Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Taakveld Lasten 2021 Baten 2021 Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023 Lasten 2024 Baten 2024
0.1 Bestuur 1.799.362 0 1.846.424 0 1.872.701 0 1.895.798 0
0.2 Burgerzaken 452.595 -418.070 461.862 -418.070 458.267 -418.070 462.982 -418.070
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden -122.282 -115.088 -74.982 -115.082 -144.528 -115.075 -101.419 -115.069
0.4 Overhead 5.310.283 0 5.432.419 0 5.557.365 0 5.685.184 0
0.5 Treasury 234.262 -2.410.100 229.224 -2.367.213 223.958 -2.321.625 218.838 -2.330.260
0.61 OZB woningen 644.272 -5.056.439 663.792 -5.376.761 678.671 -5.451.761 680.397 -5.451.761
0.62 OZB niet-woningen 0 -2.563.580 0 -2.858.008 0 -2.858.008 0 -2.858.008
0.64 Belastingen overig 0 -20.312 0 -20.318 0 -20.325 0 -20.331
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 0 -58.823.020 0 -59.473.689 0 -59.688.140 0 -59.549.247
0.8 Overige baten en lasten 71.000 0 60.000 0 48.000 0 48.000 0
0.10 Mutaties reserves 1.164.211 -2.348.087 1.236.095 -3.667.789 1.278.578 -942.643 1.346.469 -1.036.885
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.315.407 0 2.374.288 0 2.427.026 0 2.486.084 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 274.160 -8.800 281.853 -8.800 279.221 -8.800 283.289 -8.800
2.1 Verkeer en vervoer 4.285.031 -77.860 4.570.893 -78.848 4.580.328 -79.862 4.653.487 -80.902
2.3 Recreatieve havens 245.098 0 253.488 0 239.450 0 245.251 0
3.1 Economische ontwikkeling 979.415 -551.000 1.002.697 -539.700 714.389 -527.400 723.959 -527.400
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.862.732 -3.067.899 2.063.583 -2.068.437 2.014.281 -2.019.273 1.211.817 -1.216.656
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 174.068 -6.330 180.823 -6.330 105.814 -6.330 107.338 -6.330
3.4 Economische promotie 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000
4.2 Onderwijshuisvesting 1.005.635 0 1.007.367 0 995.878 0 997.565 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.195.498 -993.175 4.549.627 -1.039.943 3.288.634 -1.039.943 3.293.943 -1.039.943
5.1 Sportbeleid en activering 405.682 -3.310 504.186 -3.310 468.651 -3.310 465.617 -3.310
5.2 Sportaccommodaties 1.895.199 -568.385 1.701.070 -580.199 1.549.821 -592.844 1.549.273 -595.002
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 261.439 0 252.236 0 254.292 0 256.702 0
5.4 Musea 49.575 -13.736 52.880 -13.736 68.921 -13.736 95.126 -13.736
5.5 Cultureel erfgoed 19.757 0 44.778 0 48.176 0 17.259 0
5.6 Media 794.424 0 820.729 0 847.681 0 875.675 0
5.7 Openbaar groen en recreatie 3.133.305 -2.811 3.231.560 -2.811 3.219.272 -2.811 3.264.420 -2.811
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 3.404.168 -343.240 3.482.408 -343.240 3.364.615 -343.240 3.441.409 -343.240
6.2 Wijkteams 755.915 0 738.713 0 733.742 0 721.502 0
6.3 Inkomensregelingen 9.848.693 -7.368.498 9.892.849 -7.368.498 9.878.835 -7.368.498 9.902.563 -7.368.498
6.4 Begeleide participatie 10.541.478 0 10.301.220 0 10.092.880 0 9.804.816 0
6.5 Arbeidsparticipatie 48.379 0 49.513 0 50.677 0 51.871 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3.365.027 0 3.475.919 0 3.577.361 0 3.664.761 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 7.092.187 -375.735 7.177.476 -375.735 7.176.883 -375.735 7.179.538 -375.735
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 13.447.552 0 13.394.520 0 13.827.221 0 14.216.355 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.515.887 0 1.583.578 0 1.647.901 0 1.656.218 0
7.1 Volksgezondheid 466.881 0 474.765 0 482.153 0 489.813 0
7.2 Riolering 7.749.688 -8.268.531 4.606.447 -5.134.779 5.195.035 -5.731.221 4.848.444 -5.393.702
7.3 Afval 2.477.997 -2.955.120 2.197.929 -2.628.784 2.234.052 -2.676.616 2.272.911 -2.726.019
7.4 Milieubeheer 3.405.386 0 3.547.191 0 3.450.992 0 3.517.069 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 730.289 -580.000 710.281 -580.000 724.225 -580.000 718.165 -580.000
8.1 Ruimtelijke ordening 844.233 0 772.665 0 793.424 0 803.461 0
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 1.503.930 -1.660.718 2.211.998 -2.168.786 1.469.299 -1.426.087 1.066.356 -1.023.144
8.3 Wonen en bouwen 789.943 -790.000 823.313 -790.000 808.554 -790.000 809.909 -790.000
Totaal 99.437.765 -99.439.844 98.187.677 -98.078.866 96.582.693 -95.451.353 95.928.216 -93.924.859