zittend vervoer Almelo 5.368,00 5.368,00
Reserve Minimabeleid 34.433,00 0,00 34.433,00
Reserve Brede scholen 52.606,00 52.606,00
Reserve Sociaal Domein 3.396.891,00 27.000,00 3.369.891,00
Reserve Cultuurnota 11.083,00 11.083,00
Reserve Exploitatie begraafplaatsen 793.598,00 11.621,00 805.219,00
Reserve Stado centrum Vriezenveen 522.171,00 15.000,00 507.171,00
Reserve Risico's grondbedrijf 237.851,00 237.851,00
Reserve Tractiemiddelen 712.952,61 7.955,00 720.907,61
Reserve Beheer openbaar groen 203.938,00 2.750,00 201.188,00
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 4.949.098,58 764.125,00 968.242,00 5.153.215,58
Reserve Uitvoering nota platteland 58.082,24 58.082,24
Reserve Agenda van Twente 52.323,00 52.323,00
Reserve Omgevingswet 62.520,00 62.520,00
Reserve Prestatieafspraken wonen 20.468,00 20.468,00
Reserve Duurzaamheid 317.766,00 317.766,00
Reserve Asbest 113.179,00 113.179,00
Reserve Speelruimte 60.000,00 60.000,00
Reserve Br. School Vr'hoop zorgcomponent 456.796,00 10.000,00 446.796,00
Reserve uitwerking Coalitieakkoord 503.044,00 503.044,00
Reserve Duurzaamheidsfonds Twenterand 525.000,00 225.000,00 750.000,00
Totaal bestemmingsreserves 13.969.168,43 866.830,00 1.204.863,00 14.323.111,43
Bestemmingsreserves (economisch nut)
Reserve Gymlokaal Weemelanden 656.994,16 31.842,28 625.151,88
Reserve Kulturhus 751.637,00 35.792,00 715.845,00
Reserve Sportaccommodatiebeleid 407.004,00 81.242,00 325.762,00
Reserve Brede school De Smithoek 2.175.000,00 75.000,00 2.100.000,00
Reserve Brede school Weemelanden 0,00 0,00
Reserve Brede school Westerhaar 1.662.376,00 57.323,00 1.605.053,00
Reserve Gemeentewerf Vroomshoop 1.120.651,00 50.938,00 1.069.713,00
Reserve Centralisatie gemeentehuis 1.058.431,00 104.737,00 953.694,00
Reserve Brede School Vroomshoop 350.000,00 10.000,00 340.000,00
Totaal bestemmingsreserves (economischt nut) 8.182.093,16 446.874,28 0,00 7.735.218,88
Voorzieningen
Voorziening Dubieuze debiteuren 1.241.232,00 1.241.232,00
Voorziening Grondbedrijf 1) 367.704,00 367.704,00
Voorziening Vordering Vennootschap BV 190.940,00 190.940,00
Subtotaal voorzieningen (bij activa verantwoord) 1.799.876,00 0,00 0,00 1.799.876,00
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers 3.929.281,00 3.929.281,00
Voorziening Woonrijpmaken afgew. bestemmingsplannen 198.472,00 198.472,00
Voorziening Riolering 5.469.769,00 2.197.652,00 1.091.021,00 4.363.138,00
Voorziening Afvalverwerking 334.495,00 80.000,00 254.495,00
Voorziening BBZ leningen 6.250,00 6.250,00
Subtotaal voorzieningen (conform balans) 9.938.267,00 2.277.652,00 1.091.021,00 8.751.636,00
Totaal Staat D 35.702.404,59 3.653.856,28 2.295.884,00 34.360.342,31

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2024

Omschrijving Saldo 01-01-2024 Onttrekkingen 2024 Toevoegingen 2024 Saldo 31-12-2024
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 1.750.500,00 0,00 1.750.500,00
