Sitemap

Programmabegroting 2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Algemeen Blz. 5
Koers houden in onzekere tijden! Blz. 6
Financieel Overzicht Blz. 7
Financieel overzicht Blz. 8
Enkele posten uit de financiële tabel worden verder toegelicht: Blz. 9
Afrondend en perspectief Blz. 10
Tot Slot Blz. 11
Leeswijzer Blz. 12
Bestuur Blz. 13
College van Burgemeester en wethouders Blz. 14
Bestuurlijke structuur Blz. 15
Programma Sociaal Domein Blz. 16
Inleiding Blz. 17
Doelenboom Sociale Zaken Blz. 18
Doelenboom Blz. 19
Inhoudelijk perspectief Blz. 20
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 21
Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij Blz. 22
Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners Blz. 23
Doelstellingen Blz. 24
Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd Blz. 25
Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut Blz. 26
In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Blz. 27
Uitvoeren ontwikkelprogramma transformatie sociaal domein Blz. 28
Uitvoeren sociale werkvoorziening Blz. 29
Uitvoeren van ‘zittend bestand SW’. Blz. 30
Verstrekken bedrijfskredieten Blz. 31
Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren Blz. 32
Inzet van wettelijke regelingen Blz. 33
Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau Blz. 34
Inzet fraudepreventie en handhaving Blz. 35
Verstrekken Inkomensvoorzieningen Blz. 36
Subdoel: Afname van het aantal inwoners met niet beheersbare problematische schulden Blz. 37
Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 38
Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd Blz. 39
Inzet van Vluchtelingenwerk Oost Nederland Blz. 40
Nazorg van ex-gedetineerden Blz. 41
Uitvoeren regierol nieuwe wet Inburgering Blz. 42
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 43
Financieel overzicht Blz. 44
Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning Blz. 45
Doelenboom Blz. 46
Inhoudelijk perspectief Blz. 47
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 48
Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis Blz. 49
Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte Blz. 50
Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst Blz. 51
Doelstellingen Blz. 52
Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend Blz. 53
Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Blz. 54
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 55
Financiële ontwikkelingen sociaal domein Blz. 56
Beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen Blz. 57
Ontwikkelen Twentse Monitor Sociaal Domein Blz. 58
Organiseren toezicht Wmo in Samen14 verband Blz. 59
Verstrekken gehandicapten parkeerkaart Blz. 60
Subdoel: Algemene maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend Blz. 61
4 zorgloketten in de kernen Blz. 62
Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 63
Beschikbaar stellen collectieve zorgverzekering Blz. 64
Inloopfunctie GGZ Blz. 65
Monitoren toegankelijkheid voorzieningen aangeboden door centrumgemeenten Blz. 66
Uitvoeren cliënt-ondersteuning Blz. 67
Subsidiëren organisaties gericht op mensen met een beperking Blz. 68
Subsidiëren van maatschappelijk werk Blz. 69
Versterken voorliggend veld Blz. 70
Welzijnswerk Blz. 71
Subdoel: Het gebruik van de vier woonservicegebieden Blz. 72
Bepalen van de inzet en rol wijkverpleegkundige i.s.m. verzekeraar en aanbieders Blz. 73
Monitoren van randvoorwaarden aan woonservicegebieden Blz. 74
Subdoel: Er is meer aanspraak gedaan op informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers) Blz. 75
Gericht stimuleren vrijwilligerswerk onder bepaalde doelgroepen Blz. 76
Inventariseren behoefte aan ondersteuning en advies van vrijwilligers Blz. 77
Organiseren mantelzorgwaardering Blz. 78
Vergroten bekendheid ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers Blz. 79
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 80
Financieel overzicht Blz. 81
Doelenboom Gezondheidszorg Blz. 82
Doelenboom Blz. 83
Inhoudelijk perspectief Blz. 84
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 85
Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd Blz. 86
Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd Blz. 87
Doelstellingen Blz. 88
Subdoel: Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid Blz. 89
(Preventieve) maatregelen als voorlichtingen en trainingen gericht op het voorkomen en verminderen van huiselijk geweld Blz. 90
Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 91
Collectieve preventie uitvoeren door de GGZ Blz. 92
Aanpak drugsproblematiek Blz. 93
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 94
Volwassenen- en ouderenmonitor GGD Blz. 95
Subdoel: Het zorgnetwerk biedt vroegtijdige ondersteuning Blz. 96
Faciliteren van de verbindingen in het zorgnetwerk door uitvoeren ZAT’s en SOT’s Blz. 97
Gericht op het functioneren van het zorgnetwerk: Bieden van optimale coördinatie en verbinden van 0e en 1e lijns zorg Blz. 98
