Staat van reserves en voorzieningen begroting 2021 - 2024

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2021

Omschrijving Saldo 1-1-2021 Onttrekkingen 2021 Toevoegingen 2021 Saldo 31-12-2021
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 2.723.737,00 195.500,00 2.528.237,00
Totaal algemene reserves 2.723.737,00 195.500,00 0,00 2.528.237,00
Bestemmingsreserves
Reserve Wegvallen dividend Vitens 960.000,00 40.000,00 920.000,00
Reserve Zittend vervoer Almelo 1.906,00 1.906,00 0,00
Reserve Minimabeleid 32.074,00 0,00 32.074,00
Reserve Brede scholen 70.601,00 70.601,00
Reserve Integraal genotsmiddelenbeleid 151.239,00 85.000,00 66.239,00
Reserve Sociaal Domein 3.149.835,66 236.601,00 2.913.234,66
Reserve Cultuurnota 7.426,00 7.426,00
Reserve Exploitatie begraafplaatsen 475.050,00 4.826,00 470.224,00
Reserve Stado centrum Vriezenveen 558.811,00 15.000,00 543.811,00
Reserve Risico's grondbedrijf 0,00 0,00
Reserve Tractiemiddelen 640.841,03 2.788,39 638.052,64
Reserve Beheer openbaar groen 280.742,00 2.750,00 277.992,00
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 3.204.451,44 525.497,55 866.242,00 3.545.195,90
Reserve Uitvoering nota platteland 49.320,00 20.000,00 29.320,00
Reserve Agenda van Twente 611.933,00 280.000,00 331.933,00
Reserve Omgevingswet 218.614,00 135.000,00 83.614,00
Reserve Prestatieafspraken wonen 24.969,00 0,00 24.969,00
Reserve Duurzaamheid 348.767,00 100.000,00 248.767,00
Reserve Uitwerking bestuursakkoord 0,00 0,00
Reserve Heroriëntatie organisatie 125.231,00 125.231,00
Reserve Asbest 38.179,00 0,00 38.179,00
Reserve Speelruimte 60.000,00 60.000,00
Reserve Br. School Vr'hoop zorgcomponent 476.796,00 10.000,00 466.796,00
Reserve uitwerking Coalitieakkoord 1.018.004,00 245.000,00 773.004,00
Reserve Duurzaamheidsfonds Twenterand 0,00 300.000,00 300.000,00
Totaal bestemmingsreserves 12.504.790,13 1.704.368,93 1.166.242,00 11.966.663,20
Bestemmingsreserves (economisch nut)
Reserve Gymlokaal Weemelanden 720.678,72 31.842,28 688.836,44
Reserve Kulturhus 823.221,00 35.792,00 787.429,00
Reserve Sportaccommodatiebeleid 569.488,00 81.242,00 488.246,00
Reserve Brede school De Smithoek 2.325.000,00 75.000,00 2.250.000,00
Reserve Brede school Weemelanden 1.251.870,00 1.251.870,00
Reserve Brede school Westerhaar 1.777.022,00 57.323,00 1.719.699,00
Reserve Gemeentewerf Vroomshoop 1.222.527,00 50.938,00 1.171.589,00
Reserve Centralisatie gemeentehuis 1.274.103,00 108.869,00 1.165.234,00
Reserve Brede School Vroomshoop 370.000,00 10.000,00 360.000,00
Totaal bestemmingsreserves (economischt nut) 10.333.909,72 451.006,28 0,00 9.882.903,44
1.184.633,21
Voorzieningen
Voorziening Dubieuze debiteuren 1.167.778,00 1.167.778,00
Voorziening Woonrijpmaken afgew.bestemmingplannen 74.887,78 74.887,78
Voorziening Grondbedrijf 1) 952.333,00 952.333,00
Voorziening Vordering Vennootschap BV 190.940,00 190.940,00
Subtotaal voorzieningen (bij activa verantwoord) 2.385.938,78 0,00 0,00 2.385.938,78
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers 3.761.419,00 3.761.419,00
Voorziening Woonrijpmaken afgew. bestemmingsplannen 224.885,00 224.885,00
Voorziening Riolering 9.879.991,00 4.679.941,00 761.297,00 5.961.347,00
Voorziening Afvalverwerking 302.384,00 154.000,00 148.384,00
Subtotaal voorzieningen (conform balans) 14.168.679,00 4.833.941,00 761.297,00 10.096.035,00
Totaal Staat D 42.117.054,63 7.184.816,21 1.927.539,00 36.859.777,42

Toelichting

Toelichting Staat van reserves en voorzieningen begroting 2021-2024
Algemene reserves
1. Algemene risicoreserve
Doel: reserve is ingesteld om de risico's af te kunnen dekken die in de begroting, in de paragraaf weerstandsvermogen, worden vermeld.Deze reserve kan alleen worden benut met betrekking tot uitgaven indien dezeonvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzienbaar zijn.
