Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Jaarstukken 2019 Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Programma Sociaal Domein Blz. 5
Inleiding Programma Sociaal Domein Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Doelenboom Sociale Zaken Blz. 8
Doelenboom Blz. 9
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 10
Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij Blz. 11
Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners Blz. 12
Wat hebben we bereikt Blz. 13
Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd Blz. 14
Uitvoeren sociale werkvoorziening Blz. 15
Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut Blz. 16
Zoekrichting: renderen en vitale netwerken: versterken van de MO SOWECO Blz. 17
Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren Blz. 18
Inzet van wettelijke regelingen Blz. 19
Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau Blz. 20
Subdoel: Afname van het aantal inwoners met niet beheersbare problematische schulden Blz. 21
Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 22
Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd Blz. 23
Voldoen aan de wettelijke taakstelling statushouders Blz. 24
Metingen Blz. 25
Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning Blz. 26
Doelenboom Blz. 27
Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners zijn zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam Blz. 28
Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis Blz. 29
Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte (kanteling) Blz. 30
Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst Blz. 31
Wat hebben we bereikt Blz. 32
Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend Blz. 33
Beschikbaar stellen en toewijzen van maatwerkvoorzieningen Blz. 34
Subdoel: Algemene maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend Blz. 35
Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 36
Subdoel: Het gebruik van de vier woonservicegebieden Blz. 37
Subdoel: Er is meer aanspraak gedaan op informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers) Blz. 38
Organiseren mantelzorgwaardering Blz. 39
Metingen Blz. 40
Doelenboom Gezondheidszorg Blz. 41
Doelenboom Blz. 42
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 43
Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd Blz. 44
Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd Blz. 45
Wat hebben we bereikt Blz. 46
Subdoel: Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid Blz. 47
Faciliteren van voorlichting over gebruik alcohol en drugs (o.a. op scholen) Blz. 48
Inzetten ambulant medewerker verslavingspreventie Blz. 49
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 50
Subdoel: Het zorgnetwerk biedt vroegtijdige ondersteuning Blz. 51
Subdoel: Hulp in nood is geboden waar nodig Blz. 52
Bestrijden van de eikenprocessierups Blz. 53
Metingen Blz. 54
Doelenboom Onderwijs Blz. 55
Doelenboom Blz. 56
Beoogd maatschappelijk effect: Iedere inwoner is zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam Blz. 57
Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen Blz. 58
Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen Blz. 59
Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk Blz. 60
Wat hebben we bereikt Blz. 61
Subdoel: Zoveel mogelijk kinderen van 2½ - 4 jaar krijgen een aanbod Blz. 62
Subsidiëren van peuterplaatsen en plaatsen Voor- en Vroeg-schoolse Educatie (VVE) Blz. 63
Subdoel: Taalniveau pedagogische medewerkers VVE voldoet aan gestelde norm Blz. 64
Subdoel: Inwoners verlaten het onderwijs met een start kwalificatie Blz. 65
Subdoel: Laaggeletterde inwoners volgen taalcursussen Blz. 66
Toeleiden naar en faciliteren van cursussen voor laaggeletterden Blz. 67
Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm Blz. 68
In gebruik nemen Brede School Vroomshoop Blz. 69
Subdoel: Kinderen krijgen een passende onderwijsplek en afgestemde (jeugd)hulp/zorg Blz. 70