Totaal algemene reserves 1.750.500,00 0,00 0,00 1.750.500,00
Bestemmingsreserves
Reserve Wegvallen dividend Vitens 840.000,00 40.000,00 800.000,00
Reserve Zittend vervoer Almelo 5.368,00 5.368,00
Reserve Minimabeleid 34.433,00 0,00 34.433,00
Reserve Brede scholen 52.606,00 52.606,00
Reserve Sociaal Domein 3.369.891,00 0,00 3.369.891,00
Reserve Cultuurnota 11.083,00 11.083,00
Reserve Exploitatie begraafplaatsen 805.219,00 13.303,00 818.522,00
Reserve Stado centrum Vriezenveen 507.171,00 15.000,00 492.171,00
Reserve Risico's grondbedrijf 237.851,00 237.851,00
Reserve Tractiemiddelen 720.907,61 13.628,00 734.535,61
Reserve Beheer openbaar groen 201.188,00 2.750,00 198.438,00
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 5.153.215,58 893.359,00 1.019.242,00 5.279.098,58
Reserve Uitvoering nota platteland 58.082,24 58.082,24
Reserve Agenda van Twente 52.323,00 52.323,00
Reserve Omgevingswet 62.520,00 0,00 62.520,00
Reserve Prestatieafspraken wonen 20.468,00 20.468,00
Reserve Duurzaamheid 317.766,00 317.766,00
Reserve Asbest 113.179,00 113.179,00
Reserve Speelruimte 60.000,00 60.000,00
Reserve Br. School Vr'hoop zorgcomponent 446.796,00 10.000,00 436.796,00
Reserve uitwerking Coalitieakkoord 503.044,00 503.044,00
Reserve Duurzaamheidsfonds Twenterand 750.000,00 25.000,00 775.000,00
Totaal bestemmingsreserves 14.323.111,43 961.109,00 1.071.173,00 14.433.175,43
Bestemmingsreserves (economisch nut)
Reserve Gymlokaal Weemelanden 625.151,88 31.842,28 593.309,60
Reserve Kulturhus 715.845,00 35.792,00 680.053,00
Reserve Sportaccommodatiebeleid 325.762,00 81.242,00 244.520,00
Reserve Brede school De Smithoek 2.100.000,00 75.000,00 2.025.000,00
Reserve Brede school Weemelanden 0,00 0,00
Reserve Brede school Westerhaar 1.605.053,00 57.323,00 1.547.730,00
Reserve Gemeentewerf Vroomshoop 1.069.713,00 50.938,00 1.018.775,00
Reserve Centralisatie gemeentehuis 953.694,00 102.671,00 851.023,00
Reserve Brede School Vroomshoop 340.000,00 10.000,00 330.000,00
Totaal bestemmingsreserves (economischt nut) 7.735.218,88 444.808,28 0,00 7.290.410,60
Voorzieningen
Voorziening Dubieuze debiteuren 1.241.232,00 1.241.232,00
Voorziening Grondbedrijf 1) 367.704,00 367.704,00
Voorziening Vordering Vennootschap BV 190.940,00 190.940,00
Subtotaal voorzieningen (bij activa verantwoord) 1.799.876,00 0,00 0,00 1.799.876,00
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers 3.929.281,00 3.929.281,00
Voorziening Woonrijpmaken afgew. bestemmingsplannen 198.472,00 198.472,00
Voorziening Riolering 4.363.138,00 1.585.462,00 1.133.851,00 3.911.527,00
Voorziening Afvalverwerking 254.495,00 80.000,00 174.495,00
Voorziening BBZ leningen 6.250,00 6.250,00
Subtotaal voorzieningen (conform balans) 8.751.636,00 1.665.462,00 1.133.851,00 8.220.025,00
Totaal Staat D 34.360.342,31 3.071.379,28 2.205.024,00 33.493.987,03

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2025

Omschrijving Saldo 01-01-2025 Onttrekkingen 2025 Toevoegingen 2025 Saldo 31-12-2025
