Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium.  Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid vallen en binnen het doel blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. Hierbij valt te denken aan overschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (bijvoorbeeld via subsidies en kostendekkende omzet) en overschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen, zoals blijkt uit de Kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV.

In onderstaand overzicht zijn de programma's opgenomen waarbij sprake is van een overschrijding van de lasten, met daarbij een verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde beleid. Voor een nadere uitwerking van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de programmajaarrekening. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening.

Overzicht

Omschrijving Begrotingsafwijking lasten Verklaring Conclusie
programma Begroot Werkelijk Verschil
1. Sociaal domein 54.993.419 59.136.121 4.142.702 De kosten van huishoudelijke ondersteuning wordt overschreden met € 390.000 (bij de berap was al rekening gehouden met € 170.000) . Deze overschrijding wordt gedekt door de reserve Sociaal Domein. Er heeft een overschrijding plaatsgevonden op de Wmo-voorzieningen van € 270.000 (bij de berap was al rekening gehouden met € 50.000) Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten woonvoorzieningen (kosten van woningaanpassingen en trapliften) alsmede door een toename van kosten in de hulpmiddelen. Ook hier zit een effect van het abonementstarief. Overschrijding wordt gedekt door de reserve Sociaal Domein. Jeugdhulp kent een overschrijding van 860.000 (afgerond); Dit wordt veroorzaakt door meer volume gebruik. De overschrijding resulteert per saldo met WMO Begeleiding in een onderschrijding € 276.000 en daarmee in een lagere onttrekking uit de reserve. Past binnen beleid
2. Ruimte 32.068.885 33.149.778 1.080.893 Doordat het product riool een voordeel laat zien van € 635.000, wordt dit bedrag gestort in de voorziening. Deze storting zorgt ervoor dat de lasten worden overschreden met € 635.000 Er is een schadevergoeding betaald van € 75.000, conform B&W-besluit, voor de verplaatsing van een ondernemer. Dit bedrag was niet geraamd en zorgt hierdoor voor een overschrijding van de lasten. De kosten voor algemeen onderhoud van wegen zijn overschreden met € 85.000 Het budget voor de post (algemeen) onderhoud van openbaar groen is in 2020 overschreden met bijna € 125.000 Past binnen beleid
4. Fundament 4.118.644 4.927.196 808.552 In 2020 heeft een verplichte storting in de voorziening pensioen politieke ambtsdragers plaatsgevonden om de voorziening op het vereiste niveau te brengen. Per saldo zorgt dit voor een nadeel van € 168.000 De kosten voor de accountantscontrole zijn overschreden met € 40.000 vanwege een noodzakelijke aangescherpte controle en vanwege coronamaatregelen. De post onderhoud software/abonnementen is met € 280.000 overschreden. Oorzaak hiervan is o.a. dat de begroting 2020 gebaseerd was op de werkelijkheid 2018 (plus indexeringen). De ontwikkelingen 2019 en 2020 zijn derhalve niet in de raming meegenomen. Er heeft een verplichte storting in de voorziening dubieuze debiteuren plaatsgevonden van ruim € 144.000 om de voorziening op het vereiste niveau te brengen. Past binnen beleid