Metingen Blz. 71
Doelenboom Jeugd Blz. 72
Doelenboom Blz. 73
Beoogd maatschappelijk effect: Evenwichtig opgroeiende jeugd, die actief deelneemt aan de maatschappij Blz. 74
Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden Blz. 75
Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd Blz. 76
Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders Blz. 77
Wat hebben we bereikt Blz. 78
Subdoel: Er is een betrokken en draagkrachtige sociale omgeving Blz. 79
Subdoel: Jeugdigen die zich ophouden in openbare ruimte worden, zo nodig, gericht ondersteund Blz. 80
Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie Blz. 81
Subsidiëren en afspraken maken op het gebied van jongerenwerk en straathoekwerk Blz. 82
Subdoel: Er is een sluitende keten van tijdige vroegsignalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg Blz. 83
In stand houden en verbeteren van de huidige netwerkstructuur o.a. de inzet van VIS2 in de netwerken Blz. 84
Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund Blz. 85
Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kinderbescherming Blz. 86
Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp Blz. 87
Subdoel: Er is een veilige opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen Blz. 88
Metingen Blz. 89
Doelenboom Ontwikkelprogramma Transformatie Sociaal Domein Blz. 90
Doelenboom Blz. 91
Beoogd maatschappelijk effect Inwoners zijn zoveel mogelijk zelf- en samen redzaam Blz. 92
Doel: Inwoner benut zijn eigen kracht en heeft een eigen netwerk Blz. 93
Doel: Inwoner maakt (tijdig) gebruik van (indien nodig) de vrij toegankelijke voorzieningen Blz. 94
Doel: Inwoner kan als het nodig is gebruik maken van geïndiceerde zorg Blz. 95
Wat hebben we bereikt Blz. 96
Subdoel: Faciliteren van inwonersinitiatieven Blz. 97
Uitvoeren innovatiefonds Sociaal Domein 2018-2019 Blz. 98
Subdoel: Professionals zijn in staat om inwoners in hun eigen kracht te zetten en de inwoner een eigen netwerk op te laten bouwen Blz. 99
Subdoel: Ondersteuningsaanbod past bij ondersteuningsbehoefte inwoner Blz. 100
Ontwikkelen aanpak beperken nadelige gevolgen echtscheiding (oa. Echtscheidingsloket) Blz. 101
Aanpak voor herstructureren en heroriënteren voorliggend veld door middel van kerngroep Blz. 102
Subdoel: Ondersteuning is zo licht en kort als het kan en zo zwaar en lang als nodig Blz. 103
Subdoel: Voorkomen dat inwoners terugvallen in dezelfde problematiek Blz. 104
Wat heeft het gekost Blz. 105
Overzicht van baten en lasten Sociaal Domein Blz. 106
Wat heeft het gekost Blz. 107
Programma Ruimte Blz. 108
Inleiding Programma Ruimte Blz. 109
Inleiding Blz. 110
Doelenboom Openbare orde en veiligheid Blz. 111
Doelenboom Blz. 112
Beoogd maatschappelijk effect: Twenterand is een veilige gemeente Blz. 113
Doel: Er is minder overlast Blz. 114
Doel: Er is minder criminaliteit Blz. 115
Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt Blz. 116
Wat hebben we bereikt Blz. 117
Subdoel: Tegengaan verloedering Blz. 118
Voortzetten KVO-B Twenterand Blz. 119
Subdoel: Preventieve aanpak escalerende (buren)ruzies Blz. 120
Subdoel: Uitvoering APV Blz. 121
Subdoel: Aanpak alcoholgebruik door minderjarigen Blz. 122
Subdoel: Aanpak drugscriminaliteit en drugsoverlast Blz. 123
Toepassen van beleidsregel ex art. 13b Opiumwet (aanpak drugspanden) Blz. 124
Subdoel: Bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit Blz. 125
Samenwerken met RIEC ON en andere ketenpartners. Blz. 126
Subdoel: Aanpak woninginbraken Blz. 127
Subdoel: Crisisbeheersing Blz. 128
Metingen Blz. 129
Doelenboom Openbare ruimte en verkeer Blz. 130
Doelenboom Blz. 131
Beoogd maatschappelijk effect: een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte Blz. 132
Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen Blz. 133
Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd Blz. 134
Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden Blz. 135
