Programma Ruimte

Inleiding Programma Ruimte

Inleiding

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
In de maanden maart tot en met mei 2020 zijn de regulier geplande controles in relatie tot bouw, sloop, ruimtelijke ordening (hierna: RO), Drank- en Horecawet (hierna: DHW) en de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) door corona tot stilstand gekomen. Uitzondering daarop zijn de controlemomenten die een hoogstnoodzakelijk karakter hadden gekregen, zoals illegale bouw, illegaal gebruik als ook het in strijd met de coronamaatregelen handelen.
Bij de Omgevingsdienst Twente (ODT) zijn er themacontroles ingezet ten behoeve van het toezicht op de coronamaatregelen. Bovendien heeft de ODT in plaats van integrale controles gevelcontroles uitgevoerd om te beoordelen of de vergunde of gemelde activiteit nog wel in overeenstemming is met de actuele situatie.

Er is extra gecontroleerd op de naleving van de coronamaatregelen. Meerdere medewerkers van het team omgeving zijn ingezet, ook buiten kantoortijd en in het weekend. In de zomer van 2020 zijn de regels versoepeld en zijn de reguliere controletaken beetje bij beetje weer opgepakt. De naleving van de coronamaatregelen  bleef echter capaciteit vragen van de boa’s.
De impact op de vergunningverlening was minder groot. De aanvragen bleven binnenkomen, zowel waar het gaat om Omgevingsvergunningen als APV vergunningen op basis van de Drank en Horecawet voor aanpassingen van de terrassen om gasten op voldoende afstand toe te kunnen laten.

Omgevingsvisie
Met het voorbereiden en ontwikkelen van een Omgevingsvisie is gestart. Dat is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie is voor de hele gemeente en beslaat alle terreinen van de leefomgeving, zoals ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De visie komt in samenspraak met onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen tot stand.

Woonvisie & Regionale Woonagenda
Voor Twenterand geldt dat de krapte op de particuliere  woningmarkt ook steeds meer zichtbaar wordt. De woningbouwopgave is fors veranderd. Op korte termijn moet in de toenemende vraag worden voorzien en op de lange termijn zorgt verduurzaming van de bestaande voorraad en demografische ontwikkelingen voor complexe opgaven.  Om deze opgaven te  kunnen beantwoorden is in 2020 gestart met het actualiseren van de woonvisie. Er is een woonbehoefte onderzoek uitgevoerd en de huidige planvoorraad is in kaart gebracht en kwalitatief beoordeeld.  Er is met woonpartners gesproken en de participatie van inwoners is voorbereid en heeft in 2021 plaatsgevonden. Met de uitkomsten van deze onderzoeken zal begin 2021 een geactualiseerde woonvisie worden vastgesteld.  
In regionaal verband is met de Provincie Overijssel, Twentse gemeenten en woonpartners gewerkt aan een nieuwe regionale woonagenda. 
Van oktober 2019 t/m oktober 2020 zijn er 10 bestemmingsplannen opgeleverd waarmee ruimtelijke plannen mogelijk zijn gemaakt.   

Klimaatadaptatie
In 2020 is Twente breed een start gemaakt met de klimaatdialoog. Dat wil zeggen dat we in afstemming met onze stakeholders bepalen welke effecten van de klimaatverandering  we willen verzachten. In 2021 wordt dit vervolgd. 

Problematiek kanaal Almelo - de Haandrik
In mei 2020 is het onderzoek van Deltares/TNO Bouw naar de oorzaak van de schades aan 250 woningen en bedrijfspanden in Twenterand openbaar geworden. Dat onderzoek heeft geen eenduidige oorzaak  van de schades opgeleverd. In het najaar heeft de provincie een schaderegeling vastgesteld, waarbij ook schades worden vergoed, die niet  duidelijk veroorzaakt zijn door de werkzaamheden van de provincie. Wij zetten ons als gemeente  in voor duurzaam herstel van de schade en rust in het gebied  zodat bewoners weer veilig kunnen wonen.

Bedrijventerrein Oosterweilanden
Er is veel belangstelling voor  fase 1 van deze locatie. Aan diverse ondernemers is 1.8 ha  verkocht. Op alle resterende kavels (4.2 ha) is een optie genomen. Er is een behoorlijke lijst met ondernemers die belangstelling hebben voor een kavel. Zodra 75% van fase 1 is verkocht, wordt gestart met de ontwikkeling van Oosterweilanden fase 2.