Samenwerking Samen14 - Menzis Blz. 99
Uitvoeren en in stand houden van de jeugdgezondheidszorg, prenatale voorlichting, e.d. Blz. 100
Subdoel: Hulp in nood is geboden waar nodig Blz. 101
Beheren en vervangen van de bestaande AED’s Blz. 102
Bestrijden van de eikenprocessierups Blz. 103
Financieren en regie houden op; verslavingszorg, Geestelijke gezondheid e.d. Blz. 104
Implementatie en uitvoering Wet Verplichte GGZ Blz. 105
Ontwikkeling Scheidingsloket Blz. 106
Uitvoeren en in stand houden van GGD m.b.t. bestrijden van (infectie)ziekten en optreden bij incidenten Blz. 107
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 108
Tegengaan eenzaamheid Blz. 109
Metingen Blz. 110
Financieel overzicht Blz. 111
Doelenboom Onderwijs Blz. 112
Doelenboom Blz. 113
Inhoudelijk perspectief Blz. 114
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 115
Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen Blz. 116
Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen Blz. 117
Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk Blz. 118
Doelstellingen Blz. 119
Subdoel: Zoveel mogelijk kinderen van 2½ - 4 jaar krijgen een aanbod Blz. 120
Handhaven kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Blz. 121
Subsidiëren van peuterplaatsen en plaatsen voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) Blz. 122
Onderwijsagenda Blz. 123
Subsidiëren SMI Blz. 124
Subdoel: Inwoners verlaten het onderwijs met een startkwalificatie Blz. 125
Houden van toezicht op naleving leerplicht, kwalificatieplicht en verzuimpreventie Blz. 126
Terugleiden voortijdig schoolverlaters naar het onderwijs door inzet trajectbegeleiding Blz. 127
Subdoel: Afname van het aantal inwoners die laaggeletterd zijn Blz. 128
Uitvoering geven aan het actieplan laaggeletterdheid Blz. 129
Verbeteren basisvaardigheden lezen en schrijven Blz. 130
Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoen aan vastgestelde norm Blz. 131
Uitvoeren leerlingenvervoer Blz. 132
Uitvoeren Onderwijshuisvesting IHP Blz. 133
Subdoel: Kinderen krijgen een passende onderwijsplek en afgestemde (jeugd)hulp/zorg Blz. 134
Bijdrage leveren en afstemmen met het onderwijs betreffende passend onderwijs (o.a onderwijszorgarrangementen) Blz. 135
Techniek en basisonderwijs (maakplaatsen) Blz. 136
Techniek en voortgezet onderwijs Blz. 137
Metingen Blz. 138
Financieel overzicht Blz. 139
Doelenboom Jeugd Blz. 140
Doelenboom Blz. 141
Inhoudelijk perspectief Blz. 142
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 143
Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden Blz. 144
Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd Blz. 145
Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders Blz. 146
Doelstellingen Blz. 147
Subdoel: Er is een betrokken en draagkrachtige sociale omgeving Blz. 148
Het stimuleren van (jeugdige) inwoners om zich positief in te zetten voor Twenterandse jongeren middels vrijwilligerswerk of jeugdparticipatietrajecten. Blz. 149
Stimuleren gezond leef- en groepsgedrag. Blz. 150
Subdoel: Jeugdigen die zich ophouden in openbare ruimte worden, zo nodig, gericht ondersteund Blz. 151
Stimuleren gezond leef- en groepsgedrag. Blz. 152
Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie Blz. 153
Afstemmen contactmoment adolescenten Blz. 154
Beter toegankelijk maken van voorzieningen voor jeugd met beperking Blz. 155
Ondersteuning van (voor)scholen, sportverenigingen en kerken in vroegsignalering Blz. 156
Subsidiëren en afspraken continueren op het gebied van jongerenwerk en straathoekwerk Blz. 157
Tweede jongereninloop Vriezenveen Blz. 158
Zorgen voor optimale benutting van gemeentelijke regelingen door gezinnen Blz. 159
Subdoel: Er is een sluitende keten van tijdige vroegsignalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg Blz. 160
Faciliteren en verbeteren van de link tussen vrijwilligersorganisaties en/of de netwerkstructuur Blz. 161
In stand houden en verbeteren van de huidige netwerksamenwerking. Blz. 162
Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund Blz. 163
Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen Blz. 164
Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kinderbescherming Blz. 165
Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp Blz. 166
Doorontwikkeling POH Jeugd GGZ Blz. 167
Kenniscentrum Mensenhandel Twente Blz. 168
Regionale ontwikkelingen Blz. 169
VTT Blz. 170
Jeugdbeschermingstafels Blz. 171
Bijdrage leveren en afstemmen met het onderwijs betreffende passend onderwijs (o.a onderwijszorgarrangementen) Blz. 172
Subdoel: Er is een veilige opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen Blz. 173
Informeren en adviseren in opgroei- en opvoedsituaties door het subsidiëren van partners in het CJG Blz. 174
Subsidiëren/faciliteren licht preventief aanbod, zoals cursussen aan ouders Blz. 175
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 176
Financieel overzicht Blz. 177
Doelenboom ontwikkelprogramma Transformatie Sociaal Domein Blz. 178
Doelenboom Blz. 179
Inhoudelijk perspectief Blz. 180
Beoogd Maatschappelijk effect Blz. 181
Doel: Omkijken naar elkaar Blz. 182
Doel: Thuis is het fijn en veilig Blz. 183
Doel: Iedereen doet mee Blz. 184
Doelstellingen Blz. 185
Subdoel: Vroegsignalering en preventie Blz. 186
Subdoel: Mantelzorgers kunnen blijven mantelzorgen Blz. 187
Subdoel: Het aanbod van activiteiten in de kernen in stand houden met vrijwilligers Blz. 188
Vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken Blz. 189
Subdoel: Welzijn wordt ingezet als middel om de eigen kracht te versterken Blz. 190
Verstevigen sociale infrastructuur/voorliggend veld Blz. 191
Subdoel: Meer jeugdigen groeien thuis/ in een thuisomgeving op Blz. 192
Subdoel: Nadelige gevolgen van echtscheidingen voorkomen en beperken Blz. 193
Ontwikkeling Scheidingsloket Blz. 194
Subdoel: Inwoners langer zelfstandig laten wonen Blz. 195
Subdoel: Een zinvolle daginvulling Blz. 196
Subdoel: Bieden van passende ondersteuning voor inwoners Blz. 197
Ontwikkelen alternatieven geïndiceerde hulp Blz. 198
Subdoel: Inwoners zijn financieel zelfstandig Blz. 199
Aanpak schuldenproblematiek Blz. 200
Subdoel: Onderwijskansen vergroten Blz. 201
Onderwijskansen vergroten Blz. 202
Subdoel: Faciliteren van de transformatie Blz. 203
Inwonersinitiatieven en-inwonersparticipatie Blz. 204
Organiseren bijeenkomsten (WeConnect en Collegereeksen) Blz. 205
Sociaal Domein - Wat mag het kosten Blz. 206
Overzicht baten en lasten Blz. 207
Programma Ruimte Blz. 208
Inleiding Blz. 209
Doelenboom Openbare orde en veiligheid Blz. 210
Doelenboom Blz. 211
Inhoudelijk perspectief Blz. 212
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 213
Doel: Er is minder overlast Blz. 214
Doel: Er is minder criminaliteit Blz. 215
Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt Blz. 216
Doelstellingen Blz. 217
Subdoel: Tegengaan verloedering Blz. 218
Voortzetten Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerreinen Blz. 219
Subdoel: Preventieve aanpak escalerende (buren)ruzies Blz. 220
Voortzetten conflictbemiddeling: inloopspreekeur en inhoudelijk behandelen van zware casuïstiek door middel van mediaton. Blz. 221
Subdoel: Uitvoering APV Blz. 222
Toezicht en handhaving op voorschriften uit de (complexere) vergunning voor evenementen Blz. 223
Subdoel: Aanpak alcoholgebruik door minderjarigen Blz. 224
Handhaven Drank–en Horecawet (<18 jarigen). Blz. 225
Subdoel: Aanpak drugscriminaliteit en drugsoverlast Blz. 226
Toepassen van beleidsregel ex art. 13b Opiumwet (aanpak drugspanden) Blz. 227
Voortzetten persoonsgerichte aanpak in samenwerking met ketenpartners Blz. 228
Subdoel: Bestuurlijke aanpak van (criminele) ondermijning Blz. 229
Samenwerken met RIEC ON en andere ketenpartners. Blz. 230
Toepassen Wet BIBOB Blz. 231
Vergroten bewustwording van ondermijningssignalen en oppakken en aanpakken van deze signalen in samenwerking met ketenpartners Blz. 232
Subdoel: Aanpak woninginbraken Blz. 233
Aanpakken heling via het Digitaal Opkopers Register (DOR) en Digitaal Opkopers Loket (DOL) Blz. 234
Vergroten bewustwording inwoners, zodat er vaker preventieve maatregelen worden genomen Blz. 235
Voortzetten gratis inbraakpreventie-advies Blz. 236
Subdoel: Crisisbeheersing Blz. 237
Capaciteit leveren aan de Twentse crisisbeheersingsorganisatie bij rampen/crises Blz. 238
Deelnemen aan opleidingen en oefeningen van de Twentse crisisbeheersingsorganisatie Blz. 239
Organiseren oefeningen van de Twentse crisisbeheersingsorganisatie. Blz. 240
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 241
Financieel overzicht Blz. 242
Doelenboom Openbare ruimte en verkeer Blz. 243
Doelenboom Blz. 244
Inhoudelijk perspectief Blz. 245
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 246
Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen Blz. 247
Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd Blz. 248
Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden Blz. 249
Doelstellingen Blz. 250
Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd Blz. 251
Begeleiden aanleg nutsvoorzieningen Blz. 252
Bevorderen biodiversiteit en ecologisch beheer Blz. 253
Onderhouden en beheren 226 km vrij verval riolering en 758 gemalen Blz. 254
Onderhouden en beheren 25.750 bomen, 155 ha. openbaar groen en 16,4 km hagen Blz. 255
Onderhouden en beheren 436 km weg en 237 ha. verharding Blz. 256
Onderhouden en beheren 553 speeltoestellen Blz. 257
Onderhouden en beheren 57 civieltechnische kunstwerken Blz. 258
Onderhouden en beheren 7.225 lichtmasten en armaturen Blz. 259
Onderhouden en exploiteren 6 begraafplaatsen Blz. 260
Subdoel: Nieuwe werken m.b.t. wegen, openbaar groen, water, riolering, lichtmasten, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn gerealiseerd’ Blz. 261
Realiseren rioleringsprojecten: o.a. Schout Doddestraat/Verzetstraat/Krijgerstraat, gedeelten Hoofdweg Blz. 262
Uitwerking motie wandelpadenplan Blz. 263
Subdoel: Duurzaam veilige wegenstructuur is gerealiseerd in 2020 Blz. 264