Wat hebben we bereikt Blz. 136
Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd Blz. 137
Subdoel: Nieuwe werken m.b.t. wegen, openbaar groen, water, riolering, lichtmasten, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen, en kunstwerken zijn gerealiseerd’ Blz. 138
aanleg Fietspad Kerkallee/De Rohorst Blz. 139
Realiseren rioleringsprojecten: P.M. Hackstraat, Westerhaar, Westeinde Vriezenveen en Maurits-en Marijkestraat Vroomshoop. Blz. 140
Subdoel: Duurzaam veilige wegenstructuur is gerealiseerd in 2020 Blz. 141
Uitvoeren Gemeentelijk Mobiliteits-Plan (GMP): Uitvoeren verkeersvisies diverse kernen en Inrichting wegen Duurzaam Veilig in de kernen Vriezenveen en Vroomshoop Blz. 142
Metingen Blz. 143
Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH Blz. 144
Doelenboom Blz. 145
Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer Blz. 146
Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd Blz. 147
Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen Blz. 148
Beoogd maatschappelijk effect: Een duurzame en leefbare omgeving Blz. 149
Wat hebben we bereikt Blz. 150
Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd Blz. 151
Subdoel: Duurzaamheid is onderdeel van het reguliere werk van de organisatie Blz. 152
Stimuleren verduurzaming organisatie (voorbeeldfunctie) Blz. 153
Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen Blz. 154
Besparen energie in de huursector Blz. 155
Deelnemen regionale Twentse Energie Strategie Blz. 156
Energie maatregelen door bedrijven (VTH) Blz. 157
Stimuleren Energie projecten (Zonnepark Oosterweilanden) Blz. 158
Uitvoeren project Energieloket 2.1 en deelnemen Duurzaam Thuis Twente Blz. 159
Warmtevoorziening wijken Blz. 160
Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden Blz. 161
Deelnemen gebiedsproces EBDV Blz. 162
Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval Blz. 163
Inzamelen van huishoudelijk afval Blz. 164
Subdoel: Kwaliteit leefomgeving voldoet aan normen (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid) Blz. 165
Subdoel: Uitvoering VTH voor milieutaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 166
Opstellen Verslag IB-toezicht milieu Blz. 167
Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid) Blz. 168
Inventariseren en sanering asbest in de bodem Blz. 169
Voorbereiden en uitvoeren geluidssaneringsprojecten Blz. 170
Metingen Blz. 171
Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH Blz. 172
Doelenboom Blz. 173
Beoogd maatschappelijk effect: In Twenterand is het prettig wonen en werken Blz. 174
Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied Blz. 175
Doel: Voldoende en meer passende woningen Blz. 176
Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven Blz. 177
Wat hebben we bereikt Blz. 178
Subdoel : Een passende en actuele bestemming voor gemeentelijk grondgebied. Faciliteren rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd Blz. 179
Voorbereiden, opstellen en begeleiden: van bestemmingsplanherzieningen en begeleiden van de procedures, van ontwikkelingen op inbreidingslocaties en uitbreidingslocaties Blz. 180
Subdoel: Uitvoering VTH voor RO en bouwtaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 181
Realiseren uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving Blz. 182
Subdoel: Facilitering rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd Blz. 183
Subdoel: Invoering Omgevingswet Blz. 184
Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd Blz. 185
Subdoel: Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd’ Blz. 186
Subdoel: Nieuwe bouwmogelijkheden zijn gecreëerd Blz. 187
Subdoel: Bestaande wijken en bedrijventerreinen zijn kwalitatief goed, Er zijn sterke compacte centra met goede voorzieningen, en Er is een sociaal veilige leefomgeving Blz. 188
Metingen Blz. 189
Doelenboom Ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet Blz. 190
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 191
