Programma Ruimte

Inleiding

De opgaven voor gemeenten in het ruimtelijke domein zijn groot. Deze opgaven liggen voor het programma ruimte met name op het gebied van klimaatverandering en toekomst bestendig wonen. Hier zijn afspraken over gemaakt tussen overheden in het Interbestuurlijk Programma en het Klimaatakkoord. Ook voor onze gemeente is de realiteit dat we op dit moment slechts in beperkt mate op deze afspraken kunnen inspelen. 

De klimaatthema’s (energietransitie, klimaatadaptatie en transitie naar een circulaire economie) en de invoering Omgevingswet  zorgen voor grote veranderingen voor onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ook voor onze eigen organisatie.  

Onze ambities voor klimaat en duurzaamheid zijn in de Agenda Duurzaamheid vastgelegd. Deze ambities en de ambitie uit het coalitieakkoord om tot de koplopergroep van de meest duurzame gemeenten te behoren leiden er toe dat we samen met inwoners en tal van maatschappelijke partners flink de schouders eronder moeten zetten. De gemeente krijgt vanuit de rijksoverheid een regierol bij de uitfasering van het gebruik van aardgas (warmtetransitie) en in regionaal verband bij de lokale opwek van duurzame elektriciteit. Eveneens dienen wij te werken aan de (op)laadinfrastructuur en aandacht te besteden aan klimaatneutraal inkopen en duurzaam aanbesteden. Dit alles heeft ruimtelijk consequenties die in het Omgevingsbeleid een plek moeten krijgen. De veranderingen in het Omgevingsbeleid gaan niet alleen over deze nieuwe thema’s maar ook over een andere rol en manier van werken van de gemeente door de komst van de nieuwe Omgevingswet .

De invoering van de Omgevingswet, die is uitgesteld naar 1 januari 2022, biedt mogelijkheden om procedures te vereenvoudigen en te versnellen. Dit vraagt een andere rol van de gemeente maar ook van de initiatiefnemer. De gemeente zal integraal, minder planmatig en met meer regelruimte de initiatiefnemer faciliteren in plaats van controleren. De gemeente heeft de plicht om gemeentelijke beleidsplannen, regelgeving en digitale systemen aan te passen aan de nieuwe wet. Initiatiefnemers worden zelf verantwoordelijk om draagvlak voor hun plan te organiseren. De  gemeenteraad bepaalt de kaders voor het nieuwe omgevingsbeleid, de hoeveelheid regels en de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college. 

Met het opstellen van een Omgevingsvisie is gestart. Dat is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie is voor de hele gemeente en beslaat alle terreinen van de leefomgeving, zoals ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.  We richten ons eerst op het buitengebied. In 2021 volgen de kernen van de gemeente. De visie komt in samenspraak met onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen tot stand. 

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal vanaf 1 januari 2022 gefaseerd  in werking treden. Deze wet heeft als doel om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Het bouw- en woningtoezicht, zoals de gemeente dat nu uitvoert, wordt een taak van marktpartijen. Een verklaring van de kwaliteitsborger zal bij de oplevering van bijvoorbeeld een woning een voorwaarde zijn voor de ingebruikname. 

De woningmarkt staat onder druk. In de kernen worden weer nieuwe woningen gebouwd en op verschillende locaties worden kavels uitgegeven. We noemen bijvoorbeeld Zuidmaten en de Kruidenwijk. Ook is er grote belangstelling voor de kavels op het bedrijventerrein Oosterweilanden. 

Op het gebied van openbare orde en veiligheid wordt in 2021 nieuw integraal beleid vastgesteld. De huidige actuele thema’s uit de doelenboom komen hier in terug. Het tegengaan van ondermijnende criminaliteit is een belangrijk speerpunt vanaf 2021.

Doelenboom Openbare orde en veiligheid

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Overlast, onveiligheid en ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit ontstaan daar waar de gelegenheid zich voordoet. Twenterand is nog steeds een leefbare en veilige gemeente te noemen. Er wordt integraal gewerkt aan het voorkomen en tegenaan van overlast, onveiligheid en ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit. Verder is het noodzakelijk om te blijven investeren in bovenlokale samenwerking. Onveiligheid en (georganiseerde) criminaliteit stopt tenslotte niet bij de gemeentegrens.

Er breekt een nieuwe beleidsperiode aan. In het voorjaar van 2021 wordt het nieuwe integraal veiligheidsbeleid voor de komende jaren vastgesteld. De huidige thema's uit de doelenboom komen terug in het nieuwe beleid. De bestuurlijke aanpak van (criminele) ondermijning  is een belangrijk speerpunt, dat in het nieuwe beleid prominenter naar voren komt dan in het huidige veiligheidsplan. 

Beoogd maatschappelijk effect

Twenterand is een veilige gemeente.

Doel: Er is minder overlast

In het Integraal Veiligheidsbeleid zijn speerpunten geformuleerd die bijdragen aan het reduceren van criminaliteit en overlast. Op deze speerpunten wordt ingezet door een gerichte aanpak.

Doel: Er is minder criminaliteit

In het Integraal Veiligheidsbeleid zijn speerpunten geformuleerd die bijdragen aan het reduceren van criminaliteit en overlast. Op deze speerpunten wordt ingezet door een gerichte aanpak.

Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt

Om fysieke onveiligheid te voorkomen en/of effectief te bestrijden is het noodzakelijk om te beschikken over een adequate organisatie op het gebied van rampenbestrijding/crisisbeheersing.

Subdoel: Tegengaan verloedering

Om te voorkomen dat de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid worden aangetast, wordt ingezet op het tegengaan van fysieke verloedering.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Preventieve aanpak escalerende (buren)ruzies

Escalerende (buren)ruzies hebben een negatief effect op de leefbaarheid en veiligheid van de woonomgeving. Met een preventieve aanpak (conflictbemiddeling) wordt ingezet op het voorkomen/tegengaan van escalatie.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Uitvoering APV

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Aanpak alcoholgebruik door minderjarigen

Voor jongeren is alcohol extra schadelijk. Daarom zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in het openbaar en mag aan minderjarigen ook geen alcohol worden verkocht. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de naleving van geldende leeftijdsgrenzen en de vergunningsvoorwaarden voor de verkoop van alcohol. Voor de preventieve aanpak van alcoholgebruik wordt verwezen naar de doelenboom gezondheidszorg.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Aanpak drugscriminaliteit en drugsoverlast

De aanpak van drugscriminaliteit en drugsoverlast wordt onverminderd voortgezet. Het thema heeft prioriteit bij de politie en ook de gemeente Twenterand treedt handhavend op tegen drugscriminaliteit/overlast. Voor de preventieve/curatieve aanpak van drugsproblematiek wordt verwezen naar de doelenboom gezondheidszorg.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Bestuurlijke aanpak van (criminele) ondermijning

Vergunningen, subsidies, overheidsopdrachten en gangbare diensten van derden kunnen misbruikt worden voor fraude, witwassen, mensenhandel of andere illegale praktijken. De gemeente Twenterand gaat dit actief tegen (o.a. op basis van de Wet BIBOB) in samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost en andere ketenpartners. 

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Aanpak woninginbraken

Omdat woninginbraken een grote impact hebben op het gevoel van (on)veiligheid wordt de (preventieve) aanpak van woninginbraken voortgezet.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Crisisbeheersing

Het college van B & W is op grond van de Wet Veiligheidsregio’s belast met de organisatie van de brandweerzorg, de rampenbestrijding/crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Een groot aantal taken op dit terrein is op grond van deze wet overgedragen aan de Veiligheidsregio Twente.

Zo gaan we dat doen

Metingen en verplichte indicatoren

Diefstal uit woningen (per 1.000 inwoners)

Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren 12-17 jaar)

Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners)

Gewelds- en seksuele misdrijven (per 1.000 inwoners)

Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde (per 1.000 inwoners)

Beleidsdoelen Begroot 2021 Begroot 2020 2019 2018 2017 2016 Bron
 Aanpak woninginbraken
Woninginbraken * * 40 45 38 67 Politie
Geregistreerde diefstal van (brom/snor)fietsen in Twenterand * * 52 46 65 69 Politie
Bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit
Nieuwe BIBOB-onderzoeken ** ** 0 3 n.v.t. n.v.t.
Nieuwe indicatoren Uitvoeringsprogramma VTH
Aantal te laat verleende vergunningen voor B of C evenementen 0 0 0 eigen gegevens
Aantal controles A/B-evenementen 30 30 36 eigen gegevens
Aantal controles C-evenementen 3 3 2 eigen gegevens
Aantal controles Drank- en Horecawet (leeftijdscontrole) 20 50 16 eigen gegevens
Aantal geïnde bestuurlijke boetes 5 6 1 eigen gegevens
Aantal behandelde klachten 80 80 113 eigen gegevens
* zo min mogelijk
** Bibob onderzoeken zijn situationeel en daarom niet te plannen

Financieel overzicht

Doelenboom Openbare ruimte en verkeer

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Om de gevolgen van de klimaatverandering in beeld te brengen is in 2019 een zgn. 'stresstest' uitgevoerd. Dat is gedaan in samenwerking met de andere Twentse gemeenten, het waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. Gekeken is naar de effecten van meer neerslag, droogte, hitte en toenemende kans op overstromingen. In 2020 is een begin gemaakt met het zgn. klimaatgesprek, waarbij we met stakeholders in gesprek gaan, wat we kunnen doen om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten en wie welke maatregel gaat uitvoeren. In 2021 gaan we hiermee verder.

In 2021 werken we verder aan het oplossen van verkeersknelpunten. We bevorderen daarmee de verkeersveiligheid en een vlotte en soepele afwikkeling van het verkeer. Dat doen we op basis van de vastgestelde verkeersvisies per kern en de geprioriteerde maatregelenlijst.

Beoogd maatschappelijk effect

Een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte.

Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen

Per taakveld (openbaar groen, riolering enz.) is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen het onderhoud en beheer moeten voldoen. De manier waarop dat is vastgelegd is een beleids-/beheerplan. Daarmee wordt duidelijkheid gegeven aan de gemeenteraad en aan inwoners.

Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd

Per jaar wordt gekeken welke nieuwe infrastructurele werken worden gerealiseerd. Op basis van het beschikbare budget worden de hoogst geprioriteerde werken uitgevoerd.

Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden

Hiermee wordt bedoeld dat voor auto, fiets, trein en bus wordt geprobeerd het voorzieningenniveau minimaal op hetzelfde niveau te houden. Vooral voor bus en trein wordt geprobeerd dat middels overleg (ook in regionaal verband) te realiseren en mogelijk te verbeteren.

Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd

Om te kunnen voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen wordt het areaal wegen, openbaar groen, lichtmasten, speelterreinen en dergelijke deugdelijk onderhouden.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Nieuwe werken m.b.t. wegen, openbaar groen, water, riolering, lichtmasten, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn gerealiseerd’


De uitvoering van nieuwe werken met betrekking tot deze taakvelden wordt uitgevoerd. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld renovatie van het openbaar groen, herinrichting van speelterreinen en vervanging van riolering. De rioleringsheffing wordt geïnd ter dekking van de kosten voor de inzameling en transport van afvalwater en voor de gemeentelijke taken op het gebied van grondwater en regenwater.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Duurzaam veilige wegenstructuur is gerealiseerd in 2020

De wegen in beheer bij de gemeente worden Duurzaam Veilig ingericht. Dat betekent een inrichting afgestemd op de verschillende categorieën weggebruikers met een bepaald snelheidsregiem. Herinrichting wordt steeds in samenhang met rioleringswerkzaamheden uitgevoerd.

Zo gaan we dat doen

Metingen

Beleidsdoelen Begroot 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Bron
Openbaar groen is onderhouden en beheerd
Totaal M2 ingezaaide wegberm 2.500 10.000 11.000 27.000 2.500 Eigen gegevens
Aantallen aangeplante vrucht en drachtbomen 40 40 81 96 69 Eigen gegevens
Nieuwe metingen
verkeersongevallen waarbij doden zijn gevallen 0 1 2 0 6 BLIQ verkeersveiligheid rapportage
verkeersongevallen met gewonden 0 30 25 26 21 BLIQ verkeersveligheid rapportage
verkeersongevallen 0 133 186 147 197 BLIQ verkeersveiligheid rapportage
opmerking: de gegevens van de verkeersongevallen over 2020 zijn nog niet bekend.

Financieel overzicht

Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Agenda Duurzaam Twenterand

De basis voor de gemeentelijke inzet op duurzaamheid is de vastgestelde Agenda Duurzaamheid. In deze agenda werken wij met focus op de thema’s Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie, samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Dit doen we via uitvoeringsmaatregelen die we samen met deze partners hebben bepaald en hebben vastgelegd. Het coalitie akkoord spreekt zelfs van de ambitie om in de kopgroep te komen van de 'duurzaamste gemeenten in Nederland'. Met de opbrengst van het Zonnepark Oosterweilanden wordt een duurzaamheidsfonds ingericht dat vanaf 2021 kan dienen als vliegwiel voor nieuwe lokale duurzaamheidsinitiatieven.

Energietransitie

De afspraken uit het Klimaatakkoord van juni 2019, waaraan de gemeenten zich vrijwel unaniem hebben verbonden, leiden tot nieuwe uitvoeringstaken bij gemeenten, vooral voor de thema's Gebouwde omgeving en Opwek hernieuwbare Energie.

De extra ontvangen klimaatmiddelen (voor de periode 2019-2021) voor uitvoering van gemeentelijke taken uit het Klimaatakkoord, zijn toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. Het gaat bij deze uitvoeringstaken o.a. om ondersteuning bij het opstellen van de Warmtevisie, een begin te maken met wijkuitvoeringsplannen voor warmte en de inrichting van het Energieloket. Hiervoor is behoefte aan uitbreiding van structurele personele capaciteit van 1,0 fte en is er structureel budget van € 25.000 nodig voor het Energieloket (totaal € 100.000 per jaar). De jaarlijkse personeelskosten van € 75.000,- brengen we in 2021 ten laste van de reserve duurzaamheid en daarna ten laste van de reserve duurzaamheidsfonds. De kosten voor het energieloket worden gedekt uit de reserve duurzaamheid.

Circulaire economie

De gemeente Twenterand werkt toe naar een circulaire economie in 2050. Als tussendoel streven we er naar om in 2030 50 procent minder primaire grondstoffen te gebruiken. Dit doen we o.a. door te blijven zoeken naar verbeteringen in de afvalinzameling. Landelijke ontwikkelingen zorgen voor nieuwe uitdagingen. Marktprijzen voor (secundaire) grondstoffen stijgen terwijl de opbrengsten onder druk staan. Tegelijkertijd leidt vervuiling van de grondstoffen tot extra kosten. Daar bovenop worden we geconfronteerd met de introductie van een belasting op de verbranding van restafval. Deze kostenontwikkelingen hebben rechtstreeks effecten voor de gemeentelijke tarieven Afvalstoffenheffing. In 2021 zetten we in op meer en (kwalitatief) betere afvalscheiding. Het voorstel dat het college op 7 juli 2020 aan de raad deed tot aanpassingen in de afvalinzameling anticipeert op deze ontwikkelingen. De financiële effecten van dit voorstel zijn in deze begroting verwerkt. In onze eigen bedrijfsvoering en in de samenwerking met onze ondernemers en maatschappelijke partners zetten we stappen richting 100 procent circulair inkopen.

Klimaatadaptatie

Het thema klimaatadaptatie wordt behandeld onder de doelenboom Openbare ruimte en verkeer.

Omgevingsbeleid

De nieuwe thema’s (energie, warmte en klimaatadaptatie ) moeten een plek krijgen in het omgevingsbeleid van de gemeente. De ruimtelijke afwegingen die met de RES en andere opgaven samenhangen vragen om democratische besluitvorming van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk. Uiteindelijk besluiten raads- en statenleden over de ruimtelijke consequenties van de Regionale Energie Strategie Twente via het Omgevingsbeleid en de daarbij horende Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma’s en Omgevingsplannen.

Beoogd maatschappelijk effect

Een duurzame en leefbare omgeving

Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer

Onder duurzaamheid verstaan we het verbeteren van de balans tussen sociale, ecologische en economische ontwikkeling, waar bij ook effecten voor toekomstige generaties en effecten elders ter wereld worden meegenomen.

Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd

Dit doel van het milieubeleid is het borgen van de juiste ecologische voorwaarden voor natuur en biodiversiteit.

Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen

Het gaat hier om het bewaken en verbeteren van de leefomgevingskwaliteit voor bewoners.

Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd (onderdeel agenda duurzaamheid 2018-2022)

Initiatieven vanuit de samenleving die duurzaamheid bevorderen door op te treden als coach en door ondersteuning. Hierbij is vooral belangrijk om partijen met elkaar in contact te brengen (makelaarsrol). Communicatie is hierbij belangrijk.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Duurzaamheid is onderdeel van het reguliere werk van de organisatie (onderdeel van de agenda Duurzaamheid 2018-2022).

Bij alle werkzaamheden die de gemeente doet wordt duurzaamheid afgewogen.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen (onderdeel agenda Duurzaamheid 2018-2022).

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden

Waardevolle natuur is natuur met een beschermde status zoals Natura 2000. Biodiversiteit is het totaal van alle soorten planten en dieren. Ecologische functies zijn functies zoals de zuiverende functie van de natuur en de voedselproducerende functie van de natuur.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval (onderdeel Agenda duurzaamheid 2018-2022)

De gemeente heeft vanuit de Wet Milieubeheer de zorgplicht voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. De inzameling van bedrijfsafval valt hier niet onder. De afvalstoffenheffing wordt geïnd ter dekking van de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Kwaliteit leefomgeving voldoet aan normen (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid)

Voor dit subdoel is het ruimtelijk beleid en het opnemen van milieubeleid in een integrale en gebiedsgerichte benadering van de leefomgeving belangrijk.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Uitvoering VTH voor milieutaken volgens het uitvoeringsprogramma

Om een veilig leefklimaat te bereiken zetten we in op een goede uitvoering van de Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Dit geldt ook voor het saneren van situaties.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid)


Ongezonde situaties waar de kwaliteit van de leefomgeving onder de norm is, moeten verbeterd worden. Waterkwaliteit (waterkwantiteit staat bij doelenboom openbare ruimte en verkeer) slaat op de hoeveelheid schadelijke stoffen en organismen in het water. Externe veiligheid: beheersing van risico’s door opslag en transport van gevaarlijke stoffen. De normen voor milieukwaliteit zijn opgenomen in verschillende wetten. 

Zo gaan we dat doen

Metingen

Beleidsdoelen Begroot 2021 Begroot 2020 2019 2018 2017 2016 Bron
Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval
Kg restafval per inwoner * * 73 76 75 76 Waarstaatjegemeente.nl / grondstoffenmonitor
Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen.
% Hernieuwbare energie - 20% nnb 8,7/ 13,9 *** 7,2%/ 12,1% *** 6,5 % / 11,5 % *** Waarstaatjegemeente.nl/ Klimaat monitor.databank.nl
Totaal bekend energiegebruik (TJ) ** ** nnb 2312 2356 2307 TJ Klimaatmonitor.databank.nl
Ongezonde situaties saneren
m2 asbestverdachte daken **** **** 47 ha 49 ha 52 ha 56 ha  Readaar
Nieuwe indicatoren Uitvoeringsprogramma VTH
Realiseren Uitvoeringsprogramma 100% 100% 63% ******* eigen gegevens
aantal controles bedrijven met aandacht op energiemaatregelen 75 75 87 eigen gegevens
Aantal bestuurlijke (her)controles milieu in handhavingssfeer 25 50 1 eigen gegevens
* ambitie 30kg restafval in 2025
** deze gegevens zijn nog niet beschikbaar
*** hernieuwbare energie inclusief toedeling vanuit Twence
**** streven naar 20% duurzame opwek in 2020
***** energieneutraal in 2050
****** 70% ( van alle daken (56ha) gesaneerd in 2022 (coalitieakkoord). 2019: 16%
******* milieuvergunningverlening: 83%, milieutoezicht: 43 %

Financieel overzicht

Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Uitvoering toezicht en handhaving Ruimtelijke Ordening en bouwtaken

De gemeente Twenterand staat voor de uitdaging om met aanzienlijke bezuinigingen in het vooruitzicht de belangen van ondernemers en inwoners van Twenterand goed en professioneel te behartigen. Om dit te kunnen bewerkstelligen wil de organisatie meer projectmatig gaan werken. Op deze wijze willen we ook het hoofd bieden aan de opgaven die ons te wachten staan.

Omgevingswet

In 2022 treedt de Omgevingswet en de daarbij horende processen in werking. Hier wordt nu, in 2020, al aan gewerkt. In 2021 zal dat verder geïntensiveerd worden. Om de organisatorische veranderingen goed ingebed te krijgen zal 2021 in het teken staan van verbeteringen. Verbeteringen in onze manier van werken, de producten (adviezen, voorstellen en besluiten) die wij produceren en verbeteringen in onze werkprocessen. Twenterand werkt professioneel en daar zijn we trots op, maar de invoering van de Omgevingswet en alle processen en documenten die daarvoor moeten worden gewijzigd zullen veel inzet vragen. Daarom zal de huidige manier van werken tegen het licht worden gehouden. Daar waar wijzigingen noodzakelijk zijn, zullen deze worden ingevoerd. Daar waar efficiency behaald kan worden om nog effectiever te kunnen werken, zal een slag gemaakt worden.

Daarnaast zal 2021 ook in het teken staan van het opstellen van de Omgevingsvisie. Door middel van participatietrajecten zullen deze visie en de daarbij behorende omgevingsprogramma's worden vormgegeven. 

In de Kadernota 2020 is voor de invoering van de Omgevingswet tot en met 2024 jaarlijks een budget beschikbaar gesteld. Uit een herijking van dit budget blijkt dat de beschikbaar gestelde bedragen jaarlijks met €100.000,- kunnen worden verminderd. 

Omgevingsdienst Twente 

Onze begroting kwam tot en met 2021 overeen met de begroting van de ODT. Vanaf 2022 is dat niet meer het geval en dient onze bijdrage aan de ODT jaarlijks met €100.000,- extra te worden verhoogd. 

Voorbereiden en ontwikkelen fysieke projecten

Het aanbod van de woningmarkt staat onder druk. De inbreidingslocaties Smithoek en Mozaïek worden met prioriteit ontwikkeld. Allerlei ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de centrumontwikkelingen Vriezenveen en Vroomshoop, Vitaal Sportpark en nieuwe ontwikkelingen vragen op het gebied van de fysieke leefomgeving een grotere inzet van onze organisatie.

Strategie Gemeentelijk vastgoed

In 2021 werkt de gemeente verder aan haar strategie voor het gemeentelijke vastgoed. Het opstellen en van de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed is een belangrijke opgave. Met deze routekaart zal het gemeentelijk vastgoed worden verduurzaamd. 

Beoogd maatschappelijk effect

In Twenterand is het prettig wonen en werken.

Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied

De doelen worden bereikt door keuzes te maken richting het mogelijk maken van maatschappelijke ontwikkelingen waarbij tevens sprake is van ‘een goede ruimtelijke ordening’ en een ‘goede fysieke leefomgeving’. We streven naar het bevorderen van een duurzame ruimtelijke kwaliteit in een dynamische omgeving. Bij het bereiken van leefbare kernen en buitengebied gaat het om de kwaliteit van de leefomgeving: ruimte scheppen, maar ook het gebruik van maatschappelijke functies afwegen.

Doel: Voldoende en kwalitatief goede woningen

Om voldoende en kwalitatief goede woningen te bouwen is van belang om te weten waar vraag naar is, zowel voor de korte als lange termijn. Het toevoegen van kwalitatieve goede woningen is belangrijk voor de opgaven die op de gemeente af komen. Hierbij zijn locaties van de ontwikkelingen erg belangrijk en tevens doelgroepen, zoals starters en ouderen, waarvoor wordt gebouwd. Inbreiding gaat hierbij voor uitbreiding. Bij de ontwikkeling wordt ook sterk gekeken naar de duurzaamheid en leefbaarheid van de gemeente. 

Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven

De doelen worden bereikt door keuzes te maken richting het mogelijk maken van maatschappelijke ontwikkelingen waarbij tevens sprake is van ‘een goede ruimtelijke ordening’ en een ‘goede fysieke leefomgeving’. We streven naar het bevorderen van een duurzame ruimtelijke kwaliteit in een dynamische omgeving. Bij het bereiken van leefbare kernen en buitengebied gaat het om de kwaliteit van de leefomgeving: ruimte scheppen, maar ook het gebruik van maatschappelijke functies afwegen.

Subdoel : Een passende en actuele bestemming voor gemeentelijk grondgebied. Faciliteren rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd

Dit vloeit voort uit de Wet ruimtelijke ordening artikel 3.1. Het doel is om gewenste ontwikkelingen te begeleiden bij het opstellen van (voor(ontwerp)-) bestemmingsplannen en initiatiefnemers te begeleiden bij hun plannen.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Uitvoering VTH voor RO en bouwtaken volgens het uitvoeringsprogramma

De inzet van deze instrumenten dragen bij aan een veilige en gezonde leefomgeving. Een deel van de regelgeving vloeit voort uit de provinciale omgevingsvisie en de omgevingsverordening. Deze stellen op diverse ruimtelijke ordeningsaspecten eisen aan de inhoud van Twenterandse (bestemmings)plannen, vergunningen en op de toezicht en handhaving. De doelen worden tevens bereikt door in te zetten op tijdige afhandeling van aanvragen en meldingen. Vanuit de gemeenteraad is de wens geuit om meer controles van niet verplicht wettelijke taken uit te voeren op het gebied van onder andere excessenbeleid en detailhandel. De gemeente Twenterand heeft echter beperkt capaciteit op het gebied van toezicht en handhaving. In het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT)provincie)) moet primair ingezet worden op verplicht wettelijke taken. Daarom moeten er prioriteiten worden gesteld in de wensen van de gemeenteraad met betrekking tot niet verplicht wettelijke (lokale) taken.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Facilitering rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd

De overheid moet haar besluiten zó formuleren dat de inwoner precies weet waar hij aan toe is of wat de overheid van hem verlangt. Dat is voor de fysieke leefomgeving gewaarborgd door bestemmingsplannen. Een bestemmingsplan is het enige plan dat rechtstreeks bindend is voor iedereen, dus voor inwoners, bedrijven, instellingen én overheden. Voorafgaand aan een vastgesteld bestemmingsplan volgt een uitgebreide procedure, tevens zijn er mogelijkheden voor het geven van zienswijzen en/of bezwaren. De belangen van diverse thema’s (bijvoorbeeld archeologie, geluid, bodem, milieu, ruimtelijke kwaliteit) worden integraal afgewogen. De gemeente begeleidt deze processen. Wanneer het ons grondbeleid raakt, is de daarvoor geldende randvoorwaarde dat we dit via faciliterend grondbeleid realiseren.

Subdoel: Invoering Omgevingswet

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd

Elke kern heeft haar eigen geschiedenis, verschijning en karakter. Door adequaat in te springen op veranderingen en ontwikkelingen kan de identiteit van kernen en het buitengebied worden behouden of juist worden versterkt gestuurd door bijvoorbeeld welstandsnota, nota kwaliteitsimpuls groene omgeving en woonvisie. In de fysieke projecten wordt de identiteit en de ruimtelijke kwaliteit zichtbaar. Voor het platteland is het de bedoeling een antwoord te krijgen op het groeiend oppervlakte van vrijkomende voormalige bedrijfsbebouwing, resulterend in een substantiële vermindering van de verstening van het buitengebied.

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd’

De woningmarkt en woonwensen blijven dynamisch en zijn (blijvend) aan veranderingen onderworpen door bijvoorbeeld verduurzaming en vergrijzing. De gemeente heeft hierop een bepaalde invloed, door bijvoorbeeld stimuleringsregelingen in te zetten op basis van woonbeleid. Bijvoorbeeld een ‘starterslening’ voor starters die hun eerste woning kopen. Zo wordt doorstroming naar een ‘passende’ woning bevorderd voor de doelgroepen van beleid. Nieuwe bewoners zijn goed voor Twenterand. Zij zorgen voor behoud van leefbaarheid, van voorzieningen en dragen bij aan gemeentelijke voorzieningen. Ouderen kunnen gebruik maken van een Verzilverlening om de waarde van hun 'stenen' in te zetten in het levensloopbestendig maken en verduurzamen van hun woning.  

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Nieuwe bouwmogelijkheden zijn gecreëerd

Het is belangrijk dat er een goede balans is tussen voldoende en goede woningen (zowel kwantitatief als kwalitatief) ten gunste voor de leefbaarheid. In 2020 heeft provincie Overijssel i.s.m. de gemeenten een nieuwe Woonagenda opgesteld voor de periode 2021-2024. Binnen de Woonagenda zijn er voor Twente en de regio Almelo (waar Twenterand tot behoord) afspraken gemaakt over de woonprogrammering. Belangrijke tendens hierin is dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. 

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Bestaande wijken en bedrijventerreinen zijn kwalitatief goed, Er zijn sterke compacte centra met goede voorzieningen, en Er is een sociaal veilige leefomgeving

Bij deze subdoelen bestaat overlap met de doelenboom Economische zaken. Echter, de activiteiten zijn op elkaar aanvullend. In deze doelenboom wordt gedoeld op de ruimtelijke impact van de economische beleidslijnen (zoals de bedrijventerreinvisie, de sociaal economische visie en de detailhandelsstructuurvisie). Gewenste ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt door het positief te bestemmen in bestemmingsplannen, hierdoor ontstaat ruimte voor uitbreiding en nieuwvestiging.

Zo gaan we dat doen

Metingen

Beleidsdoelen Begroot 2021 Begroot 2020 2019 2018 2017 2016 Bron
Voldoende en passende woningen
Aantal opgeleverde woningen ** ** 773 * 673 632 589 Eigen meting, aantallen zijn totalen
Aantal startersleningen 11***** 9 15 12 2* 8 25 leningen in totaal beschikbaar vanaf 2019
Aantal Blijversleningen 0 **** 0 0- 0- nvt 10 leningen in totaal beschikbaar
Aantal Verzilverleningen 6****** - - - - - Totaal Max €300.000,-
Nieuwe indicatoren Uitvoeringsprogramma VTH
Aantal van rechtswege verleende vergunningen 0 0 1 Eigen gegevens
Aantal bestuurlijke (her)controles RO in handhavingssfeer 5 4 3 Eigen gegevens
Aantal bestuurlijke (her)controles bouw/sloop in handhavingssfeer 4 5 3 Eigen gegevens
Aantal bestuurlijke (her)controles brandveiligheid in handhavingssfeer 4 4 0 Eigen gegevens
Aantal behandelde klachten 30 28 26 Eigen gegevens
Ontwikkelen bestemmingsplannen 3 3 12 Eigen gegevens
* prognose geeft gemiddeld 45 woningen per jaar. In 2018 vergunning verleend voor de bouw van ruim 130 woningen/appartementen. In 2019: 48
** prognose geeft gemiddeld 45 woningen per jaar. Is afhankelijk van de (vergunnings)aanvragen en niet te prognotiseren
*** Startersleningen momenteel niet meer beschikbaar, maximum bereikt. Vervolg wordt opgepakt
**** Verordening Blijverslening verordening wordt ingetrokken wanneer de verordening Verzilverlening wordt bekrachtigd door de raad.
***** Resterend aantal 02-09-2020
****** 6 x €50.000,- = max. lening. (min=€10.000,-)

Financieel overzicht

Doelenboom Ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Een duurzame en leefbare omgeving waarin inwoners, bedrijven, organisaties en de gemeente zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een goede leefomgeving en eenvoudiger en beter samenwerken aan de verbetering ervan.

Doel: De gemeente biedt meer ruimte voor ontwikkeling en geeft meer mogelijkheden voor maatwerk.

Doel: Besluitvormingsprocedures zijn eenvoudiger, sneller en beter

Doel: Initiatiefnemers kunnen alle beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving digitaal raadplegen

Doel: Initiatiefnemers, de samenleving en de gemeente werken samen aan een goede fysieke leefomgeving en zijn bewuster van de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving

Subdoel: De gemeentelijke dienstverlening voor activiteiten in de fysieke leefomgeving scoort een voldoende

Subdoel: Het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving is in 2022 vastgelegd in één Omgevingsvisie

Subdoel: De regels voor de fysieke leefomgeving zijn in 2025 stapsgewijs vastgelegd in het Omgevingsplan

Subdoel: Thematische Uitvoerings Programma’s zijn in 2022 vastgesteld

Subdoel: Er zijn minder vergunningen nodig en meer activiteiten vallen onder algemene regels

Subdoel: Alle medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om omgevingsgericht te kunnen werken

Subdoel: Alle beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving is up to date en opgenomen in het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet

Subdoel: Volgens het bewonersonderzoek weet meer dan 50% van de nieuwe gemeentelijke aanpak in de fysieke leefomgeving

Subdoel: Er zijn burgerinitiatieven voor een duurzame en leefbare leefomgeving gerealiseerd

Subdoel: Door het doen van pilots is ervaring opgedaan met de instrumenten Omgevingsplan en Omgevingsvisie

Doelenboom Ontwikkelprogramma Agenda duurzaam Twenterand

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Twenterand werkt samen naar een duurzame en leefbare omgeving, die energieneutraal, circulair en klimaatbestendig is.

Doel: Op weg naar energieneutraal in 2050

- Van fossiel energiegebruik naar hernieuwbaar door energie besparen, een toenemend aandeel duurzame energie en terugdringen CO2 uitstoot
- In 2020: 2% jaarlijkse energiebesparing; 20 % DE; 20 % minder CO2 t.o.v. 1990.

Doel: Op weg naar een circulaire economie in 2050

- In 2030 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen)
- In 2030 90% van afval hergebruiken en maximaal 50 kg restafval/inwoner/ jaar (VNG: 30 kg in 2025)

Doel: Op weg naar klimaatbestendig in 2050

- Zoveel mogelijk beperken van negatieve gevolgen van klimaatverandering

Subdoel: In de gebouwde omgeving daalt het energiegebruik en neemt het aandeel duurzame energie toe

- In 2020 heeft 45% van de Koopwonin-gen label B of beter
- Vóór 2030 heeft de hele Huurwoning voorraad gemiddeld label B
- Maatschappelijk Vastgoed: Het gemeentelijk vastgoed is in 2040 energieneutraal

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Versnellen opwek en gebruik hernieuwbare energie

- Van 20% in 2020 naar 100% hernieuwbare energie in 2050

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Stimuleren Bedrijven om energiezuiniger te werken

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Mobiliteit is duurzamer

- Minder fossiele brandstof, minder CO2 schonere lucht, betere gezondheid

Subdoel: Afval is grondstof en Economie is duurzamer

- Er is minder afval door preventie en hergebruik
- Lokale productie, duurzame innovatie en duurzaam ondernemen (MVO) wordt gestimuleerd
- Grondstoffen behouden hun waarde voor hergebruik
- Minder milieuschadelijke stoffen in producten
- Daken zijn asbestvrij voor 2024

Zo gaan we dat doen

Subdoel: De openbare ruimte en gebouwen worden Klimaatbestendig ingericht, gebouwd en beheerd

- In 2030 geen wateroverlast bebouwde omgeving
- In 2040 is maatschappelijk vastgoed klimaatbestendig
- In 2050 2,5 tot 5,5% meer neerslag opvangen

Zo gaan we dat doen

Samenwerken in Agenda Duurzaam Twenterand met Lokale Kracht en Initiatieven

- Duurzaamheid ontwikkelen samen met raad, inwoners, ondernemers, externe partners en stakeholders en breed gedragen in de samenleving
- Duurzaamheid verankeren in de gemeentelijke organisatie en structureel meenemen in alle taken en initiatieven /
- Duurzaamheid is onderdeel van het reguliere werk van de gemeentelijke organisatie (voorbeeldrol)
- De gemeente ondersteunt duurzame initiatieven
- De gemeente biedt een platform voor dialoog, kennisdelen en inspiratie en stelt kennis en netwerk beschikbaar voor lokale initiatieven
- Bewustwording

Ruimte - Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten

2021 2022 2023 2024
Lasten per doelenboom
Openbare orde en veiligheid 2.452.923 2.513.713 2.568.099 2.629.043
Openbare ruimte en verkeer 17.512.077 14.771.505 15.407.533 15.212.334
Duurzaamheid, Milieu en VTH 6.990.225 6.877.601 6.844.327 6.976.303
Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH 6.547.072 6.431.775 5.656.297 4.475.475
Totaal programma lasten 33.502.296 30.594.593 30.476.255 29.293.155
Baten per doelenboom
Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0
Openbare ruimte en verkeer -8.929.202 -5.796.438 -6.393.894 -6.057.415
Duurzaamheid, Milieu en VTH -2.955.120 -2.628.784 -2.676.616 -2.726.019
Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH -5.526.417 -5.035.023 -4.243.160 -3.037.600
Totaal programma baten -17.410.739 -13.460.245 -13.313.670 -11.821.034
Totaal saldo van baten en lasten 16.091.557 17.134.348 17.162.585 17.472.121
Mutaties reserves 43.182 118.423 186.431 188.254
Geraamd resultaat 16.134.739 17.252.771 17.349.016 17.660.375
Opgenomen investeringen bestaand beleid 2021 Investering 2021
Openbare verlichting 133.631
Waarschuwingsborden 5.000
Onderhoud wegen 300.000
Vervanging toplaag kunstgrasvelden, 2 velden 725.000
Vervanging riool 4.679.941
Kubota STV36 30.000
Hangxha (heftruck) 10.000
Bemford klepelmaaier 60.000
Verkeersmaatregelen 948.300
Wandelpaden 133.000