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 1.750.500,00 1.750.500,00
Totaal algemene reserves 1.750.500,00 1.750.500,00
Bestemmingsreserves
Reserve Wegvallen dividend Vitens 800.000,00 40.000,00 760.000,00
Reserve Zittend vervoer Almelo 5.368,00 5.368,00
Reserve Minimabeleid 34.433,00 34.433,00
Reserve Brede scholen 52.606,00 52.606,00
Reserve Sociaal Domein 3.369.891,00 3.369.891,00
Reserve Cultuurnota 11.083,00 11.083,00
Reserve Exploitatie begraafplaatsen 818.522,00 16.988,00 835.510,00
Reserve Stado centrum Vriezenveen 492.171,00 15.000,00 477.171,00
Reserve Risico's grondbedrijf 237.851,00 237.851,00
Reserve Tractiemiddelen 734.535,61 18.075,00 752.610,61
Reserve Beheer openbaar groen 198.438,00 2.750,00 195.688,00
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 5.279.098,58 903.146,00 1.070.242,00 5.446.194,58
Reserve Uitvoering nota platteland 58.082,24 58.082,24
Reserve Agenda van Twente 52.323,00 52.323,00
Reserve Omgevingswet 62.520,00 62.520,00
Reserve Prestatieafspraken wonen 20.468,00 20.468,00
Reserve Duurzaamheid 317.766,00 317.766,00
Reserve Asbest 113.179,00 113.179,00
Reserve Speelruimte 60.000,00 60.000,00
Reserve Br. School Vr'hoop zorgcomponent 436.796,00 10.000,00 426.796,00
Reserve uitwerking Coalitieakkoord 503.044,00 503.044,00
Reserve Duurzaamheidsfonds Twenterand 775.000,00 25.000,00 800.000,00
Totaal bestemmingsreserves 14.433.175,43 970.896,00 1.130.305,00 14.592.584,43
Bestemmingsreserves (economisch nut)
Reserve Gymlokaal Weemelanden 593.309,60 31.842,28 561.467,32
Reserve Kulturhus 680.053,00 35.792,00 644.261,00
Reserve Sportaccommodatiebeleid 244.520,00 81.242,00 163.278,00
Reserve Brede school De Smithoek 2.025.000,00 75.000,00 1.950.000,00
Reserve Brede school Weemelanden 0,00 0,00
Reserve Brede school Westerhaar 1.547.730,00 57.323,00 1.490.407,00
Reserve Gemeentewerf Vroomshoop 1.018.775,00 50.938,00 967.837,00
Reserve Centralisatie gemeentehuis 851.023,00 100.605,00 750.418,00
Reserve Brede School Vroomshoop 330.000,00 10.000,00 320.000,00
Totaal bestemmingsreserves (economischt nut) 7.290.410,60 442.742,28 0,00 6.847.668,32
Voorzieningen
Voorziening Dubieuze debiteuren 1.241.232,00 1.241.232,00
Voorziening Grondbedrijf 1) 367.704,00 367.704,00
Voorziening Vordering Vennootschap BV 190.940,00 190.940,00
Subtotaal voorzieningen (bij activa verantwoord) 1.799.876,00 0,00 0,00 1.799.876,00
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers 3.929.281,00 3.929.281,00
Voorziening Woonrijpmaken afgew. bestemmingsplannen 198.472,00 198.472,00
Voorziening Riolering 3.911.527,00 1.585.462,00 1.178.362,00 3.504.427,00
Voorziening Afvalverwerking 174.495,00 80.000,00 94.495,00
Voorziening BBZ leningen 6.250,00 6.250,00
Subtotaal voorzieningen (conform balans) 8.220.025,00 1.665.462,00 1.178.362,00 7.732.925,00
Totaal Staat D 33.493.987,03 3.079.100,28 2.308.667,00 32.723.553,75