Jaarrekening 2019

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Realisatie begrotingsjaar Raming begrotingsjaar na wijziging Raming begrotingsjaar voor wijziging
Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Sociaal domein -18.540.763 53.061.006 34.520.243 -18.051.435 54.520.640 36.469.205 -17.065.589 50.807.496 33.741.907
2. Ruimte -13.194.315 28.731.382 15.537.066 -14.337.019 29.031.663 14.694.644 -19.347.298 33.857.280 14.509.982
3. Economie en vrije tijdsbesteding -887.563 6.046.769 5.159.206 -682.452 7.639.761 6.957.309 -712.452 5.938.262 5.225.810
4. Fundament -1.139.973 4.832.557 3.692.584 -212.348 2.104.356 1.892.008 -1.251.916 2.292.337 1.040.421
Subtotaal programma's -33.762.614 92.671.713 58.909.099 -33.283.254 93.296.420 60.013.165 -38.377.255 92.895.375 54.518.120
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen -6.827.670 0 -6.827.670 -6.557.500 0 -6.557.500 -6.557.500 0 -6.557.500
Algemene uitkering -45.143.308 0 -45.143.308 -45.422.956 0 -45.422.956 -44.144.770 0 -44.144.770
Dividend -1.679.534 0 -1.679.534 -1.657.343 0 -1.657.343 -1.657.343 0 -1.657.343
Saldo financieringsfunctie -203.770 726.783 523.013 -237.576 837.271 599.695 -237.576 757.271 519.695
Overige algemene dekkingsmiddelen -1.181.171 0 -1.181.171 -1.032.006 0 -1.032.006 -1.032.006 0 -1.032.006
Subtot. alg. dekkingsmiddelen -55.035.452 726.783 -54.308.670 -54.907.381 837.271 -54.070.110 -53.629.195 757.271 -52.871.924
Overhead (*) 0 5.243.553 0 0 5.274.271 5.274.271 0 5.274.271 5.274.271
Onvoorzien 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Totaal saldo van baten en lasten -88.798.066 93.398.496 4.600.429 -88.190.635 94.134.691 5.944.055 -92.006.450 93.653.646 1.647.196
Toevoegingen/onttrekkingen
aan reserves
1. Sociaal domein -3.951.083 3.383.266 -567.817 -1.881.316 91.541 -1.789.775 -425.622 0 -425.622
2. Ruimte -1.579.989 381.662 -1.198.327 -1.330.926 56.300 -1.274.626 -1.005.860 0 -1.005.860
3. Economie en vrije tijdsbesteding -1.197.532 182.443 -1.015.088 -2.491.899 0 -2.491.899 -645.183 0 -645.183
4. Fundament -1.978.257 1.576.942 -401.314 -1.163.998 776.242 -387.756 -349.356 764.242 414.886
Totaal mutaties reserves -8.706.861 5.524.313 -3.182.548 -6.868.138 924.083 -5.944.055 -2.426.021 764.242 -1.661.779
Gerealiseerd resultaat -97.504.927 98.922.809 1.417.881 -95.058.774 95.058.774 0 -94.432.471 94.417.888 -14.583
(*) In verband met een wijziging van het BBV zijn de overheadkosten afzonderlijk in beeld gebracht. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de totale lasten per programma. Zodoende dient dit bedrag niet nogmaals meegeteld te worden bij de totale lasten.
De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie in het begrotingsjaar is opgenomen in de programmaverantwoording. Deze analyse maakt deel uit van de jaarrekening.

