EMU - saldo begroting 2021

EMU - saldo begroting 2021

2020 2021 2022 2023 2024
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2021 Volgens meerjarenraming in begroting 2021 Volgens meerjarenraming in begroting 2021 Volgens meerjarenraming in begroting 2021
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -4.397 1.182 2.541 795 1.694
2. Mutatie (im)materiële vaste activa -2.487 -773 -1.533 -2.618 -3.328
3. Mutatie voorzieningen -752 -4.073 -561 -1.055 -1.001
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -2.431 -3.867 -2.147 -1.093 -924
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
Berekend EMU-saldo -231 1.749 5.659 3.452 4.945