Programma Economie en vrije tijdsbesteding

Inleiding Programma Economie en vrije tijdsbesteding

Inleiding

In het programma Economie en vrije tijdsbesteding wordt gewerkt aan economische opgaven en aan opgaven rond vrijetijdsbesteding. Het werkprogramma omvat twee programmalijnen. 

1. Versterken werkgelegenheid met de doelenboom economie en werkgelegenheid.

2.  Meedoen met de doelenboom cultuur en recreatie & toerisme en de doelenboom sport. 

Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: De leefbaarheid en individuele ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing is toegenomen

Doel: Ontmoetingsplekken en podia voor kunst, cultuur en evenementen zijn beschikbaar

Hieronder wordt verstaan fysieke ontmoetingsplekken zoals CCK2, De Klaampe, Het Punt en dergelijke, maar ook digitale ontmoetingsplekken.

Doel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld

Hieronder wordt verstaan lectuur, literatuur, maar ook digitale media en dergelijke.

Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld

Cultuureducatie: alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of middel wordt ingezet, zowel actief, receptief en reflectief. Cultuuruitingen kunnen een middel zijn om andere leergebieden te ondersteunen, zoals geschiedenis, aardrijskunde, maatschappijleer, economie of wiskunde.

Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod

Recreatief en toeristisch aanbod bevat verblijfsrecreatie maar ook de dagrecreatieve voorzieningen.

Doel: Huidig Cultureel erfgoed is behouden

Cultureel erfgoed: sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Dat kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, archieven, monumenten en landschappen (materieel), maar ook de daaraan verbonden gebruiken, verhalen en gewoonten (immaterieel). De monumentenlijst is opgenomen in de Welstandsnota Twenterand.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend

Het faciliteren van evenementen door o.a. het afgeven van vergunningen en afstemming met betrokkenen. Daarnaast is er gezamenlijk een breed en gestructureerd activiteitenprogramma opgezet van verschillende organisaties uit de vrijetijdseconomie.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt (er) gebruikt

Het betreft de volgende accommodaties: Kulturhus De Klaampe Westerhaar, Het Punt Vroomshoop, Dorpshuizen en overige podia voor cultuur

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Meegroeien en aanpassen aan de veranderende samenleving

De ontwikkeling van de (digitale) lees-–en taalvaardigheden moet meegroeien met en zich aanpassen aan de veranderde samenleving.

Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Cultuureducatie en muziekonderwijs zijn ontwikkeld

Twenterand heeft een cultuurklapper waarin culturele activiteiten zijn opgenomen die scholen kunnen inkopen. Muziekonderwijs wordt gegeven door de plaatselijke muziekverenigingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie

Voor plannen in de R&T-sector wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om ze te realiseren. Regionale promotie wordt uitgevoerd op Twentse schaal. Lokale promotie wordt verzorgd door Twenterand Tourist Info.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Cultuurhistorisch landschap en archeologie zijn in stand gehouden

Het is wettelijk verplicht om bouwaanvragen te toetsen op archeologische waarden. We hebben met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een samenwerkingsovereenkomst gesloten over het wederopbouwgebied.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Gemeentelijke monumenten, beeldende kunst en musea zijn in stand gehouden

Het gaat om de volgende musea: Museum Oud Vriezenveen, Veenmuseum, Peddemorsboerderij en het Middendorpshuis. Zowel landelijke als gemeentelijke monumenten zijn opgenomen in de welstandsnota, zie www.twenterand.nl.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Doelenboom Economie en werkgelegenheid

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: Een economische structuur die de werkgelegenheid en de leefbaarheid versterkt

Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid

Samen met sociale domein de werkgelegenheid in Twenterand stimuleren en nog meer de verbinding te zoeken tussen economie, een inclusieve arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie.

Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd

Economische entiteiten betreffen alle ondernemersvormen, zowel commerciële als niet-commerciële bedrijven. Met passend bij de gemeente wordt bedoeld dat het past bij de wensen die de ondernemer in Twenterand heeft.

Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht

Dit betekent actief informatie/kennis/ervaringen en dergelijke ophalen bij en delen met ondernemers ten behoeve van (beleids)ontwikkeling.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Pro-actieve inzet regionale samenwerking

De bestuurlijk en ambtelijke samenwerking met de partners in de regio zodanig maken dat de lokale doelen en regionale doelen explicieter en inzichtelijker voor de gemeenteraad en inwoners van Twenterand zijn.

Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland

Het platteland betreft het buitengebied (alle inwoners en erven buiten de kernen) van Twenterand.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: De kernen zijn economisch vitaal en sociaal weerbaar

Het behouden van de aanwezige en faciliteren van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid en tegelijkertijd het versterken en toekomstbestendig maken van de werkgelegenheidsstructuur, waarbij ondernemerschap optimaal wordt gestimuleerd.

Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig

Met kwantitatief fysieke ruimte wordt bedoeld dat er voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven zijn. Met kwalitatieve fysieke ruimte bedoelen we dat de vraag van ondernemers aansluit bij het beschikbare aanbod en de benodigde voorzieningen, bijv. glasvezel.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn speerpunten

Vanuit de nieuwe rol van de gemeente als facilitator / regisseur wordt vooral ingezet op duurzaamheid, innovatie en samenwerking.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Doelenboom Sport

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond

Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt

Hoe vitaler iemand is, hoe groter de kans dat diegene kan deelnemen in de maatschappij en zelfstandig thuis kan blijven wonen.
De rijksoverheid streeft in het kader van het Olympisch Plan 2028 naar een samenleving waarin minimaal 75% van de Nederlanders uit alle lagen van de bevolking regelmatig aan sport en bewegen doet. Ook in Twenterand hebben wij deze ambitie. De onderzoeken naar deelname worden uitgevoerd door Sportservice Overijssel. De metingen uit 2016 laten het volgende beeld zien:

  Sportdeelname Ned. Norm gezond bewegen
4-18 jaar 75% 7%
19-65 jaar 46% 59%
65+ 33% 68%

 Het streven is om in deze collegeperiode 75% van de inwoners te laten sporten en bewegen. Dat houdt in dat met name op de doelgroep vanaf 19 jaar ingezet wordt.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering

Ambitie: Samen met sport- en beweegaanbieders een passend kwalitatief aanbod aanbieden, met specifieke aandacht voor jeugd, senioren, mensen met een beperking en kwetsbare groepen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Er zijn vitalere sportverenigingen

Ambitie: De maatschappelijke rol en betrokkenheid van sportverenigingen vergroten en versterken door de samenwerking te bevorderen met andere sportverenigingen en organisaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling)

Ambitie: Faciliteren van sportevenementen om de publieke waarde voor de promotie van sport en bewegen volop te benutten

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: De omgeving is sport- en beweegvriendelijker

Ambitie: Het in standhouden van een kwalitatief goede basisinfrastructuur van gemeentelijke sport- en beweegaccommodaties voor het sporten, spelen en bewegen door de inwoners van Twenterand.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Economie en vrije tijdsbesteding

Overzicht baten en lasten economie en vrije tijdsbesteding
Realisatie begrotingsjaar Raming begrotingsjaar na wijziging Raming begrotingsjaar voor wijziging Incidenteel gerealiseerd in boekjaar
Doelenboom cultuur en recreatie en toerisme
Lasten 1.916.360 2.172.515 2.038.682 100.000
Baten -394.393 -349.573 -349.573 0
Saldo van baten en lasten 1.521.968 1.822.942 1.689.109 100.000
Doelenboom economie en werkgelegenheid
Lasten 1.411.787 1.509.234 1.309.399 35.104
Baten -42.964 -31.432 -61.432 0
Saldo van baten en lasten 1.368.823 1.477.802 1.247.967 35.104
Doelenboom sport
Lasten 2.597.785 3.958.012 2.590.181 0
Baten -329.371 -301.447 -301.447 0
Saldo van baten en lasten 2.268.414 3.656.565 2.288.734 0
Totaal programma lasten 5.925.932 7.639.761 5.938.262 135.104
Totaal programma baten -766.727 -682.452 -712.452 0
Totaal saldo van baten en lasten 5.159.205 6.957.309 5.225.810 135.104
Mutaties reserves db cultuur en recreatie en toerisme -421.757 -1.116.840
Mutaties reserves db economie en werkgelegenheid -303.708 0
Mutaties reserves db sport -289.624 -1.375.059
Totaal mutatie reserves * -1.015.088 -2.491.899 -645.183 -35.104
Geraamd resultaat 4.144.117 4.465.410 4.580.627 100.000
* in de primitieve begroting was dit bedrag nog niet uitgesplitst over de diverse doelebomen
gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -1.798.104

Wat heeft het gekost

Verschillenverklaring programma Economie en vrije tijdsbesteding
Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten op programma 3 is € 1.798.104 lager dan geraamd. Dit verschil wordt onder andere veroorzaakt door onderstaande gegevens.

 • In 2019 is niet het gehele geraamde bedrag voor 'werkbudget economie' uitgegeven, waardoor sprake is van een onderschrijding van € 5.000 en € 108.000 van 2018. De oorzaak hiervan is dat er gelden voor het ondernemersfonds in dit budget zitten (€ 100.000) Hiervan is slechts een deel uitgegeven en de overige uitgaven vinden plaats in 2020 en zorgen dan waarschijnlijk voor een overschrijding op dit budget. Voor Agenda van Twente projecten zijn geen uitgaven gedaan in 2019, dit levert een voordeel op van € 25.000, dit bedrag blijft in de reserve voor de komende jaren. In 2019 is er meer grond in erfpacht gegeven. Dit zorgt voor een extra inkomst van ruim € 14.000.
 • De gemeentelijke bijdrage aan muziekscholen voor 2019 was € 120.000, in dit zelfde jaar is de afrekening geweest voor de voorgaande jaren, er moest door de 4 muziekverenigingen € 36.960 worden terugbetaald, dit levert een voordeel op.
 • Door de hogere kosten voor gas en schoonmaak is er een overschrijding op de geraamde bedragen voor de sporthallen. Dit bedraagt bijna € 36.000. Eveneens wordt de btw nu op het product geboekt wat voorheen niet het geval was, omdat dit door gewijzigde regelgeving niet meer is toegestaan. De meerkosten in verband met het niet kunnen terugvragen van de BTW op sport worden (gedeeltelijk) gedekt door de zogenoemde SPUK-bijdrage. Deze bedraagt in 2019 bijna € 147.000 en waren niet geraamd.
 • De kosten voor meerjarig onderhoud aan de diverse sporthallen in de gemeente zijn in 2019 onderschreden met € 320.000. De kosten voor meerjarig onderhoud worden gedekt uit de reserve 'onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken', de onttrekking uit deze reserve is eveneens lager dan geraamd.
  De kosten voor Leader zijn in 2019 met 28.000 onderschreden. Aangezien deze kosten worden gedekt door een bijdrage uit de reserve, is deze onttrekking eveneens lager.
 • Voor beide zwembaden geldt dat er meer kosten zijn gemaakt voor gas, water en elektra dan geraamd. Dit zorgt voor een nadeel van ruim € 25.000. Het onderhoud van zwembad de Stamper laat een nadeel zien van € 22.481, er is meer onderhoud aan het zwembad geweest dan bij de begroting voorzien. Ook voor zwembad de Zandstuve is er een overschrijding op het budget inkoop materialen van € 12.320. Er is een nieuw systeem aangeschaft in 2018 dat goedkoper in aanschaf was maar duurder in gebruik.
  Het geraamde bedrag van € 60.835 meerjarig onderhoud zwembaden is niet geheel besteed in 2019, we zien hier een onderschrijding van ruim € 47.000 . De onttrekking uit de reserve 'onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken' is hierdoor lager.
 • In afwachting van het 'onderzoek (toekomst) zwembaden' is het geraamde bedrag voor meerjarig onderhoud sportbeleid (€ 1.184.818) niet besteed. De onttrekking uit de reserve onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken is hierdoor eveneens lager.
 • Het nadeel van ruim € 10.000 bij sportpark 'De Bosrand' komt door meer onderhoud, onder andere aan het kunstgrasveld.
 • De kosten voor het meerjarig onderhoud aan de diverse sportparken in de gemeente zijn in 2019 onderschreden met ruim € 42.000. Deze kosten worden gedekt uit de reserve 'onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken', waardoor deze bijdrage eveneens lager is dan geraamd.
 • In 2019 zijn er bij Kulturhus De Klaampe meer schademeldingen in verband met vandalisme geweest en zijn er brandwerende maatregelen aangebracht. Ook is de cv gerepareerd. Dit zorgt voor een overschrijding van € 27.000.

Onderstaande posten zijn in 2019 onderschreden, omdat de kosten in 2020 gemaakt worden. Deze posten worden hier apart benoemd, aangezien de budgetten niet overgeheveld worden naar 2020, waardoor dit tot een overschrijding zou kunnen leiden in 2020. Als verklaring kan dan worden verwezen naar dit jaarverslag.


2019
Werkbudget economie € 113.000