Jaarrekening 2020

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Realisatie begrotingsjaar Raming begrotingsjaar na wijziging Raming begrotingsjaar voor wijziging
Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Sociaal domein -22.008.287 59.136.121 37.127.834 -18.441.431 54.993.419 36.551.988 -17.546.266 53.127.759 35.581.493
2. Ruimte -18.317.898 33.149.778 14.831.880 -16.373.960 32.068.885 15.694.925 -13.450.685 29.184.756 15.734.071
3. Economie en vrije tijdsbesteding -1.037.726 5.520.829 4.483.104 -964.530 6.744.803 5.780.273 -928.780 6.541.177 5.612.397
4. Fundament -3.373.958 4.927.196 1.553.238 -1.340.347 4.118.644 2.778.297 -1.331.890 3.742.142 2.410.252
Subtotaal programma's -44.737.870 102.733.925 57.996.055 -37.120.268 97.925.751 60.805.483 -33.257.621 92.595.834 59.338.213
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen -7.237.567 0 -7.237.567 -7.282.875 0 -7.282.875 -7.192.875 0 -7.192.875
Algemene uitkering -48.086.453 0 -48.086.453 -47.281.736 0 -47.281.736 -46.609.571 0 -46.609.571
Dividend -1.657.190 0 -1.657.190 -1.657.343 0 -1.657.343 -1.657.343 0 -1.657.343
Saldo financieringsfunctie -327.612 618.417 290.805 -409.876 625.837 215.961 -409.876 625.837 215.961
Overige algemene dekkingsmiddelen -877.125 0 -877.125 -998.397 0 -998.397 -998.397 0 -998.397
Subtot. alg. dekkingsmiddelen -58.185.947 618.417 -57.567.530 -57.630.227 625.837 -57.004.390 -56.868.062 625.837 -56.242.225
Overhead (*) 5.381.337 5.381.337 5.175.714 5.175.714 0 5.175.714 5.175.714
Onvoorzien 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Totaal saldo van baten en lasten -102.923.817 103.352.342 428.525 -94.750.495 98.552.588 3.802.093 -90.125.683 93.222.671 3.096.988
Toevoegingen/onttrekkingen
aan reserves
1. Sociaal domein -3.385.283 1.442.889 -1.942.394 -1.356.089 -11.612 -1.367.701 -495.604 0 -495.604
2. Ruimte -563.475 426.611 -136.864 -759.034 82.050 -676.984 -683.807 0 -683.807
3. Economie en vrije tijdsbesteding -1.092.261 63.626 -1.028.635 -1.942.016 0 -1.942.016 -1.875.745 0 -1.875.745
4. Fundament -627.534 902.729 275.195 -857.074 1.041.682 184.608 -857.074 815.242 -41.832
Totaal mutaties reserves -5.668.552 2.835.855 -2.832.698 -4.914.213 1.112.120 -3.802.093 -3.912.230 815.242 -3.096.988
Gerealiseerd resultaat -108.592.369 106.188.197 -2.404.173 -99.664.708 99.664.708 0 -94.037.913 94.037.913 0
(*) In verband met een wijziging van het BBV zijn de overheadkosten afzonderlijk in beeld gebracht. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de totale lasten per programma. Zodoende dient dit bedrag niet nogmaals meegeteld te worden bij de totale lasten.
De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie in het begrotingsjaar is opgenomen in de programmaverantwoording. Deze analyse maakt deel uit van de jaarrekening.