Voeding: ingebracht wordt € 125,-- per inwoner en zal maximaal € 4.250.000,-- bedragen en minimaal 50% hiervan € 2.125.000,--
Tevens wordt de reserve op niveau gehouden door voordelige resultaten van de jaarrekening hiervoor te bestemmen en/of door toevoeging van incidentele inkomsten, winstafdrachten uit bestemmingsplannen, samenwerkingsovereenkomsten etc.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 2.723.737,00
Af: ODT 98.000,00
Ombuiging bezuiniging sport 23.000,00
Analoog archief achterstanden 62.500,00
Aanschaf ondersteunende hard-en software tbv tijd- en plaatsonafhankelijk werken 12.000,00
Saldo per 31-12-2021 2.528.237,00
Bestemmingsreserves
2. Reserve Wegvallen dividend Vitens
Doel: opvangen van de lagere reguliere dividenduitkering in de komende jaren.
Voeding: eenmalige storting deel rekeningsaldo 2006.
Looptijd: tot en met 2026
Saldo per 1-1-2021 960.000,00
Af: Wegv.dividend Vitens/aflossing 40.000,00
Saldo per 31-12-2021 920.000,00
3. Reserve Zittend vervoer Almelo
Doel: reservering ter dekking van de aflopende verplichtingen van het Zittend vervoer Almelo.
Voeding: eenmalige dotatie uit de Algemene risicoreserve in 2007.
Looptijd: tot en met 2023.
Saldo per 1-1-2021 1.906,00
Af: Kosten zittend vervoer 2020 1.906,00
Saldo per 31-12-2021 0,00
4. Reserve Minimabeleid
Doel: reservering ter dekking van de kosten van het minimabeleid
Gezien het open-einde karakter van deze regeling dient deze reserve ook als risicodekking.
Voeding: eventueel overschot jaarlijks budget minimabeleid.
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2021 32.074,00
af Kosten minimabeleid 0,00
Saldo per 31-12-2021 32.074,00
6. Reserve Brede scholen
Doel: reservering ten behoeve van de kosten van de Brede scholen.
Voeding: eenmalige storting rekeningsaldo 2008 en niet-bestede middelen uit
jaarlijks budget onderhoud schoolgebouwen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 70.601,00
Saldo per 31-12-2021 70.601,00
7. Reserve Integraal genotsmiddelenbeleid
Doel: reservering ter dekking van de kosten opgenomen in de Kadernota Integraalgenotsmiddelenbeleid (conform B&W-besluit 20-12-2011).
Voeding: eenmalige storting vanuit het rekeningsaldo 2008 en niet-bestede middelen van het jaarlijks budget in de gewone dienst.
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2021 151.239,00
af kosten 2021 85.000,00
Saldo per 31-12-2021 66.239,00
8. Reserve Sociaal Domein
Doel: reservering ter dekking van de kosten Sociaal Domein.
Voeding: eenmalige storting vanuit reserve Participatie en reserve Decentralisatie WMO/Jeugd.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 3.149.835,66
Af: 2e jongereninloop Vriezenveen 25.000,00
automaatje 35.000,00
Innovatiefonds 50.000,00
Versterken voorliggend veld (subsidie) 75.000,00
jeugdbeschermingstafel 12.236,00
reg. Meldpunt loverboy 14.400,00
Laaggeletterdheid 25.000,00
Saldo per 31-12-2021 2.913.199,66
11. Reserve Exploitatie begraafplaatsen
Doel: reservering ten behoeve van egalisatie exploitatiekosten graven.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de Algemene risicoreserve, ontvangen bijdragen/afkoopsommen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 475.050,00
Af; Saldo begraafplaatsen 2021 4.826,00
Saldo per 31-12-2021 470.224,00
12. Reserve Stado Centrum Vriezenveen
Doel: reservering ten behoeve van uitvoeringswerken in verband met centrumvorming in Vriezenveen.
Voeding: diverse subsidies en bijdragen uit de exploitatie.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 558.811,00
Af: Kosten stado 2021 15.000,00
Saldo per 31-12-2021 543.811,00
13. Reserve Risico's grondbedrijf
Doel: reservering ten behoeve van risicoafdekking voor bestemmingsplannen binnen het grondbedrijf.
Voeding: winsten bestemmingsplannen tot een maximum van € 1.000.000,--.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 0,00
Af: 0,00
Saldo per 31-12-2021 0,00
14. Reserve Tractiemiddelen
Doel: reservering ten behoeve van het opvangen van fluctuaties in kapitaallasten van de tractiemiddelen.
Voeding: voordelig saldo van het verschil in kapitaallasten en het vastgestelde kostenniveau.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 640.841,03
Af: meer kapitaallasten tractie (boven 230.000) 2.788,39
Saldo per 31-12-2021 638.052,64
15. Reserve Beheer openbaar groen
Doel: egalisatiereserve ten behoeve van renovatiekosten die nodig zijn voor het vervangen van met name groenvoorzieningen na een bepaalde omloopperiode. Aangezien er een aantal grote projecten gepland staat en het jaarlijkse budget minimaal is, zal deze reserve hiervoor aangesproken dienen te worden.
Voeding: niet bestede middelen van het vastgestelde budget voor openbaar groen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 280.742,00
Af: Kosten picknicktafels 2.750,00
Saldo per 31-12-2021 277.992,00
16. Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken
Doel: reservering ten behoeve van dekking kosten meerjarig onderhoudgemeentelijke gebouwen, bruggen en kunstwerken.
Voeding: samenvoeging van reserve Onderhoud gebouwen en reserve Bruggen en kunstwerken. Bijdrage uit de gewone dienst op basis van het onderhoudsplan.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 3.204.451,44
Bij: Storting 2021 866.242,00
4.070.693,44
Af: Meerjarig bouwkundig onderhoud 2021 525.497,55
Saldo per 31-12-2021 3.545.195,90
17. Reserve Uitvoering nota platteland
Doel: reserve ten behoeve van dekking kosten uitvoering Nota platteland voor deperiode 2013 -2025.
Voeding: dotatie reserve Grote projecten (bij begroting 2008).
Looptijd: tot en met 2025.
Saldo per 1-1-2021 49.320,00
Af: kosten uitvoeren plattelandsnota 20.000,00
Saldo per 31-12-2021 29.320,00
18. Reserve Agenda van Twente
Doel: reserve ten behoeve van dekking kosten Agenda van Twente.
Voeding: eenmalige voeding uit Cogas-gelden in 2017.
Looptijd: 2018 tot en met 2022
Saldo per 1-1-2021 611.933,00
Af: Kosten Agenda van Twente 280.000,00
Saldo per 31-12-2021 331.933,00
19. Reserve Omgevingswet
Doel: Reserve ten behoeve van dekking invoeringskosten omgevingswet
Voeding: omzetting reserve PMJP
Looptijd: tot en met 2021
Saldo per 1-1-2021 218.614,00
Af: kosten omgevingswet 135.000,00
Saldo per 31-12-2021 83.614,00
20. Reserve Prestatieafspraken wonen
Doel: dekking van kosten voor realisatie ven herstructurering- en transformatieprojecten binnen de bebouwde kom om woningtypen te realiseren waar behoefte aan is(raadsbesluit 4-10-2011).
Voeding: provinciale subsidie in het kader van Prestatieafspraken wonen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 24.969,00
Af: kosten prestatieafspraken 0,00
Saldo per 31-12-2021 24.969,00
21. Reserve Duurzaamheid
Doel: dekking van de kosten voor uitvoering van projecten in het kader van duurzaamheid.
Voeding: budget SLOK.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 348.767,00
uitvoeringsbudget 25.000,00
formatie uitvoering klimaatakkoord 75.000,00
Saldo per 31-12-2021 248.767,00
22. Reserve Duurzaamheidsfonds Twenterand
Doel: dekking van de kosten voor uitvoering van projecten in het kader van duurzaamheid.
Voeding: opbrengsten zonnepark
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 0,00
storting zonnepark 300.000,00
Saldo per 31-12-2021 300.000,00
24. Reserve Asbest
Doel: dekking van de kosten van asbestverwijdering.
Voeding: overboeking uit reserve Duurzaamheid.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 38.179,00
Af: Kosten asbest 2020 0,00
Saldo per 31-12-2021 38.179,00
25. Reserve Speelruimte
Doel: dekking van de kosten van speeltoestellen
Voeding: voorziening Woonrijpmaken afgewikkelde bestemmingsplannen
en storting begroting 2017.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 60.000,00
Saldo per 31-12-2021 60.000,00
26. Reserve Brede School Vroomshoop zorgcomponent
Doel: T.b.v. het investeren in de voorschoolse periode en meer aandacht voor preventie en ondersteuning in de schoolse periode. Hierbij wordt verbinding gelegd met diverse beleidsterreinen, nl. onderwijs, jeugd, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, sociale zaken, cultuur en sport.
Voeding: Overboeking vanuit reserve Brede Scholen
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2021 476.796,00
Af: Dekking kapitaallasten 10.000,00
Saldo per 31-12-2021 466.796,00
27. Reserve uitwerking coalitieakkoord
Doel: Uitwerking coalitieakkoord van de huidige coalitie
Voeding: Vanuit reserve ARR, reserve uitwerking bestuursakkoord en jaarreking 2018
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 1.018.004,00
Af: Uitvoering evenementenbeleid 15.000,00
Stimuleringsfonds asbest 50.000,00
Ontwikkelprogramma platteland, uitvoeringsbudget 50.000,00
Ontwikkelprogramma platteland, 0,6 fte 45.000,00
Vernieuwende manier van communicatie 5.000,00
inwonerbetrokkenheid (aanjager/ facilitator/ fondsenwerver) 80.000,00
Saldo per 31-12-2021 773.004,00
Bestemmingsreserves (economisch nut)
28. Reserve Gymlokaal Weemelanden
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie uit de reserve Grote projecten.
Looptijd: tot en met 2044.
Saldo per 1-1-2021 720.678,72
Af: Dekking kapitaallasten 31.842,28
Saldo per 31-12-2021 688.836,44
29. Reserve Kulturhus
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten, een toevoeging vanuit de exploitatie van KOP Westerhaar en verkoop "oude" Klaampe.
Looptijd: tot en met 2044. Onttrekking wordt aangepast na duidelijkheid over bestemming Marijkestraat.
Saldo per 1-1-2021 823.221,00
Af: Dekking kapitaallasten 35.792,00
Saldo per 31-12-2021 787.429,00
30. Reserve Sportaccommodatiebeleid
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten.
Looptijd: tot en met 2027.
Saldo per 1-1-2021 569.488,00
Af: Dekking kapitaallasten 81.242,00
Saldo per 31-12-2021 488.246,00
31. Reserve Brede School De Smithoek
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten.
Looptijd: tot en met 2051.
Saldo per 1-1-2021 2.325.000,00
Af: Dekking kapitaallasten 75.000,00
Saldo per 31-12-2021 2.250.000,00
32. Reserve Brede School Weemelanden
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten, een bijdrage vanuit het bestemmingsplan Weemelanden en een toevoeging van resterende budgetten uit 2009 en 2011.
Looptijd: tot en met 2022.
Saldo per 1-1-2021 1.251.870,00
Saldo per 31-12-2021 1.251.870,00
33. Reserve Brede School Westerhaar
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit diverse reserves en dotaties vanuit het grondbedrijf.
Looptijd: tot en met 2050.
Saldo per 1-1-2021 1.777.022,00
Af: Dekking kapitaallasten 57.323,00
Saldo per 31-12-2021 1.719.699,00
34. Reserve Gemeentewerf Vroomshoop
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten en boekwinsten op de verkoop van de oude werven.
Looptijd: tot en met 2046.
Saldo per 1-1-2021 1.222.527,00
Af: Dekking kapitaallasten 50.938,00
Saldo per 31-12-2021 1.171.589,00
35. Reserve Centralisatie gemeentehuis
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: dotatie vanuit de reserve Grote projecten, niet geraamde dividenduitkeringen en de boekwinst door de verkoop van het gemeentehuis in Den Ham.
Looptijd: tot en met 2047.
Saldo per 1-1-2021 1.274.103,00
Af: Dekking kapitaallasten 108.869,00
Saldo per 31-12-2021 1.165.234,00
36. Reserve Brede School Vroomshoop
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: Overboeking vanuit de Reserve Brede Scholen
Looptijd: t/m 2047
Saldo per 1-1-2021 370.000,00
Af: Dekking kapitaallasten 10.000,00
Saldo per 31-12-2021 360.000,00
Voorzieningen
37. Voorziening Dubieuze debiteuren
Doel: het afdekken van toekomstige risico's met betrekking tot dubieuze debiteuren. Hierin zit ook de BAGL aan de Larcom vanwege de onzekerheid over het aflossen van deze lening.
Voeding: het jaarlijks opnemen van verwachte dubieuze vorderingen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 1.167.778,00
Saldo per 31-12-2021 1.167.778,00
38. Voorziening Woonrijpmaken afgewikkelde bestemmingsplannen
Doel: reservering ten behoeve van uitvoering laatste werken woonrijpmaken bestemmingsplannen
Voeding: bijdragen uit exploitatie van bestemmingplannen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 74.887,78
Saldo per 31-12-2021 74.887,78
39. Voorziening Grondbedrijf
Doel: voorziening ten behoeve van het nadelig saldo op complexen in het grondbedrijf.Dit bedrag is gelijk aan de te verwachten tekorten op basis van de exploitaties eind 2015.
Voeding: storting vanuit rekeningsaldi.
Looptijd: tot en met afwikkeling complexen grondbedrijf.
Saldo per 1-1-2021 952.333,00
Saldo per 31-12-2021 952.333,00
40. Voorziening Vordering Vennootschap BV
Doel: voorziening ten behoeve van risico lening Vennootschap BV. Deze lening is door RWE bedongen ter verzekering van betaling van eventuele schadeclaims. Vanwege de onzekerheid over het aflossen van deze lening moet hiervoor een voorziening worden gevormd.
Voeding: verkoop aandelen Essent.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 190.940,00
Saldo per 31-12-2021 190.940,21
41. Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers
Doel: (verplichte) afdekking risico's wachtgeld- en pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers ter voorkoming van fluctuaties in de begroting.
Voeding: overdracht van de pensioenverplichtingen voormalige werkgever(s) en jaarlijkse dotatie ten laste van de gewone dienst tot een maximum van de verplichtingen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 3.761.419,00
Saldo per 31-12-2021 3.761.419,00
42. Voorziening Riolering
Doel: voorziening ten behoeve van de kosten onderhoud en vervanging riolering.
Voeding: overboeking van reserve Onderhoud/vervanging riolering.Overschotten op het product rioolbeheer.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 9.879.991,00
Bij: Storting Riool 2021 1.006.651,00
10.886.642,00
Af: Investeringen Riool 2021 4.679.941,00
Saldo per 31-12-2021 6.206.701,00
43. Voorziening Afvalverwerking
Doel: voorziening met betrekking tot de kosten van afvalinzameling en -verwerking.
Voeding: eventuele jaarlijkse overschotten op het product huisvuil.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2021 302.384,00
Af: Exploitatie 2021 161.000,00
Saldo per 31-12-2021 141.384,00

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2022

Omschrijving Saldo 01-01-2022 Onttrekkingen 2022 Toevoegingen 2022 Saldo 31-12-2022
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 2.528.237,00 86.500,00 2.441.737,00
Totaal algemene reserves 2.528.237,00 86.500,00 0,00 2.441.737,00
Bestemmingsreserves
Reserve Wegvallen dividend Vitens 920.000,00 40.000,00 880.000,00
Reserve Zittend vervoer Almelo 0,00 0,00
Reserve Minimabeleid 32.074,00 0,00 32.074,00
Reserve Brede scholen 70.601,00 70.601,00
Reserve Integraal genotsmiddelenbeleid 66.239,00 66.239,00
Reserve Sociaal Domein 2.913.234,66 20.653,00 2.892.581,66
Reserve Cultuurnota 7.426,00 7.426,00
Reserve Exploitatie begraafplaatsen 470.224,00 3.827,00 466.397,00
Reserve Stado centrum Vriezenveen 543.811,00 15.000,00 528.811,00
Reserve Risico's grondbedrijf 0,00 0,00
Reserve Tractiemiddelen 638.052,64 18.852,97 656.905,61
Reserve Beheer openbaar groen 277.992,00 2.750,00 275.242,00
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 3.545.195,90 1.020.891,62 917.242,00 3.441.546,28
Reserve Uitvoering nota platteland 29.320,00 23.664,76 5.655,24
Reserve Agenda van Twente 331.933,00 306.192,00 25.741,00
Reserve Omgevingswet 83.614,00 60.000,00 23.614,00
Reserve Prestatieafspraken wonen 24.969,00 24.969,00
Reserve Duurzaamheid 248.767,00 25.000,00 223.767,00
Reserve Uitwerking bestuursakkoord 0,00 0,00
Reserve Heroriëntatie organisatie 125.231,00 125.231,00
Reserve Asbest 38.179,00 38.179,00
Reserve Speelruimte 60.000,00 60.000,00
Reserve Br. School Vr'hoop zorgcomponent 466.796,00 10.000,00 456.796,00
Reserve uitwerking Coalitieakkoord 773.004,00 277.500,00 495.504,00
Reserve Duurzaamheidsfonds Twenterand 300.000,00 75.000,00 300.000,00 525.000,00
Totaal bestemmingsreserves 11.966.663,20 1.880.478,38 1.236.094,97 11.322.279,79
Bestemmingsreserves (economisch nut)
Reserve Gymlokaal Weemelanden 688.836,44 31.842,28 656.994,16
Reserve Kulturhus 787.429,00 35.792,00 751.637,00
Reserve Sportaccommodatiebeleid 488.246,00 81.242,00 407.004,00
Reserve Brede school De Smithoek 2.250.000,00 75.000,00 2.175.000,00
Reserve Brede school Weemelanden 1.251.870,00 1.251.870,00 0,00
Reserve Brede school Westerhaar 1.719.699,00 57.323,00 1.662.376,00
Reserve Gemeentewerf Vroomshoop 1.171.589,00 50.938,00 1.120.651,00
Reserve Centralisatie gemeentehuis 1.165.234,00 106.803,00 1.058.431,00
Reserve Brede School Vroomshoop 360.000,00 10.000,00 350.000,00
Totaal bestemmingsreserves (economischt nut) 9.882.903,44 1.700.810,28 0,00 8.182.093,16
2.431.693,69
Voorzieningen
Voorziening Dubieuze debiteuren 1.167.778,00 1.167.778,00
Voorziening Woonrijpmaken afgew.bestemmingplannen 74.887,78 74.887,78
Voorziening Grondbedrijf 1) 952.333,00 952.333,00
Voorziening Vordering Vennootschap BV 190.940,00 190.940,00
Subtotaal voorzieningen (bij activa verantwoord) 2.385.938,78 0,00 0,00 2.385.938,78
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers 3.761.419,00 3.761.419,00
Voorziening Woonrijpmaken afgew. bestemmingsplannen 224.885,00 224.885,00
Voorziening Riolering 5.961.347,00 1.474.417,00 1.007.952,00 5.494.882,00
Voorziening Afvalverwerking 148.384,00 95.000,00 53.384,00
Subtotaal voorzieningen (conform balans) 10.096.035,00 1.569.417,00 1.007.952,00 9.534.570,00
Totaal Staat D 36.859.777,42 5.237.205,66 2.244.046,97 33.866.618,73

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2023

Omschrijving Saldo 01-01-2023 Onttrekkingen 2023 Toevoegingen 2023 Saldo 31-12-2023
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 2.441.737,00 62.500,00 2.379.237,00
Totaal algemene reserves 2.441.737,00 62.500,00 0,00 2.379.237,00
Bestemmingsreserves
Reserve Wegvallen dividend Vitens 880.000,00 40.000,00 840.000,00
Reserve Zittend vervoer Almelo 0,00 0,00
Reserve Minimabeleid 32.074,00 0,00 32.074,00
Reserve Brede scholen 70.601,00 70.601,00
Reserve Integraal genotsmiddelenbeleid 66.239,00 66.239,00
Reserve Sociaal Domein 2.892.581,66 14.400,00 2.878.181,66
Reserve Cultuurnota 7.426,00 7.426,00
Reserve Exploitatie begraafplaatsen 466.397,00 4.181,00 470.578,00
Reserve Stado centrum Vriezenveen 528.811,00 15.000,00 513.811,00
Reserve Risico's grondbedrijf 0,00 0,00
Reserve Tractiemiddelen 656.905,61 10.335,92 667.241,53
Reserve Beheer openbaar groen 275.242,00 2.750,00 272.492,00
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 3.441.546,28 255.300,25 968.242,00 4.154.488,03
Reserve Uitvoering nota platteland 5.655,24 5.655,24
Reserve Agenda van Twente 25.741,00 25.741,00 0,00
Reserve Omgevingswet 23.614,00 25.741,00 49.355,00
Reserve Prestatieafspraken wonen 24.969,00 24.969,00
Reserve Duurzaamheid 223.767,00 25.000,00 198.767,00
Reserve Uitwerking bestuursakkoord 0,00 0,00
Reserve Heroriëntatie organisatie 125.231,00 125.231,00
Reserve Asbest 38.179,00 38.179,00
Reserve Speelruimte 60.000,00 60.000,00
Reserve Br. School Vr'hoop zorgcomponent 456.796,00 10.000,00 446.796,00
Reserve uitwerking Coalitieakkoord 495.504,00 495.504,00
Reserve Duurzaamheidsfonds Twenterand 525.000,00 75.000,00 300.000,00 750.000,00
Totaal bestemmingsreserves 11.322.279,79 463.191,25 1.308.499,92 12.167.588,46
Bestemmingsreserves (economisch nut)
Reserve Gymlokaal Weemelanden 656.994,16 31.842,28 625.151,88
Reserve Kulturhus 751.637,00 35.792,00 715.845,00
Reserve Sportaccommodatiebeleid 407.004,00 81.242,00 325.762,00
Reserve Brede school De Smithoek 2.175.000,00 75.000,00 2.100.000,00
Reserve Brede school Weemelanden 0,00 0,00
Reserve Brede school Westerhaar 1.662.376,00 57.323,00 1.605.053,00
Reserve Gemeentewerf Vroomshoop 1.120.651,00 50.938,00 1.069.713,00
Reserve Centralisatie gemeentehuis 1.058.431,00 104.737,00 953.694,00
Reserve Brede School Vroomshoop 350.000,00 10.000,00 340.000,00
Totaal bestemmingsreserves (economischt nut) 8.182.093,16 446.874,28 0,00 7.735.218,88
-335.934,39
Voorzieningen
Voorziening Dubieuze debiteuren 1.167.778,00 1.167.778,00
Voorziening Woonrijpmaken afgew.bestemmingplannen 74.887,78 74.887,78
Voorziening Grondbedrijf 1) 952.333,00 952.333,00
Voorziening Vordering Vennootschap BV 190.940,00 190.940,00
Subtotaal voorzieningen (bij activa verantwoord) 2.385.938,78 0,00 0,00 2.385.938,78
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers 3.761.419,00 3.761.419,00
Voorziening Woonrijpmaken afgew. bestemmingsplannen 224.885,00 224.885,00
Voorziening Riolering 5.494.882,00 1.997.652,00 996.449,00 4.493.679,00
Voorziening Afvalverwerking 53.384,00 53.384,00 0,00
Subtotaal voorzieningen (conform balans) 9.534.570,00 2.051.036,00 996.449,00 8.479.983,00
Totaal Staat D 33.866.618,73 3.023.601,53 2.304.948,92 33.147.966,12

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2024

Omschrijving Saldo 01-01-2024 Onttrekkingen 2024 Toevoegingen 2024 Saldo 31-12-2024
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 2.379.237,00 0,00 2.379.237,00
Totaal algemene reserves 2.379.237,00 0,00 0,00 2.379.237,00
Bestemmingsreserves
Reserve Wegvallen dividend Vitens 840.000,00 40.000,00 800.000,00
Reserve Zittend vervoer Almelo 0,00 0,00
Reserve Minimabeleid 32.074,00 0,00 32.074,00
Reserve Brede scholen 70.601,00 70.601,00
Reserve Integraal genotsmiddelenbeleid 66.239,00 66.239,00
Reserve Sociaal Domein 2.878.181,66 0,00 2.878.181,66
Reserve Cultuurnota 7.426,00 7.426,00
Reserve Exploitatie begraafplaatsen 470.578,00 0,00 6.004,00 476.582,00
Reserve Stado centrum Vriezenveen 513.811,00 15.000,00 498.811,00
Reserve Risico's grondbedrijf 0,00 0,00
Reserve Tractiemiddelen 667.241,53 27.227,49 694.469,02
Reserve Beheer openbaar groen 272.492,00 2.750,00 269.742,00
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 4.154.488,03 430.331,00 1.019.242,00 4.743.399,03
Reserve Uitvoering nota platteland 5.655,24 5.655,24
Reserve Agenda van Twente 0,00 0,00
Reserve Omgevingswet 49.355,00 0,00 49.355,00
Reserve Prestatieafspraken wonen 24.969,00 24.969,00
Reserve Duurzaamheid 198.767,00 25.000,00 173.767,00
Reserve Uitwerking bestuursakkoord 0,00 0,00
Reserve Heroriëntatie organisatie 125.231,00 125.231,00
Reserve Asbest 38.179,00 38.179,00
Reserve Speelruimte 60.000,00 60.000,00
Reserve Br. School Vr'hoop zorgcomponent 446.796,00 10.000,00 436.796,00
Reserve uitwerking Coalitieakkoord 495.504,00 495.504,00
Reserve Duurzaamheidsfonds Twenterand 750.000,00 75.000,00 300.000,00 975.000,00
Totaal bestemmingsreserves 12.167.588,46 598.081,00 1.352.473,49 12.921.980,95
Bestemmingsreserves (economisch nut)
Reserve Gymlokaal Weemelanden 625.151,88 31.842,28 593.309,60
Reserve Kulturhus 715.845,00 35.792,00 680.053,00
Reserve Sportaccommodatiebeleid 325.762,00 81.242,00 244.520,00
Reserve Brede school De Smithoek 2.100.000,00 75.000,00 2.025.000,00
Reserve Brede school Weemelanden 0,00 0,00
Reserve Brede school Westerhaar 1.605.053,00 57.323,00 1.547.730,00
Reserve Gemeentewerf Vroomshoop 1.069.713,00 50.938,00 1.018.775,00
Reserve Centralisatie gemeentehuis 953.694,00 102.671,00 851.023,00
Reserve Brede School Vroomshoop 340.000,00 10.000,00 330.000,00
Totaal bestemmingsreserves (economischt nut) 7.735.218,88 444.808,28 0,00 7.290.410,60
-309.584,21
Voorzieningen
Voorziening Dubieuze debiteuren 1.167.778,00 1.167.778,00
Voorziening Woonrijpmaken afgew.bestemmingplannen 74.887,78 74.887,78
Voorziening Grondbedrijf 1) 952.333,00 952.333,00
Voorziening Vordering Vennootschap BV 190.940,00 190.940,00
Subtotaal voorzieningen (bij activa verantwoord) 2.385.938,78 0,00 0,00 2.385.938,78
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers 3.761.419,00 3.761.419,00
Voorziening Woonrijpmaken afgew. bestemmingsplannen 224.885,00 224.885,00
Voorziening Riolering 4.493.679,00 1.997.652,00 996.449,00 3.492.476,00
Voorziening Afvalverwerking 0,00 0,00
Subtotaal voorzieningen (conform balans) 8.479.983,00 1.997.652,00 996.449,00 7.478.780,00
Totaal Staat D 33.147.966,12 3.040.541,28 2.348.922,49 32.456.347,33