Doel: De gemeente biedt meer ruimte voor ontwikkeling en geeft meer moge- lijkheden voor maatwerk. Blz. 192
Doel: Besluitvormingsprocedures zijn een-voudiger, sneller en beter Blz. 193
Doel: Initiatiefnemers kunnen alle beschik-bare informatie over de fysieke leef-omgeving digitaal raadplegen Blz. 194
Doel: Initiatiefnemers, de samenleving en de gemeente werken samen aan een goede fysieke leefomgeving en zijn bewuster van de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving Blz. 195
Wat hebben we bereikt Blz. 196
Subdoel: De gemeentelijke dienstverlening voor activiteiten in de leefomgeving scoort een voldoende Blz. 197
Subdoel: Het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving is in 2022* vastgelegd in één Omgevingsvisie Blz. 198
Ontwikkelen van omgevingsinstrumenten: Uitgangspunten omgevingsplan, Uitgangspunten omgevingsvisie, Digitaliseren milieudossiers Blz. 199
Subdoel: De regels voor de fysieke leef omgeving zijn in 2025* stapsgewijs vastgelegd in het Omgevings-plan Blz. 200
Subdoel: Thematische uitvoerings Programma’s zijn in 2022* vastgesteld Blz. 201
Subdoel: Er zijn minder vergunningen nodig en meer activiteiten vallen onder algemene regels. Blz. 202
Subdoel: Alle medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om Omgevingsgericht te kunnen werken Blz. 203
Subdoel: Alle beschikbare infor-matie over de fysieke leefomgeving is up to date en opgenomen in het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet Blz. 204
Subdoel: volgens het bewonersonderzoek weet meer dan 50% van de nieuwe gemeentelijke aanpak in de fysieke leefomgeving Blz. 205
Subdoel: Er zijn burgerinitiatieven voor een duurzame en leefbare leefomgeving gerealiseerd Blz. 206
Subdoel: Door het doen van pilots is ervaring opgedaan met de instrumenten Omgevingsplan en Omgevingsvisie. Blz. 207
Doelenboom Ontwikkelprogramma Agenda duurzaam Twenterand Blz. 208
Beoogd maatschappelijk effect: Blz. 209
Doel: Op weg naar energieneutraal in 2050 Blz. 210
Doel: Op weg naar een circulaire economie in 2050 Blz. 211
Doel: Op weg naar klimaatbestendig in 2050 Blz. 212
Wat hebben we bereikt Blz. 213
Subdoel: De openbare ruimte en gebouwen worden Klimaatbestendig ingericht, gebouwd en beheerd Blz. 214
Acties en maatregelen Klimaatadaptatie Blz. 215
Uitvoeren Ontwikkelprogramma Agenda Duurzaamheid 2018—2022 Blz. 216
Subdoel: In de Gebouwde omgeving daalt het energiegebruik en neemt het aandeel duurzame energie toe Blz. 217
Acties en maatregelen Blz. 218
Huurwoningen Blz. 219
Koopwoningen Blz. 220
Subdoel: Versnellen opwek en gebruik hernieuwbare energie Blz. 221
Acties en projecten opwek hernieuwbare energie Blz. 222
Subdoel: Stimuleren Bedrijven om energiezuiniger te werken Blz. 223
Acties en maatregelen Bedrijven Blz. 224
Subdoel: Mobiliteit is duurzamer Blz. 225
Subdoel: Afval is grondstof en Economie is duurzamer Blz. 226
Acties, maatregelen en projecten Circulaire Economie Blz. 227
Nader uit te werken Participatie: Blz. 228
Wat heeft het gekost Blz. 229
Overzicht baten en lasten Ruimte Blz. 230
Wat heeft het gekost Blz. 231
Programma Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 232
Inleiding Programma Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 233
Inleiding Blz. 234
Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme Blz. 235
Doelenboom Blz. 236
Beoogd maatschappelijk effect: De leefbaarheid en individuele ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing is toegenomen Blz. 237
Doel: Ontmoetingsplekken en podia voor kunst, cultuur en evenementen zijn beschikbaar Blz. 238
Doel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 239
Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 240
Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod Blz. 241
Doel: Huidig Cultureel erfgoed is behouden Blz. 242
Wat hebben we bereikt Blz. 243
Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend Blz. 244