Balans 2019

Balans 2019

Balans per 31 december 2019
ACTIVA 2019 2018 PASSIVA 2019 2018
Vaste activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa Eigen vermogen
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 17.147 Algemene reserves 2.868.400 4.814.616
Bijdrage aan activa in eigendom derden 1.411 1.587 Bestemmingsreserves 27.346.318 25.126.644
Materiële vaste activa Gerealiseerd resultaat -1.417.881 3.456.006
In erfpacht uitgegeven gronden 1.492.587 1.255.389
Investeringen met een economisch nut 43.174.948 43.433.560 Voorzieningen
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 18.544.410 18.948.750 Voorzieningen voor verplichtingen/verliezen/risico's 3.986.304 3.117.268
Inv. in openbare ruimten met maatschappelijk nut 5.641.602 5.889.660 Egalisatievoorzieningen 10.474.686 10.055.879
Financiële vaste activa Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 459.884 606.541
Kapitaalverstrekkingen aan:
Deelnemingen 178.352 179.402 Vaste schulden met looptijd 1 jaar of langer
Gemeenschappelijke regelingen 52.622 52.622 Onderhandse leningen van:
Leningen aan: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 47.232.897 41.407.364
Deelnemingen 11.735.787 12.065.574
Overige langlopende leningen u/g 4.291.468 4.765.632
Overige uitzettingen looptijd 1 jaar of langer 186.694 186.694 Waarborgsommen 6.584 2.376
Verplichtingen u.h.v. financial-lease overeenkomsten
Totaal vaste activa 85.317.027 86.778.871 Totaal vaste passiva 90.957.193 88.586.694
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden Netto vlottende schulden met looptijd korter dan 1 jaar
Onderhanden werk, gronden in exploitatie 12.737.268 11.877.126 Overige kasgeldleningen 8.000.000 13.000.000
Banksaldi - 4.068.451
Uitzettingen met looptijd korter dan 1 jaar Overige schulden 1.463.736 3.906.271
Vorderingen op openbare lichamen 3.556.189 7.875.221
Uitzettingen Rijks schatkist rentetypische looptijd < 1 jaar - -
Overige vorderingen 2.373.712 3.071.441
Overlopende passiva
Liquide middelen Verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 5.818.672 2.118.078
Kas- en banksaldi 1.613.548 1.227.860 Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 1.256.480 340.245
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren 0 1.025.643
Overlopende activa
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering 0 0
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 1.898.337 2.214.863
Totaal vlottende activa 22.179.054 26.266.512 Totaal vlottende passiva 16.538.888 24.458.688
TOTAAL GENERAAL 107.496.081 113.045.382 TOTAAL GENERAAL 107.496.081 113.045.382
Gewaarborgde geldleningen 59.834.100

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans per 31 december 2019
Vaste activa
Immateriële vaste activa 2019 2018
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 17.147 0
Bijdragen aan activa in eigendom derden 1.411 1.587
18.558 1.587
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2019:
Boekwaarde Investering Afschrij- Bijdragen Boekwaarde
1-1-2019 vingen van derden 31-12-2019
Kosten verbonden aan het sluiten van geld-leningen en het saldo van agio en disagio 0 0 0 0 0
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 0 17.147 0 0 17.147
Bijdragen aan activa in eigendom derden 1.587 0 176 1.411
Totaal 1.587 17.147 176 0 18.558
Materiële vaste activa 2019 2018
In erfpacht uitgegeven gronden 1.492.587 1.255.389
Investeringen met een economisch nut 43.174.948 43.433.560
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 18.544.410 18.948.750
Investeringen in openbare ruimte met uitsltuitend maatschappelijk nut 5.641.602 5.889.660
68.853.547 69.527.359
De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde ultimo 2019 2018
Gronden en terreinen 6.285.948 5.743.160
Woonruimten 162.293 293.293
Strategische gronden 3.664.437 3.702.118
Bedrijfsgebouwen 31.532.719 32.639.772
G.W.W. werken 19.612.800 19.180.537
Vervoersmiddelen 364.063 353.097
Machines, apparaten/installaties 406.506 522.573
Overige materiële vaste activa 609.506 1.203.150
Software 573.673 0
63.211.945 63.637.700
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:
Afwaardering duurzame waardevermindering
Boekwaarde Investering Desinvestering Afschrij- Overheveling Boekwaarde
1-1-2019 vingen 2019 31-12-2019
Gronden en terreinen 5.743.160 237.198 305.591 6.285.948
Woonruimten 293.293 131.000 162.293
Strategische gronden 3.702.118 37.681 3.664.437
Bedrijfsgebouwen 32.639.772 230.785 1.337.839 31.532.719
G.W.W. werken 19.180.537 1.068.254 635.991 0 19.612.800
Vervoersmiddelen 353.097 105.546 94.580 364.063
Machines, apparaten/installaties 522.573 7.585 123.652 0 406.506
Overige materiële vaste activa 1.203.150 129.774 85.728 -637.691 609.506
Software 0 258.377 322.395 637.691 573.673
63.637.700 2.037.520 37.681 2.600.184 305.591 131.000 63.211.945
Toelichting afwaardering duurzame waardevermindering:
In 2019 heeft een verplichte afwaardering i.v.m. duurzame waardevermindering plaatsgevonden van het pand aan de Dorpstraat 11 te Den Ham. Deze afwaardering was noodzakelijk omdat de verwachte opbrengstwaarde van het pand lager ligt dan de boekwaarde.
De investering bij gronden en terreinen van € 542.789 kan als volgt gespecificeerd worden:
Erfpacht Kleinjan grondwerken 237.198
Centrum Vroomshoop 2e fase 305.591
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan hieronder vermeld.
Beschikbaar Werkelijk be- Bijdragen Cumulatief
gesteld steed 2019 2019 t/m 2019
De Smithoek 4.120.000 35.783 4.095.184
Verv.Riool 2019 fietspad Kerkallee 90.000 90.000 90.000
VW T5 pick up 2016 27.500 21.590 22.590
VW T5 pick up 2016 27.500 24.854 25.854
Veenhuis oprijwagen 15.000 10.128 10.128
VZ2732ZT/MAN TGE 0 48.974 48.974
Wegenschaaf HE kamp 6.000 6.347 6.347
Bi-tool 13.378 13.378 13.378
Werkbudget Twenterand digitaal 2018 161.650 56.133 161.651
Verv.meubilair/bureaus 2016 10.000 9.999 9.999
Werkbudget Twenterand digitaal 2019 157.990 187.862 187.862
Totaal 4.629.018 505.048 0 4.671.967
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Boekwaarde Investering Des- Overheveling Afschrij- Bijdragen Boekwaarde
1-1-2019 investering 2019 vingen van derden 31-12-2019
G.W.W. werken 5.889.660 64.928 0 312.986 5.641.602
Overige materiële vaste activa 0 0
5.889.660 64.928 0 0 312.986 0 5.641.602
De boekwaarde van G.W.W. Werken bedroeg op 31-12-2016 € 3.699.517. Dit betreft maatschappelijk nut activa die volgens de ‘oude’ methode is geactiveerd. Hierop mag nog versneld worden afgeschreven. Investeringen vanaf 1 januari 2017 moeten verplicht geactiveerd worden. Voor 2017 ging dit om € 1.344.869, voor 2018 om € 1.854.697 en voor 2019 € 63.491.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar Werkelijk be- Cumulatief
gesteld steed 2019 t/m 2019
openbare verlichting 2017 133.631 62.981 74.928
Totaal 133.631 62.981 74.928
Begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijnin principe onrechtmatig. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleidvallen en binnen het doel blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. (Kadernota rechtmatigheid 2018 Commissie BBV.)De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen, die binnen de beleidskaders van de raad passen, niet meegewogen wordenin het accountantsoordeel.
Onderstaand overzicht laat zien dat een aantal kredieten zijn overschreden. Gesteld kan worden dat de uitgaven passen binnenhet beleid en het doel waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met hetvaststellen van de jaarrekening.
Krediet Besteed Werkelijk be- Overschrijding
t/m 2018 steed 2019
F35 Fietssnelweg 2017 400.000 1.220.663 6.367 827.031
Gebouwtjes begraafplaatsen 2016 65.000 122.141 0 57.141
VZ2732ZT/MAN TGE 0 0 48.974 48.974
Fietspad Kerkallee 266.236 82.757 377.373 193.894
De reden van overschrijding wordt hierna toegelicht.
F35 Fietssnelweg 2017
Met betrekking tot de Fietssnelweg F35 heeft de gemeente Twenterand een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie Overijssel voor de realisering ervan. In eerste instantie is hier een subsidie van 50% voor verleend. Hierbij gaat het om een bedrag van € 476.000. Deze subsidie is in 2016 verleend. De uitvoering van de werkzaamheden heeft echter pas in 2018 plaatsgevonden. Hierdoor vielen de werkelijke kosten hoger uit dan wat in eerste instantie was geraamd. De Provincie heeft als gevolg hiervan mondeling toegezegd dat de bijdrage van de provincie nogmaals met 25% werd verhoogd (€ 238.000) en dat er aanvullend nog een extra bijdrage volgt vanuit de provincie van € 47.600 (5%)
Conclusie: overschrijding past binnen het beleid.
Gebouwtjes begraafplaatsen 2016
Door de raad is een krediet beschikbaar gesteld van € 175.000, terwijl er € 254.000 was aangevraagd. Door gebruik te maken van leerlingenvan de BOVO zou het mogelijk zijn binnen het krediet te blijven, echter voor 80% van de bouw waren geen leerlingen beschikbaar. Ook dateert de begroting van 2016. Door de economische groei zijn de kosten met 8% gestegen t.o.v. de begroting en zijn andere kosten ook duurder uitgevallen dan begroot. De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet wordt afgevoerd.
Conclusie: overschrijding past binnen het beleid.
VZ2732ZT/MAN TGE
De raad heeft besloten om het totaal aan aanschaffingen tractiemiddelen te koppelen aan een maximale hoogte van de kapitaallasten.De overschrijding van deze kredieten heeft niet tot gevolg dat dit maximum wordt overschreden. Hiermee blijven de vervangingen tractiebinnen de door de raad gestelde kaders (eisen).
Conclusie: overschrijding past binnen het beleid.
Fietspad Kerkallee
De werkzaamheden m.b.t. de aanleg van het fietspad Kerkallee zijn afgerond. Er zijn extra maatregelen getroffen voor afvoer regenwatervanuit de Smittstraat en Zuidmaten. Er moet nog een subsidie (die aangevraagd is) ontvangen worden, waardoor er geen sprake meer isvan een overschrijding.
Conclusie: overschrijding past binnen het beleid.
Financiële vaste activa Boekwaarde Investering Des- Aflossingen Boekwaarde
Kapitaalverstrekkingen aan: 1-1-2019 investeringen 31-12-2019
Deelnemingen 179.402 1.050 178.352
Gemeenschappelijke regelingen 52.622 52.622
Overige verbonden partijen 0 0
Leningen aan:
Woningbouwcorporaties 0 0
Deelnemingen 13.189.105 329.787 12.859.318
Overige verbonden partijen 0 0
Overige langlopende leningen u/g ** 4.765.632 178.246 652.410 4.291.468
Overige uitzettingen looptijd 1 jaar of langer 186.694 0 0 186.694
18.373.455 178.246 0 983.247 17.568.454
Voorziening oninbaarheid * -1.123.531 -1.123.531
17.249.924 16.444.923
* i.v.m. afwikkeling BAGL GR Vechtdal € 932.591 en verkoop aandelen Essent € 190.940
** De mogelijkheid van stichting Het Punt om deze lening terug te betalen aan de gemeente is onder andere afhankelijk van de structurele ondersteuning van de gemeente en de verbeteringen in de bedrijfsvoering die de komende jaren gerealiseerd moeten worden. Een mogelijke herziening van de structurele bekostiging van Het Punt door de gemeente is nog niet besloten, maar maakt onderdeel uit van de besluitvorming bij de begroting 2021. De wijzigingen in de bedrijfsvoering zijn vanwege Corona nog niet zichtbaar. Hierdoor is de inbaarheid van deze lening op dit moment onzeker.
Vlottende activa
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
2019 2018
Grond- en hulpstoffen
Niet in expl. genomen bouwgronden 0 0
Overige grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk, gronden in expl. 12.737.268 11.877.126
12.737.268 11.877.126
Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2019 het volgende overzicht worden weergegeven:
Boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen Overheveling Saldo Verantwoorde Mutatie in voorziening Boekwaarde
1-1-2019 2019 2019 2019 complexen resultaten 31-12-2019
31-12-2019 2019
Woningbouw:
Kruidenwijk III 168.489 86.266 360.023 -105.268 105.363 95
Zuidmaten-O Dorpskern DHM 2.928.441 751.837 351.755 3.328.523 -322.521 3.328.523
Smithoek 318.642 23.604 342.246 342.246
Centrum Vroomshoop 433.009 491.674 89.670 835.013 17.582 852.595
Centrum Vroomshoop 2e fase 300.158 5.433 -305.591 0 0
Poorthuis 555.785 6.238 300 561.723 -6.132 561.723
Restkavels woningbouw 478.457 6.506 234.975 249.988 -41.419 208.569
Bedrijventerrein:
Garstelanden IV 702.775 92.202 106.080 688.897 -2.505 41.444 686.392
Almeloseweg Oost 3.117.364 111.552 864.264 2.364.652 -303.437 2.061.215
Oosterweilanden fase 1 3.487.248 1.784.283 250 5.271.281 90.358 5.271.281
Restkavels bedrijventerreinen 367.125 8.353 375.478 1.484 376.962
12.857.493 3.367.948 2.007.317 -305.591 13.912.533 -222.932 -196.851 13.689.601
Voorzieningen grondbedrijf -755.482 -952.333
12.102.011 12.737.268
* betreft de voorziening grondbedrijf
Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Saldo Voorziening Saldo 2019 Saldo 2018
31-12-2019 oninbaarheid minus vz oninbaar minus vz oninbaar
Vorderingen op openbare lichamen 3.556.189 3.556.189 7.875.221
Verstrekte kasgeldleningen
Uitzettingen Rijks schatkist rente < 1 jaar 0 0 0
Overige vorderingen 3.575.955 1.202.243 2.373.712 3.071.441
Overige uitzetttingen
7.132.144 1.202.243 5.929.900 10.946.662
Het drempelbedrag voor schatkistbankieren bedraagt voor de gemeente Twenterand €708.134 In 2019 heeft er geen uitzetting plaatsgevonden in het kader van schatkistbankieren. De in de schatkist uitgezette middelen zijn teruggehaald i.v.m. de saldi van de bankrekeningen in beheer van de gemeente.
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
2019 2018
Kas- en banksaldi 1.613.548 1.227.860
1.613.548 1.227.860
Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
2019 2018
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen 0 0
Vooruitbetaalde bedragen 350.322 1.148.364
Nog te ontvangen bedragen 1.548.016 1.066.499
1.898.337 2.214.863
Voorziening oninbaarheid 0 0
1.898.337 2.214.863
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:
2019 2018
Algemene reserves 2.868.400 4.814.616
Bestemmingsreserves 27.346.318 25.126.644
Gerealiseerd resultaat -1.417.881 3.456.006
28.796.837 33.397.266
Het verloop van de reserves in 2019 wordt in de Staat van reserves en voorzieningen weergegeven.
Voorzieningen
De in de balans opgenomen Voorzieningen bestaan uit de volgende posten:
2019 2018
Voor verplichtingen/verliezen/risico's 3.986.304 3.117.268
Egalisatievoorzieningen 10.474.686 10.055.879
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 459.884 606.541
14.920.874 13.779.689
Het verloop van de voorzieningen in 2019 wordt in de Staat van reserves en voorzieningen weergegeven.
Vaste schulden met looptijd 1 jaar of langer
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
2019 2018
Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:
Binnenlandse pensioenfondsen / verzekeringsinstellingen
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 47.232.897 41.407.364
Binnenlandse bedrijven
Overige binnenlandse sectoren
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken en ov. sectoren
Waarborgsommen 6.584 2.376
47.239.481 41.409.740
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2019.
Saldo Vermeer- Aflossingen Saldo
1-1-2019 deringen 31-12-2019
Obligatieleningen 0 0
Onderhandse leningen 41.407.364 10.000.000 4.174.466 47.232.897
Door derden belegde gelden 0 0
Waarborgsommen 2.376 4.208 6.584
Leaseverplichting AS-400 0 0
41.409.740 10.004.208 4.174.466 47.239.481
De totale rentelast voor het jaar 2019 m.b.t. de vaste schulden bedraagt € 755.322
Vlottende passiva
2019 2018
Schulden < 1 jaar 9.463.736 20.974.722
Overlopende passiva 7.075.152 3.483.966
16.538.888 24.458.688
Kortlopende schulden
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
2019 2018
Kasgeldleningen 8.000.000 13.000.000
Banksaldi 0 4.068.451
Overige schulden 1.463.736 3.906.271
9.463.736 20.974.722
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Overlopende passiva 2019 2018
Verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. 5.818.672 2.118.078
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 1.256.480 340.245
Overige vooruitontvangen bedragen 0 1.025.643
7.075.152 3.483.966
De overlopende passiva omvatten, na de wijziging van het BBV op 10 juli 2007, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienenter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.
Van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen kan van het verloop in 2019 het volgende overzicht worden weergegeven:
Saldo Toevoeging Vrijval Saldo Ontvangen van:
1-1-2019 31-12-2019
V.o.b. Kwalificatieplicht 68.594 35.753 104.347 0 Gemeente Almelo
V.o.b. Mineral Valley 150.265 265.000 211.317 203.948 Provincie Overijssel
V.o.b. onderw.achterst.beleid 3.264 1.506 1.758 Min. van Onderwijs
V.o.b. Energieloket 2.1 19.327 10.000 1.000 28.327 Provincie Overijssel
V.o.b. Gidsgelden 29.329 26.779 56.108 Min. van Binnenlandse zaken
V.o.b. Geluidsanering WE 21.275 21.275 Min. van Infrastructuur en Waterstaat
V.o.b. Mijn erf 2030 20.000 2.666 20.069 2.596 Provincie Overijssel
V.o.b. Oosteinde/Almeloseweg 28.190 28.190 Min. van Infrastructuur en Waterstaat
V.o.b. OAB middelen 0 325.131 4.567 320.564 Ministerie van onderwijs
V.o.b. asbestbodemsanering 0 222.000 222.000 Provincie Overijssel
V.o.b. geluidssan. Hammerweg 0 30.750 30.750 Min. van Infrastructuur en Waterstaat
340.245 918.078 342.806 915.516
Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
Meerjarige contracten
De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiëleverplichtingen. Hierbij moet gedacht worden aan contracten m.b.t. leerlingenvervoer, WMO, verzekeringen etc.Een overzicht van de belangrijkste langlopende contracten wordt hieronder weergegeven.
Leverancier Einddatum Omvang
Accountantscontrole BDO 31-12-2021 84.598
Huur kopieerapparaten Konica Minolta 1-10-2020 -
Leveringsovereenkomst elektriciteit Greenchoice 31-12-2020 -
Leveringsovereenkomst aardgas Gazprom 1-1-2021 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Aster Zorg 31-12-2020 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Alfa en zorg 31-12-2020 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Beter Thuis Wonen Thuiszorg 31-12-2020 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning BiOns BV 31-12-2020 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning BTK zorg 31-12-2020 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Deva zorg en welzijn 31-12-2020 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning De nieuwe zorg thuis 31-12-2020 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Stichting het Thuisgevoel 31-12-2020 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Tzorg 31-12-2020 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Woon/Zorgcentrum De Vriezenhof 31-12-2020 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Zorg en Plezier 31-12-2020 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning ZorgAccent 31-12-2020 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Zorggroep Manna 31-12-2020 -
Contract voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning Thuisgenoten 31-12-2020 -
Schoonmaak gemeentehuis Hectas 31-12-2020 -
Onderhoud openbare verlichting (schade) Ziut 30-6-2021 -
Wegenzout Akzo Nobel Salt 14-10-2020 -
Leaseauto Renault Kangoo (2x) VW PON 1-4-2024 74.619
Leaseauto Hyundai Kona (2x) VW PON 15-4-2023 55.304
Leaseauto Renault Zoë (4x) VW PON 25-2-2024 98.724
Leasesauto VW Up! (7x) VW PON 25-2-2024 127.203
Naast bovenstaande contracten heeft de gemeente Twenterand voor de verschillende onderdelen van de jeugdhulp met een een groot aantal aanbiederseen contract afgesloten. Ditzelfde geldt voor de maatwerkvoorzieningen op grond van de WMO. Een overzicht van deze aanbieders met contract is te vindenop de website: www.twenterand.nl/samensterk
GR Vechtdal
In de uittredingsregeling is destijds opgenomen dat de gemeente Twenterand haar verplichtingen op grond van deBijzonder achtergestelde Lening (BAGL) moet nakomen. Dit houdt in dat wanneer de Larcom met tekorten draaiten de reserve negatief is, Larcom deze lening bij de gemeente kan opvragen. Dit is in 2006 ook daadwerkelijk gebeurd voor een bedrag van € 932.591,00. De lening zal door Larcom op enig moment weer afgelost moeten worden, maar omdat de kans hierop gering is, is dit bedrag ook reeds in een voorziening gestort.In 2019 zijn er geen risico's opgetreden. Wel dient opgemerkt te worden dat de mogelijkheid tot wachtgeld-verplichting bestaat voor 38 personen tot en met 01-01-2039. Van de financiële consequenties is op dit momentgeen betrouwbare schatting te maken.
Waarborgen en garanties
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen wordt inbijgaand overzicht gespecificeerd. M.b.t. tot deze leningen hebben wij een achtervangfunctie.Tot en met 31 december 2019 is in totaal € 0 betaald inzake de borg- en garantstelling.Voor alle leningen staat in het overzicht het percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend, vermeld.
Zuidmaten Oost
Het pand van Roelofs in Den Ham is aangekocht voor € 2,8 miljoen. Bij oplevering van het pand moet hiervan nog € 1,0 miljoen betaald worden.

