Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium.  Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid vallen en binnen het doel blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. Hierbij valt te denken aan overschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (bijvoorbeeld via subsidies en kostendekkende omzet) en overschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen, zoals blijkt uit de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV.

In onderstaand overzicht zijn de programma's opgenomen waarbij sprake is van een overschrijding van de lasten, met daarbij een verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde beleid. Voor een nadere uitwerking van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de programmajaarrekening. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening.

Overzicht

Omschrijving Begrotingsafwijking lasten Verklaring Conclusie
programma Begroot Werkelijk Verschil
4. Fundament 2.104.356 4.832.557 2.728.201 In 2019 heeft er een verplichte storting in de voorziening pensioen politieke ambtsdragers plaatsgevonden om de voorziening op het vereiste niveau te brengen. Per saldo zorgt dit voor een nadeel van € 644.150 De accountant heeft in 2019 meerkosten in rekening gebracht. Dit zorgt voor een nadeel van € 27.700. Er heeft een verplichte storting in de voorziening dubieuze debiteuren plaatsgevonden van ruim € 264.000 om de voorziening op het vereiste niveau te brengen. In 2019 is € 91.150 meer uitgegeven aan opleidingskosten dan bij de begroting vanuit is gegaan. In verband met de aanschaf van een 4-wheeldrive auto voor handhaving en aanschaf en bijbehorende werkzaamheden m.b.t. laadpalen voor elektrische auto's bij het gemeentehuis en werf is het budget voor bedrijfsauto's met € 66.000 overschreden. Daarnaast waren de leasekosten voor 2019 niet geraamd. Dit zorgt voor een overschrijding van ruim € 21.000 Een verplichte afwaardering van het pand aan de dorpsstraat 11 in Den Ham, zorgt voor een overschrijding van € 131.000 Verder is er in de begroting een stelpost opgenomen voor de kapitaallasten van de kostendekkende producten (306.650). Deze is niet ingevuld en zorgt daarmee voor een nadeel op de lasten op dit programma. Past binnen beleid