Programma Economie en vrije tijdsbesteding

Inleiding Programma Economie en vrije tijdsbesteding

Inleiding

In het programma Economie en vrije tijdsbesteding wordt gewerkt aan economische opgaven en aan opgaven rond vrijetijdsbesteding. Het werkprogramma omvat twee programmalijnen. 

1. Versterken werkgelegenheid met de doelenboom economie en werkgelegenheid.

2.  Meedoen met de doelenboom cultuur en recreatie & toerisme en de doelenboom sport. 

Voor dit programma was 2020 een intensief jaar als gevolg van corona. Binnen beide programmalijnen ontstond er een verschuiving in werkzaamheden. De werkzaamheden binnen de domeinen sport, cultuur, economie en detailhandel, recreatie en toerisme stonden voornamelijk in het teken van het informeren en bijstaan van verenigingen, stichtingen, ondernemers en de diverse andere stakeholders. Met name over de te nemen coronamaatregelen en de consequenties daarvan. Ook het inventariseren van knelpunten en hen allen ondersteunen en faciliteren bij het aanvragen van compensatie(regelingen) van het Rijk. Daarnaast is er ook volop geïnventariseerd waar de gemeente desgewenst moest en kon bijdragen in zowel financiële zin danwel aanpassing van beleid.

Dit heeft helaas er toe geleid dat we niet altijd de beoogde (beleids)doelen hebben bereikt. Het heeft wel gezorgd voor een nog intensievere en betere samenwerking tussen de gemeente en partijen (onderling). Daarnaast is in 2020 ook de (wils)kracht en creativiteit van onze verenigingen, stichtingen, ondernemers en stakeholders duidelijk naar voren gekomen. Daar waar mogelijk heeft de gemeente dit gefaciliteerd. De bonnenactie binnen de detailhandelssector, deels gefinancierd vanuit het crisisarrangement is hier een mooi voorbeeld van.

Een mijlpaal binnen dit programma was het besluit van de raad om in te stemmen met de bouw van een nieuw zwembad.

Ook is er gewerkt aan de centrumplannen voor Vriezenveen en Vroomshoop.

Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: De leefbaarheid en individuele ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing is toegenomen

Doel: Ontmoetingsplekken en podia voor kunst, cultuur en evenementen zijn beschikbaar

Hieronder wordt verstaan fysieke ontmoetingsplekken zoals CCK2, De Klaampe, Het Punt en dergelijke, maar ook digitale ontmoetingsplekken.

Doel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld

Hieronder wordt verstaan lectuur, literatuur, maar ook digitale media en dergelijke.

Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld

Cultuureducatie: alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of middel wordt ingezet, zowel actief, receptief en reflectief. Cultuuruitingen kunnen een middel zijn om andere leergebieden te ondersteunen, zoals geschiedenis, aardrijskunde, maatschappijleer, economie of wiskunde.

Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod

Recreatief en toeristisch aanbod bevat verblijfsrecreatie maar ook de dagrecreatieve voorzieningen.

Doel: Huidig Cultureel erfgoed is behouden

Cultureel erfgoed: sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Dat kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, archieven, monumenten en landschappen (materieel), maar ook de daaraan verbonden gebruiken, verhalen en gewoonten (immaterieel). De monumentenlijst is opgenomen in de Welstandsnota Twenterand.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend

Het faciliteren van evenementen door o.a. het afgeven van vergunningen en afstemming met betrokkenen. Daarnaast is er gezamenlijk een breed en gestructureerd activiteitenprogramma opgezet van verschillende organisaties uit de vrijetijdseconomie.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt (er) gebruikt

Het betreft de volgende accommodaties: Kulturhus De Klaampe Westerhaar, Het Punt Vroomshoop, Dorpshuizen en overige podia voor cultuur

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Meegroeien en aanpassen aan de veranderende samenleving

De ontwikkeling van de (digitale) lees-–en taalvaardigheden  en creatieve vaardigheden. 

Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar

Subdoel: Cultuureducatie en muziekonderwijs zijn ontwikkeld

Twenterand heeft een cultuurklapper waarin culturele activiteiten zijn opgenomen die basisscholen kunnen inkopen. Muziekonderwijs wordt gegeven door de plaatselijke muziekverenigingen. De gemeente bekostigt muziekonderwijs voor jeugdleerlingen op basis van een maximale subsidie.

Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie

Voor plannen in de R&T-sector wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om ze te realiseren. Regionale promotie wordt uitgevoerd op Twentse schaal. Lokale promotie wordt vanaf 2020 opgepakt en enthousiast uitgevoerd door Gastvrij Twenterand.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Cultuurhistorisch landschap en archeologie zijn in stand gehouden

Het is wettelijk verplicht om bouwaanvragen te toetsen op archeologische waarden. We hebben met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een samenwerkingsovereenkomst gesloten over het wederopbouwgebied.

Subdoel: Gemeentelijke monumenten, beeldende kunst en musea zijn in stand gehouden

Het gaat om de volgende musea: Museum Oud Vriezenveen, Veenmuseum, Peddemorsboerderij en het Middendorpshuis. Zowel landelijke als gemeentelijke monumenten zijn opgenomen in de welstandsnota, zie www.twenterand.nl.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Doelenboom Economie en werkgelegenheid

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: Een economische structuur die de werkgelegenheid en de leefbaarheid versterkt

Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid

Samen met sociale domein de werkgelegenheid in Twenterand stimuleren en nog meer de verbinding te zoeken tussen economie, een inclusieve arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie.

Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd

Economische entiteiten betreffen alle ondernemersvormen, zowel commerciële als niet-commerciële bedrijven. Met passend bij de gemeente wordt bedoeld dat het past bij de wensen die de ondernemer in Twenterand heeft.

Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht

Dit betekent actief informatie/kennis/ervaringen en dergelijke ophalen bij en delen met ondernemers ten behoeve van (beleids)ontwikkeling.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Pro-actieve inzet regionale samenwerking

De bestuurlijk en ambtelijke samenwerking met de partners in de regio zodanig maken dat de lokale doelen en regionale doelen explicieter en inzichtelijker voor de gemeenteraad en inwoners van Twenterand zijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland

Het platteland betreft het buitengebied (alle inwoners en erven buiten de kernen) van Twenterand.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: De kernen zijn economisch vitaal en sociaal weerbaar

Het behouden van de aanwezige en faciliteren van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid en tegelijkertijd het versterken en toekomstbestendig maken van de werkgelegenheidsstructuur, waarbij ondernemerschap optimaal wordt gestimuleerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig

Met kwantitatief fysieke ruimte wordt bedoeld dat er voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven zijn. Met kwalitatieve fysieke ruimte bedoelen we dat de vraag van ondernemers aansluit bij het beschikbare aanbod en de benodigde voorzieningen, bijv. glasvezel.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn speerpunten

Vanuit de nieuwe rol van de gemeente als facilitator / regisseur wordt vooral ingezet op duurzaamheid, innovatie en samenwerking.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Doelenboom Sport

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond

Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt

Hoe vitaler iemand is, hoe groter de kans dat diegene kan deelnemen in de maatschappij en zelfstandig thuis kan blijven wonen.
De rijksoverheid streeft in het kader van het Olympisch Plan 2028 naar een samenleving waarin minimaal 75% van de Nederlanders uit alle lagen van de bevolking regelmatig aan sport en bewegen doet. Ook in Twenterand hebben wij deze ambitie. De onderzoeken naar deelname worden uitgevoerd door Sportservice Overijssel. De metingen uit 2016 laten het volgende beeld zien:

  Sportdeelname Ned. Norm gezond bewegen
4-18 jaar 75% 7%
19-65 jaar 46% 59%
65+ 33% 68%

 Het streven is om in deze collegeperiode 75% van de inwoners te laten sporten en bewegen. Dat houdt in dat met name op de doelgroep vanaf 19 jaar ingezet wordt.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering

Samen met sport- en beweegaanbieders een passend kwalitatief aanbod aanbieden, met specifieke aandacht voor jeugd, senioren, mensen met een beperking en kwetsbare groepen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Er zijn vitalere sportverenigingen

De maatschappelijke rol en betrokkenheid van sportverenigingen vergroten en versterken door de samenwerking te bevorderen met andere sportverenigingen en organisaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling)

Faciliteren van sportevenementen om de publieke waarde voor de promotie van sport en bewegen volop te benutten

Subdoel: De omgeving is sport- en beweegvriendelijker

Het in standhouden van een kwalitatief goede basisinfrastructuur van gemeentelijke sport- en beweegaccommodaties voor het sporten, spelen en bewegen door de inwoners van Twenterand.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Economie en vrije tijdsbesteding

Realisatie begrotingsjaar Raming begrotingsjaar na wijziging Raming begrotingsjaar voor wijziging Incidenteel gerealiseerd in boekjaar
Doelenboom cultuur en recreatie en toerisme
Lasten 2.033.898 2.054.229 1.957.620 231.237
Baten -387.406 -376.464 -351.714 0
Saldo van baten en lasten 1.646.493 1.677.765 1.605.906 231.237
Doelenboom economie en werkgelegenheid
Lasten 1.444.405 1.811.342 1.786.322 29.594
Baten -40.037 -31.432 -31.432 0
Saldo van baten en lasten 1.404.368 1.779.910 1.754.890 29.594
Doelenboom sport
Lasten 2.042.526 2.879.232 2.797.235 0
Baten -610.283 -556.634 -545.634 0
Saldo van baten en lasten 1.432.243 2.322.598 2.251.601 0
Totaal programma lasten 5.520.829 6.744.803 6.541.177 260.831
Totaal programma baten -1.037.726 -964.530 -928.780 0
Totaal saldo van baten en lasten 4.483.104 5.780.273 5.612.397 260.831
Mutaties reserves db cultuur en recreatie en toerisme -379.244 -419.339 -365.993 -231.237
Mutaties reserves db economie en werkgelegenheid -283.013 -380.000 -380.000 -29.594
Mutaties reserves db sport -366.378 -1.142.677 -1.129.752 0
Totaal mutatie reserves -1.028.635 -1.942.016 -1.875.745 -260.831
Geraamd resultaat 3.454.469 3.838.257 3.736.652 0
gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -1.297.169

Wat heeft het gekost

Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten op programma 3 is € 1.297.169 lager dan geraamd. Dit verschil wordt onder andere veroorzaakt door onderstaande gegevens.


• Het product ‘stimulering economie’ laat een voordeel zien van € 313.150. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het niet uitvoeren van de Revitalisering van Garstelanden (geraamd € 150.000). Dit wordt samen opgepakt met de uitbreiding van bedrijventerrein Garstelanden. Deze uitbreiding duurt langer i.v.m. stikstofberekeningen. In verband met corona, waardoor gesprekken met de ondernemers van Garstelanden niet door konden gaan, wordt de revitalisering doorgeschoven naar 2021. Deze kosten komen ten laste van de reserve, dus er is ook geen onttrekking uit de reserve gedaan in 2020. Daarnaast zijn vrijvallende middelen van Agenda van Twente ad. € 694.147 door de Regio uitgekeerd aan de 14 gemeenten. Voor Twenterand betekende dit een eenmalige bijdrage (voordeel) van € 37.300. De uitgaven voor de Agenda van Twente van € 253.400 zijn ten laste van de reserve gebracht. Voor de Agenda van Twente projecten (geraamd € 25.000) is dit jaar niets uitgegeven, dus ook geen onttrekking uit de reserve. Op kapitaallasten is een voordeel van € 75.000 door een lagere rente.
• Het product ‘sporthal de Stamper’ laat een voordeel zien van € 194.300. Dit wordt onder andere veroorzaakt door minder uitgaven meerjarig onderhoud van € 235.000. De kosten voor meerjarig onderhoud worden gedekt uit de reserve 'onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken', de onttrekking uit deze reserve is eveneens lager dan geraamd. Dit onderhoud wordt uitgevoerd in 2021.
• Het product ‘zwembad de Stamper’ laat een voordeel zien van € 576.700. Dit wordt onder andere veroorzaakt door minder uitgaven meerjarig onderhoud van € 647.000. De kosten voor meerjarig onderhoud worden gedekt uit de reserve 'onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken', de onttrekking uit deze reserve is eveneens lager dan geraamd. In verband met komst nieuwe zwembad wordt alleen het meest noodzakelijke onderhoud opgepakt. Vanuit de reserve 'onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken' wordt te zijner tijd een bijdrage gedaan ten behoeve van het nieuwe zwembad. De entree opbrengsten als gevolg van corona zijn € 71.000 lager dan geraamd. Zover nu bekend, wordt eind maart 2021 de regeling voor tegemoetkoming zwembaden bekend gemaakt. Een aanvraag voor deze tegemoetkoming zal in 2021 dan ook plaats vinden.
• De btw van sport wordt sinds een aantal jaren op het product geboekt. Voorheen was dit niet het geval, maar door gewijzigde regelgeving werkt de btw kostenverhogend voor de sport. De meerkosten in verband met het niet kunnen terugvragen van de btw op sport worden (gedeeltelijk) gedekt door de zogenoemde SPUK-bijdrage. Deze bedraagt in 2020 € 157.600 en was niet geraamd.
• Onderstaande posten zijn in 2020 onderschreden, omdat de kosten in 2021 gemaakt worden. Deze posten worden hier apart benoemd, aangezien de budgetten niet overgeheveld worden naar 2021, waardoor dit tot een overschrijding zou kunnen leiden in 2021. Als verklaring kan dan worden verwezen naar dit jaarverslag.

2020
Werkbudget economie, ondernemersfonds € 20.000