Regionale Energie Strategie
In 2020 kregen de regionale energiestrategiën (RES) veel aandacht in de landelijke én de regionale media. Ook in Twenterand ging veel aandacht naar de RES Twente, waarvan Twenterand deel uitmaakt.   Dit omdat de opgave uit het Klimaatakkoord groot is, het een complex proces is met een nieuwe regionale bestuursstructuur, maar zeker omdat de maatschappelijke en ruimtelijke effecten groot kunnen zijn. Voor het bepalen van de gemeentelijke bijdrage is een inwonerpeiling uitgevoerd. 

Warmtevisie
Minder publiciteit tot nu kreeg de warmtetransitie, hoewel de effecten voor onze inwoners zeker zo groot zijn, zo niet groter. De opgave is om in 2050 niet langer aardgas te gebruiken om onze woningen en gebouwen te verwarmen, voor warmwatergebruik en voor het koken. In 2020 hebben we met lokale partners een verdiepingsslag gemaakt en naar mogelijke alternatieve warmtebronnen in onze gemeente gekeken om te komen tot een voorstel voor een warmtevisie die in 2021 aan de raad kan worden aangeboden. Belangrijk daarbij zijn voor ons de uitgangspunten: een haalbare (stapsgewijze) route, betaalbaarheid, duidelijk voor inwoners, samen aan de slag en actief op zoek om aan te sluiten bij lokale kansen en initiatieven.

Doelenboom Openbare orde en veiligheid

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: Twenterand is een veilige gemeente

Doel: Er is minder overlast

In het Integraal Veiligheidsbeleid 2017 - 2020 zijn een aantal speerpunten geformuleerd die moeten bijdragen aan het reduceren van criminaliteit en overlast. Op deze speerpunten wordt ingezet door een gerichte aanpak.

Doel: Er is minder criminaliteit

In het Integraal Veiligheidsbeleid 2017 - 2020 zijn een aantal speerpunten geformuleerd die moeten bijdragen aan het reduceren van criminaliteit en overlast. Op deze speerpunten wordt ingezet door een gerichte aanpak.

Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt

Om fysieke onveiligheid te voorkomen en/of effectief te bestrijden is het noodzakelijk om te beschikken over een adequate organisatie op het gebied van rampenbestrijding/crisisbeheersing.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Tegengaan verloedering

Om te voorkomen dat de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid worden aangetast, wordt ingezet op het tegengaan van fysieke verloedering. 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Preventieve aanpak escalerende (buren)ruzies

Escalerende (buren)ruzies hebben een negatief effect op de leefbaarheid en veiligheid van de woonomgeving. Met een preventieve aanpak (conflictbemiddeling) wordt ingezet op het voorkomen/tegengaan van escalatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Uitvoering APV

Evenementen vormen het grootste onderdeel van de gemeentelijke taken op het gebied van de APV. 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Aanpak alcoholgebruik door minderjarigen

Voor jongeren is alcohol extra schadelijk. Daarom zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in het openbaar en mag aan minderjarigen ook geen alcohol worden verkocht. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de naleving van geldende leeftijdsgrenzen en de vergunningsvoorwaarden voor de verkoop van alcohol. Voor de preventieve aanpak van alcoholgebruik wordt verwezen naar de doelenboom gezondheidszorg.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Aanpak drugscriminaliteit en drugsoverlast

De aanpak van drugscriminaliteit en drugsoverlast wordt onverminderd voortgezet. Het thema heeft prioriteit bij de politie en ook de gemeente Twenterand treedt handhavend op tegen drugscriminaliteit/overlast. Voor de preventieve/curatieve aanpak van drugsproblematiek wordt verwezen naar de doelenboom gezondheidszorg.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit

De veiligheid en leefbaarheid in een gemeente verslechterd doordat de boven- en onderwereld zich vermengt. De gemeente Twenterand gaat dit actief tegen in samenwerking met ketenpartners zoals het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost (RIEC-ON).

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Aanpak woninginbraken

In 2020 is preventieve aanpak van woninginbraken voortgezet omdat woninginbraken een grote impact hebben op het gevoel van (on)veiligheid. 

