Ondertekening Programmabegroting 2021

Ondertekening

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Twenterand in zijn openbare vergadering van 9 november 2020

 

 

 

 

 

de griffier,                                                                                      de voorzitter.