Evalueren Cultuur Platform Twenterand en de inzet van Projectsubsidie Cultuur Blz. 245
Subsidiëren volgens de Algemene SubsidieVerordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid. Blz. 246
Opstellen nota evenementen Blz. 247
Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt (er) gebruikt Blz. 248
Evalueren Cultuur Platform Twenterand en de inzet van Projectsubsidie Cultuur Blz. 249
Subsidiëren volgens de Algemene SubsidieVerordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid. Blz. 250
Subdoel: Meegroeien en aanpassen aan de veranderende samenleving Blz. 251
Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar Blz. 252
Evaluatie muziekonderwijs Blz. 253
Subdoel: Cultuureducatie en muziekonderwijs zijn ontwikkeld Blz. 254
Evaluatie muziekonderwijs Blz. 255
Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie Blz. 256
Actualiseren Nota Vrijetijdseconomie Blz. 257
Doorontwikkeling toeristische structuur. Blz. 258
Subdoel: Cultuurhistorisch landschap en archeologie zijn in stand gehouden Blz. 259
Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling Blz. 260
Ontwikkelen samenwerking Musea Blz. 261
Subdoel: Gemeentelijke monumenten, beeldende kunst en musea zijn in stand gehouden Blz. 262
Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling Blz. 263
Ontwikkelen samenwerking Musea Blz. 264
Doelenboom Economie en werkgelegenheid Blz. 265
Doelenboom Blz. 266
Beoogd maatschappelijk effect: Een economische structuur die de werkgelegenheid en de leefbaarheid versterkt Blz. 267
Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid Blz. 268
Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd Blz. 269
Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht Blz. 270
Wat hebben we bereikt Blz. 271
Subdoel: Pro-actieve inzet regionale samenwerking Blz. 272
Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland Blz. 273
Uitvoering geven aan een (beknopte) economische visie als onderbouwing van het werkbudget economie Blz. 274
Werken aan ontwikkel-programma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit: Blz. 275
Subdoel: De kernen zijn economisch vitaal en sociaal weerbaar Blz. 276
Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig Blz. 277
Exploiteren bestaande terreinen en start uitgifte Oosterweilanden en Garstelanden. Blz. 278
Subdoel: Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn speerpunten Blz. 279
Actieagenda Beter Aanbesteden Blz. 280
Doelenboom Sport Blz. 281
Doelenboom Blz. 282
Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond Blz. 283
Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt Blz. 284
Wat hebben we bereikt Blz. 285
Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering Blz. 286
Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen Blz. 287
Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen Blz. 288
Subdoel: Er zijn vitalere sportverenigingen Blz. 289
Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen Blz. 290
Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen Blz. 291
Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling) Blz. 292
Meedoen in Vitaal sport– en beweegpark Het Midden te Vriezenveen Blz. 293
Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen Blz. 294
Sport-/cultuurprijs Blz. 295
Subdoel: De omgeving is sport- en beweegvriendelijker Blz. 296
Uitvoering sport– en beweegvisie o.a. actualiseren accommodatie- en tarievenbeleid Blz. 297
Wat heeft het gekost Blz. 298
Overzicht baten en lasten Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 299
Wat heeft het gekost Blz. 300
Programma Fundament Blz. 301
Inleiding Programma Fundament Blz. 302
Inleiding Blz. 303
Doelenboom Dienstverlening en klantcontact Blz. 304
Doelenboom Blz. 305
Beoogd maatschappelijk effect: Klantgedreven dienstverlening Blz. 306
Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel Blz. 307
Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht Blz. 308
Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed Blz. 309
Wat hebben we bereikt Blz. 310
Subdoel: Personen zijn geregistreerd conform hun feitelijke situatie Blz. 311
Vaststellen identiteit aan de hand van identiteitspapieren, registratie dmv brondocumenten Blz. 312
Subdoel: Servicepunt en kanalen met goed opgeleide medewerkers voor de relatie met inwoners, ondernemers en instellingen Blz. 313
Kanaaloptimalisatie: Blz. 314
Verdere vormgeving telefonische dienstverlening: Blz. 315
Subdoel: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten Blz. 316
Subdoel: De kwaliteit en de klantbeleving wordt gewaardeerd als goed Blz. 317
Metingen Blz. 318
Doelenboom Bedrijfsvoering Blz. 319
Doelenboom Blz. 320
Beoogd maatschappelijk effect: Solide bedrijfsvoering ten behoeve van een goed functionerende gemeente Blz. 321
Doel: De medewerkers zijn in staat te doen wat de organisatie vraagt Blz. 322
Doel: Inwoners zijn geïnformeerd en participeren Blz. 323
Doel: Kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie Blz. 324
Doel: De financiële huishouding geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie Blz. 325
Wat hebben we bereikt Blz. 326
Subdoel: Een aantrekkelijke werkgever met gekwalificeerde en flexibel inzetbare medewerkers Blz. 327
In kaart brengen in hoeverre medewerkers nu over de benodigde kennis, vaardigheden en houding en gedrag beschikken. Blz. 328
Subdoel: Tijdige en volledige communicatie met inwoners, instellingen, bestuur en organisatie Blz. 329
Strategiebepaling en uitvoering van communicatietrajecten bij projecten Blz. 330
Subdoel: De organisatie is doelmatig en doeltreffend gefaciliteerd Blz. 331
Faciliteren (digitaal) samenwerken in de keten/participatie Blz. 332
Subdoel: Actuele informatie is veilig, beschikbaar, betrouwbaar en toegankelijk in efficiënte systemen Blz. 333
Borgen beveiliging en privacy (BIG, AVG, Ensia)* Blz. 334
Dienstverlenend samenwerken (Zaakgericht digitaal werken) Blz. 335
Faciliteren flexwerken (tijd en plaats onafhankelijk werken) Blz. 336
Op orde brengen van de basis (basis registraties) Blz. 337
Opzetten sturingsinformatie (informatie gestuurde overheid) Blz. 338
Subdoel: Alle IC processen zijn beoordeeld op risico’s Blz. 339
Subdoel: Goede advisering en ondersteuning Raad & Griffie Blz. 340
Subdoel: Een zodanig ingericht besluitvormingsproces waardoor besluiten in rechte in stand kunnen blijven Blz. 341
Subdoel: Een jaarlijks materieel sluitende begroting en een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening Blz. 342
Metingen Blz. 343
Wat heeft het gekost Blz. 344
Overzicht baten en lasten Fundament Blz. 345
Wat heeft het gekost Blz. 346
Algemene dekkingsmiddelen 2019 Blz. 347
Wat heeft het gekost Blz. 348
Beleidsindicatoren programma's conform BBV Blz. 349
Beleidsindicatoren programma's conform BBV Blz. 350
Algemene dekkingsmiddelen 2019 Blz. 351
Algemene dekkingsmiddelen 2019 Blz. 352
Paragrafen Blz. 353
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 354
Inleiding Blz. 355
Algemeen Blz. 356
Tabel risico's Blz. 357
Toelichting risico's Blz. 358
Kengetallen: financiële weerbaarheid en wendbaarheid Blz. 359
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 360
Inleiding Blz. 361
Wegen Blz. 362
Openbare verlichting Blz. 363
Gebouwen en civieltechnische kunstwerken Blz. 364
Groen Blz. 365
Grondwater Blz. 366
Riolering Blz. 367
Kaderplan speelruimte Blz. 368
Tractie en gereedschappen Blz. 369
Paragraaf Financiering Blz. 370
Algemene ontwikkelingen Blz. 371
Treasurybeleid Blz. 372
Renterisico's Blz. 373
Renteberekening Blz. 374
Kasgeldlimiet Blz. 375
Kortlopend geld Blz. 376
Aangegane langlopende geldleningen Blz. 377
Schatkistbankieren Blz. 378
Kredietrisico's Blz. 379
Financiering Blz. 380
Rentetoerekening Blz. 381
Renteschema Blz. 382
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 383
Algemeen Blz. 384
Integriteit Blz. 385
Griffie Blz. 386
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 387
Gemeenschappelijke regelingen: Regio Twente Blz. 388
Gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Twente Blz. 389
Gemeenschappelijke regelingen: Soweco Blz. 390
Gemeenschappelijke regelingen: Stadsbank Oost Nederland Blz. 391
Gemeenschappelijke regelingen: Gemeentelijk Belastingkantoor Twente Blz. 392
Deelnemingen in vennootschappen: Cogas NV Blz. 393
Deelnemingen in vennootschappen: Twence BV Blz. 394
Deelnemingen in vennootschappen: Rova Holding NV Blz. 395
Deelnemingen in vennootschappen: Wadinko NV Blz. 396
Deelnemingen in vennootschappen: Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 397
Deelnemingen in vennootschappen: Enexis Blz. 398
Deelnemingen in vennootschappen: Zonnepark Oosterweilanden Blz. 399
Deelnemingen in verenigingen en stichtingen: Dimpact Blz. 400
Deelnemingen in verenigingen en stichtingen: Euregio Blz. 401
Paragraaf Grondbeleid Blz. 402
Inleiding Blz. 403
Hoofdlijnen van het grondbeleid Blz. 404
Jaarwinst Blz. 405
Toelichting Blz. 406
Storting voorziening Blz. 407
NIEG Gronden Blz. 408
Voortgang uitvoering grondbeleid Blz. 409
Parameters actualisatie Blz. 410
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 411
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 412
Belastingopbrengsten Blz. 413
Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 414
Lokale heffingen Blz. 415
Overzicht (on)gebonden belastingen Blz. 416
Kostendekking Blz. 417
Overzicht afval Blz. 418
Overzicht riool Blz. 419
Woonlastenontwikkeling Blz. 420
Woonlastenontwikkeling Blz. 421
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 422
Jaarrekening 2019 Blz. 423
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar Blz. 424
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar Blz. 425
Balans 2019 Blz. 426
Balans 2019 Blz. 427
Toelichting op de balans Blz. 428
Toelichting op de balans Blz. 429
Toelichting leningen Blz. 430
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 431
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 432
SiSa - verantwoording 2019 Blz. 433
SiSa-verantwoording 2019 Blz. 434
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 435
Inleiding Blz. 436
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 437
Balans Blz. 438
Vaste activa Blz. 439
Immateriële vaste activa Blz. 440
Materiële vaste activa Blz. 441
Investeringen met economisch nut / investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 442
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Blz. 443
Financiële vaste activa Blz. 444
Vlottende activa Blz. 445
Voorraden Blz. 446
Vorderingen en overlopende activa Blz. 447
Liquide middelen en overlopende posten Blz. 448
Voorzieningen Blz. 449
Vaste schulden Blz. 450
Verplichting voortvloeiende uit leasing Blz. 451
Vlottende passiva Blz. 452
Overlopende passiva Blz. 453
Borg en garantstellingen Blz. 454
Wet normering topinkomens Blz. 455
Wet normering topinkomens Blz. 456
Analyse begrotingsafwijkingen Blz. 457
Analyse begrotingsafwijkingen Blz. 458
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 459
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 460
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 461
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 462
Toelichting staat van reserves en voorzieningen Blz. 463
Inzicht gebruik onvoorzien 2019 Blz. 464
Inzicht gebruik onvoorzien 2019 Blz. 465
Overzicht taakvelden Blz. 466
Overzicht taakvelden Blz. 467
Bijlagen Blz. 468
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 469
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 470
Overzicht Blz. 471
Staat van restant kredieten Blz. 472
Staat van restant kredieten 2019 Blz. 473
Emu-saldo 2019 Blz. 474
Emu-saldo 2019 Blz. 475
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 476
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 477
Ondertekening Jaarstukken 2019 Blz. 478
Ondertekening Blz. 479
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap