Ondertekening Jaarstukken 2019

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Twenterand in zijn openbare vergadering van 9 juli 2020,

 

 

 

 

de griffier,                                                                                     de voorzitter.