Algemene dekkingsmiddelen 2020

Algemene dekkingsmiddelen 2020

Lokale heffingen
De gemeente Twenterand kent de volgende niet bestedings gebonden gemeentelijke heffingen:
Realisatie begrotings Raming begrotings Raming begrotings
jaar jaar na wijziging jaar voor wijziging
Onroerende-zaak belasting -7.237.567 -7.282.875 -7.192.875
Totaal -7.237.567 -7.282.875 -7.192.875
Dividend
Verantwoord zijn de navolgende dividenden:
Realisatie begrotings Raming begrotings Raming begrotings
jaar jaar na wijziging jaar voor wijziging
Bank Nederlandse Gemeenten -16.135 -24.000 -24.000
Twence BV -352.682 -345.843 -345.843
Cogas -1.116.000 -1.116.000 -1.116.000
Enexis -29.873 -29.000 -29.000
Wadinko -42.500 -42.500 -42.500
Rova -100.000 -100.000 -100.000
Totaal -1.657.190 -1.657.343 -1.657.343
Saldo financieringsfunctie
Realisatie begrotings Raming begrotings Raming begrotings
jaar jaar na wijziging jaar voor wijziging
Baten -327.612 -409.876 -409.876
Lasten 618.417 625.837 625.837
Per saldo nadeel 290.805 215.961 215.961
Ter toelichting wordt het volgende vermeld:
Onder het saldo van de financieringsfunctie moet in dit verband worden verstaan het saldo van de betaalde rente over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en de ontvangen rente over uitzettingen.
Overige algemene dekkingsmiddelen
De gemeente rekent rentelasten aan de diverse programma's toe, zodat die programma's een integraal beeld geven van de kosten die met de uitvoering gemoeid zijn. Daarbij wordt ook rente gecalculeerd over het werkzame eigen vermogen van de gemeente. Aangezien de gecalculeerde rente over het eigen vermogen niet daadwerkelijk betaald hoeft te worden, vloeit deze terug in de gemeentelijke baten. De rente over de vrije componenten van het eigen vermogen wordt daarbij als algemeen dekkingsmiddel verantwoord.
Realisatie begrotings Raming begrotings Raming begrotings
jaar jaar na wijziging jaar voor wijziging
Overige rente reserves/voorzieningen:
- Bespaarde rente reserves en voorzieningen -833.497 -948.397 -948.397
Overige algemene dekkingsmiddelen:
- Forensenbelasting -4.839 -5.000 -5.000
- Toeristenbelasting -38.789 -45.000 -45.000
-877.125 -998.397 -998.397
Algemene uitkering
Realisatie begrotings Raming begrotings Raming begrotings
jaar jaar na wijziging jaar voor wijziging
Baten -48.086.453 -47.281.736 -46.609.571