Uitvoeren Gemeentelijk Mobiliteits-Plan (GMP): Uitvoeren verkeersvisies diverse kernen Blz. 265
Metingen Blz. 266
Financieel overzicht Blz. 267
Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH Blz. 268
Doelenboom Blz. 269
Inhoudelijk perspectief Blz. 270
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 271
Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer Blz. 272
Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd Blz. 273
Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen Blz. 274
Doelstellingen Blz. 275
Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd (onderdeel agenda duurzaamheid 2018-2022) Blz. 276
Uitvoeren Ontwikkelprogramma Agenda Duurzaamheid 2018—2022 Blz. 277
Subdoel: Duurzaamheid is onderdeel van het reguliere werk van de organisatie (onderdeel van de agenda Duurzaamheid 2018-2022). Blz. 278
Stimuleren verduurzaming organisatie (voorbeeldfunctie) Blz. 279
Verduurzamen Gemeentelijke gebouwen en energiebeheer Blz. 280
Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen (onderdeel agenda Duurzaamheid 2018-2022). Blz. 281
Besparen energie in de huursector Blz. 282
Deelnemen Regionale Energie Strategie (RES) Twente Blz. 283
Energie maatregelen door bedrijven (VTH) Blz. 284
Ontwikkelen project Energieloket 3.0 Blz. 285
Stimuleren Energie projecten Blz. 286
Vaststellen Warmtevisie en voorbereiden uitvoering Blz. 287
Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden Blz. 288
Deelnemen gebiedsproces EBDV Blz. 289
Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval (onderdeel Agenda duurzaamheid 2018-2022) Blz. 290
Aanpassen inzamelstructuur bij hoogbouw Blz. 291
Behartigen belangen aandeelhouderschappen Twence en ROVA (incl. bijdrage gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen) Blz. 292
Beheren dienstverleningsovereenkomst ROVA Blz. 293
Inzamelen van huishoudelijk afval Blz. 294
Optimaliseren, beheren en regie voeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval incl. milieustraat Blz. 295
Tegengaan, opruimen en communiceren van/over zwerfafval Blz. 296
Uitvoeren Educatie afval scheiden Blz. 297
Uitvoeren Zwerfvuilaanpak 2013-2022 Blz. 298
Subdoel: Kwaliteit leefomgeving voldoet aan normen (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid) Blz. 299
Bewaken en beperken milieubelasting via het ruimtelijke spoor Blz. 300
Uitvoeren maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW) Blz. 301
Uitvoeren Ontwikkelprogramma Omgevingswet Blz. 302
Deelname gebiedsproces nieuwe drinkwaterlocatie Vriezenveen-Daarle Blz. 303
Subdoel: Uitvoering VTH voor milieutaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 304
Coördineren taken tussen gemeente en ODT door accountmanager Blz. 305
Opstellen Verslag IB-toezicht milieu Blz. 306
Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid) Blz. 307
Initiëren bodemsaneringen bij ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 308
Inventariseren en sanering asbest in de bodem Blz. 309
Voorbereiden en uitvoeren geluidssaneringsprojecten Blz. 310
Metingen Blz. 311
Financieel overzicht Blz. 312
Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH Blz. 313
Doelenboom Blz. 314
Inhoudelijk perspectief Blz. 315
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 316
Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied Blz. 317
Doel: Voldoende en kwalitatief goede woningen Blz. 318
Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven Blz. 319
Doelstellingen Blz. 320
Subdoel : Een passende en actuele bestemming voor gemeentelijk grondgebied. Faciliteren rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd Blz. 321
Voorbereiden, opstellen en begeleiden: van bestemmingsplanherzieningen en begeleiden van de procedures, van ontwikkelingen op inbreidingslocaties en uitbreidingslocaties Blz. 322
Subdoel: Uitvoering VTH voor RO en bouwtaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 323
Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving Blz. 324
Subdoel: Facilitering rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd Blz. 325
Subdoel: Invoering Omgevingswet Blz. 326
Omgevingsvisie Blz. 327
Uitvoeren ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet (zie doelenboom Invoering Omgevingswet) Blz. 328
Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd Blz. 329
Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed Blz. 330
Uitvoeren van nota Grondbeleid Blz. 331
Uitvoeren welstandbeleid door o.a. de Stadsbouwmeester Blz. 332
Uitvoeren Woonwagenbeleid Blz. 333
Subdoel: Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd’ Blz. 334
Woonvisie Twenterand Blz. 335
Startersleningen Blz. 336
Prestatieafspraken Mijande Wonen Blz. 337
Subdoel: Nieuwe bouwmogelijkheden zijn gecreëerd Blz. 338
Voorbereiden en ontwikkelen van fysieke projecten 2021 Blz. 339
Subdoel: Bestaande wijken en bedrijventerreinen zijn kwalitatief goed, Er zijn sterke compacte centra met goede voorzieningen, en Er is een sociaal veilige leefomgeving Blz. 340