Balans 2020

Balans 2020

Balans per 31 december 2020
ACTIVA 2020 2019 PASSIVA 2020 2019
Vaste activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa Eigen vermogen
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 0 17.147 Algemene reserves 863.521 2.868.400
Bijdrage aan activa in eigendom derden 1.235 1.411 Bestemmingsreserves 25.100.618 27.346.318
Materiële vaste activa Gerealiseerd resultaat 2.404.173 -1.417.881
In erfpacht uitgegeven gronden 1.412.683 1.492.587
Investeringen met een economisch nut 45.425.234 43.174.948 Voorzieningen
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 18.397.783 18.544.410 Voorzieningen voor verplichtingen/verliezen/risico's 4.134.003 3.986.304
Inv. in openbare ruimten met maatschappelijk nut 6.198.283 5.641.602 Egalisatievoorzieningen 10.013.903 10.474.686
Financiële vaste activa Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 528.495 459.884
Kapitaalverstrekkingen aan:
Deelnemingen 175.965 178.352 Vaste schulden met looptijd 1 jaar of langer
Gemeenschappelijke regelingen 52.622 52.622 Onderhandse leningen van:
Leningen aan: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 37.821.263 47.232.897
Deelnemingen 11.172.854 11.735.787
Overige langlopende leningen u/g 3.655.690 4.291.468
Overige uitzettingen looptijd 1 jaar of langer 186.694 186.694 Waarborgsommen 6.084 6.584
Totaal vaste activa 86.679.041 85.317.027 Totaal vaste passiva 80.872.059 90.957.193
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden Netto vlottende schulden met looptijd korter dan 1 jaar
Onderhanden werk, gronden in exploitatie 7.764.825 12.737.268 Overige kasgeldleningen 16.000.000 8.000.000
Overige schulden 5.104.170 1.463.736
Uitzettingen met looptijd korter dan 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 537.766 3.556.189
Uitzettingen Rijks schatkist rentetypische looptijd < 1 jaar -
Overige vorderingen 4.666.727 2.373.712
Liquide middelen Overlopende passiva
Kas- en banksaldi 2.252.521 1.613.548 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 6.486.489 5.818.672
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 4.423.370 1.256.480
Overlopende activa Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren 9.405 0
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering 0 0
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 10.994.615 1.898.337
Totaal vlottende activa 26.216.453 22.179.054 Totaal vlottende passiva 32.023.435 16.538.888
TOTAAL GENERAAL 112.895.494 107.496.081 TOTAAL GENERAAL 112.895.494 107.496.081
Gewaarborgde geldleningen 57.814.723

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans per 31 december 2020
Vaste activa
Immateriële vaste activa 2020 2019
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 0 17.147
Bijdragen aan activa in eigendom derden 1.235 1.411
1.235 18.558
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2020:
Boekwaarde Investering Afschrij- Bijdragen Overheveling Boekwaarde
1-1-2020 vingen van derden 2020 31-12-2020
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 17.147 -17.147 0
Bijdragen aan activa in eigendom derden 1.411 176 1.235
Totaal 18.558 0 176 0 -17.147 1.235
De overheveling betreft het terrein Mozaiek naar de balanspost 'bouwgronden in exploitatie'
Materiële vaste activa 2020 2019
In erfpacht uitgegeven gronden 1.412.683 1.492.587
Investeringen met een economisch nut 45.425.234 43.174.948
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 18.397.783 18.544.410
Investeringen in openbare ruimte met uitsltuitend maatschappelijk nut 6.198.283 5.641.602
71.433.982 68.853.547
De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde ultimo 2020 2019
Gronden en terreinen 6.220.388 6.285.948
Woonruimten 22.111 162.293
Strategische gronden 3.664.437 3.664.437
Bedrijfsgebouwen 30.479.634 31.532.719
G.W.W. werken 23.009.345 19.612.800
Vervoersmiddelen 312.395 364.063
Machines, apparaten/installaties 483.810 406.506
Overige materiële vaste activa 568.185 609.506
Software 475.395 573.673
65.235.699 63.211.945
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:
Boekwaarde Investering Desinvestering Afschrij- Overheveling Bijdragen Boekwaarde
1-1-2020 vingen 2020 2020 31-12-2020
Gronden en terreinen 6.285.948 14.343 79.904 6.220.388
Woonruimten 162.293 140.182 22.111
Strategische gronden 3.664.437 3.664.437
Bedrijfsgebouwen 31.532.719 241.236 1.294.321 30.479.634
G.W.W. werken 19.612.800 5.360.490 603.090 1.360.855 23.009.345
Vervoersmiddelen 364.063 56.106 107.773 312.395
Machines, apparaten/installaties 406.506 183.679 106.375 483.810
Overige materiële vaste activa 609.506 7.919 49.240 568.185
Software 573.673 126.666 224.944 475.395
63.211.945 5.990.439 220.086 2.385.744 0 1.360.855 65.235.699
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan hieronder vermeld.