Subdoel: Crisisbeheersing

Het college van B en W is op grond van de Wet Veiligheidsregio’s belast met de organisatie van de brandweerzorg, de rampenbestrijding/crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Een groot aantal taken op dit terrein is op grond van deze wet overgedragen aan de Veiligheidsregio Twente. 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Metingen

Beleidsdoelen 2020 2019 2018 2017 2016 Bron
 Aanpak woninginbraken
Woninginbraken 30 40 45 38 67 Politie
Geregistreerde diefstal van (brom/snor)fietsen in Twenterand 34 52 46 65 69 Politie
Bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit
Nieuwe BIBOB-onderzoeken 0 0 3 n.v.t. n.v.t.
Nieuwe indicatoren Uitvoeringsprogramma VTH
Aantal te laat verleende vergunningen voor B of C evenementen 0 0 eigen gegevens
Aantal controles A/B-evenementen 2 36 eigen gegevens
Aantal controles C-evenementen 1 2 eigen gegevens
Aantal controles Drank- en Horecawet (leeftijdscontrole) 12 16 eigen gegevens
Aantal geïnde bestuurlijke boetes 0 1 eigen gegevens
Aantal behandelde klachten 204 113 eigen gegevens
* zo min mogelijk
** Bibob onderzoeken zijn situationeel en daarom niet te plannen

Doelenboom Openbare ruimte en verkeer

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte

Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen

Per taakveld (openbaar groen, riolering enz.) is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen het onderhoud en beheer moeten voldoen. De manier waarop dat is vastgelegd is een beleids-/beheerplan. Daarmee wordt duidelijkheid gegeven aan de gemeenteraad en aan inwoners.

Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd

Per jaar wordt gekeken welke nieuwe infrastructurele werken worden gerealiseerd. Op basis van het beschikbare budget worden de hoogst geprioriteerde werken uitgevoerd.

Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden

Hiermee wordt bedoeld dat voor auto, fiets, trein en bus wordt geprobeerd het voorzieningenniveau minimaal op hetzelfde niveau te houden. Vooral voor bus en trein wordt geprobeerd dat middels overleg (ook in regionaal verband) te realiseren en mogelijk te verbeteren.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd

De wegen, het openbaar groen, de riolering, de lichtmasten, speelterreinen zijn deugdelijk onderhouden. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Nieuwe werken m.b.t. wegen, openbaar groen, water, riolering, lichtmasten, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen, en kunstwerken zijn gerealiseerd’

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Duurzaam veilige wegenstructuur is gerealiseerd in 2020

Onder het kopje Nieuwe werken zijn de wegen benoemd die zijn gereconstrueerd.  Steeds is de aanpak van de riolering gecombineerd met een herinrichting van de weg, waarbij een Duurzaam Veilige inrichting wordt gerealiseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Metingen

Beleidsdoelen 2020 2019 2018 2017 2016 Bron
Openbaar groen is onderhouden en beheerd
Totaal M2 ingezaaide wegberm 2.600 11.000 27.000 2.500 Eigen gegevens
Aantallen aangeplante vrucht en drachtbomen 97 81 96 69 Eigen gegevens
Nieuwe metingen
verkeersongevallen waarbij doden zijn gevallen 3 1 2 0 6 BLIQ verkeersveiligheid rapportage
verkeersongevallen met gewonden 35 30 25 26 21 BLIQ verkeersveligheid rapportage
verkeersongevallen 131 133 186 147 197 BLIQ verkeersveiligheid rapportage

Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH

Doelenboom

Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer

Onder duurzaamheid verstaan we het verbeteren van de balans tussen sociale, ecologische en economische ontwikkeling, waar bij ook effecten voor toekomstige generaties en effecten elders ter wereld worden meegenomen.

Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd

Dit doel van het milieubeleid is het borgen van de juiste ecologische voorwaarden voor natuur en biodiversiteit.

Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen

Het gaat hier om het bewaken en verbeteren van de leefomgevingskwaliteit voor bewoners.

Beoogd maatschappelijk effect: Een duurzame en leefbare omgeving

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd

Duurzame initiatieven uit de samenleving bevorderen door ondersteuning en eventueel coaching. Hierbij is vooral belangrijk om partijen met elkaar in contact te brengen (makelaarsrol). Communicatie is hierbij belangrijk.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Duurzaamheid is onderdeel van het reguliere werk van de organisatie

Bij alle werkzaamheden die de gemeente doet wordt duurzaamheid afgewogen en meegenomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen

Duurzame energie is energie afkomstig van hernieuwbare bronnen zoals zon, biomassa en wind.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden

Waardevolle natuur is natuur met een beschermde status zoals Natura 2000. Biodiversiteit is het totaal van alle soorten planten en dieren. Ecologische functies zijn functies zoals de zuiverende functie van de natuur en de voedselproducerende functie van de natuur. Engbertsdijksvenen is een Natura 2000 gebied die bescherming behoeft, bijvoorbeeld tegen depositie van Stikstof. Bij vergunningverlening moet daar rekening mee worden gehouden. De Raad van State heeft in mei 2019 besloten om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) echter verworpen als systematiek voor het verlenen van vergunningen. Hierop is vergunningverlening voor veel projecten in de buurt van Natura-2000 gebieden vertraagd of stil komen te liggen. Dit heeft voornamelijk betrekking op agrarische bedrijven, maar ook industriële bedrijven worden geraakt door deze uitspraak. De overheid heeft in 2019 en 2020 gewerkt aan een nieuwe aanpak stikstof, waarbij er lange tijd onzekerheid heeft geleefd wanneer vergunningverlening voor bepaalde projecten weer op gang zou komen. Eind 2020 zijn nieuwe beleidsregels van kracht geworden waardoor salderen en het verleasen van stikstofruimte mogelijk is geworden. Dit biedt meer mogelijkheden voor vergunningverlening in 2021. Echter, toekomstige ontwikkelingen op dit onderwerp zullen de mate en snelheid bepalen waarin dit gebeurt.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval

De gemeente heeft vanuit de Wet Milieubeheer de zorgplicht voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. De inzameling van bedrijfsafval valt hier niet onder. De afvalstoffenheffing wordt geïnd ter dekking van de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Kwaliteit leefomgeving voldoet aan normen (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid)

De inzet om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en daar waar het kan versterken vindt zijn basis in diverse nota’s en beleidsplannen. Deze beleidsregels beschrijven hoe de gemeente Twenterand taken op het gebied van de fysieke leefomgeving vorm geeft en wil geven. Te noemen zijn bijvoorbeeld: de Nota Bodembeheer, de Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheid, de Visie op wonen 2015-2025, de Nota platteland 2013-2025 , het Geluidbeleid etc..

Binnen deze zorg voor de kwaliteit zijn er ook afspraken gemaakt met externe partijen. Bijvoorbeeld met betrekking tot sanering van asbest in de bodem. Het Projectbureau BodemAsbestSanering (BAS) ontzorgt en faciliteert de provincie Overijssel en zeven gemeenten, waaronder Twenterand, bij het inventariseren, onderzoeken en saneren van met asbest(pulp) verontreinigde bodem. Verder is het Projectbureau een Kenniscentrum waarin ten behoeve van burgers, overheden en bedrijven kennis en expertise over asbest (in de bodem) wordt verzameld en beschikbaar gesteld.  Jaarlijks wordt door het Projectbureau in overleg met de gemeenten een programmering opgesteld. De programmering wordt in de vorm van een Uitvoeringsprogramma vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Hiermee kan het doel (schoner, gezonder en veiliger leefomgeving) worden gehaald. 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Uitvoering VTH voor milieutaken volgens het uitvoeringsprogramma

Om een veilig leefklimaat te bereiken zetten we in op een goede uitvoering van de Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid)

Ongezonde situaties waar de kwaliteit van de leefomgeving onder de norm is, moeten verbeterd worden. Waterkwaliteit (waterkwantiteit staat bij doelenboom openbare ruimte en verkeer) slaat op de hoeveelheid schadelijke stoffen en organismen in het water. Externe veiligheid: beheersing van risico’s door opslag en transport van gevaarlijke stoffen. De normen voor milieukwaliteit zijn opgenomen in verschillende wetten. 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Metingen

Beleidsdoelen 2020 2019 2018 2017 2016 Bron
Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval
Kg restafval per inwoner nnb** 73 76 75 76 Waarstaatjegemeente.nl / grondstoffenmonitor
Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen.
% Hernieuwbare energie nnb** 9,8 /nnb*** 8,7/ 13,9 *** 7,2%/ 12,1% *** 6,5 % / 11,5 % *** Waarstaatjegemeente.nl/ Klimaat monitor.databank.nl
Totaal bekend energiegebruik (TJ) nnb** 2419 2312 2356 2307 TJ Klimaatmonitor.databank.nl
Ongezonde situaties saneren
m2 asbestverdachte daken 32ha 47 ha 49 ha 52 ha 56 ha  Readaar
Nieuwe indicatoren Uitvoeringsprogramma VTH
Realiseren Uitvoeringsprogramma 70% 63% ******* eigen gegevens
aantal controles bedrijven met aandacht op energiemaatregelen 65% 87 eigen gegevens
Aantal bestuurlijke (her)controles milieu in handhavingssfeer 30% 1 eigen gegevens
* ambitie 30kg restafval in 2025
** deze gegevens zijn nog niet beschikbaar
*** hernieuwbare energie inclusief toedeling vanuit Twence
**** streven naar 20% duurzame opwek in 2020
***** energieneutraal in 2050
****** 70% ( van alle daken (56ha) gesaneerd in 2022 (coalitieakkoord). 2019: 16%
******* milieuvergunningverlening: 83%, milieutoezicht: 43 %

Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: In Twenterand is het prettig wonen en werken

Zorgdragen voor het behoud en realiseren van betaalbare, complementaire en aantrekkelijke woonmilieus. 

Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied

De doelen worden bereikt door keuzes te maken richting het mogelijk maken van maatschappelijke ontwikkelingen waarbij tevens sprake is van ‘een goede ruimtelijke ordening’ en een ‘goede fysieke leefomgeving’. We streven naar het bevorderen van een duurzame ruimtelijke kwaliteit in een dynamische omgeving. Bij het bereiken van leefbare kernen en buitengebied gaat het om de kwaliteit van de leefomgeving: ruimte scheppen, maar ook het gebruik van maatschappelijke functies afwegen.

Doel: Voldoende en meer passende woningen

Om voldoende en meer passende woningen te bouwen is van belang om te weten waar vraag naar is, zowel voor de korte als lange termijn. Het toevoegen van kwalitatieve goede ontwikkelingen is belangrijk voor de opgaven die op de gemeente af komen. Hierbij zijn locaties van de ontwikkelingen erg belangrijk. Inbreiding gaat hierbij voor uitbreiding. Bij de ontwikkeling wordt ook sterk gekeken naar de duurzaamheid en leefbaarheid van de gemeente.

Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven

De doelen worden bereikt door keuzes te maken richting het mogelijk maken van maatschappelijke ontwikkelingen waarbij tevens sprake is van ‘een goede ruimtelijke ordening’ en een ‘goede fysieke leefomgeving’. We streven naar het bevorderen van een duurzame ruimtelijke kwaliteit in een dynamische omgeving. Bij het bereiken van leefbare kernen en buitengebied gaat het om de kwaliteit van de leefomgeving: ruimte scheppen, maar ook het gebruik van maatschappelijke functies afwegen.

Wat hebben we bereikt

Subdoel : Een passende en actuele bestemming voor gemeentelijk grondgebied. Faciliteren rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Uitvoering VTH voor RO en bouwtaken volgens het uitvoeringsprogramma

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Facilitering rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd

Subdoel: Invoering Omgevingswet

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd’

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Nieuwe bouwmogelijkheden zijn gecreëerd

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Bestaande wijken en bedrijventerreinen zijn kwalitatief goed. Er zijn sterke compacte centra met goede voorzieningen en er is een sociaal veilige leefomgeving

Metingen

Beleidsdoelen 2020 2019 2018 2017 2016 Bron
Voldoende en passende woningen
Aantal opgeleverde woningen 843** 773 * 673 632 589 Eigen meting, aantallen zijn totalen
Aantal startersleningen 8 *** 15 12 2* 8 25 leningen in totaal beschikbaar vanaf 2019
Aantal Blijversleningen 0 **** 0 0- 0- nvt 10 leningen in totaal beschikbaar
Aantal Verzilverleningen (Dit kan weg, er is nog geen verordening Verzilverlening. ) n.v.t. - - - - Totaal Max €300.000,-
Nieuwe indicatoren Uitvoeringsprogramma VTH *******
Aantal van rechtswege verleende vergunningen 0 1 Eigen gegevens
Aantal bestuurlijke (her)controles RO in handhavingssfeer 4 3 Eigen gegevens
Aantal bestuurlijke (her)controles bouw/sloop in handhavingssfeer 0 3 Eigen gegevens
Aantal bestuurlijke (her)controles brandveiligheid in handhavingssfeer 0 0 Eigen gegevens
Aantal behandelde klachten 100% (26) 26 Eigen gegevens
Ontwikkelen bestemmingsplannen 10 12 Eigen gegevens
* prognose geeft gemiddeld 45 woningen per jaar. In 2018 vergunning verleend voor de bouw van ruim 130 woningen/appartementen. In 2019: 48 In 2020: 72
** prognose geeft gemiddeld 45 woningen per jaar. Is afhankelijk van de (vergunnings)aanvragen en niet te prognotiseren (2020 1 jan. -31dec.: 70 woningen gereed gemeld (Bron BAG) en 72 omgevingsvergunningen afgegeven (Bron: CBS).
*** Startersleningen: Er zijn 8 beschikking afgegeven door SVn. De gemeenten Twenterand heeft 19 leningen toegewezen. 11 keer is het om verschillende redenen geen gebruik van gemaakt. De toenemende krapte op de woningmarkt is hier oorzaak van.
**** Verordening Blijverslening verordening wordt ingetrokken wanneer de verordening Verzilverlening wordt bekrachtigd door de raad.
***** Resterend aantal 02-09-2020
****** 6 x €50.000,- = max. lening. (min=€10.000,-)
******* Van okt. 2019 t/m okt. 2020.

Doelenboom Ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Een duurzame en leefbare omgeving waarin inwoners, bedrijven, organisaties en de gemeente zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een goede leefomgeving en eenvoudiger en beter samenwerken aan de verbetering ervan.

Doel: De gemeente biedt meer ruimte voor ontwikkeling en geeft meer mogelijkheden voor maatwerk.

Doel: Besluitvormingsprocedures zijn eenvoudiger, sneller en beter

Doel: Initiatiefnemers kunnen alle beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving digitaal raadplegen

Doel: Initiatiefnemers, de samenleving en de gemeente werken samen aan een goede fysieke leefomgeving en zijn bewuster van de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving

Wat hebben we bereikt

Subdoel: De gemeentelijke dienstverlening voor activiteiten in de leefomgeving scoort een voldoende

Subdoel: Het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving is in 2022* vastgelegd in één Omgevingsvisie

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: De regels voor de fysieke leef omgeving zijn in 2025* stapsgewijs vastgelegd in het Omgevings-plan

Subdoel: Thematische uitvoerings Programma’s zijn in 2022* vastgesteld

Subdoel: Er zijn minder vergunningen nodig en meer activiteiten vallen onder algemene regels.

Subdoel: Alle medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om Omgevingsgericht te kunnen werken

Subdoel: Alle beschikbare infor-matie over de fysieke leefomgeving is up to date en opgenomen in het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet

Subdoel: volgens het bewonersonderzoek weet meer dan 50% van de nieuwe gemeentelijke aanpak in de fysieke leefomgeving

Subdoel: Er zijn burgerinitiatieven voor een duurzame en leefbare leefomgeving gerealiseerd

Subdoel: Door het doen van pilots is ervaring opgedaan met de instrumenten Omgevingsplan en Omgevingsvisie.

Doelenboom Ontwikkelprogramma Agenda duurzaam Twenterand

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect:

Twenterand werkt samen naar een duurzame en leefbare omgeving, die energieneutraal, circulair en klimaatbestendig is

Doel: Op weg naar energieneutraal in 2050

- van fossiel energiegebruik naar hernieuwbaar door energiebesparen, een toenemend aandeel duurzame energie en terugdringen CO2 uitstoot
- In 2020 : 2% jaarlijkse energiebesparing; 20 % DE; 20 % minder CO2 tov 1990

Doel: Op weg naar een circulaire economie in 2050

- In 2030 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen)
- In 2030 90% van afval hergebruiken en maximaal 50 kg restafval/inwoner/ jaar (VNG: 30 kg in 2025)

Doel: Op weg naar klimaatbestendig in 2050

- Zoveel mogelijk beperken van negatieve gevolgen van klimaatverandering

Wat hebben we bereikt

Subdoel: De openbare ruimte en gebouwen worden Klimaatbestendig ingericht, gebouwd en beheerd

- In 2030 geen wateroverlast bebouwde omgeving?
- In 2040 is maatschappelijk vastgoed klimaatbestendig
- In 2050 2,5 tot 5,5% meer neerslag opvangen ??

Subdoel: In de Gebouwde omgeving daalt het energiegebruik en neemt het aandeel duurzame energie toe

- In 2020 heeft 45% van de Koopwonin-gen label B of beter
- Vóór 2030 heeft de hele Huurwoning voorraad gemiddeld label B
- Maatschappelijk Vastgoed: Het gemeen-telijk vastgoed is in ... energieneutraal

Subdoel: Versnellen opwek en gebruik hernieuwbare energie

- Van 20% in 2020 naar 100% hernieuwbare energie in 2050

Subdoel: Stimuleren Bedrijven om energiezuiniger te werken

Subdoel: Mobiliteit is duurzamer

Subdoel: Afval is grondstof en Economie is duurzamer

- Er is minder afval door preventie en hergebruik
- lokale productie, duurzame innovatie en duurzaam ondernemen (MVO) wordt gestimuleerd
- grondstoffen behouden hun waarde voor hergebruik
- minder milieuschadelijke stoffen in producten
- daken zijn asbestvrij voor 2024

Nader uit te werken Participatie:

Samenwerken in Agenda Duurzaam Twenterand met Lokale Kracht en Initiatieven
- Duurzaamheid ontwikkelen samen met raad, inwoners, ondernemers, externe partners en stakeholders en breed gedragen in de samenleving
- Duurzaamheid verankeren in de gemeentelijke organisatie en structureel meenemen in alle taken en initiatieven /
Duurzaamheid is onderdeel van het reguliere werk van de gemeentelijke organisatie (voorbeeldrol)
- De gemeente ondersteunt duurzame initiatieven
- De gemeente biedt een platform voor dialoog, kennisdelen en inspiratie en stelt kennis en netwerk beschikbaar voor lokale initiatieven
- Bewustwordingscampagne d.m.v. Storytelling (artikelserie)

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Ruimte

Realisatie begrotingsjaar Raming begrotingsjaar na wijziging Raming begrotingsjaar voor wijziging Incidenteel gerealiseerd in boekjaar
Doelenboom openbare orde en veiligheid
Lasten 2.383.722 2.394.944 2.321.017 0
Baten 0 0 -3.800 0
Saldo van baten en lasten 2.383.722 2.394.944 2.317.217 0
Doelenboom openbare ruimte en verkeer
Lasten 14.190.758 13.944.791 13.973.429 0
Baten -6.369.634 -5.578.556 -5.533.556 0
Saldo van baten en lasten 7.821.124 8.366.235 8.439.873 0
Doelenboom duurzaamheid, milieu en VTH
Lasten 7.181.274 7.012.477 7.029.906 142.871
Baten -3.246.073 -2.993.206 -2.993.206 -265.160
Saldo van baten en lasten 3.935.201 4.019.271 4.036.700 -122.289
Doelenboom bouwen, wonen, ruimt. ontw. en VTH
Lasten 9.394.024 8.716.673 5.860.404 48.000
Baten -8.702.191 -7.802.198 -4.920.123 0
Saldo van baten en lasten 691.833 914.475 940.281 48.000
Totaal programma lasten 33.149.778 32.068.885 29.184.756 190.871
Totaal programma baten -18.317.898 -16.373.960 -13.450.685 -265.160
Totaal saldo van baten en lasten 14.831.880 15.694.925 15.734.071 -74.289
Mutaties reserves db openbare orde en veiligheid 0 -75.227 0 0
Mutaties reserves db openbare ruimte en verkeer 89.401 -117.055 -162.055 0
Mutaties reserves db duurzaamheid, milieu en VTH -101.629 -241.709 -259.339 122.289
Mutaties reserves db bouwen, wonen, ruimt.ontw, VTH -124.635 -242.993 -262.413 -48.000
Totaal mutatie reserves * -136.864 -676.984 -683.807 74.289
Geraamd resultaat 14.695.016 15.017.941 15.050.264 0
gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -863.045

Wat heeft het gekost

Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten op programma 2 is € 863.045 lager dan geraamd. Dit verschil wordt onder andere veroorzaakt door onderstaande gegevens.


• Op het product 'wegen' is sprake van een nadeel van € 46.000. Dit nadeel wordt onder andere veroorzaakt door meer algemeen onderhoud van € 79.000. In de jaarrekening 2019 was al aangekondigd dat door vertraging van de planning 2019 er nog kosten in 2020 geboekt zouden worden (2019 was er sprake van een onderschrijding). Daar tegenover staat een hogere opbrengsten leges telecom van € 8.000 en is € 12.000 meer ontvangen aan vergoedingen voor degeneratiekosten.
• Het product ‘bruggen’ sluit met een voordelig saldo van € 140.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het meerjarig onderhoud € 122.000 lager is dan begroot. De kosten voor meerjarig onderhoud worden gedekt uit de reserve 'onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken', de onttrekking uit deze reserve is eveneens lager dan geraamd. Werken zijn verschoven naar 2021.
• Verkeer en vervoer sluit met een voordelig saldo van € 115.000. Er is € 103.767 subsidie over 2016 ontvangen. De kosten zijn al verantwoord in voorgaande jaren, dus dit is een eenmalig voordeel in 2020. Er komen nog wel uitgaven verkeer en vervoer in 2021, bijvoorbeeld paal Schuineweg, wandelpaden en dergelijke die voor een overschrijding in 2021 kunnen zorgen.
• De kosten voor niet planmatig onderhoud schommelen per jaar. Om deze schommelingen op te vangen worden over- en onderschrijdingen verrekend met de reserve beheer openbaar groen. In 2020 is deze post overschreden met € 74.000. Dit is derhalve onttrokken uit de reserve.
• Het bedrag dat geraamd is voor ruimtelijke plannen dient besteed te worden aan ontwikkelingen met betrekking tot burger/buurtparticipatie. Diverse ontwikkelingen zijn in 2020 reeds in gang gezet en krijgen een vervolg in 2021. Er is nu dus een onderschrijding van € 43.500 maar er zal in 2021 waarschijnlijk een overschrijding plaats vinden.
• Het product riool eindigt met een voordeel van € 635.000. Dit wordt in de voorziening gestort. Dit heeft verschillende oorzaken. De kapitaallasten zijn € 560.000 lager dan geraamd. Dit komt voor het grootste gedeelte doordat met een lagere rente wordt gerekend dan geraamd (omslagrente), daarnaast is er met ingang van 2019 (naar aanleiding van invoering van een nieuw financieel systeem) voor gekozen om over het 1e jaar geen kapitaallasten te berekenen èn zijn nog niet alle geraamde investeringen gedaan. Er is een aantal investeringen doorgeschoven naar 2021 en verder. Hier is in het nieuwe GRP 2019-2023 rekening mee gehouden. Deze uitgaven (en dus ook de onttrekking uit de voorziening) komen dus later. Daarnaast zijn de inkomsten rioolrechten € 90.000 hoger dan geraamd en de kosten van kwijtscheldingen € 30.000 hoger dan geraamd.
• Het voordeel op het product begraafplaatsen is € 315.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten (€ 80.000) dan geraamd. Dit komt voor het grootste gedeelte doordat met een lagere rente wordt gerekend dan geraamd (omslagrente). Daarnaast is er meer uitgegeven aan onderhoud (€ 35.000) en is er € 276.000 meer ontvangen aan begrafenisrechten dan geraamd. Dit komt door het feit dat er meer mensen zijn overleden èn dat er behoorlijk wat grafrechten zijn omgezet naar eeuwigdurend recht. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting. Er is een bedrag van € 315.000 in de reserve begraafplaatsen gestort, waardoor het product, conform de begroting, sluit op een saldo van € 200.000. Met ingang van 2021 is dit saldo verlaagd naar € 125.000 i.v.m. de lagere kapitaallasten.
• Het product ‘huisvuil’ laat een voordeel zien van € 68.600. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen. Er is een hoger dividend ROVA ontvangen. Een dividend van €100.000 komt ten gunste van de gewone dienst, het meerder komt ten gunste van het product huisvuil (in dit geval € 49.905). Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Aan de kostenkant zien we lagere kosten Rova van € 40.000 doordat er een afrekening 2019 geboekt is in 2020. Daarnaast zijn er minder kosten pmd dan geraamd. De opbrengst van het afvalbrengpunt is hoger dan geraamd, de kosten echter ook, maar per saldo is dit wel voordelig. Er is in 2020 gestart met de ondergrondse systemen in de 4 kernen. De eerste kern, Vriezenveen is klaar, de andere kernen volgen. Dit levert een voordeel op van € 35.000, de kosten komen echter in 2021, waar het dan weer een nadeel gaat opleveren. De kosten asbestinzameling zijn ook lager dan geraamd. Er is minder asbestafval gedumpt en de kosten voor het gratis brengen van asbestdaken voor particulieren is ook lager dan geraamd. Er wordt derhalve een bedrag gestort in de voorziening afval van € 68.600 (was onttrekking geraamd van € 157.500). Hierdoor stijgt de voorziening naar € 528.495.
• De kosten voor het product milieubeheer zijn in totaal met € 108.000 onderschreden. Dit betreft lagere uitgaven, maar daarnaast zijn er ook hogere opbrengsten (subsidies) die niet geraamd waren. Deze kosten en opbrengsten zijn verrekend met de reserve.
• Het product Ruimtelijke ordening laat een nadeel zien van € 26.000. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door een schadevergoeding van € 75.000 die, conform B&W besluit, is betaald voor verplaatsing van een onderneming. Dekking zou plaats vinden binnen het programma. De opbrengst leges omgevingsvergunning zijn wel wat hoger dan geraamd, maar dekt niet het hele bedrag. Daartegenover staan lagere uitgaven voor de invoering van de omgevingswet van € 47.500. Dit bedrag wordt gestort in reserve.
• Het product ‘grondbedrijf’ laat een voordeel zien van € 201.500. Bij de actualisatie van de exploitatie is, door grondprijsverhoging van o.a. Oosterweilanden, de exploitatie van een negatief in een positief ‘verwacht resultaat’ veranderd. Hierdoor kon het gereserveerde verlies vrijvallen. Ook Zuidmaten Oost is door een prijsverhoging licht positiever uitgevallen.
• Onderstaande posten zijn in 2020 onderschreden, omdat de kosten in 2021 gemaakt worden. Deze posten worden hier apart benoemd, aangezien de budgetten niet overgeheveld worden naar 2021, waardoor dit tot een overschrijding zou kunnen leiden in 2021. Als verklaring kan dan worden verwezen naar dit jaarverslag.

2020
Speelterreinen € 43.500
Huisvuil ondergrondse systemen € 35.000