Algemene dekkingsmiddelen 2019

Algemene dekkingsmiddelen 2019

Lokale heffingen
De gemeente Twenterand kent de volgende niet bestedings gebonden gemeentelijke heffingen:
Realisatie begrotings Raming begrotings Raming begrotings
jaar jaar na wijziging jaar voor wijziging
Onroerende-zaak belasting -6.827.670 -6.557.500 -6.557.500
Totaal -6.827.670 -6.557.500 -6.557.500
Dividend
Verantwoord zijn de navolgende dividenden:
Realisatie begrotings Raming begrotings Raming begrotings
jaar jaar na wijziging jaar voor wijziging
Bank Nederlandse Gemeenten -68.024 -24.000 -24.000
Twence BV -318.439 -345.843 -345.843
Cogas -1.116.000 -1.116.000 -1.116.000
Essent -34.571 -29.000 -29.000
Wadinko -42.500 -42.500 -42.500
Rova -100.000 -100.000 -100.000
Totaal -1.679.534 -1.657.343 -1.657.343
Saldo financieringsfunctie
Realisatie begrotings Raming begrotings Raming begrotings
jaar jaar na wijziging jaar voor wijziging
Baten -203.770 -237.576 -237.576
Lasten 726.783 837.271 757.271
Per saldo nadeel 523.013 599.695 519.695
Ter toelichting wordt het volgende vermeld:
Onder het saldo van de financieringsfunctie moet in dit verband worden verstaan het saldo van de betaalde rente over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening couranten de ontvangen rente over uitzettingen.
Overige algemene dekkingsmiddelen
De gemeente rekent rentelasten aan de diverse programma's toe, zodat die programma's een integraal beeld geven van de kosten die met de uitvoering gemoeid zijn. Daarbij wordt ook rente gecalculeerd over het werkzame eigen vermogen van de gemeente. Aangezien de gecalculeerde rente over het eigen vermogen niet daadwerkelijk betaald hoeft te worden, vloeit deze terug in de gemeentelijke baten. De rente over de vrije componenten van het eigen vermogen wordt daarbij als algemeen dekkingsmiddel verantwoord.
Realisatie begrotings Raming begrotings Raming begrotings
jaar jaar na wijziging jaar voor wijziging
Overige rente reserves/voorzieningen:
- Bespaarde rente reserves en voorzieningen -1.133.650 -982.006 -982.006
Overige algemene dekkingsmiddelen:
- Hondenbelasting 388 0 0
- Forensenbelasting -5.338 -5.000 -5.000
- Toeristenbelasting -42.570 -45.000 -45.000
-1.181.171 -1.032.006 -1.032.006
Algemene uitkering Realisatie begrotings Raming begrotings Raming begrotings
jaar jaar na wijziging jaar voor wijziging
Baten -45.143.308 -45.422.956 -44.144.770