Programma Fundament

Inleiding

Programma Fundament


Het beoogd effect van het programma Fundament is een (financieel) gezonde organisatie die kan inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij. Fundament omvat reguliere bedrijfsvoering en doorlopende organisatieontwikkeling die ervoor zorgt dat de basis op orde is en blijft.


De inhoud van Fundament is ondersteunend aan en randvoorwaardelijk voor alle programma’s en doelen. Om tot een solide bedrijfsvoering te komen, worden de zogenaamde piofach-taken uitgevoerd (zie doelenboom bedrijfsvoering). Onder organisatieontwikkeling werken we aan een aantal ontwikkelopgaven zoals Dienstverlening en Professionalisering en maken we tijd- en plaats onafhankelijk werken mogelijk. Het programma Fundament bevat de doelenbomen dienstverlening en bedrijfsvoering.


Naast de eerder genoemde uitgangspunten om tot een sluitende begroting te komen voor de jaarschijf 2022, trachten wij op een kosteneffectieve wijze te opereren. Dit doen wij als een gemeente ‘die bestuurt afhankelijk van de maatschappelijke opgave, doelen realiseert in samenwerking met en in de samenleving en haar wettelijke taken uitvoert’. Met ander woorden: wij proberen bij het behalen van onze doelen en het uitvoeren van onze wettelijke taken zo veel als mogelijk samen te werken met onze maatschappelijke partners. Noem het regiegemeente of samenwerkende gemeente. In onze afweging geven wij dan ook prioriteit aan de verplichte wettelijke taken. Als er wordt gekozen voor niet-wettelijke taken, wordt dat expliciet beargumenteerd. Daarnaast kiezen wij voor taken waarvan het effect in de samenleving duidelijk zichtbaar is voor onze inwoners/organisaties, of onwenselijke effecten worden vermeden. Nieuwe activiteiten, en zeker die welke structurele middelen vergen, kunnen gezien de financiële positie niet worden gehonoreerd. De ambtelijke organisatie wordt in de kadernota 2022 en verder ontzien. Wij maken werk van plannen die op (redelijke) termijn na de verkiezingen geld gaan opleveren. Immers, we willen Twenterand Duurzaam Financieel gezond maken.

De herinrichting en verduurzaming van het gemeentehuis wordt verder vormgegeven en uitgevoerd. Vanuit het (integrale) schetsontwerp wordt, samen met de in- en externe stakeholders, gewerkt naar een voorlopig en vervolgens definitief ontwerp voor de herinrichting. Het definitief ontwerp voor vervanging van de achtergevel zit in de aanbestedingsfase. Met de uitvoering van de plannen wordt een duurzame, toekomstbestendige en efficiënte huisvesting gerealiseerd. De huisvestingslasten gaan omlaag door verhuur van ruimten aan maatschappelijke partners en/of derden en door een verminderde energiebehoefte. Er wordt inzet gepleegd om de nog voor verhuur beschikbare oppervlakte te verhuren aan maatschappelijke partners en/of derden.


Vaste kern, flexibele schil
Om als organisatie regie te voeren en snel en flexibel te reageren op de veranderingen en resultaatgericht te blijven, is een bepaalde mate van flexibiliteit nodig. Dit betekent dat bij het ontstaan van formatieruimte door uitstroom van personeel het geen automatisme is om deze weer vast in te vullen. Er gaat eerst een afweging aan vooraf die kan leiden tot andere inzet of invulling. Ook vraag en aanbod in de markt kan van invloed zijn op de wijze van invulling.


Professionalisering
Welke inhoudelijk kennis in huis aanwezig moet zijn is afhankelijk van de opgaven en de wettelijke taken. Wat betreft vereiste competenties en vaardigheden wordt voortdurend gewerkt aan professionalisering van medewerkers. Denk hierbij aan onder andere eigenaarschap, tijd- en plaats onafhankelijk werken, (projectmatig) samenwerken, procesregie, netwerken, onderhandelen, mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en creativiteit.


Informatievoorziening
Informatie en informatievoorziening(systemen) spelen een steeds belangrijkere rol bij het uitvoeren van de gemeentelijke processen. En bij de sturing op die processen en bij het monitoren en verantwoorden van beleidsdoelstellingen. Om die reden wordt verder gewerkt aan een robuuste I&A-organisatie neergezet – kwalitatief en kwantitatief – en wordt de governance (wie neemt welke beslissingen) helder ingericht. Nieuwe expertises en rollen zoals datagedreven werken, organisatie-architectuur en portfoliomanagement zullen verder worden ontwikkeld, om de ambities van Twenterand beter te kunnen realiseren.


Gemeenteraadsverkiezingen
Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen worden door de gemeente georganiseerd volgens de voorgeschreven wet- en regels. Onduidelijk is of de coronamaatregelen op dat moment nog impact hebben en of bepaalde nieuwe stemmethodes nogmaals worden gehanteerd. De voorbereiden starten eind augustus 2021.

Doelenboom Dienstverlening en klantcontact

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Klantgedreven dienstverlening

Doel: De identiteit, burgerlijke stand en de persoonsinformatie is authentiek en actueel

Bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van Nederland wordt de identiteit vastgesteld en vastgelegd. Alle inwoners van de gemeente Twenterand zijn geregistreerd met een set van gegevens in de basisregistratie (BRP). De kwaliteit wordt bepaald door de actualiteit en authenticiteit van de geregistreerde gegevens. De persoonsgegevens moeten van een kwalitatief hoog niveau zijn, omdat honderden publieke instellingen deze gegevens gebruiken in hun contacten met de inwoners. Op basis hiervan hebben inwoners bepaalde rechten en kunnen zij gebruik maken van bepaalde diensten en voorzieningen.

Doel: De uitvoering van de publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht

De uitvoering van de Publieksdiensten is snel, soepel en oplossingsgericht en sluit steeds meer aan bij het besef dat mensen graag zelf hun zaken regelen, wanneer het hen uitkomt. Ook in 2022 zal verder worden geïnvesteerd in kanaalonafhankelijk werken, responsieve E-formulieren via digitaal loketten. Voor mensen die dit niet kunnen, bieden we ondersteuning en alternatieven. Standaard waar het kan, persoonlijk en op maat waar het moet. De inrichting van selfservice vereist beschikbaarheid van systemen, beveiliging en ICT-infrastructuur.

Doel: De dienstverlening is toegankelijk en kwalitatief goed

Bij klant gedreven dienstverlening geloven we dat de kracht voor goede dienstverlening in de betrokkenheid en professionaliteit zit van de medewerkers. Toegankelijk qua (toegangs-)kanalen en werken volgens onze dienstverleningskernwaarden: professioneel, invoelend en respectvol, oplossingsgericht en transparant. De logica (of de beleving) van de inwoner is daarbij belangrijk, onze organisatie is daarbij zoveel mogelijk ondersteunend. We zorgen dat de verwachting rondom onze dienstverlening helder is. Wij verbeteren onze kwaliteit door monitoring en vragen aan klanten.

Subdoel: Inwoners zijn geregistreerd conform de feitelijke situatie

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Dienstverlening volgens verwachting

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Toegankelijk digitaal

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Samen bereiken we meer

Zo gaan we dat doen

Doelenboom Bedrijfsvoering

Doelenboom

Beoogd maatschappelijk effect

Solide bedrijfsvoering ten behoeve van een goed functionerende gemeente

Doel: De medewerkers zijn in staat te doen wat de organisatie vraagt

Hierbij werken wij o.a. aan:

  • Werken in rollen i.p.v. functies;
  • Teamontwikkeling;
  • Leiderschapsontwikkeling;
  • Bevordering lerend vermogen;
  • Tijd- en plaatsonafhankelijk werken;

Doel: Inwoners zijn geïnformeerd en participeren

Het doel is dat de inwoners van de gemeente Twenterand zich gehoord en betrokken voelen. In beide begrippen zit het tweerichtingsverkeer. Beide bereik je ook door goed te luisteren naar wat er in de Twenterandse samenleving gebeurt en ook door daadwerkelijk iets te doen met die signalen. Hierbij gaan we meer naar buiten., werken we meer op locatie, om beter aan te sluiten bij wat leeft in de maatschappij.

Doel: Kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie

Dit meer intern gerichte doel wordt bereikt door de realisatie van de subdoelen van alle SCOPAFIJTH – functies. Hierdoor zijn de primaire processen in de andere doelenbomen beter in staat om de bestuurlijke doelen te realiseren.

Doel: De financiële huishouding geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie

De (financiële) gegevens die bij de verschillende documenten in de p&c-cyclus verstrekt worden, moeten een juist beeld geven van de financiële positie op dat moment. Dit betekent dat de gegevens in het financiële systeem up-to-date moeten zijn.

Subdoel: Een aantrekkelijke werkgever met gekwalificeerde en flexibel inzetbare medewerkers

Zo gaan we dat doen

Subdoel: De organisatie is doelmatig en doeltreffend gefaciliteerd

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Alle IC processen zijn beoordeeld op risico’s

Zo gaan we dat doen

Subdoel: Goede advisering en ondersteuning Raad en griffie

Zo gaan we dat doen