Programma Sociaal Domein

Inleiding Programma Sociaal Domein

Inleiding

In het programma Sociaal Domein wordt gewerkt aan de sociale opgaven met vooralsnog drie programma-lijnen: 1. Versterken eigen kracht 2. Passende en adequate zorg en ondersteuning 3. Opgroeien.

Dit programma streeft er naar dat de inwoners van Twenterand zo veel mogelijk zelf hun dagelijkse dingen kunnen doen en daar zelf over beslissen om mee te kunnen doen in de samenleving. Thuis, in de buurt, bij een vereniging of organisatie of in het werk. Alle mogelijkheden (eigen kracht) van inwoners en hun omgeving worden hierbij benut. Waar dat niet lukt worden inwoners hierbij geholpen of ondersteund. Dit wordt weergegeven in 5 doelenbomen met alle sociale programma-onderdelen: Sociale Zaken, Onderwijs, Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd en Gezondheid. Ook is er een ontwikkelprogramma Transformatie met een doelenboom.

Terugkijkend naar 2019 was voor het sociaal domein het weer een intensief jaar. De nieuwe Twentse inkoop moest worden ingevoerd, met herindicaties en de transformatie moest op volle kracht worden doorgezet. Financiële zorgen en de noodzaak voor structurele oplossingen blijven het gesprek over het sociaal domein beheersen. Ondertussen blijven er volume effecten en is een wachtlijst ontstaan aan de toegang, die nu gelukkig weer is teruggebracht tot een acceptabele werkvoorraad . Er is een slag gemaakt in meer stabiliteit in de formatie bij consulenten en backoffice.  Het zorglandschap en de keten waarin wordt samengewerkt staat onder druk en blijft aandacht vragen. 

Samenwerken in Twente is ook goed doorgezet in transformatie maar ook meer intensieve controle van aanbieders (het zgn. barrieremodel). Zorgfraude en kwaliteit had en houdt onze aandacht.   

Een unieke gebeurtenis in 2019 was dat Twenterand als één van 10 gemeenten in Nederland heeft deelgenomen is aan het landelijke visitatie-traject Financiële Beheersbaarheid Sociaal Domein. Een intensieve periode waarbij begin 2020 de uitkomsten zijn gedeeld.

In alle activiteiten en processen blijft het belangrijk dat het gaat om zelfredzaamheid en goede ondersteuning van onze inwoners.  

 

Doelenboom Sociale Zaken

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Participerende en financieel zelfredzame inwoners

 

Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij

Het doel van de Participatiewet is om mensen zoveel mogelijk te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt. De gemeente kan voor iedereen dezelfde instrumenten en voorzieningen inzetten. Hierbij wordt zoveel mogelijk uit gegaan van de eigen kracht van de inwoner.

Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners

Het hebben van werk of een zinvolle dagbesteding is een van de dingen die meedoen in de samenleving mogelijk kan maken. Het zorgt voor ritme en structuur en het geeft eigenwaarde. We willen dat elke inwoner van de gemeente Twenterand de mogelijkheid krijgt om naar vermogen mee te doen aan de samenleving. We ondersteunen inwoners die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien met een uitkering. Voor de meest kwetsbaren uit onze samenleving ligt er een opgave wat betreft het vinden van passend werk.
Kinderen moeten zich kunnen ontplooien, hun eigen mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen en volop mee kunnen doen in de samenleving. Belangrijk is dat zij perspectief houden op een gelukkig leven. Elk kind moet niet alleen kunnen beschikken over voedsel, kleding en andere basisbehoeften, maar moet ook mee kunnen op schoolreis, lid van de bibliotheek kunnen worden en bijvoorbeeld wekelijks kunnen sporten of muziek maken. Er wordt een actieve beleid gevoerd om deze doelgroep te bereiken.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd

Het doel van de Participatiewet is om mensen zoveel mogelijk te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt. De gemeente kan voor iedereen dezelfde instrumenten en voorzieningen inzetten. Hierbij wordt zoveel mogelijk uit gegaan van de eigen kracht van de mens. Als betaald werk voor langere tijd niet mogelijk is, dan kijken we op welke manier iemand toch actief kan blijven. Dat kan vrijwilligerswerk zijn of een creatieve dagbesteding.


Natuurlijk kan onderwijs ook helpen om sneller een baan te vinden. Het doel is dat iedereen mee kan blijven doen en zich actief inzet voor de samenleving.


Met de introductie van de Participatiewet, de wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is de toon gezet om een inclusieve arbeidsmarkt te ontwikkelen. Een arbeidsmarkt waarin iedereen met arbeidsvermogen in staat wordt gesteld om mee te doen op de arbeidsmarkt.


Dit is een flinke opgave, waar we aan werken in het ontwikkelprogramma Economie-Werk. Om dit doel te realiseren moeten organisaties en ondernemers inclusief gaan denken en iedereen zoveel mogelijk in staat te stellen om naar vermogen bij te dragen in de organisatie.


Hierbij gaat het ook om duurzame plekken voor mensen met een arbeidsbeperking (denk hierbij aan beschut en garantiebanen) of een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Hier is niet alleen draagvlak voor nodig, maar ook creativiteit.


De gemeente probeert hierin sociaal ondernemen te bevorderen, goede social return (SROI) afspraken te maken, advisering op het gebied van de banenafspraak, functiecreatie etc. Om het sociaal ondernemen te meten, zetten we in op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Daarnaast werken we samen met ondernemers, Werkplein, onderwijs en SW-bedrijven (Extend en Larcom) aan creatieve oplossingen voor deze opgave.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren

De gemeente Twenterand heeft met de investering van het Minimabeleid de afgelopen jaren een stevige basis neergezet. De komende jaren richten we ons op met name op preventie en nieuwe verbindingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau

De bijstandsuitkering is bedoeld als 'het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland'. Een bijstandsuitkering wordt verstrekt wanneer de middelen (gedeeltelijk) ontbreken voor levensonderhoud.

Subdoel: Afname van het aantal inwoners met niet beheersbare problematische schulden

Schuldhulpverlening is in Twenterand vormgegeven binnen het Meldpunt Schulden dat gevestigd is in het gemeentehuis. Hier liggen kansen voor de komende jaren om intensiever en outreachender te gaan werken samen met scholen, bedrijven, verenigingsleven en vrijwilligersorganisaties en zo de doelgroep nog beter te bereiken.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd

De gemeente is op grond van de Huisvestingswet verplicht om aan de (halfjaarlijkse) taakstelling te voldoen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Metingen

Beleidsdoelen 2019 2018 2017 2016 Bron
 Naar vermogen participerende (niet) uitkeringsgerechtigden
Aantal uitkeringsgerechtigden* (participatiewet) 442 462 511(01-7) 489 (31/5) CIV
Aantal uitkeringsgerechtigden (IOAW/IOAZ) 24 25 36(01/07) 38 (31/5) CIV
Aantal activeringstrajecten 334 366 490 434 (31/5) CIV
Aantal Wsw 'zittend bestand' in arbeidsjaren 267 267 285 (01-07) 295  -
Aantal taakstelling vergunninghouders 28 50 65 (31-12) 40 (31/5)  -
 Financieel zelfredzame inwoners
Aantal aanvragen bijzondere bijstand 562 471 275(01-07) 169 (31/5) CIV
Aantal personen die uitgestroomd zijn naar werk 70 76 62 26 (31/5) CIV
Aantal aanvragen inkomenstoeslag 327 307 257 128 (31/5) CIV
Aantal personen die beroep doen op de studietoeslag 8 11 2 (01-07) 2 (31/5) CIV
 Sociaal zelfredzame inwoners
Aantal personen die beroep doen op de Meedoenregeling 423 400 400 147 (31/5) CIV
Aantal personen die beroep doen op de jeugd sport en cultuurfonds 163 105 105 56  extern
Beschut werk 11 5 5 - -
Aantal kinderen schoolpakket 79 60 60 - Interne systemen

Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners zijn zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam

Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis

Wij streven als Twenterand na dat inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Daartoe werken we er aan om de inwoners zo lang dit mogelijk en wenselijk is zelfstandig thuis te laten wonen. We voorzien zo goed mogelijk, direct of indirect, in de diverse ondersteuningsbehoeften van inwoners. We zorgen voor goed ingerichte woonservicegebieden. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers om in dit doel te voorzien.

Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte (kanteling)

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat inwoners worden voorzien in hun ondersteuningsbehoefte. De kanteling is onze nieuwe werkwijze binnen de Wmo. Er wordt niet meer zoals voorheen gedacht in voorzieningen als oplossing, maar de aandacht is veel meer gericht op de inwoner (en zijn of haar behoefte en hier op gebaseerd het beoogde resultaat). Hierdoor kan meer maatwerk worden geboden.

Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst

We bevorderen het bewustzijn onder de inwoners van hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De principes van de kanteling staan hierbij centraal: mensen worden gestimuleerd en ondersteund om in eerste instantie op eigen kracht en gezamenlijk met de mensen uit hun omgeving tot oplossingen voor problemen te komen.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend

Een maatwerkvoorziening is een voorziening op individueel niveau, bijvoorbeeld, een scootmobiel, huishoudelijke ondersteuning of dagbesteding.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Algemene maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend

Onder algemeen maatschappelijke voorzieningen worden voorzieningen verstaan die voor iedere inwoner uit de gemeente Twenterand van 0-100+ jaar beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld; maatschappelijk werk, bibliotheek en activiteiten georganiseerd door een welzijnsstichting. Daarnaast zijn er ook maatschappelijke voorzieningen gericht op zorg, denk hierbij aan dak- en thuislozenopvang, vrouwenopvang en verslavingszorg.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Het gebruik van de vier woonservicegebieden

Onder woonservicegebied wordt verstaan een kern waarin het voor iedereen van alle leeftijden goed leven is. Jong en oud, gezonde mensen en mensen met functie-beperkingen wonen hier door elkaar. In een woonservicegebied worden optimale condities geschapen voor een samenhangend aanbod van wonen, welzijn en zorg, tot en met 24-uurs zorg op afroep. Het betreft inclusief integraal beleid. Ouderen en mensen met functiebeperkingen worden op deze manier ondersteund om zelfstandig te blijven wonen en zelfredzaam te blijven.

Subdoel: Er is meer aanspraak gedaan op informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers)

We spreken inwoners altijd eerst aan op eigen kracht, samen-kracht of de onderlinge maatschappelijke kracht om te komen tot oplossingen. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn hierin onmisbare schakels die wij zeer waarderen . Wij treffen voorzieningen waardoor mantelzorgers ontlast worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Metingen

Beleidsdoelen 2019 2018 2017 2016 Bron
 Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend
Toegekende maatwerkvoorzieningen totaal 3325 2756 2680 2404 Interne systemen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend
Aantal mantelzorgers dat de waardebonnen heeft ontvangen 1003 682 649 645 Stichting Evenmens
Aantal individueel ondersteunde mantelzorgers 162 203* 455 413 Stichting Evenmens
Aantal behandelde cliëntsystemen 300 400 322 270 Avedan Maatschappelijk werk
Aantal behandelde cliënten 275 313 210 210 MEE IJsseloevers
Aantal verzekerden collectieve zorgverzekering 1416 1408 1475 1849 (1/6) Menzis
*In 2018 is er op een andere manier en met een ander systeem geregistreerd. De korte contacten zoals doorverwijzingen, korte vragen en deelname aan cursussen zijn niet meer meegenomen om een beter beeld te krijgen van de individueel ondersteunde mantelzorger.

Doelenboom Gezondheidszorg

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Inwoners zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond.

Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd

Volgens het concept voor positieve gezondheid, is gezondheid “het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”. Gezondheid is nauw verbonden met andere leefgebieden van inwoners. Dit maakt een integrale aanpak voor het verbeteren van de gezondheid noodzakelijk. Voor de gemeente is het van belang dat haar inwoners gezond en vitaal zijn. Door het bevorderen van gezondheid en vitaliteit kunnen zorgkosten verminderden en soms wel voorkomen worden. Inwoners die gezond en vitaal zijn kunnen daarnaast een grote bijdrage leven aan de samenleving door bijvoorbeeld het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd

Naast het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van inwoners is het ook nodig om deze gezondheid te beschermen. Er zijn meerdere bedreigingen die de gezondheid van mensen kunnen schaden. Door het organiseren van beschermingsmaatregelen probeert de gemeente dit te voorkomen. Gezondheidsbescherming is het geheel van activiteiten en maatregelen dat er toe bijdraagt dat mensen minder worden blootgesteld aan schadelijke omstandigheden.

 

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid

Leefstijl is de manier van leven van een individu. Inwoners zijn zich niet altijd bewust van de invloed die een bepaalde leefstijl kan hebben op de gezondheid en vitaliteit van hun persoon. Door middel van voorlichting en preventieve activiteiten wordt deze bewustwording ondersteund.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Het zorgnetwerk biedt vroegtijdige ondersteuning

Het zorgnetwerk is het geheel van overleggen ter ondersteuning van inwoners (bijv. kernteams, ZorgAdviesTeams, 0-tot 100 overleg. Wijk- en Veiligheidsoverleg). Een groot deel van onze inwoners heeft geen ondersteuning nodig bij het deelnemen aan de maatschappij. Echter een deel van de inwoners kan het niet alleen en heeft die ondersteuning wel nodig. Vanuit het zorgnetwerk wordt met ketenpartners gezocht naar een zo vroeg mogelijke effectieve ondersteuning.

Subdoel: Hulp in nood is geboden waar nodig

Naast het organiseren van preventieve activiteiten en het ondersteunen van inwoners is specifieke hulp soms nodig. Inwoners redden het niet altijd alleen en zijn dan afhankelijk van voorzieningen. De gemeente heeft er voor gekozen op bepaalde gebieden deze hulp aan te bieden.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Metingen

Beleidsdoelen 2019 2018 2017 2016 Bron
 Hulp is geboden waar nodig
Aantal beschikbare en in kaart gebrachte AED's (incl. AED's in particulier eigendom) 80 88 90 90 Hartslagnu.nl
Minimaal aantal inwoners uit Twenterand die staan ingeschreven op www.hartslagnu.nl 900 1.039 1.166 1.011 Hartslagnu.nl
Mate waarin hulpverlening bij tijdelijk huisverbod wordt aangeboden (%) 100% 100% 100% 100% Avedan Maatschappelijk werk
Mate van acceptatie hulpverlening bij tijdelijk huisverbod (%) 100% 100% 100% 100% Avedan Maatschappelijk werk
Aantal basisscholen met voorlichting over middelengebruik 17 8 - - Tactus Verslavingszorg

Doelenboom Onderwijs

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: Iedere inwoner is zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam

Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen

Wanneer een kind ten opzichte van leeftijdgenoten achter is in onderwijs of opleiding, is sprake van een onderwijsachterstand. Een kind met een onderwijsachterstand noemen we een achterstands-leerling.

Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen

Laaggeletterden zijn niet in staat gedrukte of geschreven informatie te gebruiken en kunnen hierdoor minder goed functioneren in de
samenleving, thuis en op het werk. In de gemeente Twenterand wordt het aantal inwoners tussen de 16 en 65 jaar dat moeite heeft met lezen en schrijven geschat op 3.500. Onze doelstelling is om in 2019 te komen tot een vermindering van de laaggeletterdheid in Twenterand.

Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk

De voorzieningen voor onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoen aan de normen die in de lokale verordeningen zijn vastgelegd. Tevens zorgt de gemeente dat er in specifieke gevallen extra ondersteuning beschikbaar is voor kinderen in
aanvulling op een passende onderwijsplek, zoals het passend onderwijs beoogt.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Zoveel mogelijk kinderen van 2½ - 4 jaar krijgen een aanbod

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende VVE-plaatsen voor kinderen die tot de doelgroep behoren. Voor kinderen van 2½ tot 4 jaar die behoren tot de doelgroep voor VVE is een VVE-plaats beschikbaar. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een risico taalachterstand op een voorschoolse voorziening of de basisschool. Zoveel mogelijk kinderen krijgen een aanbod voor een gesubsidieerde reguliere peuterplaats en zoveel mogelijk geïndiceerde doelgroepkinderen kunnen een voorschoolse voorziening met een VVE-peuterprogramma bezoeken.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Taalniveau pedagogische medewerkers VVE voldoet aan gestelde norm

Alle pedagogisch medewerkers (pm) die werkzaam zijn in de VVE moeten aantoonbaar het taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en lezen beheersen. De taalniveau 3F-eis geldt per 1 augustus 2017 voor pm’ers werkzaam in de voorschoolse educatie in de G37 (grote gemeenten) en G86 (middelgrote gemeenten). Per 1 augustus 2019 gaat de eis in voor pm’ers werkzaam in voorschoolse educatie in de overige gemeenten, zoals de onze.

Subdoel: Inwoners verlaten het onderwijs met een start kwalificatie

Een startkwalificatie is een diploma HAVO, VWO, MBO niveau 2 of hoger. Jongeren van 16 tot 18 jaar vallen onder de kwalificatieplicht. Met een startkwalificatie hebben jongeren meer kans op een baan. Tevens is de link te leggen met onderwijs—arbeidsmarkt, waar we aan werken in het ontwikkelprogramma Economie-Werk.

Subdoel: Laaggeletterde inwoners volgen taalcursussen

Laaggeletterde inwoners kunnen taalcursussen vol-gen die worden aangeboden door het ROC van Twente of via het Taalpunt Twenterand.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm

Zoals bekend zijn de schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud, de aanpassingen en het binnenonderhoud (vanaf januari 2015). De normen voor onderwijshuisvesting zijn vastgelegd in de Verordening voorzieningen huis-vesting onderwijs gemeente Twenterand 2015. De normen voor leerlingenvervoer zijn vastgesteld in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Twen-terand 2014.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Kinderen krijgen een passende onderwijsplek en afgestemde (jeugd)hulp/zorg

Hoewel de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs bij scholen en de samenwerkingsverbanden ligt, is de gemeente in specifieke gevallen vanuit de jeugdwet verplicht beleidsmatig af te stemmen én een bijdrage aan onderwijszorgarrangementen te leveren om zo alle leerlingen een passende ontwikkeling te kunnen bieden op school en daarbuiten.

Metingen

Beleidsdoelen 2019 2018 Bron
 Laaggeletterdheid is afgenomen
Aantal peuters dat wordt bereikt (zowel reguliere peuters als doelgroeppeuters (VVE)) 313 170 Opgave instellingen
Aantal cursisten die een taalcursus volgen bij het ROC 40 50  ROC
Aantal cursisten aangemeld via Taalpunt 90 37 Taalpunt
Nieuwe indicatoren
Aantal leerlingen leerlingenvervoer 282 interne systemen

Doelenboom Jeugd

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect: Evenwichtig opgroeiende jeugd, die actief deelneemt aan de maatschappij

Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden

De meeste jeugdigen groeien probleemloos op, ouders zijn hiervoor als eerste verantwoordelijk. Daarnaast zijn er voldoende voorzieningen op het gebied van sport, welzijn, cultuur, educatie, gezondheid en vrije tijd waarin de Twenterandse jeugd zich kan ontwikkelen.

Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd

De gemeente wil voorkomen dat lichte opvoed- of opgroeivragen uitgroeien tot zorgvragen.

Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders

Voor ouders en jeugdigen waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat alles vanzelf goed verloopt, is aanvullende ondersteuning of zorg nodig om ook voor hen de kans om evenwichtig op te groeien mogelijk te maken of te vergroten. We streven naar effectieve en efficiënte ondersteuning en zorg waarmee we de eigen kracht van ouders en jeugdigen versterken met als doel dat ze zo snel mogelijk en zo goed mogelijk hun eigen leven (weer) vorm kunnen geven. De gemeente heeft op grond van de Jeugdwet een jeugdhulpplicht, die waarborgt dat jeugdigen de hulp ontvangen die zij nodig hebben. Met deze verantwoordelijkheden heeft de gemeente meer instrumenten in handen om hierop te sturen.

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Er is een betrokken en draagkrachtige sociale omgeving

Door de betrokkenheid van de sociale omgeving bij hun buurt en hun jeugd te vergroten, kunnen deze positieve krachten in de sociale omgeving ingezet en uitgebouwd worden voor een positief leefklimaat.

Subdoel: Jeugdigen die zich ophouden in openbare ruimte worden, zo nodig, gericht ondersteund

De gemeente kent jeugdgroepen met soms problematisch en grensoverschrijdend gedrag als het vernielen van objecten in openbare ruimte. Naast handhaving, repressie en zorg, komt er meer aandacht voor stimulering en activering van positief groepsgedrag.

Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie

De gemeente draagt zorg voor voldoende toegankelijke basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, sport en cultuur. De voorzieningen dragen eraan bij dat jeugdigen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, op een zinvolle en leuke manier hun vrije tijd kunnen besteden en prettig en veilig kunnen wonen in Twenterand.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Er is een sluitende keten van tijdige vroegsignalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg

Inzet op preventie, vroegtijdig signaleren en waar nodig doorgeleiden naar vormen van ondersteuning en zorg, zijn van groot belang om erger te voorkomen. Met de aanpak Ketenregie is er één samenhangende en sluitende keten voor het signaleren, oppakken en aanpakken van vragen en problemen. Ook vrijwilligersorganisaties worden hierbij betrokken, omdat het van belang is dat ook in de vrije tijd risicosignalen kunnen worden opgemerkt en doorgeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund

Een deel van de jeugdigen kent problemen of loopt tijdens het opgroeien (tijdelijk) tegen problemen aan. Ondersteuning op maat van deze kwetsbare jeugdigen is dan nodig.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Er is een veilige opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen

Ouders voeden hun kinderen op en zijn als eerste verantwoordelijk voor de wijze waarop de kinderen opgroeien. Niet alle ouders zijn in staat dit zonder advies en/of (tijdelijke) ondersteuning te doen, deze is voor ouders aanwezig.

Metingen

Beleidsindicatoren 2019 2018 2017 2016 Bron
Voor alle jeugdigen zijn er voldoende en toegankelijke voorzieningen
Aantal activiteiten dat door jongeren zelf wordt georganiseerd bij St. Zorgsaam Twenterand (SZST) 56 70 99* 140* Stichting ZorgSaam Twenterand (SZT)
Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders
Aantal bezoekers CJG Loket 64 82 108 63 SZT
Aantal Bezoekers website Loes.nl 330.000 296.265 333.714 322.316** SZT/GGD
Aantal uitgevoerde trajecten BOR 5 4 8 7*** Humanitas
Aantal uitgevoerde trajecten Homestart 2 1 4 1*** Humanitas
Er is een sluitende keten van tijdige vroeg signalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg
Aantal jongeren gemeld in het zorgnetwerk door SZT 46 57 117 104**** SZT
Kwetsbare jeugd incl. jeugdgroepen wordt/ worden ondersteund
Aantal individuele coaching plannen door SZT 20 13 18 31 SZT
Aantal jeugdige/jongvolwassen vrijwilligers dat betrokken is bij het jongerenwerk van SZT 108 188 215 197 SZT
Aantal jeugdige / jongvolwassen vrijwilligers dat betrokken is bij het hergepositioneerde jongerenwerk. (150) 145 235 -- - Betrokken partijen jongerenwerk
Een overzicht van vrij toegankelijke voorzieningen per kern. 1 gereed -
Totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp per 2018 ***** 717 951 874 822 Interne systemen
totaal aantal jeugdigen uniek *****
* In samenwerking met professionals.
** Bezoekers worden niet meer per gemeente geregistreerd, voor 2013 werd dit nog wel gedaan.
*** Zowel koppelingen als consulten
**** 2016 laat een explosieve groei zien, dit heeft enerzijds te maken met de manier van registreren, anderzijds is er een toename van jongeren (tot 23 jaar) én van ouders, die steeds meer be-kend zijn met de functie van het jongerenwerk in de preventieve sfeer, en contact zoeken met en een beroep doen op jongerenwerkers bij (beginnende) problemen.
***** cijfer voorgaande jaren betrof het aantal jeugdhulpindicaties

Doelenboom Ontwikkelprogramma Transformatie Sociaal Domein

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect Inwoners zijn zoveel mogelijk zelf- en samen redzaam

Doel: Inwoner benut zijn eigen kracht en heeft een eigen netwerk

Doel: Inwoner maakt (tijdig) gebruik van (indien nodig) de vrij toegankelijke voorzieningen

Doel: Inwoner kan als het nodig is gebruik maken van geïndiceerde zorg

Wat hebben we bereikt

Subdoel: Faciliteren van inwonersinitiatieven

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Professionals zijn in staat om inwoners in hun eigen kracht te zetten en de inwoner een eigen netwerk op te laten bouwen

Subdoel: Ondersteuningsaanbod past bij ondersteuningsbehoefte inwoner

Wat hebben we daarvoor gedaan

Subdoel: Ondersteuning is zo licht en kort als het kan en zo zwaar en lang als nodig

Subdoel: Voorkomen dat inwoners terugvallen in dezelfde problematiek

Wat heeft het gekost

Overzicht van baten en lasten Sociaal Domein

Overzicht baten en lasten Sociaal Domein
Realisatie begrotingsjaar Raming begrotingsjaar na wijziging Raming begrotingsjaar voor wijziging Incidenteel gerealiseerd in boekjaar
Doelenboom sociale zaken
Lasten 19.859.569 20.109.340 19.638.367 0
Baten -16.991.072 -16.797.938 -16.358.892 0
Saldo van baten en lasten 2.868.497 3.311.402 3.279.475 0
Doelenboom maatschappelijke ondersteuning
Lasten 11.387.479 11.442.976 11.342.968 43.648
Baten -451.206 -372.276 -372.276 0
Saldo van baten en lasten 10.936.274 11.070.700 10.970.692 43.648
Doelenboom gezondheidszorg
Lasten 1.851.743 1.885.046 1.938.766 0
Baten 0 0 0 0
Saldo van baten en lasten 1.851.743 1.885.046 1.938.766 0
Doelenboom onderwijs
Lasten 4.119.592 4.525.663 3.780.192 39.200
Baten -877.342 -880.595 -333.795 0
Saldo van baten en lasten 3.242.250 3.645.068 3.446.397 39.200
Doelenboom jeugd
Lasten 15.842.623 16.557.615 14.107.203 0
Baten -221.144 -626 -626 0
Saldo van baten en lasten 15.621.478 16.556.989 14.106.577 0
Totaal programma lasten 53.061.006 54.520.640 50.807.496 82.848
Totaal programma baten -18.540.763 -18.051.435 -17.065.589 0
Totaal saldo van baten en lasten 34.520.243 36.469.205 33.741.907 82.848
Mutaties reserves db sociale zaken 95.837 -1.712.749
Mutaties reserves db maatschappelijke ondersteuning -493.759 0
Mutaties reserves db gezondheidszorg -25.471 -35.000
Mutaties reserves db onderwijs -300.766 -125.000
Mutaties reserves db jeugd 156.341 82.974
Totaal mutatie reserves * -567.817 -1.789.775 -425.622 -168.648
Geraamd resultaat 33.952.425 34.679.430 33.316.285 -85.800
* in de primitieve begroting was dit bedrag nog niet uitgesplitst over de diverse doelebomen
gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -1.948.962

Wat heeft het gekost

Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten op programma 1 is ruim € 1.948.000 lager dan geraamd. Dit verschil wordt onder andere veroorzaakt door onderstaande gegevens.

Sociale Zaken

 • De kostenontwikkeling op het terrein van het inkomensdeel Participatiewet is redelijk conform de verwachting. Alleen de kosten van loonkostensubsidie zijn hoger dan verwacht. Oplopende loonkostensubsidie is een trend die de afgelopen jaren is ingezet en verder zal doorzetten, dit vanwege de grotere doelgroep, ook vanwege praktijkonderwijs. Dit is een aandachtspunt voor de komende jaren. Per saldo is sprake van een voordeel van € 90.000 op het I-deel. Dit bedrag is verrekend met de zoekrichting “versterken van de MO Soweco” vanuit de begroting 2018.
  Verder heeft er een verrekening plaatsgevonden met de voorziening dubieuze debiteuren. Als gevolg van nieuwe inschattingen is 164.000 vrijgevallen (tgv rekeningsaldo)
 •  De budgetten inzake het W-deel Participatiewet zijn in totaal per saldo met € 100.000 onderschreden en het bedrag is verrekend met de reserve ‘sociaal domein’. Er zijn minder re-integratiekosten gemaakt dan bij de begroting vanuit is gegaan. Dit wordt veroorzaakt door outsourcing van begeleidingskosten naar Extend. Deze kosten zien we terug in de WSW budgetten. Daarnaast komen loonkostensubsidies voornamelijk ten laste van het inkomensdeel Participatiewet (zie voorgaande verklaring)
 • De totale kosten voor WSW zijn € 160.000 lager dan geraamd, het bedrag is voor 100.000 verrekend met de reserve ‘sociaal domein’; het restant ad 60.000 is gebruikt voor het restant van de zoekrichting “versterken van de MO Soweco”.
 • Kosten van kwijtschelding en Stadsbank zijn € 50.000 lager dan geraamd. Dit is naar verwachting een eenmalig voordeel (kosten zijn anticyclisch).

MO

 • De kosten van huishoudelijke ondersteuning wordt overschreden met € 185.000. Deze overschrijding werd verwacht bij de vaststelling van de indexatie van de tarieven voor 2019; bij de jaarrekening 2018 werd hiervoor het overschot op de huishoudelijke ondersteuning in de reserve Sociaal Domein gestort. De overschrijding wordt nu daarom gedekt door inzet van deze reserve. Voor 2020 en verder zijn de indexatiekosten meegenomen
 • Wmo-begeleiding kent een onderschrijding van ongeveer € 200.000. Dit wordt veroorzaakt door minder klanten en minder volume gebruik. De onderschrijding resulteert in een lagere onttrekking uit de reserve. Verdere toelichting zie tekst doelenboom MO
 • Er heeft een overschrijding plaatsgevonden op de Wmo-voorzieningen ad € 40.000. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten woonvoorzieningen; kosten van woonvoorzieningen zijn moeilijk te voorspellen
 • De kosten van incidenteel maatwerkvervoer worden overschreden met € 25.000. De inning op de eigen ritbijdrage heeft vertraging opgelopen, deze worden in 2020 verwacht
 • De onderschrijdingen op genotsmiddelenbeleid € 77.000 en scheidingsloket € 74.000 zijn gestort in reserve vanwege verplichtingen 2020 en verder.

Gezondheidszorg

 • De kosten voor onderhoud en opleidingen voor AED’s zijn in 2019 € 14.000 lager dan geraamd. Er zijn minder AED’s ingezet en vervangen en er zijn minder onderhoudskosten gemaakt dan verwacht.

Onderwijs

 • Als gevolg van lagere rente zijn de kapitaalslasten € 280.000 lager dan begroot.
 • Er heeft een onderschrijding plaatsgevonden op de zogenaamde Asscher-middelen voor het vergroten van het bereik van kinderen van € 60.000; hier ligt een relatie met de OAB middelen (sisa-regeling) die zo optimaal mogelijk worden ingezet. Inmiddels zijn er al diverse beleidsvoorstellen gedaan rond onderwijsachterstanden, waaronder een nieuwe SMI -regeling(Sociaal medische indicatie) waar deze middelen voor ingezet gaan worden.
 • De kosten van het leerlingenvervoer zijn in 2019 onderschreden met € 40.000. Bij de berap werden meerkosten verwacht als gevolg van toename van duurdere maatwerkarrangementen (individueel vervoer en niet reguliere ritten die niet binnen het bestek vallen). Deze meerkosten zijn beperkt gebleven. Voor de begroting 2020 was al uitgegaan van lagere lasten.

Jeugd

 • Jeugdhulp kent een onderschrijding van 550.000 (afgerond); Dit wordt veroorzaakt door minder volume gebruik en een voordeel op subsidies. De onderschrijding resulteert in een lagere onttrekking uit de reserve. Verdere toelichting zie tekst doelenboom MO
 • We hebben van centrumgemeente Almelo € 220.000 ontvangen inzake beschermd wonen. In de afgelopen jaren zijn in de regio minder kosten gemaakt dan de ontvangen rijksbijdrage. De verschillen zijn verdeeld over de regio. Deze middelen zijn benodigd voor doorontwikkeling en doordecentralisatie beschermd wonen (een wettelijke verplichte taak), daarom zijn deze gelden in de reserve Sociaal domein gestort.
 • Er zijn minder kosten meerjarig onderhoud gemaakt € 40.000 dan begroot (scoutinggebouw). Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit onderhoudsreserve.
 • De onderschrijding van het werkbudget integrale beleidsnota € 70.000 is in de reserve gestort vanwege aangegane verplichtingen in 2020.