Sitemap

Kadernota 2022 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Kadernota 2022 Blz. 3
Inleiding Kadernota 2022 Blz. 4
Inhoudelijke ontwikkelingen Blz. 5
Samenwerkende gemeente Blz. 6
Financieel Overzicht Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Overzicht van voorstellen Blz. 9
Toelichting Blz. 10
Doelstellingen Blz. 11
Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Sociaal Domein Blz. 12
VOORSTEL: Inzet van lokale minimaregelingen: Individuele studietoeslag Blz. 13
VOORSTEL: Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 14
VOORSTEL: Algemene voorziening was- en strijkservice Blz. 15
VOORSTEL: Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 16
VOORSTEL: Gastgezinnen Evenmens Blz. 17
VOORSTEL: Uitvoeren innovatiefonds Sociaal Domein Blz. 18
VOORSTEL: Voortgang pilot Scheidingspunt Blz. 19
VOORSTEL: verlenging actieplan laaggeletterdheid Blz. 20
VOORSTEL: Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp Blz. 21
VOORSTEL: Veilig Thuis Twente Blz. 22
VOORSTEL: Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kinderbescherming Blz. 23
VOORSTEL: Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein Blz. 24
Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Ruimte Blz. 25
VOORSTEL: Heffen leges principeverzoeken Blz. 26
VOORSTEL: Onderhouden en beheren 231 km vrij verval riolering en 760 gemalen Blz. 27
Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Economie en Vrije tijdsbesteding Blz. 28
VOORSTEL: Leader Blz. 29
Overzicht voorstellen en ontwikkelingen Programma Fundament Blz. 30
VOORSTEL: In beeld brengen welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag van kritiek belang zijn voor het behalen van de ambities en doelstellingen (rolafhankelijk) Blz. 31
VOORSTEL: Budgettaire ontwikkelingen personeel Blz. 32
VOORSTEL: Inkopen, beheren en uitgeven van kantoorartikelen, meubilair, abonnementen, materiaal en materieel Blz. 33
VOORSTEL: Beschikbaar houden van programmatuur Blz. 34
VOORSTEL: Faciliteren Raad en griffie Blz. 35
Programma Sociaal Domein Blz. 36
Inleiding Blz. 37
Doelenboom Sociale Zaken Blz. 38
Doelenboom Blz. 39
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 40
Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij Blz. 41
Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners Blz. 42
Doel: Sociaal zelfredzame inwoners Blz. 43
Doelstellingen Blz. 44
Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd Blz. 45
ONTWIKKELING: In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Blz. 46
Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende middelen om te participeren Blz. 47
VOORSTEL: Inzet van lokale minimaregelingen: Individuele studietoeslag Blz. 48
Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een inkomen op bijstandsniveau Blz. 49
ONTWIKKELING: Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut Blz. 50
Subdoel: Afname van het aantal inwoners met niet beheersbare problematische schulden Blz. 51
VOORSTEL: Inzet schuldhulppreventie en -verlening. Blz. 52
Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn ingeburgerd Blz. 53
ONTWIKKELING: Uitvoeren regierol nieuwe wet Inburgering Blz. 54
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 55
Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning Blz. 56
Doelenboom Blz. 57
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 58
Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis Blz. 59
Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte Blz. 60
Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst Blz. 61
Doelstellingen Blz. 62
Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend Blz. 63
VOORSTEL: Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein Blz. 64
Subdoel: Algemene maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend Blz. 65
ONTWIKKELING: Versterken voorliggend veld Blz. 66
VOORSTEL: Algemene voorziening was- en strijkservice Blz. 67
VOORSTEL: Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer Blz. 68
VOORSTEL: Gastgezinnen Evenmens Blz. 69
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 70
Doelenboom Gezondheidszorg Blz. 71
Doelenboom Blz. 72
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 73
Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd Blz. 74
Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd Blz. 75
Doelstellingen Blz. 76
Subdoel: Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid Blz. 77
VOORSTEL: Uitvoeren innovatiefonds Sociaal Domein Blz. 78
Subdoel: Hulp in nood is geboden waar nodig Blz. 79
VOORSTEL: Voortgang pilot Scheidingspunt Blz. 80
Metingen Blz. 81
Doelenboom Onderwijs Blz. 82
Doelenboom Blz. 83
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 84
Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen Blz. 85
Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen Blz. 86
Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk Blz. 87
Doelstellingen Blz. 88
Subdoel: afname van het aantal inwoners die laaggeletterd zijn Blz. 89
VOORSTEL: verlenging actieplan laaggeletterdheid Blz. 90
Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm Blz. 91
ONTWIKKELING: Onderwijshuisvesting en IHP Blz. 92
Metingen Blz. 93
Doelenboom Jeugd Blz. 94
Doelenboom Blz. 95
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 96
Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden Blz. 97
Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd Blz. 98
Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders Blz. 99
Doelstellingen Blz. 100
Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund Blz. 101
VOORSTEL: Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp Blz. 102
VOORSTEL: Veilig Thuis Twente Blz. 103
ONTWIKKELING: Regiovisie jeugd Blz. 104
VOORSTEL: Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kinderbescherming Blz. 105
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 106
Programma Ruimte Blz. 107
Inleiding Blz. 108
Doelenboom Openbare orde en veiligheid Blz. 109
Doelenboom Blz. 110
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 111
Doel: Er is minder overlast Blz. 112
Doel: Er is minder criminaliteit Blz. 113
Doel: Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt Blz. 114
Doelstellingen Blz. 115
Subdoel: Aanpak van alcoholgebruik door minderjarigen Blz. 116
Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid 2021-2024 Blz. 117
Metingen en verplichte indicatoren Blz. 118
Doelenboom Openbare ruimte en verkeer Blz. 119
Doelenboom Blz. 120
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 121
Doel: Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen Blz. 122
Doel: Nieuwe infrastructurele werken zijn gerealiseerd Blz. 123
Doel: Bereikbaarheid is voor alle vervoerswijzen minimaal behouden Blz. 124
Doelstellingen Blz. 125
Subdoel: Wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, speeltoestellen, begraafplaatsen en kunstwerken zijn onderhouden en beheerd Blz. 126
VOORSTEL: Onderhouden en beheren 231 km vrij verval riolering en 760 gemalen Blz. 127
Metingen Blz. 128
Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH Blz. 129
Doelenboom Blz. 130
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 131
Doel: Inwoners, bedrijven en gemeente zijn zich bewust van hun leefomgeving en handelen duurzamer Blz. 132
Doel: De kwaliteit van de leefomgeving voor flora en fauna is behouden en verbeterd Blz. 133
Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen Blz. 134
Doelstellingen Blz. 135
Subdoel: Duurzame initiatieven zijn gestimuleerd en gefaciliteerd (onderdeel agenda duurzaamheid 2018-2022) Blz. 136
Uitvoeren Ontwikkelprogramma Agenda Duurzaamheid 2018—2022 Blz. 137
Subdoel: Er is minder energie verbruikt en het aandeel duurzame energie is toegenomen (onderdeel agenda Duurzaamheid 2018-2022). Blz. 138
Besparen energie in de huursector Blz. 139
ONTWIKKELING: Deelnemen Regionale Energie Strategie (RES) Twente Blz. 140
Stimuleren Energie projecten Blz. 141
Ontwikkelen project Energieloket 3.0 Blz. 142
Uitvoeren Warmtevisie Blz. 143
Subdoel: Waardevolle natuur/biodiversiteit en ecologische functies zijn beschermd en behouden Blz. 144
Deelnemen gebiedsproces Engbertsdijkvenen Blz. 145
Subdoel: Er is een duurzame inzamelstructuur voor huishoudelijk afval (onderdeel Agenda duurzaamheid 2018-2022) Blz. 146
Inzamelen van huishoudelijk afval Blz. 147
Subdoel: Kwaliteit leefomgeving voldoet aan normen (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, EV, geur) Blz. 148
Uitvoeren ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet Blz. 149
Subdoel: Uitvoering VTH voor milieutaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 150
Coördineren taken tussen gemeente en ODT door accountmanager Blz. 151
Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, EV, geur, licht en gezondheid) Blz. 152
Asbestsanering Blz. 153
Metingen Blz. 154
Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, Gemeentelijk Vastgoed en VTH Blz. 155
Doelenboom Blz. 156
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 157
Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied Blz. 158
Doel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit is ontwikkeld en is gehandhaafd. Bestaande woningvoorraad is verbeterd en doorstroming naar passende woning is bevorderd. Blz. 159
Doel: Voldoende en meer passende vestigings- en expansiemogelijkheden voor lokale bedrijven Blz. 160
Doel: Gemeentelijk vastgoed dient bij te dragen aan het realiseren van de maatschappelijke en ruimtelijke beleidsdoelen Blz. 161
Doelstellingen Blz. 162
Subdoel: In stand houden van de kwaliteit van het gemeentelijk vastgoed Blz. 163
Dashboard voor portefeuillemanagement Blz. 164
Subdoel: Middels portefeuillesturing zorgen voor een toekomstgerichte en duurzame vastgoedportefeuille met oog voor de maatschappelijke vraag en financiële stabiliteit Blz. 165
ONTWIKKELING: Opstellen en uitvoeren verhuurbeleid Blz. 166
Strategische portefeuillesturing Blz. 167
Subdoel: Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed Blz. 168
Opstellen en uitvoeren routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed Blz. 169
Subdoel: Versnellen woningbouw en zorgen voor een kwalitatief woningbouwprogramma met bijzondere aandacht voor doelgroepen. Blz. 170
Uitvoeren Woonagenda Blz. 171
Woonvisie Twenterand Blz. 172
Woningbouwversnelling Blz. 173
Opzetten/uitvoeren woonwagenbeleid Blz. 174
Prestatieafspraken Mijande Wonen Blz. 175
Subdoel: Uitvoering VTH en RO en bouwtaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 176
VOORSTEL: Heffen leges principeverzoeken Blz. 177
Subdoel: Invoering Omgevingswet Blz. 178
Uitvoeren ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet Blz. 179
Subdoel: Behoud en versterken van de identiteit van kernen en buitengebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeld en is gehandhaafd Blz. 180
Centrumvisie Vriezenveen en Centrumontwikkeling Vroomshoop Blz. 181
Metingen Blz. 182
Programma Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 183
Inleiding Blz. 184
Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme Blz. 185
Doelenboom Blz. 186
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 187
Doel: Ontmoetingsplekken en podia voor kunst, cultuur en evenementen zijn beschikbaar Blz. 188
Doel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 189
Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld Blz. 190
Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod Blz. 191
Doel: Huidig Cultureel erfgoed is behouden Blz. 192
Doelstellingen Blz. 193
Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend Blz. 194
Uitvoering evenementenbeleid Blz. 195
Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt (er) gebruikt Blz. 196
Doorontwikkeling subsidiebeleid Blz. 197
Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar Blz. 198
Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel 2021-2024 Blz. 199
Subdoel: Creatieve vaardigheden van inwoners zijn ontwikkeld Blz. 200
Verbinding Cultuur en Sociaal Domein Blz. 201
Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie Blz. 202
Uitvoering gebiedsmarketing Engbertsdijkvenen Blz. 203
Actualiseren en doorontwikkelen Nota Vrijetijdseconomie Blz. 204
Subdoel: Het instandhouden van het (immaterieel) cultureel erfgoed Blz. 205
Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling Blz. 206
Doelenboom Economie en werkgelegenheid Blz. 207
Doelenboom Blz. 208
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 209
Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid Blz. 210
Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd Blz. 211
Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht Blz. 212
Doelstellingen Blz. 213
Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland Blz. 214
Platteland Blz. 215
VOORSTEL: Leader Blz. 216
Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig Blz. 217
Actualiseren detailhandelsstructuurvisie Blz. 218
Exploiteren bestaande terreinen, fase 2 Oosterweilanden en revitalisering Garstelanden. Blz. 219
Opstellen bedrijventerreinvisie Blz. 220
Uitvoeren plan van aanpak Centrumvisie Vriezenveen Blz. 221
Doelenboom Sport Blz. 222
Doelenboom Blz. 223
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 224
Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt Blz. 225
Doelstellingen Blz. 226
Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering Blz. 227
Vervanging sportaccommodaties Vriezenveen Blz. 228
Realiseren zwembad Vriezenveen Blz. 229
Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling) Blz. 230
Special Olympics Blz. 231
Programma Fundament Blz. 232
Inleiding Blz. 233
Doelenboom Dienstverlening en klantcontact Blz. 234
Doelenboom Blz. 235
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 236
Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel Blz. 237
Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht Blz. 238
Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed Blz. 239
Doelstellingen Blz. 240
Subdoel: Inwoners zijn geregistreerd conform de feitelijke situatie Blz. 241
Integrale aanpak adres/persoonskwaliteit Blz. 242
Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 Blz. 243
Vingerafdrukken Blz. 244
Subdoel: Dienstverlening volgens verwachting Blz. 245
Centrale kanalen zijn goed bereikbaar. Inwoners worden voorzien van antwoord conform servicenormen Blz. 246
Benchmark Blz. 247
Subdoel: Toegankelijk digitaal Blz. 248
Dienstverlening & klantcontact Blz. 249
Ketenbreed kanaalsturen Blz. 250
Totstandkoming toekomstbeeld informatiehuishouding Blz. 251
Subdoel: Samen bereiken we meer Blz. 252
Participatiebeleid Blz. 253
Klantreizen Blz. 254
Regie gaat samen met goede facilitering Blz. 255
Doelenboom Bedrijfsvoering Blz. 256
Doelenboom Blz. 257
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 258
Doel: De medewerkers zijn in staat te doen wat de organisatie vraagt Blz. 259
Doel: Inwoners zijn geïnformeerd en participeren Blz. 260
Doel: Kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie Blz. 261
Doel: De financiële huishouding geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie Blz. 262
Doelstellingen Blz. 263
Subdoel: Een aantrekkelijke werkgever met gekwalificeerde en flexibel inzetbare medewerkers Blz. 264
VOORSTEL: In beeld brengen welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag van kritiek belang zijn voor het behalen van de ambities en doelstellingen (rolafhankelijk) Blz. 265
VOORSTEL: Budgettaire ontwikkelingen personeel Blz. 266
Subdoel: De organisatie is doelmatig en doeltreffend gefaciliteerd Blz. 267
VOORSTEL: Inkopen, beheren en uitgeven van kantoorartikelen, meubilair, abonnementen, materiaal en materieel Blz. 268
Subdoel: Alle IC processen zijn beoordeeld op risico’s Blz. 269
VOORSTEL: Beschikbaar houden van programmatuur Blz. 270
Subdoel: Goede advisering en ondersteuning Raad en griffie Blz. 271
VOORSTEL: Faciliteren Raad en griffie Blz. 272
Bijlagen Blz. 273
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 274
Lijst met verklarende afkortingen Blz. 275
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap