Geprognostiseerde Balans 2021-2024

Geprognostiseerde Balans 2021-2024

(bedragen x € 1.000) Prognose boekwaarde 1-1-2021 Prognose boekwaarde 31-12-2021 Prognose boekwaarde 31-12-2022 Prognose boekwaarde 31-12-2023 Prognose boekwaarde 31-12-2024
Immateriële vaste activa 18 18 18 18 18
Materiële vaste activa 80.671 79.899 78.366 75.749 72.421
Financiële vaste activa 16.432 15.763 15.269 14.774 14.282
Totaal vaste activa 97.122 95.681 93.653 90.540 86.721
Voorraden 11.326 7.459 5.313 4.219 3.295
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar 5.930 5.930 5.930 5.930 5.930
Liquide middelen 1.421 1.421 1.421 1.421 1.421
Overlopende activa 2.057 2.057 2.057 2.057 2.057
Totaal vlottende activa 20.734 16.867 14.721 13.627 12.703
Totaal activa 117.856 112.548 108.373 104.168 99.423
Eigen vermogen 25.562 24.378 21.946 22.282 22.592
Voorzieningen 16.555 12.482 11.921 10.866 9.865
Vaste schulden met een looptijd = 1 jaar 42.821 43.239 44.419 45.074 40.430
Totaal vaste passiva 84.938 80.099 78.285 78.222 72.886
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jr. 25.843 25.374 23.013 18.870 19.463
Overlopende passiva 7.075 7.075 7.075 7.075 7.075
Totaal vlottende passiva 32.918 32.449 30.088 25.945 26.538
Totaal passiva 117.856 112.548 108.373 104.167 99.424