Uitvoeren geactualiseerde woonprogrammering Blz. 341
Uitvoeren Woonagenda Blz. 342
Metingen Blz. 343
Financieel overzicht Blz. 344
Doelenboom Ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet Blz. 345
Doelenboom Blz. 346
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 347
Doel: De gemeente biedt meer ruimte voor ontwikkeling en geeft meer mogelijkheden voor maatwerk. Blz. 348
Doel: Besluitvormingsprocedures zijn eenvoudiger, sneller en beter Blz. 349
Doel: Initiatiefnemers kunnen alle beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving digitaal raadplegen Blz. 350
Doel: Initiatiefnemers, de samenleving en de gemeente werken samen aan een goede fysieke leefomgeving en zijn bewuster van de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving Blz. 351
Doelstellingen Blz. 352
Subdoel: De gemeentelijke dienstverlening voor activiteiten in de fysieke leefomgeving scoort een voldoende Blz. 353
Subdoel: Het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving is in 2022 vastgelegd in één Omgevingsvisie Blz. 354
Subdoel: De regels voor de fysieke leefomgeving zijn in 2025 stapsgewijs vastgelegd in het Omgevingsplan Blz. 355
Subdoel: Thematische Uitvoerings Programma’s zijn in 2022 vastgesteld Blz. 356
Subdoel: Er zijn minder vergunningen nodig en meer activiteiten vallen onder algemene regels Blz. 357
Subdoel: Alle medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om omgevingsgericht te kunnen werken Blz. 358
Subdoel: Alle beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving is up to date en opgenomen in het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet Blz. 359
Subdoel: Volgens het bewonersonderzoek weet meer dan 50% van de nieuwe gemeentelijke aanpak in de fysieke leefomgeving Blz. 360
Subdoel: Er zijn burgerinitiatieven voor een duurzame en leefbare leefomgeving gerealiseerd Blz. 361
Subdoel: Door het doen van pilots is ervaring opgedaan met de instrumenten Omgevingsplan en Omgevingsvisie Blz. 362
Doelenboom Ontwikkelprogramma Agenda duurzaam Twenterand Blz. 363
Doelenboom Blz. 364
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 365
Doel: Op weg naar energieneutraal in 2050 Blz. 366
Doel: Op weg naar een circulaire economie in 2050 Blz. 367
Doel: Op weg naar klimaatbestendig in 2050 Blz. 368
Doelstellingen Blz. 369
Subdoel: In de gebouwde omgeving daalt het energiegebruik en neemt het aandeel duurzame energie toe Blz. 370
Acties en maatregelen Blz. 371
Huurwoningen Blz. 372
Koopwoningen Blz. 373
Subdoel: Versnellen opwek en gebruik hernieuwbare energie Blz. 374
Acties en projecten opwek hernieuwbare energie Blz. 375
Subdoel: Stimuleren Bedrijven om energiezuiniger te werken Blz. 376
Acties en maatregelen Bedrijven Blz. 377
Subdoel: Mobiliteit is duurzamer Blz. 378
Subdoel: Afval is grondstof en Economie is duurzamer Blz. 379
Acties, maatregelen en projecten Circulaire Economie Blz. 380
Subdoel: De openbare ruimte en gebouwen worden Klimaatbestendig ingericht, gebouwd en beheerd Blz. 381
Acties en maatregelen Klimaatadaptatie Blz. 382
Samenwerken in Agenda Duurzaam Twenterand met Lokale Kracht en Initiatieven Blz. 383
Ruimte - Wat mag het kosten Blz. 384
Overzicht baten en lasten Blz. 385
Programma Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 386
Inleiding Blz. 387
Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme Blz. 388
Doelenboom Blz. 389
Inhoudelijk perspectief Blz. 390
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 391
Doel: Ontmoetingsplekken voor verbinding, ontmoeting en educatie zijn aanwezig Blz. 392
Doel: Digitale lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 393
Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 394
Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod Blz. 395
Doel: Huidig cultureel erfgoed is behouden Blz. 396
Doelstellingen Blz. 397
Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend Blz. 398
Cultuurmakelaar adviseert gemeente en ondersteunt verenigingen Blz. 399
Evalueren Cultuur Platform Twenterand en de inzet van Projectsubsidie Cultuur Blz. 400
Index subsidies Blz. 401
Subsidiëren volgens de Algemene SubsidieVerordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid. Blz. 402
Uitvoering evenementenbeleid Blz. 403
Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt(er) gebruikt Blz. 404
Versterken financiële positie De Klaampe en Het Punt Blz. 405
Subdoel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden van inwoners zijn ontwikkeld Blz. 406
Voortzetten programma's taal- en leesbevordering Blz. 407
Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar Blz. 408
Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel. Blz. 409
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 410
Subdoel: Creatieve vaardigheden van inwoners zijn ontwikkeld Blz. 411
Afspraken muziekonderwijs 2020 en 2021 Blz. 412
Creatieve broedplaatsen Blz. 413
Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie Blz. 414
Actualiseren Nota Vrijetijdseconomie Blz. 415
Doorontwikkeling toeristische structuur. Blz. 416
Regio Twente R&T Blz. 417
Twente Marketing / Wij zijn Twente Blz. 418
Subdoel: Het instandhouden van het cultureel (immaterieel) erfgoed Blz. 419
Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling Blz. 420
Doorgaande lijn erfgoededucatie basisscholen Blz. 421
Streektaal Blz. 422
Subdoel: Gemeentelijke monumenten, beeldende kunst en musea zijn in stand gehouden Blz. 423
Ontwikkelen samenwerking Musea Blz. 424
Sport-/cultuurprijs Blz. 425
Financieel overzicht Blz. 426
Doelenboom Economie en werkgelegenheid Blz. 427
Doelenboom Blz. 428
Inhoudelijk perspectief Blz. 429
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 430
Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid Blz. 431
Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd Blz. 432
Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht Blz. 433
Doelstellingen Blz. 434
Subdoel: Pro-actieve inzet regionale samenwerking Blz. 435
Voortzetten samenwerking: Blz. 436
Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland Blz. 437
Evalueren ontwikkelprogramma Platteland Blz. 438
Uitvoering geven aan de economische visie 'de toekomst van BV Twenterand' Blz. 439
Subdoel: De kernen zijn economisch vitaal en sociaal weerbaar Blz. 440
Evalueren ontwikkelprogramma Economie-Werk-Onderwijs: Blz. 441
Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig Blz. 442
Doorontwikkeling Ondernemershuis Twenterand Blz. 443
Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden. Blz. 444
Uitvoering geven aan programmadocument Werklocaties Twente Blz. 445
Uitvoeren en monitoren van Detailhandelsstructuurvisie 2017-2022 samen met platform detailhandel Blz. 446
Subdoel: Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn speerpunten Blz. 447
Bedrijfsbezoeken en contacten onderhouden Blz. 448
Uitvoering ondernemersfonds Blz. 449
Financieel overzicht Blz. 450
Doelenboom Sport Blz. 451
Doelenboom Blz. 452
Inhoudelijk perspectief Blz. 453
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 454
Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt Blz. 455
Doelstellingen Blz. 456
Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering Blz. 457
Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen Blz. 458
Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen Blz. 459
Subdoel: Er zijn vitalere sportverenigingen Blz. 460
Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling) Blz. 461
Subdoel: De omgeving is sport- en beweegvriendelijker Blz. 462
Deelname regionaal sportoverleg en uitvoering regionale sportvisie Blz. 463
Inzet verenigingsadviseur / gemeentelijk aanspreekpunt Blz. 464
Samenwerken met Sportplatform Blz. 465
Uitvoering sport– en beweegvisie o.a. Blz. 466
Vervanging kunstgrasvelden Blz. 467
Voortzetten combinatie functionarissen Blz. 468
Financieel overzicht Blz. 469
Economie en vrije tijdsbesteding - Wat mag het kosten Blz. 470
Overzicht baten en lasten Blz. 471
Programma Fundament Blz. 472
Inleiding Blz. 473
Doelenboom Dienstverlening en klantcontact Blz. 474
Doelenboom Blz. 475
Inhoudelijk perspectief Blz. 476
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 477
Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel Blz. 478
Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht Blz. 479
Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed Blz. 480
Doelstellingen Blz. 481
Subdoel: Personen zijn geregistreerd conform hun feitelijke situatie Blz. 482
Aanvragen en uitgeven van identiteitsdocumen-ten, (paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten) Blz. 483
Adresfraude bestrijden door uitvoeren landelijk aanpak adreskwaliteit Blz. 484
Doorlopen naturalisatie procedure (zonder beslissing) en uitreiken Nederlanderschap Blz. 485
Vaststellen identiteit aan de hand van identiteitspapieren, registratie dmv brondocumenten Blz. 486
Vaststellen Identiteit aangever, akten opmaken en afgeven authentieke documenten verlof tot begraven Blz. 487
Verwerken van akten en latere vermeldingen in de basisregistratie personen (BRP) Blz. 488
Voltrekken van huwelijken Blz. 489
Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021 Blz. 490
Subdoel: Servicepunt en kanalen met goed opgeleide medewerkers voor de relatie met inwoners, ondernemers en instellingen Blz. 491
Kanaaloptimalisatie Blz. 492
Verdere ontwikkeling en stimulans tot gebruik van plaats- en tijdsonafhankelijke dienstverleningskanalen Blz. 493
Doorontwikkeling kanalen Blz. 494
Subdoel: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten Blz. 495
In de organisatie bewustwording bevorderen over “de inwoner/ ondernemer centraal” stellen en faciliteiten bieden tot het inrichten en verbeteren van logische en effectieve klantreizen Blz. 496
Doorontwikkeling servicepunt (post, mail, balie, telefonie, website) naar een (1) centrale toegang. Blz. 497
Borgen van lezer gericht schrijven. Verbetering leesbaarheid van brieven, adviezen e.d. Blz. 498
