Programma Sociaal Domein

Inleiding Programma Sociaal Domein

Inleiding

In het programma Sociaal Domein wordt gewerkt aan de sociaal-maatschappelijke opgaven binnen onze gemeente.  Dit programma streeft er naar dat de inwoners van Twenterand zo veel mogelijk zelf hun dagelijkse dingen kunnen doen en daar zelf over beslissen om mee te kunnen doen in de samenleving. Thuis, in de buurt, bij een vereniging of organisatie of op het werk. Alle mogelijkheden (eigen kracht) van inwoners en hun omgeving worden hierbij benut. Waar dat niet lukt worden inwoners hierbij geholpen of ondersteund. Wat we willen bereiken en doen wordt weergegeven in 5 doelenbomen met alle sociale programma-onderdelen: Sociale Zaken, Onderwijs, Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd en Gezondheid. Ook is er een ontwikkelprogramma Transformatie met een doelenboom. Dit is een speciale opgave om het sociaal domein te vernieuwen en door te ontwikkelen.

Terugkijkend was 2020 voor het sociaal domein weer een intensief jaar. De uitbraak van  corona betekende dat er vele nieuwe en ook andere activiteiten uitgevoerd moesten worden, maar ook dat interactie met samenleving deels stil kwam te liggen.  Dit raakt voorzieningen (noodopvang kinderopvang/scholen), maar vooral ook doelgroepen (zoals ouderen, waarbij bijvoorbeeld eenzaamheid toenam).  Er is oog geweest voor continuïteit van (zorg)instellingen en vervoerders, maar ook bij ondernemers. Gezondheid valt onder dit programma en er is uiteraard intensief samengewerkt met de GGD Twente en andere betrokkenen om de pandemie te bestrijden.

Naast corona gingen andere werkzaamheden ook volop door. De veranderingen in de WSW (Soweco) vergden wederom veel inzet, waarbij oog voor de doelgroep is gehouden.

De Transformatie in het sociaal domein (vernieuwen en kostenbesparingen) moest op volle kracht worden doorgezet, met naast inzet op verwijzers/POH jeugd, ook ruimte voor de schuldenaanpak en scheidingsproblematiek.

Financiële zorgen en de noodzaak voor structurele oplossingen blijven het gesprek over het sociaal domein beheersen. Er blijven ook - naast vele positieve zaken die bereikt worden - in het afgelopen jaar extra financiële effecten. Dit betreft naast jeugdhulp vooral nu ook de (oude) taken Wmo (voorzieningen, huishoudelijke ondersteuning). Het zorglandschap en de keten waarin wordt samengewerkt staan onder druk door beperkte middelen en wachtlijsten en dit blijft (vooral op Twents niveau) ook aandacht vragen. 

Samenwerken in Twente heeft een vervolg gekregen door werken aan regionale transformatie maar ook door vroegtijdige controle van aanbieders.  Zorgfraude en kwaliteit had en houdt onze aandacht, net zoals het  toekomstige zorglandschap, mede in het licht van de komende wetswijziging jeugd. In alle activiteiten en processen blijft het belangrijk dat het gaat om zelfredzaamheid en goede ondersteuning van onze inwoners.  Er is weer een slag gemaakt in de dienstverlening door meer stabiliteit in de formatie bij onze consulenten te creëren en ook zijn onze kernteams positief geëvalueerd. 

 

Doelenboom Sociale Zaken

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Participerende en financieel zelfredzame inwoners

 

Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij

Het doel van de Participatiewet is om mensen zoveel mogelijk te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt. De gemeente kan voor iedereen dezelfde instrumenten en voorzieningen inzetten. Hierbij wordt zoveel mogelijk uit gegaan van de eigen kracht van de inwoner.

Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners

Het hebben van werk of een zinvolle dagbesteding is een van de dingen die meedoen in de samenleving mogelijk kan maken. Het zorgt voor ritme en structuur en het geeft eigenwaarde. We willen dat elke inwoner van de gemeente Twenterand de mogelijkheid krijgt om naar vermogen mee te doen aan de samenleving. We ondersteunen inwoners die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien met een uitkering. Voor de meest kwetsbaren uit onze samenleving ligt er een opgave wat betreft het vinden van passend werk.
Kinderen moeten zich kunnen ontplooien, hun eigen mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen en volop mee kunnen doen in de samenleving. Belangrijk is dat zij perspectief houden op een gelukkig leven. Elk kind moet niet alleen kunnen beschikken over voedsel, kleding en andere basisbehoeften, maar moet ook mee kunnen op schoolreis, lid van de bibliotheek kunnen worden en bijvoorbeeld wekelijks kunnen sporten of muziek maken. Er wordt een actieve beleid gevoerd om deze doelgroep te bereiken.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd

Het doel van de Participatiewet is om mensen zoveel mogelijk te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt. De gemeente kan voor iedereen dezelfde instrumenten en voorzieningen inzetten. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van de mens. Als betaald werk voor langere tijd niet mogelijk is, dan kijken we op welke manier iemand toch actief kan blijven. Dat kan vrijwilligerswerk zijn of een creatieve dagbesteding.


Natuurlijk kan onderwijs ook helpen om sneller een baan te vinden. Het doel is dat iedereen mee kan blijven doen en zich actief inzet voor de samenleving.


Met de introductie van de Participatiewet, de wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten is de toon gezet om een inclusieve arbeidsmarkt te ontwikkelen. Een arbeidsmarkt waarin iedereen met arbeidsvermogen in staat wordt gesteld om mee te doen op de arbeidsmarkt.


Dit is een flinke opgave, waar we aan werken in het ontwikkelprogramma Economie-Werk. Om dit doel te realiseren moeten organisaties en ondernemers inclusief gaan denken en iedereen zoveel mogelijk in staat te stellen om naar vermogen bij te dragen in de organisatie.


Hierbij gaat het ook om duurzame plekken voor mensen met een arbeidsbeperking (denk hierbij aan beschut en garantiebanen) of een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Hier is niet alleen draagvlak voor nodig, maar ook creativiteit.


De gemeente probeert hierin sociaal ondernemen te bevorderen, goede social return (SROI) afspraken te maken, advisering op het gebied van de banenafspraak, functiecreatie etc. Om het sociaal ondernemen te meten, zetten we in op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Daarnaast werken we samen met ondernemers, Werkplein, onderwijs en SW-bedrijven aan creatieve oplossingen voor deze opgave.

 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren

De gemeente Twenterand heeft met de investering in het minimabeleid de afgelopen jaren een stevige basis neergezet. 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau

De bijstandsuitkering is bedoeld als 'het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland'. Een bijstandsuitkering wordt verstrekt wanneer de middelen (gedeeltelijk) ontbreken voor levensonderhoud.

Subdoel: Afname van het aantal inwoners met niet beheersbare problematische schulden

Het Meldpunt Schulden, dat gevestigd is in het gemeentehuis, voert regie over de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd

De gemeente is op grond van de Huisvestingswet verplicht om aan de (halfjaarlijkse) taakstelling te voldoen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Metingen

Beleidsdoelen 2020 2019 2018 2017 2016 Bron
 Naar vermogen participerende (niet) uitkeringsgerechtigden
Aantal uitkeringsgerechtigden* (participatiewet) 432 442 462 511(01-7) 489 (31/5) CIV
Aantal personen met een loonkostensubsidie uit de BUIG (nieuwe indicator) 97 - - - - CIV
Aantal uitkeringsgerechtigden (IOAW/IOAZ) 22 24 25 36(01/07) 38 (31/5) CIV
Aantal activeringstrajecten 330 334 366 490 434 (31/5) CIV
Aantal Wsw 'zittend bestand' in arbeidsjaren 255 267 267 285 (01-07) 295 meicirculaire
Aantal taakstelling vergunninghouders 38 28 50 65 (31-12) 40 (31/5)  -
 Financieel zelfredzame inwoners
Aantal aanvragen bijzondere bijstand** 532 562 471 275(01-07) 169 (31/5) CIV
Aantal personen die uitgestroomd zijn naar werk 44 70 76 62 26 (31/5) CIV
Aantal aanvragen inkomenstoeslag** 404 327 307 257 128 (31/5) CIV
Aantal personen die beroep doen op de studietoeslag** 11 8 11 2 (01-07) 2 (31/5) CIV
 Sociaal zelfredzame inwoners
Aantal personen die beroep doen op de Meedoenregeling** 218 423 400 400 147 (31/5) CIV
Aantal personen die beroep doen op de jeugd sport en cultuurfonds 124 163 105 105 56  extern
Beschut werk 11 11 5 5 - -
Aantal kinderen schoolpakket 95 79 60 60 - CIV
* betreft het aantal uitkeringspartijen
** betreft per 2021 het aantal toegekende aanvragen

Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners zijn zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam

Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis

Wij streven als Twenterand na dat inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam blijven, het liefst in de eigen woning. We voorzien zo goed mogelijk, direct of indirect, in de diverse ondersteuningsbehoeften van inwoners. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers om in dit doel te voorzien.

Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte (kanteling)

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat inwoners worden voorzien in hun ondersteuningsbehoefte. De kanteling is onze nieuwe werkwijze binnen de Wmo. Er wordt niet meer zoals voorheen gedacht in voorzieningen als oplossing, maar de aandacht is veel meer gericht op de inwoner (en zijn of haar behoefte en hier op gebaseerd het beoogde resultaat). Hierdoor kan meer maatwerk worden geboden.

Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst

We bevorderen het bewustzijn onder de inwoners van hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De principes van de kanteling staan hierbij centraal: mensen worden gestimuleerd en ondersteund om in eerste instantie op eigen kracht en gezamenlijk met de mensen uit hun omgeving tot oplossingen voor problemen te komen.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend

Een maatwerkvoorziening is een voorziening op individueel niveau, bijvoorbeeld, een scootmobiel, huishoudelijke ondersteuning of dagbesteding.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Algemene maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend

Onder algemeen maatschappelijke voorzieningen worden voorzieningen verstaan die voor iedere inwoner uit de gemeente Twenterand van 0-100+ jaar beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld; maatschappelijk werk, bibliotheek en activiteiten georganiseerd door een welzijnsstichting. Daarnaast zijn er ook maatschappelijke voorzieningen gericht op zorg, denk hierbij aan dak- en thuislozenopvang, vrouwenopvang en verslavingszorg.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Het gebruik van de vier woonservicegebieden

Een woonservicegebied is een kern waarin het voor iedereen van alle leeftijden goed leven is. Jong en oud, gezonde mensen en mensen met functiebeperkingen wonen hier door elkaar. In een woonservicegebied zijn de omstandigheden voor een samenhangend aanbod van wonen, welzijn en zorg, tot en met 24-uurs zorg op afroep, optimaal geregeld. Het betreft inclusief integraal beleid. Ouderen en mensen een beperking worden op deze manier ondersteund om zelfstandig te blijven wonen en zelfredzaam te blijven.

Subdoel: Er is meer aanspraak gedaan op informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers)

We spreken inwoners altijd eerst aan op eigen kracht, samen-kracht of de onderlinge maatschappelijke kracht om te komen tot oplossingen. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn hierin onmisbare schakels die wij zeer waarderen . Wij treffen voorzieningen waardoor mantelzorgers ontlast worden.

Metingen

Beleidsdoelen 2020 2019 2018 2017 2016 Bron
 Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend
Toegekende maatwerkvoorzieningen totaal 3434 3325 2756 2680 2404 Interne systemen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend
Aantal mantelzorgers dat de waardebonnen heeft ontvangen 986 1003 682 649 645 Stichting Evenmens
Aantal individueel ondersteunde mantelzorgers 306* 162 203* 455 413 Stichting Evenmens
Aantal behandelde cliëntsystemen 437 454 400 322 270 Avedan Maatschappelijk werk
Aantal behandelde cliënten 252 275 313 210 210 MEE IJsseloevers
Aantal verzekerden collectieve zorgverzekering 1221 1416 1408 1475 1849 (1/6) Menzis
*In 2018 is er op een andere manier en met een ander systeem geregistreerd. De korte contacten zoals doorverwijzingen, korte vragen en deelname aan cursussen zijn niet meer meegenomen om een beter beeld te krijgen van de individueel ondersteunde mantelzorger.

Doelenboom Gezondheidszorg

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Inwoners zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond.

Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd

Volgens het concept voor positieve gezondheid, is gezondheid “het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”. Gezondheid is nauw verbonden met andere leefgebieden van inwoners. Dit maakt een integrale aanpak voor het verbeteren van de gezondheid noodzakelijk. Voor de gemeente is het van belang dat haar inwoners gezond en vitaal zijn. Door het bevorderen van gezondheid en vitaliteit kunnen zorgkosten verminderen en soms voorkomen worden. Inwoners die gezond en vitaal zijn kunnen daarnaast een grote bijdrage leven aan de samenleving door bijvoorbeeld het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd

Naast het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van inwoners is het ook nodig om deze gezondheid te beschermen. Er zijn meerdere bedreigingen die de gezondheid van mensen kunnen schaden. Door het organiseren van beschermingsmaatregelen probeert de gemeente dit te voorkomen. Gezondheidsbescherming is het geheel van activiteiten en maatregelen dat er toe bijdraagt dat mensen minder worden blootgesteld aan schadelijke omstandigheden.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid

Leefstijl is de manier van leven van een individu. Inwoners zijn zich niet altijd bewust van de invloed die een bepaalde leefstijl kan hebben op hun eigen gezondheid en vitaliteit. Door middel van voorlichting en preventieve activiteiten wordt deze bewustwording ondersteund.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Het zorgnetwerk biedt vroegtijdige ondersteuning

Het zorgnetwerk is het geheel van overleggen ter ondersteuning van inwoners (bijv. kernteams, zorgadviesteams,  wijk- en veiligheidsoverleg). Een groot deel van onze inwoners heeft geen ondersteuning nodig bij het deelnemen aan de maatschappij. Echter een deel van de inwoners kan het niet alleen en heeft die ondersteuning wel nodig. Vanuit het zorgnetwerk wordt met ketenpartners gezocht naar een zo vroeg mogelijke effectieve ondersteuning.

Subdoel: Hulp in nood is geboden waar nodig

Naast het organiseren van preventieve activiteiten en het ondersteunen van inwoners is specifieke hulp soms nodig. Inwoners redden het niet altijd alleen en zijn dan afhankelijk van voorzieningen. De gemeente heeft er voor gekozen op bepaalde gebieden deze hulp aan te bieden.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Metingen

Beleidsdoelen 2020 2019 2018 2017 2016 Bron
 Hulp is geboden waar nodig
Aantal beschikbare en in kaart gebrachte AED's (incl. AED's in particulier eigendom) 81 80 88 90 90 Hartslagnu.nl
Minimaal aantal inwoners uit Twenterand die staan ingeschreven op www.hartslagnu.nl 917 900 1.039 1.166 1.011 Hartslagnu.nl
Mate waarin hulpverlening bij tijdelijk huisverbod (thv) wordt aangeboden (%)* 100% 100% 100% 100% 100% Avedan Maatschappelijk werk
Mate van acceptatie hulpverlening bij tijdelijk huisverbod (%) 100% 100% 100% 100% 100% Avedan Maatschappelijk werk
Aantal basisscholen met voorlichting over middelengebruik 2** 17 8 - - Tactus Verslavingszorg
* Tot en met augustus 2020 gaat het om 3 thv's in de gemeente Twenterand
** In verband met de coronamaatregelen zijn verschillende voorlichtingen niet doorgegaan. Met de scholen is afgestemd hoe hiermee om te gaan.

Doelenboom Onderwijs

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: Iedere inwoner is zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam

Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen

Wanneer een kind ten opzichte van leeftijdgenoten achter is in onderwijs of opleiding, is sprake van een onderwijsachterstand. Een kind met een onderwijsachterstand noemen we een achterstandsleerling.

Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen

Laaggeletterden zijn niet in staat gedrukte of geschreven informatie te gebruiken en kunnen hierdoor minder goed functioneren in de samenleving, thuis en op het werk. In de gemeente Twenterand wordt het aantal inwoners tussen de 16 en 65 jaar dat moeite heeft met lezen en schrijven geschat op 3.500. 

Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk

De voorzieningen voor onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoen aan de normen die in de lokale verordeningen zijn vastgelegd. Tevens zorgt de gemeente dat er in specifieke gevallen extra ondersteuning beschikbaar is voor kinderen in aanvulling op een passende onderwijsplek, zoals het passend onderwijs beoogt.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Zoveel mogelijk kinderen van 2½ - 4 jaar krijgen een aanbod

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende vve-plaatsen voor kinderen die tot de doelgroep behoren. Voor kinderen van 2½ tot 4 jaar die behoren tot de doelgroep voor vve is een vve-plaats beschikbaar. Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is onderwijs voor peuters en kleuters met een risico op taalachterstand, of waarvan de ouders een laag inkomen hebben, op een voorschoolse voorziening of de basisschool. Zoveel mogelijk kinderen krijgen een aanbod voor een gesubsidieerde reguliere peuterplaats en zoveel mogelijk geïndiceerde doelgroepkinderen kunnen een voorschoolse voorziening met een vve-peuterprogramma bezoeken. 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Inwoners verlaten het onderwijs met een startkwalificatie

Een startkwalificatie is een diploma HAVO, VWO, MBO niveau 2 of hoger. Jongeren van 16 tot 18 jaar vallen onder de kwalificatieplicht. Met een startkwalificatie hebben jongeren meer kans op een baan. Tevens is de link te leggen met onderwijs—arbeidsmarkt, waar we aan werken in het ontwikkelprogramma Economie-Werk.

Subdoel: Afname van het aantal inwoners die laaggeletterd zijn

Laaggeletterde inwoners kunnen taalcursussen volgen die worden aangeboden door het ROC van Twente of via het Taalpunt Twenterand.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm

Zoals bekend zijn de schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud, de aanpassingen en het binnenonderhoud (vanaf januari 2015). De normen voor onderwijshuisvesting zijn vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Twenterand 2015. De normen voor leerlingenvervoer zijn vastgesteld in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Twenterand 2014. 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Kinderen krijgen een passende onderwijsplek en afgestemde (jeugd)hulp/zorg

Hoewel de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs bij scholen en de samenwerkingsverbanden ligt, is de gemeente in specifieke gevallen vanuit de jeugdwet verplicht beleidsmatig af te stemmen én een bijdrage aan onderwijszorgarrangementen te leveren om zo alle leerlingen een passende ontwikkeling te kunnen bieden op school en daarbuiten.

Metingen

Beleidsdoelen 2020 2019 2018 Bron
 Laaggeletterdheid is afgenomen
Aantal peuters dat wordt bereikt (zowel reguliere peuters als doelgroeppeuters (VVE)) 418 313 170 Opgave instellingen
Aantal cursisten die een taalcursus volgen bij het ROC 38 40 50  ROC
Aantal cursisten aangemeld via Taalpunt 31 90 37 Taalpunt
Nieuwe indicatoren 2020 2019
Aantal leerlingen leerlingenvervoer 298 282

Doelenboom Jeugd

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: Evenwichtig opgroeiende jeugd, die actief deelneemt aan de maatschappij

Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden

De meeste jeugdigen groeien probleemloos op, ouders zijn hiervoor als eerste verantwoordelijk. Daarnaast zijn er voldoende voorzieningen op het gebied van sport, welzijn, cultuur, educatie, gezondheid en vrije tijd waarin de Twenterandse jeugd zich kan ontwikkelen.

Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd

De gemeente wil voorkomen dat lichte opvoed- of opgroeivragen uitgroeien tot zorgvragen.

Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders

Voor ouders en jeugdigen waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat alles vanzelf goed verloopt, is aanvullende ondersteuning of zorg nodig om ook voor hen de kans om evenwichtig op te groeien mogelijk te maken of te vergroten. We streven naar effectieve en efficiënte ondersteuning en zorg waarmee we de eigen kracht van ouders en jeugdigen versterken met als doel dat ze zo snel mogelijk en zo goed mogelijk hun eigen leven (weer) vorm kunnen geven. De gemeente heeft op grond van de Jeugdwet een jeugdhulpplicht, die waarborgt dat jeugdigen de hulp ontvangen die zij nodig hebben. Met deze verantwoordelijkheden heeft de gemeente meer instrumenten in handen om hierop te sturen.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Er is een betrokken en draagkrachtige sociale omgeving

Door de betrokkenheid van de sociale omgeving bij hun buurt en hun jeugd te vergroten, kunnen deze positieve krachten in de sociale omgeving ingezet en uitgebouwd worden voor een positief leefklimaat. 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Jeugdigen die zich ophouden in openbare ruimte worden, zo nodig, gericht ondersteund

De gemeente kent jeugdgroepen met soms problematisch en grensoverschrijdend gedrag als het vernielen van objecten in openbare ruimte. Naast handhaving, repressie en zorg, komt er nog meer aandacht voor stimulering en activering van positief groepsgedrag. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie

De gemeente draagt zorg voor voldoende toegankelijke basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, sport en cultuur. De voorzieningen dragen eraan bij dat jeugdigen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, op een zinvolle en leuke manier hun vrije tijd kunnen besteden en prettig en veilig kunnen wonen in Twenterand.  

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Er is een sluitende keten van tijdige vroegsignalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg

Inzet op preventie, vroegtijdig signaleren en waar nodig doorgeleiden naar vormen van ondersteuning en zorg, zijn van groot belang om erger te voorkomen. Met de aanpak Ketenregie is er één samenhangende en sluitende keten voor het signaleren, oppakken en aanpakken van vragen en problemen.  

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund

Een deel van de jeugdigen kent problemen of loopt tijdens het opgroeien (tijdelijk) tegen problemen aan. Ondersteuning op maat van deze kwetsbare jeugdigen is dan nodig.  

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Er is een veilige opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen

Ouders voeden hun kinderen op en zijn als eerste verantwoordelijk voor de wijze waarop de kinderen opgroeien. Niet alle ouders zijn in staat dit zonder advies en/of (tijdelijke) ondersteuning te doen, deze is voor ouders aanwezig.  

Wat hebben we daarvoor gedaan

Metingen

Beleidsindicatoren 2020 2019 2018 2017 2016 Bron
Voor alle jeugdigen zijn er voldoende en toegankelijke voorzieningen
Aantal activiteiten dat door jongeren zelf wordt georganiseerd bij St. Zorgsaam Twenterand (SZST) 42 56 70 99* 140* Stichting ZorgSaam Twenterand (SZT)
Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders
Aantal bezoekers CJG Loket 34 64 82 108 63 SZT
Aantal Bezoekers website Loes.nl 364.566 337.134 296.265 333.714 322.316** SZT/GGD
Aantal uitgevoerde trajecten BOR 3 5 4 8 7*** Humanitas
Aantal uitgevoerde trajecten Homestart 1 2 1 4 1*** Humanitas
Er is een sluitende keten van tijdige vroeg signalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg
Aantal jongeren gemeld in het zorgnetwerk door SZT 74 46 57 117 104**** SZT
Kwetsbare jeugd incl. jeugdgroepen wordt/ worden ondersteund
Aantal individuele coaching plannen door SZT 17 20 13 18 31 SZT
Aantal jeugdige/jongvolwassen vrijwilligers dat betrokken is bij het jongerenwerk van SZT 24 108 188 215 197 SZT
Een overzicht van vrij toegankelijke voorzieningen per kern. 1 1 gereed -
Totaal aantal jeugdhulpvoorzieningen***** 1292 - - - - Interne systemen
totaal aantal jeugdigen uniek 733 717 951 874 822 Interne systemen
Er is een expertisecentrum duurzame gezinsvormen gerealiseerd Nee
er is een regionaal meldpunt loverboyproblematiek / mensenhandel Twente gerealiseerd Nee
De vier jeugdwelzijnorganisaties zijn betrokken bij herpositionering jongerenwerk hebben gezamenlijke werkafspraken gemaakt Ja
* In samenwerking met professionals.
** Bezoekers worden niet meer per gemeente geregistreerd, voor 2013 werd dit nog wel gedaan.
*** Zowel koppelingen als consulten
**** 2016 laat een explosieve groei zien, dit heeft enerzijds te maken met de manier van registreren, anderzijds is er een toename van jongeren (tot 23 jaar) én van ouders, die steeds meer be-kend zijn met de functie van het jongerenwerk in de preventieve sfeer, en contact zoeken met en een beroep doen op jongerenwerkers bij (beginnende) problemen.
***** het betreft het aantal indicaties per jaar voor zorg en natura en persoonsgebondenbudget tesamen

Doelenboom Ontwikkelprogramma Transformatie Sociaal Domein

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect Inwoners zijn zoveel mogelijk zelf- en samen redzaam

Doel: Inwoner benut zijn eigen kracht en heeft een eigen netwerk

Doel: Inwoner maakt (tijdig) gebruik van (indien nodig) de vrij toegankelijke voorzieningen

Doel: Inwoner kan als het nodig is gebruik maken van geïndiceerde zorg

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Faciliteren van inwonersinitiatieven

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Professionals zijn in staat om inwoners in hun eigen kracht te zetten en de inwoner een eigen netwerk op te laten bouwen

Subdoel: Ondersteuningsaanbod past bij ondersteuningsbehoefte inwoner

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Ondersteuning is zo licht en kort als het kan en zo zwaar en lang als nodig

Subdoel: Voorkomen dat inwoners terugvallen in dezelfde problematiek

Wat heeft het gekost

Overzicht van baten en lasten Sociaal Domein

Realisatie begrotingsjaar Raming begrotingsjaar na wijziging Raming begrotingsjaar voor wijziging Incidenteel gerealiseerd in boekjaar
Doelenboom sociale zaken
Lasten 23.289.217 20.516.097 19.736.175 0
Baten -10.535.590 -7.314.033 -7.346.745 0
Saldo van baten en lasten 12.753.627 13.202.064 12.389.430 0
Doelenboom maatschappelijke ondersteuning
Lasten 11.280.284 12.023.729 11.765.883 200.637
Baten -10.105.318 -10.177.338 -9.864.361 0
Saldo van baten en lasten 1.174.966 1.846.391 1.901.522 200.637
Doelenboom gezondheidszorg
Lasten 661.660 739.752 807.473 0
Baten 0 0 0 0
Saldo van baten en lasten 661.660 739.752 807.473 0
Doelenboom onderwijs
Lasten 4.461.148 4.629.365 4.019.847 25.000
Baten -982.391 -949.434 -334.534 0
Saldo van baten en lasten 3.478.756 3.679.931 3.685.313 25.000
Doelenboom jeugd
Lasten 19.443.813 17.084.476 16.798.381 100.000
Baten -384.988 -626 -626 -384.362
Saldo van baten en lasten 19.058.825 17.083.850 16.797.755 -284.362
Totaal programma lasten 59.136.121 54.993.419 53.127.759 325.637
Totaal programma baten -22.008.287 -18.441.431 -17.546.266 -384.362
Totaal saldo van baten en lasten 37.127.834 36.551.988 35.581.493 -58.725
Mutaties reserves db sociale zaken 155.706 -596.002 -70.399 -200.637
Mutaties reserves db maatschappelijke ondersteuning -346.391 895.647 1.175.000 0
Mutaties reserves db gezondheidszorg -90.239 3.212 -6.564 0
Mutaties reserves db onderwijs -199.363 -209.324 -182.407 -25.000
Mutaties reserves db jeugd -1.462.106 -1.461.234 -1.411.234 284.362
Totaal mutatie reserves -1.942.394 -1.367.701 -495.604 58.725
Geraamd resultaat 35.185.440 35.184.287 35.085.889 0
gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 575.845

Wat heeft het gekost

Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten op programma Sociaal Domein is ruim € 575.845 hoger dan geraamd. Dit verschil wordt onder andere veroorzaakt door onderstaande gegevens.

Sociale Zaken
• De kostenontwikkeling op het terrein van het inkomensdeel Participatiewet is lager dan bij de berap verwacht. De toename van bijstandskosten als gevolg van corona zijn op dit moment (nog) niet zichtbaar. Verder is er een voordeel op de Rijksbijdrage omdat het macrobudget is bevroren (als gevolg van corona). Dit voordeel bedraagt € 275.000 en beschouwen we als eenmalig. Alleen de kosten van loonkostensubsidie zijn € 85.000 hoger dan verwacht. Oplopende loonkostensubsidie is een trend die de afgelopen jaren is ingezet en verder zal doorzetten, dit vanwege de grotere doelgroep, ook vanwege praktijkonderwijs. Per saldo is sprake van een voordeel van € 200.000 op het I-deel, dit voordeel is gestort in de reserve Sociaal Domein
• De budgetten inzake het W-deel Participatiewet zijn in totaal per saldo met € 110.000 onderschreden en het bedrag is verrekend met de reserve ‘sociaal domein’. Een groot deel bevat de rijksbijdrage voor implementatie nieuwe Inburgeringswet. Kosten hiervan zullen doorlopen in 2021
• De totale kosten voor WSW zijn € 325.000 lager dan geraamd (gestort in de reserve ‘sociaal domein); Het saldo is voornamelijk te danken aan een onderrealisatie op de aantallen AJ’s (4,39 ArbeidsJaren minder tov waar het Rijk mee rekent) en een voordeel op Begeleid Werken. De kosten van corona van € 200.000 worden gedekt door de Rijksbijdrage corona.
Maatschappelijke Ondersteuning.
• De kosten van huishoudelijke ondersteuning worden overschreden met € 390.000 (bij de berap was al rekening gehouden met € 170.000) . Deze overschrijding wordt gedekt door de reserve Sociaal Domein. Een oorzaak voor de overschrijding ligt enerzijds in de volumestijging (oa door abonnementstarief) en anderzijds door actualisatie nieuwe tarieven.
• Wmo-begeleiding kent een onderschrijding van ongeveer € 1.100.000. Dit wordt veroorzaakt door minder klanten en minder volume gebruik (verzilveringsgraad). De onderschrijding resulteert in een lagere onttrekking uit de reserve. Verdere toelichting zie de tekst bij de doelenboom Maatschappelijke Ondersteuning.
• Er heeft een overschrijding plaatsgevonden op de Wmo-voorzieningen van € 270.000 (bij de berap was al rekening gehouden met € 50.000) Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten woonvoorzieningen (kosten van woningaanpassingen en trapliften) alsmede door een toename van kosten in de hulpmiddelen. Ook hier zit een effect van het abonnementstarief. De overschrijding wordt gedekt door de reserve Sociaal Domein.

Gezondheidszorg
• De kosten voor Wet Verplichte GGZ zijn met € 46.000 onderschreden. Dit is een eenmalig voordeel ivm vertraging in de facturatie en er kan sprake zijn van jaarlijkse fluctuaties voor deze vrij nieuwe taak in combinatie met de Aanpak Personen met verward gedrag. Ook zijn corona-effecten niet uit te sluiten.
• De kosten van eikenprocessierups zonder onderschreden met € 50.000, dit komt omdat er meer preventieve maatregelen zijn genomen, waardoor er minder nesten verwijderd hoefden te worden.
Onderwijs
• Als gevolg van lagere rente zijn de kapitaalslasten € 300.000 lager dan begroot.
• Er heeft een onderschrijding plaatsgevonden op de zogenaamde Asscher-middelen voor het vergroten van het bereik van kinderen van € 57.000; In 2021 komen hier uitgaven ivm vergoeding peuterwerk met Sociaal Medische Indicatie.
• Kosten klimaatinstallatie Brede School Westerhaar van € 18.000 is onttrokken uit de reserve brede scholen.
• De kosten van het leerlingenvervoer zijn in 2020 op niveau van de begroting. Hierbij zijn de continuïteitsvergoeding aan de vervoerder als gevolg van lagere omzet door corona bekostigd uit deze budgetten, omdat hiervoor geen specifieke compensatie kwam vanuit het Rijk.
Jeugd
• Jeugdhulp kent een overschrijding van € 860.000 (afgerond); Dit wordt veroorzaakt door meer volume gebruik. De overschrijding resulteert per saldo met Wmo-Begeleiding in een onderschrijding € 276.000 en daarmee in een lagere onttrekking uit de reserve. Verdere toelichting zie tekst doelenboom Maatschappelijke Ondersteuning.
• We hebben van centrumgemeente Almelo € 385.000 ontvangen inzake beschermd wonen. In de afgelopen jaren zijn in de regio minder kosten gemaakt dan de ontvangen rijksbijdrage. De verschillen zijn verdeeld over de regio. Deze middelen zijn benodigd voor doorontwikkeling en doordecentralisatie beschermd wonen (een wettelijke verplichte taak), daarom zijn deze gelden in de reserve Sociaal domein gestort.