Toelichting leningen

Lening Financier Oorspronkelijke Schuldrestant Schuldrestant Rente Borg
nr WSW hoofdsom 01-01-19 31-12-19 %
Vestia (voormalig SGBB)
14385 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. 1.524.000 420.000 324.000 6,220 50%
Totaal Vestia 1.524.000 420.000 324.000
Mijande Wonen (voormalig Vestion Wonen)
2810 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.269.000 359.000 186.000 7,250 50%
27944 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.781.000 788.000 701.000 3,550 50%
28635 nv Bank Nederlandse Gemeenten 619.000 351.000 0 3,830 50%
29039 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.630.000 1.573.000 1.452.000 5,540 50%
16316 nv Bank Nederlandse Gemeenten 817.000 162.000 110.000 5,300 50%
33939 nv Bank Nederlandse Gemeenten 3.000.000 2.692.000 2.663.000 5,020 50%
16320 nv Bank Nederlandse Gemeenten 582.000 167.000 136.000 4,500 50%
16321 nv Bank Nederlandse Gemeenten 169.000 112.000 107.000 4,900 50%
16324 nv Bank Nederlandse Gemeenten 556.000 377.000 362.000 4,510 50%
33602 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.460.000 988.000 942.000 5,040 50%
36003 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.000.000 533.000 500.000 4,840 50%
38624 nv Bank Nederlandse Gemeenten 2.500.000 2.271.000 2.246.000 4,279 50%
40665 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.000.000 2.000.000 2.000.000 4,950 50%
5052 nv Bank Nederlandse Gemeenten 517.000 358.000 335.000 4,100 50%
5054 nv Bank Nederlandse Gemeenten 636.000 636.000 636.000 4,010 50%
5057 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.172.000 1.172.000 1.172.000 4,010 50%
5058 nv Bank Nederlandse Gemeenten 758.000 493.000 455.000 3,840 50%
37441 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.800.000 1.800.000 1.800.000 3,845 50%
37997 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500.000 1.500.000 1.500.000 4,175 50%
37998 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500.000 1.500.000 1.500.000 4,090 50%
37442 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.800.000 1.800.000 1.800.000 3,900 50%
37443 nv Bank Nederlandse Gemeenten 1.800.000 1.800.000 1.800.000 3,920 50%
38818 nv Bank Nederlandse Gemeenten 2.500.000 2.500.000 2.500.000 4,200 50%
38829 nv Bank Nederlandse Gemeenten 2.250.000 2.250.000 2.250.000 4,190 50%
38830 nv Bank Nederlandse Gemeenten 3.500.000 3.500.000 3.500.000 4,215 50%
39152 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.380.000 1.380.000 1.380.000 4,685 50%
39163 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.105.000 1.105.000 1.105.000 4,695 50%
39162 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.085.000 1.085.000 1.085.000 4,695 50%
40494 Nederlandse Waterschapsbank NV 4.500.000 4.500.000 4.500.000 5,020 50%
42017 Nederlandse Waterschapsbank NV 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3,785 50%
44074 nv Bank Nederlandse Gemeenten 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4,000 50%
44245 SRLEV N.V. 7.000.000 6.125.000 5.950.000 3,840 50%
45352 Provincie Overijssel 3.680.000 3.680.000 3.680.000 1,500 50%
Totaal Mijande Wonen (vml. Woningstichting Vriezenveen/Westerhaar) 74.792.000 59.557.000 58.353.000
Stichting binnensportaccommodaties Vriezenveen
40110063 nv Bank Nederlandse Gemeenten 600.000 242.048 121.368 100%
Totaal Stichting binnensportaccommodaties Vriezenveen 600.000 242.048 121.368
Particulieren (vml. Gemeentegarantie) 16.100.000 1.525.984 1.035.732
Totaal overige borgstellingen 16.100.000 1.525.984 1.035.732
Totaal 102.013.000 61.745.032 59.834.100

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Coronavirus
Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

SiSa - verantwoording 2019

SiSa-verantwoording 2019

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 01 Indicatornummer: D8 / 02 Indicatornummer: D8 / 03
€ 455.353 € 0 € 0
IenW E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Correctie over besteding (t/m jaar T) Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05 Indicatornummer: E3 / 06
1 2016.024.00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09 Indicatornummer: E3 / 10 Indicatornummer: E3 / 11 Indicatornummer: E3 / 12
1 2016.024.00 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2019 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06
€ 6.214.202 € 54.201 € 321.416 € 4.811 € 76.187 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12
€ 9.245 € 10.965 € 0 € 445.161 € 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Besteding (jaar T) Bob
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06
€ 62.574 € 41.000 € 34.710 € 89.363 € 60.179 € 0
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09
€ 0 € 0 Ja
VWS H4 Specifieke uitkering Sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Projectnaam / nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen
Gemeenten
Aard controle R. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: H4/ 01 Indicatornummer: H4 / 02 Indicatornummer: H4 / 03 Indicatornummer: H4 / 04 Indicatornummer: H4 / 05 Indicatornummer: H4 / 06
1 € 230.684 SPUK-Sport18-632995
2 1.1 Nieuwbouw
3 1.2 Renovatie
4 1.3 Onderhoud € 42.680 € 42.680
5 2.1 Aankoop € 3.234 € 3.234
6 2.2 Dienstverlening door derden € 55.467 € 55.467
7 2.3 Beheer en exploitatie € 45.512 € 45.512
Kopie projectnaam / nummer Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Toelichting Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 07 Indicatornummer: H4 / 08 Indicatornummer: H4 / 09 Indicatornummer: H4 / 10 Indicatornummer: H4 / 11
1 SPUK-Sport18-632995 € 83.791
2 1.1 Nieuwbouw
3 1.2 Renovatie
4 1.3 Onderhoud 42680 18,50%
5 2.1 Aankoop 3234 1,40%
6 2.2 Dienstverlening door derden 55467 24,04%
7 2.3 Beheer en exploitatie 45512 19,73%
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. De activiteiten die recht hebben op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds zijn uitgesloten uit de uitkering. De verantwoording is opgesteld analoog aan de gedane aanvraag bij het Rijk. Deze verantwoording is opgezet en ingedeeld naar dezelfde rubrieken (roerend, onroerend en overig), waarbij 17,5% van de bestedingen van de gemeente Twenterand is verantwoord in de indicatoren.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen verplichting opgenomen, noch in de vorm van een voorziening (artikel 44, lid 3 BBV), noch in de vorm van vlottende passiva. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zonder jaarlijks vergelijkbaar volume, door bijvoorbeeld (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties), wordt wel een verplichting opgenomen.
Bij het bepalen of er sprake is van een jaarlijks vergelijkbaar volume, wordt een tijdsperiode van vier jaar in ogenschouw genomen.

Balans

Vaste activa

Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en financiële vaste activa.

Immateriële vaste activa

De immateriële vast activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Op basis van het BBV dienen dit soort activa in een zo kort mogelijk tijdsbestek te worden afgeschreven. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief.

Materiële vaste activa

Artikel 35 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met een economisch nut, investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.

Investeringen met economisch nut / investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.

Op grond van artikel 65 van BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

a. 60 jaar: rioleringen (conform G.R.P.)
b. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten, bedrijfsgebouwen, schoolgebouwen en sportaccommodaties;
c. 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, bedrijfsgebouwen, schoolgebouwen en sportaccommodaties;
d. 20 jaar: eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket schoolgebouwen;
e. 15 tot 20 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen, schoolgebouwen en sportaccommodaties, bouw noodlokalen scholen;
f. 10 tot 20 jaar: technische installaties zwembaden, groot onderhoud woonruimten, bedrijfsgebouwen, schoolgebouwen en sportaccommodaties
g. 10 tot 15 jaar: brandweervoertuigen en overig brandweermaterieel;
h. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, telefooninstallaties, kantoormeubilair, materieel gladheidbestrijding, aanleg tijdelijke terreinwerken, nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen;
i. 8 jaar: transportmiddelen, machines en gereedschappen;
j. 5 jaar: houtversnipperaars;
k. 4 jaar: computerapparatuur;
l. Niet: gronden en terreinen.

Op alle activa wordt met ingang van 2006 lineair afgeschreven.

Activa met een verkrijgingsprijs van minde