Kanaaloptimalisatie Blz. 499
Steeds meer informatie is gekoppeld aan het zaaksysteem en online toegankelijk voor inwoners via het digitaal loket Blz. 500
We bieden maatwerk waar nodig Blz. 501
Subdoel: De kwaliteit en de klantbeleving wordt gewaardeerd als goed Blz. 502
Meten inwonersbeleving gemeentelijke dienstverlening (benchmarking waarstaatjegemeente.nl) Blz. 503
We bieden maatwerk waar nodig Blz. 504
Financieel overzicht Blz. 505
Doelenboom Bedrijfsvoering Blz. 506
Doelenboom Blz. 507
Inhoudelijk perspectief Blz. 508
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 509
Doel: De medewerkers zijn in staat te doen wat de organisatie vraagt Blz. 510
Doel: Inwoners zijn geïnformeerd en participeren Blz. 511
Doel: Kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie Blz. 512
Doel: De financiële huishouding geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie Blz. 513
Doelstellingen Blz. 514
Subdoel: Een aantrekkelijke werkgever met gekwalificeerde en flexibel inzetbare medewerkers Blz. 515
Gefaseerd in gang zetten van benodigde interventies. Blz. 516
In beeld brengen welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag van kritiek belang zijn voor het behalen van de ambities en doelstellingen (rolafhankelijk) Blz. 517
In kaart brengen in hoeverre medewerkers nu over de benodigde kennis, vaardigheden en houding en gedrag beschikken. Blz. 518
Onderzoeken op welke termijn deze kennis, vaardigheden en houding en gedrag beschikbaar moeten zijn doorvertalen, definiëren en uitvoeren van de professionaliseringsopgave. Blz. 519
Subdoel: Tijdige en volledige communicatie met en meer participatie tussen inwoners, instellingen, bestuur en organisatie Blz. 520
Bevorderen en begeleiden van burgerparticipatie en mogelijk maken van inwonersinitiatieven Blz. 521
Contact onderhouden met en subsidiëren van dorpsraden en plaatselijk belangverenigingen Blz. 522
Crisiscommunicatie Blz. 523
Doorschuiven faciliteren viering 75 jaar vrijheid naar 2021 Blz. 524
Netwerken onderhouden, waaronder (inter)nationale contacten en representatie Blz. 525
Ontwikkelen en beheren communicatiemiddelen Blz. 526
Ontwikkelen en beheren website, intranet en social media Blz. 527
Organiseren van (interactieve) bijeenkomsten Blz. 528
Strategiebepaling en uitvoering van communicatietrajecten bij projecten Blz. 529
Verzorgen interne communicatie Blz. 530
Verzorgen pers- en publieksvoorlichting Blz. 531
Subdoel: De organisatie is doelmatig en doeltreffend gefaciliteerd Blz. 532
Beschikbaar houden van apparatuur en telefonie Blz. 533
Bijhouden van de energie-administratie Blz. 534
Exploiteren van het bedrijfsrestaurant Blz. 535
Gebruik en onderhoud materiaal en materieel (incl. tractie) Blz. 536
Inkopen, beheren en uitgeven van kantoorartikelen, meubilair, abonnementen, materiaal en materieel Blz. 537
Onderhouden systemen netwerkbeheer Blz. 538
Realiseren / verzorgen ontsluiting netwerk voor externe toegang Blz. 539
Registreren/verwerken van post Blz. 540
Uitvoeren van bodediensten Blz. 541
Verlenen van ondersteuning m.b.t. apparatuur en telefonie Blz. 542
Zoekrichting: Gemeentehuis Blz. 543
Subdoel: Actuele informatie is veilig, beschikbaar, betrouwbaar en toegankelijk in efficiënte systemen Blz. 544
Borgen beveiliging en privacy (BIG, AVG, Ensia)* Blz. 545
Dienstverlenend samenwerken (Zaakgericht digitaal werken) Blz. 546
Digitaal Stelsel Omgevingswet (aansluiten op) Blz. 547
Faciliteren (digitaal) samenwerken in de keten/participatie Blz. 548
Faciliteren flexwerken (tijd en plaats onafhankelijk werken) Blz. 549
Opzetten sturingsinformatie (informatie gestuurde overheid) Blz. 550
Uitvoeren maatregelen beveiligingsplan voor 2018 Blz. 551
Uitvoeren maatregelen ENSIA Blz. 552
Subdoel: Alle IC processen zijn beoordeeld op risico’s Blz. 553
Archiveren volgens de archiefwet Blz. 554
Beschikbaar houden van programmatuur Blz. 555
Bijhouden van de verzekeringsportefeuille Blz. 556
Doorontwikkelen doelenbomen Blz. 557
Informatie beveiligen Blz. 558
Onderzoeken rechtmatigheid en doelmatigheid Blz. 559
Opstellen en monitoren van beleidsagenda met jaaragenda Blz. 560
Opstellen P&C documenten-conform planning Blz. 561
Uitvoeren applicatie-beheer Blz. 562
Uitvoeren controlewerkzaamheden Blz. 563
Uitvoeren van het Verbeterplan Bedrijfsvoering Blz. 564
Uitvoeren van risicomanagement Blz. 565
Subdoel: Goede advisering en ondersteuning Raad & Griffie Blz. 566
Subdoel: Een zodanig ingericht besluitvormingsproces waardoor besluiten in rechte in stand kunnen blijven Blz. 567
Het nemen van besluiten door college/raad Blz. 568
Horen van inwoners Blz. 569
In behandeling nemen, toetsen, coördineren en afdoen van bezwaren en klachten Blz. 570
Ondersteunen van de diverse commissies Blz. 571
Opstellen en actualiseren mandaatbesluit Blz. 572
Toetsen van verordeningen, beleidsregels en overeenkomsten Blz. 573
Uitvoeren Budgetbeheerregeling Blz. 574
Uitvoeren kwaliteitszorg Blz. 575
Voeren van verweer/ vertegenwoordigen van bestuursorgaan in bezwaar en beroep Blz. 576
Volledig heroverwegen van besluiten irt bezwaar Blz. 577
Voorbereiden zittingen Overijsselse Ombudsman Blz. 578
Subdoel: Een jaarlijks materieel sluitende begroting en een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening Blz. 579
Aanmanen/invorderen bedragen Blz. 580
Opstellen gemeentelijke belastingverordening (uitvoering Gemeentelijk Belastingkantoor Twente) Blz. 581
Uitvoeren treasury-beleid Blz. 582
Voeren van een juiste en volledige financiële administratie Blz. 583
Financieel overzicht Blz. 584
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 585
Fundament - Wat mag het kosten Blz. 586
Overzicht baten en lasten Blz. 587
Beleidsindicatoren Blz. 588
Beleidsindicatoren Blz. 589
Paragrafen Blz. 590
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 591
Inleiding Blz. 592
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 593
Tabel risico's Blz. 594
Toelichting risico's Blz. 595
Conclusie Blz. 596
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 597
Inleiding Blz. 598
Wegen Blz. 599
Openbare verlichting Blz. 600
Gebouwen en civieltechnische kunstwerken Blz. 601
Groen Blz. 602
Grondwater Blz. 603
Riolering Blz. 604
Kaderplan speelruimte Blz. 605
Tractie en gereedschappen Blz. 606
Paragraaf Financiering Blz. 607
Inleiding Blz. 608
Paragraaf financiering Blz. 609
Rentetoerekening en kredietrisico's Blz. 610
Financieringspositie en -behoefte Blz. 611
Mutaties leningenportefeuille Blz. 612
Renteverwachting Blz. 613
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 614
Inleiding Blz. 615
Griffie Blz. 616
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 617
Inleiding Blz. 618
Regio Twente, Enschede Blz. 619
Veiligheidsregio Twente, Enschede Blz. 620
Soweco NV, Almelo Blz. 621
Stadsbank Oost Nederland, Enschede Blz. 622
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Hengelo Blz. 623
Omgevingsdienst Twente Blz. 624
Cogas, Almelo Blz. 625
Twence Holding BV, Hengelo Blz. 626
N.V. Rova Holding, Zwolle Blz. 627
Wadinko N.V., Zwolle Blz. 628
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag Blz. 629
Enexis Blz. 630
Zonnepark Oosterweilanden BV, Vriezenveen Blz. 631
Dimpact, Enschede Blz. 632
Euregio, Gronau Blz. 633
P-10 (Plattelandsgemeenten) Blz. 634
Paragraaf Grondbeleid Blz. 635
Inleiding Blz. 636
Hoofdlijnen van het grondbeleid Blz. 637
Geactualiseerde exploitatieopzetten 2020 Blz. 638
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 639
Inleiding Blz. 640
Lokale heffingen Blz. 641
Overzicht inkomsten gemeentelijke heffingen Blz. 642
Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 643
Leges en rechten Blz. 644
Begraafrechten Blz. 645
Rioolheffing Blz. 646
Woonlastenontwikkeling Blz. 647
Kwijtscheldingsmogelijkheden Blz. 648
Overzicht van baten en lasten 2021 Blz. 649
Overzicht van baten en lasten 2019 - 2021 Blz. 650
Overzicht van baten en lasten 2022 - 2024 Blz. 651
Toelichting bij financieel overzicht “baten en lasten per programma" Blz. 652
Resultaatbestemming Blz. 653
Resultaatbestemming na bestemming Blz. 654
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 655
Algemene Uitkering gemeentefonds Blz. 656
Dividenden Blz. 657
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 658
Financieringspositie Blz. 659
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 660
Onvoorziene uitgaven Blz. 661
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 662
Structurele mutaties reserves Blz. 663
Financiële positie Blz. 664
Uitgangspunten samenstelling begroting 2021 Blz. 665
Basis Blz. 666
Budgettaire ontwikkelingen Blz. 667
Stand en verloop van reserves Blz. 668
EMU-saldo Blz. 669
Geprognosticeerde balans Blz. 670
Meerjarenraming 2022 - 2024 Blz. 671
Inleiding Blz. 672
Uitgangspunten meerjarenraming Blz. 673
Bijlagen Blz. 674
Investeringslijsten 2021 - 2024 Blz. 675
Jaarschijf 2021 Blz. 676
Jaarschijf 2022 Blz. 677
Jaarschijf 2023 Blz. 678
Jaarschijf 2024 Blz. 679
EMU - saldo begroting 2021 Blz. 680
EMU - saldo begroting 2021 Blz. 681
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2021 - 2024 Blz. 682
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2021 Blz. 683
Toelichting Blz. 684
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2022 Blz. 685
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2023 Blz. 686
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2024 Blz. 687
Overzicht taakvelden Blz. 688
Overzicht taakvelden Blz. 689
Geprognostiseerde Balans 2021-2024 Blz. 690
Geprognostiseerde Balans 2021-2024 Blz. 691
Overzicht subsidies 2021 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen Blz. 692
Overzicht subsidies 2021 die niet in subsidieplafond zijn opgenomen Blz. 693
Overzicht Blz. 694
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 695
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 696
Ondertekening Programmabegroting 2021 Blz. 697
Ondertekening Blz. 698
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap