Ondertekening Jaarstukken 2020

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Twenterand in zijn openbare vergadering van 6 juli 2021,

 

 

 

 

de griffier,                                                                                     de voorzitter.