krediet per 1-1-2020 Werkelijk be- Bijdragen Cumulatief
steed 2020 2020 t/m 2020
Voorbereidingskrediet gemeentehuis 150.000 146.879 152.904
Brede school vroomshoop 395.522 38.062 220.799
Nieuwbouw overdekt zwembad 10.058.512 56.295 56.295
Verv. Riool 2019 Vroomshoop Maturits 3.937.292 1.678.671 1.693.480
Verv. Riool Smitstraat 1.126.222 481.192 489.351
Verv. Riool 2018 PM Hackstraat 928.143 446.235 481.909
Verv. Riool 2018 Begherstraat 772.165 319.863 323.698
Verv. Riool 2019 Westerhaar PM Hack 161.905 111.710 147.510
Verv. Riool 2019 Vriezenveen Westeinde 647.166 518.279 572.749
Verv. Riool 2019 Relinen/renovatie 943.930 854.818 873.441
Verv. Riool 2018 Esweg 533.228 239.818 386.657
Verv. Toplaag 2 kunstgrasvelden 800.063 639.694 639.694
Bus Larcom 1 0 13.592 13.592
Bus Larcom 2 0 13.858 13.858
Nido Stratos B40-42 VALN 2012 40.000 32.729 32.729
Nido Stratos B40-36 DALN 2012 40.000 32.729 32.729
Nido Stratos B17-18 AWALN 2017 35.000 58.478 58.478
Nido Stratos B17-18 AWALN 35.000 32.108 32.108
Werkbudget Twenterand digitaal 2020 150.000 119.225 119.225
Totaal 20.754.149 5.834.236 0 6.341.208
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Boekwaarde Investering Des- Overheveling Afschrij- Bijdragen Boekwaarde
1-1-2020 investering 2020 vingen van derden 31-12-2020
G.W.W. werken 5.641.602 872.841 316.160 6.198.283
Overige materiële vaste activa 0 0
5.641.602 872.841 0 0 316.160 0 6.198.283
De boekwaarde van G.W.W. Werken bedroeg op 31-12-2016 € 3.699.517. Dit betreft maatschappelijk nut activa die volgens de ‘oude’ methode is geactiveerd. Hierop mag nog versneld worden afgeschreven. Investeringen vanaf 1 januari 2017 moeten verplicht geactiveerd worden. Voor 2017 ging dit om € 1.344.869, voor 2018 om € 1.854.697, voor 2019 € 63.491 en voor 2020 € 477.698
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar Werkelijk be- Cumulatief
gesteld steed 2020 t/m 2020
Openbare verlichting 2017 58.036 58.036 58.036
Openbare verlichting 2018 133.631 65.657 107.721
Herinrichting Almeloseweg Oost 530.000 730.198 434.667
Totaal 721.667 853.892 600.425
Begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijnin principe onrechtmatig. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleidvallen en binnen het doel blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. (Kadernota rechtmatigheid Commissie BBV). De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen, die binnen de beleidskaders van de raad passen, niet meegewogen worden in het accountantsoordeel.
Onderstaand overzicht laat zien dat een aantal kredieten zijn overschreden. Gesteld kan worden dat de uitgaven passen binnen het beleid en het doel waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening.
Krediet Besteed Werkelijk be- Overschrijding
t/m 2019 steed 2020
Fietssnelweg F35 2016/2017 495.300 1.248.084 4.926 757.710
Nido Stratos B17-18 AWALN 2017 35.000 0 58.478 23.478
Bus Larcom 1 (overname) 0 0 13.592 13.592
Bus Larcom 2 (overname) 0 0 13.858 13.858
Totaal 530.300 1.248.084 90.854 808.638
De reden van overschrijding wordt hierna toegelicht.
F35 Fietssnelweg 2016/2017
Met betrekking tot de Fietssnelweg F35 heeft de gemeente Twenterand een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie Overijssel voor de realisering ervan. In eerste instantie is hier een subsidie van 50% voor verleend. Hierbij gaat het om een bedrag van € 476.000. Deze subsidie is in 2016 verleend. De uitvoering van de werkzaamheden heeft echter pas in 2018 plaatsgevonden. Hierdoor vielen de werkelijke kosten hoger uit dan wat in eerste instantie was geraamd. De Provincie heeft als gevolg hiervan mondeling toegezegd dat de bijdrage van de provincie nogmaals met 25% werd verhoogd (€ 238.000) en dat er aanvullend nog een extra bijdrage volgt vanuit de provincie van € 47.600 (5%). In het eerste kwartaal van 2021 wordt hier definitief bericht over verwacht.
Conclusie: overschrijding past binnen het beleid.
Nido Stratos B17-18 AWALN 2017 / Bus Larcom 1 (overname) / Bus Larcom 2 (overname)
De raad heeft besloten om het totaal aan aanschaffingen tractiemiddelen te koppelen aan een maximale hoogte van de kapitaallasten.De overschrijding van deze kredieten heeft niet tot gevolg dat dit maximum wordt overschreden. Hiermee blijven de vervangingen tractiebinnen de door de raad gestelde kaders (eisen).
Conclusie: overschrijding past binnen het beleid.
Financiële vaste activa Boekwaarde Investering Des- Aflossingen Boekwaarde
Kapitaalverstrekkingen aan: 1-1-2020 investeringen 31-12-2020
Deelnemingen 178.352 2.386 175.965
Gemeenschappelijke regelingen 52.622 52.622
Overige verbonden partijen 0 0
Leningen aan:
Woningbouwcorporaties 0 0
Deelnemingen 12.859.318 142.372 705.305 12.296.385
Overige verbonden partijen 0 0
Overige langlopende leningen u/g ** 4.291.468 115.619 751.397 3.655.690
Overige uitzettingen looptijd 1 jaar of langer 186.694 186.694
17.568.454 257.991 0 1.459.089 16.367.356
Voorziening oninbaarheid * -1.123.531 -1.123.531
16.444.923 15.243.825
* i.v.m. afwikkeling BAGL GR Vechtdal € 932.591 en verkoop aandelen Essent € 190.940
** De mogelijkheid van stichting Het Punt om deze lening terug te betalen aan de gemeente is onder andere afhankelijk van de structurele ondersteuning van de gemeente en de verbeteringen in de bedrijfsvoering die de komende jaren gerealiseerd moeten worden. Een mogelijke herziening van de structurele bekostiging van Het Punt door de gemeente is inmiddels besloten en maakt onderdeel uit van de besluitvorming bij de begroting 2021. De onzekerheid over de inbaarheid van deze lening is op dit moment dan ook minder groot dan in 2019.
Vlottende activa
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
2020 2019
Grond- en hulpstoffen
Niet in expl. genomen bouwgronden 0 0
Overige grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk, gronden in expl. 7.764.825 12.737.268
7.764.825 12.737.268
Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2020 het volgende overzicht worden weergegeven:
Boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen Overheveling Saldo Verantwoorde Mutatie in voorziening Boekwaarde
1-1-2020 2020 2020 2020 complexen resultaten 31-12-2020
31-12-2020 2020
Woningbouw:
Kruidenwijk III 95 45.505 2.170.016 -2.124.415 581.222 -1.543.193
Zuidmaten-O Dorpskern DHM 3.328.523 169.834 884.936 2.613.421 2.613.421
Smithoek 342.246 48.952 391.198 391.198
Centrum Vroomshoop 852.595 91.405 704.310 239.690 239.690
Centrum Vroomshoop 2e fase 0 0 0
Poorthuis 561.723 6.117 -74.207 493.633 -493.633 0
Restkavels woningbouw 208.569 2.471 74.207 285.247 -9.469 275.778
Mozaïek 0 62.372 17.147 79.519 79.519
Bedrijventerrein:
Garstelanden IV 686.392 26.211 142.730 569.873 60.898 630.771
Almeloseweg Oost 2.061.215 64.933 877.084 1.249.064 1.249.064
Oosterweilanden fase 1 5.271.281 445.441 1.948.340 3.768.382 38.795 3.807.177
Restkavels bedrijventerreinen 376.962 37.464 59.873 354.553 34.551 389.104
13.689.601 1.000.705 6.787.289 17.147 7.920.165 705.997 -493.633 8.132.529
Voorzieningen grondbedrijf -952.333 -367.704
12.737.268 7.764.825
* betreft de voorziening grondbedrijf
Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Saldo Voorziening Saldo 2020 Saldo 2019
31-12-2020 oninbaarheid minus vz oninbaar minus vz oninbaar
Vorderingen op openbare lichamen 537.766 537.766 3.556.189
Verstrekte kasgeldleningen
Uitzettingen Rijks schatkist rente < 1 jaar 0 0 0
Overige vorderingen 6.251.749 1.585.022 4.666.727 2.373.712
Overige uitzetttingen
6.789.515 1.585.022 5.204.493 5.929.900
Het drempelbedrag voor schatkistbankieren bedraagt voor de gemeente Twenterand € 710.438 In 2020 heeft er geen uitzetting plaatsgevonden in het kader van schatkistbankieren. De in de schatkist uitgezette middelen zijn teruggehaald i.v.m. de saldi van de bankrekeningen in beheer van de gemeente. Voor een overzicht in het kader van schatkistbankieren, verwijzen wij u naar de paragraaf financiering.
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
2020 2019
Kas- en banksaldi 2.252.521 1.613.548
2.252.521 1.613.548
Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
2020 2019
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen 0 0
Vooruitbetaalde bedragen 2.421.082 350.322
Nog te ontvangen bedragen 8.573.533 1.548.016
10.994.615 1.898.337
Voorziening oninbaarheid 0 0
10.994.615 1.898.337
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:
2020 2019
Algemene reserves 863.521 2.868.400
Bestemmingsreserves 25.100.618 27.346.318
Gerealiseerd resultaat 2.404.173 -1.417.881
28.368.311 28.796.837
Het verloop van de reserves in 2020 wordt in de Staat van reserves en voorzieningen weergegeven.
Voorzieningen
De in de balans opgenomen Voorzieningen bestaan uit de volgende posten:
2020 2019
Voor verplichtingen/verliezen/risico's 4.134.003 3.986.304
Egalisatievoorzieningen 10.013.903 10.474.686
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 528.495 459.884
14.676.402 14.920.874
Het verloop van de voorzieningen in 2020 wordt in de Staat van reserves en voorzieningen weergegeven.
Vaste schulden met looptijd 1 jaar of langer
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
2020 2019
Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:
Binnenlandse pensioenfondsen / verzekeringsinstellingen
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 37.821.263 47.232.897
Binnenlandse bedrijven
Overige binnenlandse sectoren
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken en ov. sectoren
Waarborgsommen 6.084 6.584
37.827.346 47.239.481
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2020.
Saldo Vermeer- Aflossingen Saldo
1-1-2020 deringen 31-12-2020
Obligatieleningen 0 0
Onderhandse leningen 47.232.897 9.411.635 37.821.263
Door derden belegde gelden 0 0
Waarborgsommen 6.584 500 6.084
47.239.481 0 9.412.135 37.827.346
De totale rentelast voor het jaar 2020 m.b.t. de vaste schulden bedraagt € 651.087
Vlottende passiva
2020 2019
Schulden < 1 jaar 21.104.170 9.463.736
Overlopende passiva 10.919.265 7.075.152
32.023.435 16.538.888
Kortlopende schulden
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
2020 2019
Kasgeldleningen 16.000.000 8.000.000
Overige schulden 5.104.170 1.463.736
21.104.170 9.463.736
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Overlopende passiva 2020 2019
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 6.486.489 5.818.672
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 4.423.370 1.256.480
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren 9.405 0
10.919.265 7.075.152
De overlopende passiva omvatten, na de wijziging van het BBV op 10 juli 2007, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienenter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.
Van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen kan van het verloop in 2020 het volgende overzicht worden weergegeven:
Saldo Toevoeging Vrijval Saldo Ontvangen van:
1-1-2020 31-12-2020
V.o.b. Mineral Valley 203.948 203.948 0 Provincie Overijssel
V.o.b. onderw.achterst.beleid 1.758 1.758 0 Min. van Onderwijs
V.o.b. Energieloket 2.1 28.327 28.327 0 Provincie Overijssel
V.o.b. Gidsgelden 56.108 13.779 69.887 Min. van Binnenlandse zaken
V.o.b. Geluidsanering WE 21.275 66.410 87.685 Min. van Infrastructuur en Waterstaat
V.o.b. Mijn erf 2030 2.596 2.596 Provincie Overijssel
V.o.b. Oosteinde/Almeloseweg 28.190 28.190 Min. van Infrastructuur en Waterstaat
V.o.b. OAB middelen 320.564 555.095 82.973 792.686 Ministerie van onderwijs
V.o.b. asbestbodemsanering 222.000 256.750 478.750 Provincie Overijssel
V.o.b. geluidssan. Hammerweg 30.750 30.750 Min. van Infrastructuur en Waterstaat
V.o.b. Spuk toeslagenprobl. 0 7.724 7.724 Belastingdienst
V.o.b. Spuk reductie energie 0 78.336 78.336 Min. van Binnenlandse zaken
V.o.b. Spuk stim.verkeersveil. 0 142.155 142.155 Min. van Infrastructuur en Waterstaat
V.o.b. TOZO 0 2.704.611 2.704.611 Min. van Sociale Zaken
915.516 3.824.860 317.006 4.423.370
Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
Meerjarige contracten
De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiëleverplichtingen. Hierbij moet gedacht worden aan contracten m.b.t. leerlingenvervoer, WMO, verzekeringen etc.Een overzicht van de belangrijkste langlopende contracten wordt op de volgende pagina weergegeven.
Leverancier Einddatum Omvang
Accountantscontrole BDO 31-12-2021 84.598
Leveringsovereenkomst elektriciteit Greenchoice 31-12-2021 -
Leveringsovereenkomst aardgas Gazprom 1-1-2021 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Aster Zorg 31-12-2021 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Alfa en zorg 31-12-2021 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Beter Thuis Wonen Thuiszorg 31-12-2021 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning BiOns BV 31-12-2021 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning BTK zorg 31-12-2021 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Deva zorg en welzijn 31-12-2021 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning De nieuwe zorg thuis 31-12-2021 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Stichting het Thuisgevoel 31-12-2021 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Tzorg 31-12-2021 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Woon/Zorgcentrum De Vriezenhof 31-12-2021 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Zorg en Plezier 31-12-2021 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning ZorgAccent 31-12-2021 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Zorggroep Manna 31-12-2021 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Thuisgenoten 31-12-2021 -
Schoonmaak gemeentehuis Hectas 31-12-2021 -
Onderhoud openbare verlichting (schade) Ziut 30-6-2021 -
Wegenzout Akzo Nobel Salt 14-10-2021 -
Leaseauto Renault Kangoo (2x) VW PON 1-4-2024 74.619
Leaseauto Hyundai Kona (2x) VW PON 15-4-2023 55.304
Leaseauto Renault Zoë (4x) VW PON 25-2-2024 98.724
Leasesauto VW Up! (7x) VW PON 25-2-2024 127.203
Naast bovenstaande contracten heeft de gemeente Twenterand voor de verschillende onderdelen van de jeugdhulp met een een groot aantal aanbiederseen contract afgesloten. Ditzelfde geldt voor de maatwerkvoorzieningen op grond van de WMO. Een overzicht van deze aanbieders met contract is te vindenop de website: www.twenterand.nl/samensterk
GR Vechtdal
In de uittredingsregeling is destijds opgenomen dat de gemeente Twenterand haar verplichtingen op grond van deBijzonder achtergestelde Lening (BAGL) moet nakomen. Dit houdt in dat wanneer de Larcom met tekorten draaiten de reserve negatief is, Larcom deze lening bij de gemeente kan opvragen. Dit is in 2006 ook daadwerkelijk gebeurd voor een bedrag van € 932.591,00. De lening zal door Larcom op enig moment weer afgelost moeten worden, maar omdat de kans hierop gering is, is dit bedrag ook reeds in een voorziening gestort. In 2020 zijn er geen risico's opgetreden. Wel dient opgemerkt te worden dat de mogelijkheid tot wachtgeld-verplichting bestaat voor 38 personen tot en met 01-01-2039. Van de financiële consequenties is op dit momentgeen betrouwbare schatting te maken.
Waarborgen en garanties
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen wordt inbijgaand overzicht gespecificeerd. M.b.t. tot deze leningen hebben wij een achtervangfunctie. Tot en met 31 december 2020 is in totaal € 0 betaald inzake de borg- en garantstelling.Voor alle leningen staat in het overzicht het percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend, vermeld.
Contracten inzake inhuur personeel
Op basis van de in januari 2019 verschenen notitie “Uitvoering van de controle op aanbestedingsrechtmatigheid bij de jaarrekeningcontrole van decentrale overheden” is de accountant van mening dat deze contracten niet (langer) aangemerkt mogen worden als rechtmatig aanbesteed. De hieruit voortvloeiende onrechtmatigheidsfout is in 2020 door de accountant voor de gehele referentieperiode van 48 maanden als niet rechtmatig aangemerkt. De contractwaarde over deze periode bedraagt € 165.000. Omdat de gehele contractwaarde als onrechtmatig is aangemerkt telt deze bevinding niet opnieuw mee. Gemeente Twenterand bekijkt welke inkoopstrategie moet worden toegepast om nieuwe contracten voor inhuur personeel rechtmatig af te nemen.
Niet uit de balans blijkende rechten:
Vroomshoop Oost
De verwachte toekomstige winstbijdrage inzake Vroomshoop Oost bedraagt in totaal € 1.681.000

Toelichting leningen

Lening Financier Oorspronkelijke Schuldrestant Schuldrestant Rente Borg
nr WSW hoofdsom 01-01-20 31-12-20 %
Vestia (voormalig SGBB)
14385 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. 1.524.000 324.000 222.000 6,220 50%
Totaal Vestia 1.524.000 324.000 222.000
Mijande Wonen (voormalig Vestion Wonen)
2810 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.269.000 186.000 0 7,250 50%
27944 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.781.000 701.000 0 3,550 50%
29039 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.630.000 1.452.000 1.331.000 5,540 50%
16316 nv Bank Nederlandse Gemeenten 817.000 110.000 57.000 5,300 50%
33939 nv Bank Nederlandse Gemeenten 3.000.000 2.663.000 2.631.000 5,020 50%
16320 nv Bank Nederlandse Gemeenten 582.000 136.000 104.000 4,500 50%
16321 nv Bank Nederlandse Gemeenten 169.000 107.000 102.000 4,900 50%
16324 nv Bank Nederlandse Gemeenten 556.000 362.000 346.000 4,510 50%
33602 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.460.000 942.000 894.000 5,040 50%
36003 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.000.000 500.000 467.000 4,840 50%
38624 nv Bank Nederlandse Gemeenten 2.500.000 2.246.000 2.220.000 4,279 50%
40665 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.000.000 2.000.000 2.000.000 4,950 50%
5052 nv Bank Nederlandse Gemeenten 517.000 335.000 310.000 4,100 50%
5054 nv Bank Nederlandse Gemeenten 636.000 636.000 636.000 4,010 50%
5057 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.172.000 1.172.000 1.172.000 4,010 50%
5058 nv Bank Nederlandse Gemeenten 758.000 455.000 417.000 3,840 50%
37441 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.800.000 1.800.000 1.800.000 3,845 50%
37997 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500.000 1.500.000 1.500.000 4,175 50%
37998 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500.000 1.500.000 1.500.000 4,090 50%
37442 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.800.000 1.800.000 1.800.000 3,900 50%
37443 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.800.000 1.800.000 1.800.000 3,920 50%
38818 nv Bank Nederlandse Gemeenten 2.500.000 2.500.000 2.500.000 4,200 50%
38829 nv Bank Nederlandse Gemeenten 2.250.000 2.250.000 2.250.000 4,190 50%
38830 nv Bank Nederlandse Gemeenten 3.500.000 3.500.000 3.500.000 4,215 50%
39152 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.380.000 1.380.000 1.380.000 4,685 50%
39163 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.105.000 1.105.000 1.105.000 4,695 50%
39162 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.085.000 1.085.000 1.085.000 4,695 50%
40494 Nederlandse Waterschapsbank NV 4.500.000 4.500.000 4.500.000 5,020 50%
42017 Nederlandse Waterschapsbank NV 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3,785 50%
44074 nv Bank Nederlandse Gemeenten 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4,000 50%
44245 SRLEV N.V. 7.000.000 5.950.000 5.775.000 3,840 50%
45352 Provincie Overijssel 3.680.000 3.680.000 3.680.000 1,500 50%
Totaal Mijande Wonen (vml. Woningstichting Vriezenveen/Westerhaar) 68.247.000 58.353.000 56.862.000
Stichting binnensportaccommodaties Vriezenveen
40110063 nv Bank Nederlandse Gemeenten 600.000 121.368 0 100%
Totaal Stichting binnensportaccommodaties Vriezenveen 600.000 121.368 0
Particulieren (vml. Gemeentegarantie) 16.100.000 1.035.732 730.723
Totaal overige borgstellingen 16.100.000 1.035.732 730.723
Totaal 86.471.000 59.834.100 57.814.723

SiSa - verantwoording 2020

SiSa-verantwoording 2020

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
FIN B1 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/01 Indicator: B1/02 Indicator: B1/03 Indicator: B1/04 Indicator: B1/05 Indicator: B1/06
0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
BZK C1 Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik Totaal ontvangen bedrag beschikking Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/01 Indicator: C1/02
€ 112.080 Nee
Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) Besteding (jaar T) aan afwijkingen.
Alleen invullen bij akkoord ministerie.
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: C1/03 Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06
1 Poen voor Groen € 33.744 Ja
Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Toelichting Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/07 Indicator: C1/08 Indicator: C1/09 Indicator: C1/10
1 Poen voor Groen € 33.744 Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04
€ 414.606 € 0 € 0 € 321.635
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08
1 060183 Gemeente Tubbergen € 176
IenW E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Correctie over besteding (t/m jaar T) Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06
1 2016.024.00 € 1.840
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/07 Indicator: E3/08 Indicator: E3/09 Indicator: E3/10 Indicator: E3/11 Indicator: E3/12
1 2016.024.00 € 1.840 Nee
IenW E20 Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
Provincies en Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/01 Indicator: E20/02 Indicator: E20/03 Indicator: E20/04
€ 0 € 0 € 0 Nee
Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen ) Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/05 Indicator: E20/06 Indicator: E20/07 Indicator: E20/08
1 Aanleg fietsweg Nieuwe Daarlerveenseweg te Vriezenveen Nee 1.250
EZK F9 Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie Projectnaam/nummer Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Toelichting
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie