Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Jaarstukken 2020 Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Programma's Blz. 5
Programma Sociaal Domein Blz. 6
Inleiding Programma Sociaal Domein Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Doelenboom Sociale Zaken Blz. 9
Doelenboom Blz. 10
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 11
Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij Blz. 12
Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners Blz. 13
Wat hebben we bereikt Blz. 14
Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd Blz. 15
Uitvoeren sociale werkvoorziening Blz. 16
Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut Blz. 17
Zoekrichting: renderende en vitale netwerken: versterken van de MO SOWECO Blz. 18
Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren Blz. 19
Inzet van wettelijke regelingen Blz. 20
Updaten integrale beleidsplan Handhaving Sociaal Domein Blz. 21
Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau Blz. 22
Subdoel: Afname van het aantal inwoners met niet beheersbare problematische schulden Blz. 23
Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 24
Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd Blz. 25
Inzet van Vluchtelingenwerk Oost Nederland Blz. 26
Voldoen aan wettelijke taakstelling statushouders Blz. 27
Metingen Blz. 28
Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning Blz. 29
Doelenboom Blz. 30
Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners zijn zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam Blz. 31
Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis Blz. 32
Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte (kanteling) Blz. 33
Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst Blz. 34
Wat hebben we bereikt Blz. 35
Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend Blz. 36
Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein Blz. 37
Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Blz. 38
Subdoel: Algemene maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend Blz. 39
Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 40
Versterken voorliggend veld Blz. 41
Subdoel: Het gebruik van de vier woonservicegebieden Blz. 42
Subdoel: Er is meer aanspraak gedaan op informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers) Blz. 43
Metingen Blz. 44
Doelenboom Gezondheidszorg Blz. 45
Doelenboom Blz. 46
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 47
Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd Blz. 48
Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd Blz. 49
Wat hebben we bereikt Blz. 50
Subdoel: Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid Blz. 51
Aanpak drugsproblematiek Blz. 52
Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 53
Subdoel: Het zorgnetwerk biedt vroegtijdige ondersteuning Blz. 54
Subdoel: Hulp in nood is geboden waar nodig Blz. 55
Implementatie en uitvoering Wet Verplichte GGZ Blz. 56
Ontwikkeling Scheidingsloket Blz. 57
Metingen Blz. 58
Doelenboom Onderwijs Blz. 59
Doelenboom Blz. 60
Beoogd maatschappelijk effect: Iedere inwoner is zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam Blz. 61
Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen Blz. 62
Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen Blz. 63
Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk Blz. 64
Wat hebben we bereikt Blz. 65
Subdoel: Zoveel mogelijk kinderen van 2½ - 4 jaar krijgen een aanbod Blz. 66
Subsidiëren van peuterplaatsen en plaatsen voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) Blz. 67
Subdoel: Inwoners verlaten het onderwijs met een startkwalificatie Blz. 68
Subdoel: Afname van het aantal inwoners die laaggeletterd zijn Blz. 69
Uitvoering geven aan het actieplan laaggeletterdheid Blz. 70
Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm Blz. 71
Uitvoeren leerlingenvervoer Blz. 72
ONTWIKKELING: Onderwijshuisvesting en IHP Blz. 73
Subdoel: Kinderen krijgen een passende onderwijsplek en afgestemde (jeugd)hulp/zorg Blz. 74
Metingen Blz. 75
Doelenboom Jeugd Blz. 76
Doelenboom Blz. 77
Beoogd maatschappelijk effect: Evenwichtig opgroeiende jeugd, die actief deelneemt aan de maatschappij Blz. 78
Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden Blz. 79
Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd Blz. 80
Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders Blz. 81
Wat hebben we bereikt Blz. 82
Subdoel: Er is een betrokken en draagkrachtige sociale omgeving Blz. 83
Het stimuleren van (jeugdige) inwoners om zich positief in te zetten voor Twenterandse jongeren middels vrijwilligerswerk of jeugdparticipatietrajecten. Blz. 84
Subdoel: Jeugdigen die zich ophouden in openbare ruimte worden, zo nodig, gericht ondersteund Blz. 85
Stimuleren gezond leef- en groepsgedrag. Blz. 86
Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie Blz. 87
Subsidiëren en afspraken continueren op het gebied van jongerenwerk en straathoekwerk Blz. 88
Ondersteuning van (voor)scholen, sportverenigingen en kerken in vroegsignalering Blz. 89
Subdoel: Er is een sluitende keten van tijdige vroegsignalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg Blz. 90
In stand houden en verbeteren van de huidige netwerksamenwerking. Blz. 91
Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund Blz. 92
Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen Blz. 93
Uitvoeren transformatieprogramma sociaal domein (Innovatiefonds) Blz. 94
Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kinderbescherming Blz. 95
Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp Blz. 96
Uitrol regionale meldpunt loverboyproblematiek / mensenhandel Twente Blz. 97
Subdoel: Er is een veilige opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen Blz. 98
Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp Blz. 99
Metingen Blz. 100
Doelenboom Ontwikkelprogramma Transformatie Sociaal Domein Blz. 101
Doelenboom Blz. 102
Beoogd maatschappelijk effect Inwoners zijn zoveel mogelijk zelf- en samen redzaam Blz. 103
Doel: Inwoner benut zijn eigen kracht en heeft een eigen netwerk Blz. 104
Doel: Inwoner maakt (tijdig) gebruik van (indien nodig) de vrij toegankelijke voorzieningen Blz. 105
Doel: Inwoner kan als het nodig is gebruik maken van geïndiceerde zorg Blz. 106
Wat hebben we bereikt Blz. 107
Subdoel: Faciliteren van inwonersinitiatieven Blz. 108
Uitvoeren innovatiefonds Sociaal Domein Blz. 109
Subdoel: Professionals zijn in staat om inwoners in hun eigen kracht te zetten en de inwoner een eigen netwerk op te laten bouwen Blz. 110
Subdoel: Ondersteuningsaanbod past bij ondersteuningsbehoefte inwoner Blz. 111
Ontwikkelen aanpak beperken nadelige gevolgen echtscheiding (oa. Echtscheidingsloket) Blz. 112
Tegengaan eenzaamheid Blz. 113
Aanpak voor herstructureren en heroriënteren voorliggend veld door middel van kerngroep Blz. 114
Subdoel: Ondersteuning is zo licht en kort als het kan en zo zwaar en lang als nodig Blz. 115
Subdoel: Voorkomen dat inwoners terugvallen in dezelfde problematiek Blz. 116
Wat heeft het gekost Blz. 117
Overzicht van baten en lasten Sociaal Domein Blz. 118
Wat heeft het gekost Blz. 119
Programma Ruimte Blz. 120
Inleiding Programma Ruimte Blz. 121
Inleiding Blz. 122
Doelenboom Openbare orde en veiligheid Blz. 123
Doelenboom Blz. 124
Beoogd maatschappelijk effect: Twenterand is een veilige gemeente Blz. 125
Doel: Er is minder overlast Blz. 126
Doel: Er is minder criminaliteit Blz. 127
Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt Blz. 128
Wat hebben we bereikt Blz. 129
Subdoel: Tegengaan verloedering Blz. 130
Voortzetten Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerreinen Blz. 131
Subdoel: Preventieve aanpak escalerende (buren)ruzies Blz. 132
Voortzetten conflictbemiddeling: inloopspreekeur en inhoudelijk behandelen van zware casuïstiek door middel van mediaton. Blz. 133
Subdoel: Uitvoering APV Blz. 134
Toezicht en handhaving op voorschriften uit de (complexere) vergunning voor evenementen Blz. 135
Subdoel: Aanpak alcoholgebruik door minderjarigen Blz. 136
Handhaven Drank–en Horecawet (<18 jarigen). Blz. 137
Subdoel: Aanpak drugscriminaliteit en drugsoverlast Blz. 138
Toepassen van beleidsregel ex art. 13b Opiumwet (aanpak drugspanden) Blz. 139
Subdoel: Bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit Blz. 140
Samenwerken met RIEC ON en andere ketenpartners. Blz. 141
Subdoel: Aanpak woninginbraken Blz. 142
Subdoel: Crisisbeheersing Blz. 143
Organiseren oefeningen van de Twentse crisisbeheersingsorganisatie. Blz. 144
Metingen Blz. 145
Doelenboom Openbare ruimte en verkeer Blz. 146
Doelenboom Blz. 147
Beoogd maatschappelijk effect: een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte Blz. 148
Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen Blz. 149
Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd Blz. 150
Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden Blz. 151
Wat hebben we bereikt Blz. 152
Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd Blz. 153
Onderhouden en beheren 551 speeltoestellen Blz. 154
Onderhouden en beheren 436 km weg en 236 ha. verharding Blz. 155
Onderhouden en beheren 7.211 lichtmasten en armaturen Blz. 156
Onderhouden en beheren 219 km vrij verval riolering en 762 gemalen Blz. 157
Subdoel: Nieuwe werken m.b.t. wegen, openbaar groen, water, riolering, lichtmasten, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen, en kunstwerken zijn gerealiseerd’ Blz. 158
Uitvoering gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 - Riolering klimaatverandering (onderdeel agenda duurzaamheid Blz. 159
Subdoel: Duurzaam veilige wegenstructuur is gerealiseerd in 2020 Blz. 160
Uitvoeren Gemeentelijk Mobiliteits-Plan (GMP): Uitvoeren verkeersvisies diverse kernen Blz. 161
Metingen Blz. 162
Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH Blz. 163
Doelenboom Blz. 164
Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer Blz. 165
Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd Blz. 166
Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen Blz. 167
Beoogd maatschappelijk effect: Een duurzame en leefbare omgeving Blz. 168
Wat hebben we bereikt Blz. 169
Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd Blz. 170
Uitvoeren Ontwikkelprogramma Agenda Duurzaamheid 2018—2022 Blz. 171
Subdoel: Duurzaamheid is onderdeel van het reguliere werk van de organisatie Blz. 172
Stimuleren verduurzaming organisatie (voorbeeldfunctie) Blz. 173
Verduurzamen Gemeentelijke gebouwen en energiebeheer Blz. 174
Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen Blz. 175
Deelnemen Regionale Energie Strategie (RES) Twente Blz. 176
Energie maatregelen door bedrijven (VTH) Blz. 177
Stimuleren Energie projecten Blz. 178
Uitvoeren project Energieloket en deelnemen Duurzaam Thuis Twente Blz. 179
Warmtevoorziening wijken Blz. 180
Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden Blz. 181
Deelnemen gebiedsproces Engbertsdijkvenen Blz. 182
Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval Blz. 183
Optimaliseren, beheren en regie voeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval incl. milieustraat Blz. 184
Subdoel: Kwaliteit leefomgeving voldoet aan normen (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid) Blz. 185
Uitvoeren ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet Blz. 186
Subdoel: Uitvoering VTH voor milieutaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 187
Coördineren taken tussen gemeente en ODT door accountmanager Blz. 188
Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en VTH (milieu) Blz. 189
Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid) Blz. 190
Voorbereiden en uitvoeren geluidssaneringsprojecten Blz. 191
Metingen Blz. 192
Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH Blz. 193
Doelenboom Blz. 194
Beoogd maatschappelijk effect: In Twenterand is het prettig wonen en werken Blz. 195
Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied Blz. 196
Doel: Voldoende en meer passende woningen Blz. 197
Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven Blz. 198
Wat hebben we bereikt Blz. 199
Subdoel : Een passende en actuele bestemming voor gemeentelijk grondgebied. Faciliteren rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd Blz. 200
Voorbereiden, opstellen en begeleiden: van bestemmingsplanherzieningen en begeleiden van de procedures, van ontwikkelingen op inbreidingslocaties en uitbreidingslocaties Blz. 201
Subdoel: Uitvoering VTH voor RO en bouwtaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 202
Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving Blz. 203
Subdoel: Facilitering rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd Blz. 204
Subdoel: Invoering Omgevingswet Blz. 205
Uitvoeren ontwikkelprogramma implementatie omgevingswet Blz. 206
Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd Blz. 207
Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed Blz. 208
Subdoel: Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd’ Blz. 209
Woonvisie Twenterand Blz. 210
Startersleningen Blz. 211
Prestatieafspraken Mijande Wonen Blz. 212
Uitvoeren Woonagenda Blz. 213
Uitvoeren Woonwagenbeleid Blz. 214
Subdoel: Nieuwe bouwmogelijkheden zijn gecreëerd Blz. 215
Voorbereiden en ontwikkelen van fysieke projecten 2020 Blz. 216
Subdoel: Bestaande wijken en bedrijventerreinen zijn kwalitatief goed. Er zijn sterke compacte centra met goede voorzieningen en er is een sociaal veilige leefomgeving Blz. 217
Metingen Blz. 218
Doelenboom Ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet Blz. 219
Doelenboom Blz. 220
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 221
Doel: De gemeente biedt meer ruimte voor ontwikkeling en geeft meer mogelijkheden voor maatwerk. Blz. 222
Doel: Besluitvormingsprocedures zijn eenvoudiger, sneller en beter Blz. 223
Doel: Initiatiefnemers kunnen alle beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving digitaal raadplegen Blz. 224
Doel: Initiatiefnemers, de samenleving en de gemeente werken samen aan een goede fysieke leefomgeving en zijn bewuster van de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving Blz. 225
Wat hebben we bereikt Blz. 226
Subdoel: De gemeentelijke dienstverlening voor activiteiten in de leefomgeving scoort een voldoende Blz. 227
Subdoel: Het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving is in 2022* vastgelegd in één Omgevingsvisie Blz. 228
Omgevingsvisie Blz. 229
Subdoel: De regels voor de fysieke leef omgeving zijn in 2025* stapsgewijs vastgelegd in het Omgevings-plan Blz. 230
Subdoel: Thematische uitvoerings Programma’s zijn in 2022* vastgesteld Blz. 231
Subdoel: Er zijn minder vergunningen nodig en meer activiteiten vallen onder algemene regels. Blz. 232
Subdoel: Alle medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om Omgevingsgericht te kunnen werken Blz. 233
Subdoel: Alle beschikbare infor-matie over de fysieke leefomgeving is up to date en opgenomen in het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet Blz. 234
Subdoel: volgens het bewonersonderzoek weet meer dan 50% van de nieuwe gemeentelijke aanpak in de fysieke leefomgeving Blz. 235
Subdoel: Er zijn burgerinitiatieven voor een duurzame en leefbare leefomgeving gerealiseerd Blz. 236
Subdoel: Door het doen van pilots is ervaring opgedaan met de instrumenten Omgevingsplan en Omgevingsvisie. Blz. 237
Doelenboom Ontwikkelprogramma Agenda duurzaam Twenterand Blz. 238
Doelenboom Blz. 239
Beoogd maatschappelijk effect: Blz. 240
Doel: Op weg naar energieneutraal in 2050 Blz. 241
Doel: Op weg naar een circulaire economie in 2050 Blz. 242
Doel: Op weg naar klimaatbestendig in 2050 Blz. 243
Wat hebben we bereikt Blz. 244
Subdoel: De openbare ruimte en gebouwen worden Klimaatbestendig ingericht, gebouwd en beheerd Blz. 245
Subdoel: In de Gebouwde omgeving daalt het energiegebruik en neemt het aandeel duurzame energie toe Blz. 246
Subdoel: Versnellen opwek en gebruik hernieuwbare energie Blz. 247
Subdoel: Stimuleren Bedrijven om energiezuiniger te werken Blz. 248
Subdoel: Mobiliteit is duurzamer Blz. 249
Subdoel: Afval is grondstof en Economie is duurzamer Blz. 250
Nader uit te werken Participatie: Blz. 251
Wat heeft het gekost Blz. 252
Overzicht baten en lasten Ruimte Blz. 253
Wat heeft het gekost Blz. 254
Programma Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 255
Inleiding Programma Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 256
Inleiding Blz. 257
Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme Blz. 258
Doelenboom Blz. 259
Beoogd maatschappelijk effect: De leefbaarheid en individuele ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing is toegenomen Blz. 260
Doel: Ontmoetingsplekken en podia voor kunst, cultuur en evenementen zijn beschikbaar Blz. 261
Doel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 262
Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 263
Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod Blz. 264
Doel: Huidig Cultureel erfgoed is behouden Blz. 265
Wat hebben we bereikt Blz. 266
Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend Blz. 267
Extra middelen projectsubsidies cultuur Blz. 268
Index subsidies Blz. 269
Subsidiëren volgens de Algemene SubsidieVerordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid. Blz. 270
Uitvoering evenementenbeleid Blz. 271
Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt (er) gebruikt Blz. 272
Versterken financiële positie De Klaampe en Het Punt Blz. 273
Subdoel: Meegroeien en aanpassen aan de veranderende samenleving Blz. 274
Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar Blz. 275
Subdoel: Cultuureducatie en muziekonderwijs zijn ontwikkeld Blz. 276
Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie Blz. 277
Actualiseren en doorontwikkelen Nota Vrijetijdseconomie Blz. 278
Subdoel: Cultuurhistorisch landschap en archeologie zijn in stand gehouden Blz. 279
Subdoel: Gemeentelijke monumenten, beeldende kunst en musea zijn in stand gehouden Blz. 280
Verstrekken lening vloer Veenmuseum Blz. 281
Doelenboom Economie en werkgelegenheid Blz. 282
Doelenboom Blz. 283
Beoogd maatschappelijk effect: Een economische structuur die de werkgelegenheid en de leefbaarheid versterkt Blz. 284
Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid Blz. 285
Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd Blz. 286
Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht Blz. 287
Wat hebben we bereikt Blz. 288
Subdoel: Pro-actieve inzet regionale samenwerking Blz. 289
Intensivering samenwerking Blz. 290
Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland Blz. 291
Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van vitaliteit Blz. 292
Subdoel: De kernen zijn economisch vitaal en sociaal weerbaar Blz. 293
Werken aan ontwikkelprogramma Economie-Werk-Onderwijs Blz. 294
Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig Blz. 295
Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden. Blz. 296
Subdoel: Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn speerpunten Blz. 297
Bedrijfsbezoeken en contacten onderhouden Blz. 298
Doelenboom Sport Blz. 299
Doelenboom Blz. 300
Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond Blz. 301
Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt Blz. 302
Wat hebben we bereikt Blz. 303
Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering Blz. 304
Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen Blz. 305
Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen Blz. 306
Subdoel: Er zijn vitalere sportverenigingen Blz. 307
Uitvoering sport– en beweegvisie o.a. Blz. 308
Verhogen kostendekkendheid Sport Blz. 309
Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling) Blz. 310
Subdoel: De omgeving is sport- en beweegvriendelijker Blz. 311
Vervanging kunstgrasvelden Blz. 312
Wat heeft het gekost Blz. 313
Overzicht baten en lasten Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 314
Wat heeft het gekost Blz. 315
Programma Fundament Blz. 316
Inleiding Programma Fundament Blz. 317
Inleiding Blz. 318
Doelenboom Dienstverlening en klantcontact Blz. 319
Doelenboom Blz. 320
Beoogd maatschappelijk effect: Klantgedreven dienstverlening Blz. 321
Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel Blz. 322
Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht Blz. 323
Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed Blz. 324
Wat hebben we bereikt Blz. 325
Subdoel: Personen zijn geregistreerd conform hun feitelijke situatie Blz. 326
Ontwikkeling: uitvoeren landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA) Blz. 327
Subdoel: Servicepunt en kanalen met goed opgeleide medewerkers voor de relatie met inwoners, ondernemers en instellingen Blz. 328
Doorontwikkeling servicepunt (post, mail, balie, telefonie, website) naar een (1) centrale toegang. Blz. 329
Kanaaloptimalisatie Blz. 330
Subdoel: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten Blz. 331
Subdoel: De kwaliteit en de klantbeleving wordt gewaardeerd als goed Blz. 332
Metingen Blz. 333
Doelenboom Bedrijfsvoering Blz. 334
Doelenboom Blz. 335
Beoogd maatschappelijk effect: Solide bedrijfsvoering ten behoeve van een goed functionerende gemeente Blz. 336
Doel: De medewerkers zijn in staat te doen wat de organisatie vraagt Blz. 337
Doel: Inwoners zijn geïnformeerd en participeren Blz. 338
Doel: Kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie Blz. 339
Doel: De financiële huishouding geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie Blz. 340
Wat hebben we bereikt Blz. 341
Subdoel: Een aantrekkelijke werkgever met gekwalificeerde en flexibel inzetbare medewerkers Blz. 342
Subdoel: Tijdige en volledige communicatie met inwoners, instellingen, bestuur en organisatie Blz. 343
Faciliteren viering 75 jaar vrijheid Blz. 344
Ontwikkelen en beheren communicatiemiddelen Blz. 345
Bevorderen en begeleiden van inwonersbetrokkenheid Blz. 346
Subdoel: De organisatie is doelmatig en doeltreffend gefaciliteerd Blz. 347
Faciliteren flexwerken (tijd en plaats onafhankelijk werken) Blz. 348
Subdoel: Actuele informatie is veilig, beschikbaar, betrouwbaar en toegankelijk in efficiënte systemen Blz. 349
Digitaal Stelsel Omgevingswet (aansluiten op) Blz. 350
Gebruik Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bij Beheer Openbare Ruimte (BOR) Blz. 351
Borgen beveiliging en privacy (BIG, AVG, Ensia)* Blz. 352
Subdoel: Alle IC processen zijn beoordeeld op risico’s Blz. 353
Bijhouden van de verzekeringsportefeuille Blz. 354
Subdoel: Goede advisering en ondersteuning Raad & Griffie Blz. 355
Subdoel: Een zodanig ingericht besluitvormingsproces waardoor besluiten in rechte in stand kunnen blijven Blz. 356
Subdoel: Een jaarlijks materieel sluitende begroting en een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening Blz. 357
Metingen Blz. 358
Wat heeft het gekost Blz. 359
Overzicht baten en lasten Fundament Blz. 360
Wat heeft het gekost Blz. 361
Algemene dekkingsmiddelen 2020 Blz. 362
Wat heeft het gekost Blz. 363
Beleidsindicatoren programma's conform BBV Blz. 364
Beleidsindicatoren programma's conform BBV Blz. 365
Algemene dekkingsmiddelen 2020 Blz. 366
Algemene dekkingsmiddelen 2020 Blz. 367
Paragrafen Blz. 368
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 369
Inleiding Blz. 370
Algemeen Blz. 371
Tabel risico's Blz. 372
Toelichting risico's Blz. 373
Kengetallen: financiële weerbaarheid en wendbaarheid Blz. 374
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 375
Inleiding Blz. 376
Wegen Blz. 377
Openbare verlichting Blz. 378
Gebouwen en civieltechnische kunstwerken Blz. 379
Groen Blz. 380
Grondwater Blz. 381
Riolering Blz. 382
Kaderplan speelruimte Blz. 383
Tractie en gereedschappen Blz. 384
Paragraaf Financiering Blz. 385
Algemene ontwikkelingen Blz. 386
Treasurybeleid Blz. 387
Renterisico's Blz. 388
Renteberekening Blz. 389
Kasgeldlimiet Blz. 390
Kortlopend geld Blz. 391
Aangegane langlopende geldleningen Blz. 392
Schatkistbankieren Blz. 393
Kredietrisico's Blz. 394
Financiering Blz. 395
Rentetoerekening Blz. 396
Renteschema Blz. 397
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 398
Algemeen Blz. 399
Corona maakt 2020 een bijzonder jaar Blz. 400
Integriteit Blz. 401
Griffie Blz. 402
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 403
Inleiding Blz. 404
Gemeenschappelijke regelingen: Regio Twente Blz. 405
Gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Twente Blz. 406
Gemeenschappelijke regelingen: Soweco Blz. 407
Gemeenschappelijke regelingen: Stadsbank Oost Nederland Blz. 408
Gemeenschappelijke regelingen: Omgevingsdienst Twente Blz. 409
Gemeenschappelijke regelingen: Gemeentelijk Belastingkantoor Twente Blz. 410
Deelnemingen in vennootschappen: Cogas NV Blz. 411
Deelnemingen in vennootschappen: Twence BV Blz. 412
Deelnemingen in vennootschappen: Rova Holding NV Blz. 413
Deelnemingen in vennootschappen: Wadinko NV Blz. 414
Deelnemingen in vennootschappen: Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 415
Deelnemingen in vennootschappen: Enexis Blz. 416
Deelnemingen in vennootschappen: Zonnepark Oosterweilanden Blz. 417
Deelnemingen in verenigingen en stichtingen: Dimpact Blz. 418
Deelnemingen in verenigingen en stichtingen: Euregio Blz. 419
Paragraaf Grondbeleid Blz. 420
Inleiding Blz. 421
Hoofdlijnen van het grondbeleid Blz. 422
Jaarwinst Blz. 423
Toelichting Blz. 424
Resultaten 2020 Blz. 425
Storting voorziening Blz. 426
Parameters actualisatie Blz. 427
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 428
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 429
Belastingopbrengsten Blz. 430
Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 431
Lokale heffingen Blz. 432
Overzicht (on)gebonden belastingen Blz. 433
Kostendekking Blz. 434
Overzicht afval Blz. 435
Overzicht riool Blz. 436
Begraafrechten Blz. 437
Woonlastenontwikkeling Blz. 438
Woonlastenontwikkeling Blz. 439
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 440
Paragraaf Corona Blz. 441
Inleiding Blz. 442
Jaarrekening 2020 Blz. 443
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar Blz. 444
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar Blz. 445
Balans 2020 Blz. 446
Balans 2020 Blz. 447
Toelichting op de balans Blz. 448
Toelichting op de balans Blz. 449
Toelichting leningen Blz. 450
SiSa - verantwoording 2020 Blz. 451
SiSa-verantwoording 2020 Blz. 452
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 453
Inleiding Blz. 454
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 455
Balans Blz. 456
Vaste activa Blz. 457
Immateriële vaste activa Blz. 458
Materiële vaste activa Blz. 459
In erfpacht uitgegeven gronden Blz. 460
Investeringen met economisch nut / investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 461
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Blz. 462
Financiële vaste activa Blz. 463
Vlottende activa Blz. 464
Voorraden Blz. 465
Vorderingen en overlopende activa Blz. 466
Liquide middelen en overlopende posten Blz. 467
Voorzieningen Blz. 468
Vaste schulden Blz. 469
Vlottende passiva Blz. 470
Overlopende passiva Blz. 471
Borg en garantstellingen Blz. 472
Wet normering topinkomens Blz. 473
Wet normering topinkomens Blz. 474
Analyse begrotingsafwijkingen Blz. 475
Analyse begrotingsafwijkingen Blz. 476
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 477
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 478
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 479
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 480
Toelichting staat van reserves en voorzieningen Blz. 481
Inzicht gebruik onvoorzien 2020 Blz. 482
Inzicht gebruik onvoorzien 2020 Blz. 483
Overzicht taakvelden Blz. 484
Overzicht taakvelden Blz. 485
Bijlagen Blz. 486
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 487
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 488
Overzicht Blz. 489
Staat van restant kredieten Blz. 490
Staat van restant kredieten 2020 Blz. 491
Emu-saldo 2020 Blz. 492
Emu-saldo 2020 Blz. 493
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 494
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 495
Ondertekening Jaarstukken 2020 Blz. 496
Ondertekening Blz. 497
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap