Lijst met verklarende afkortingen

Lijst met verklarende afkortingen

AED Automatische externe defibrillator
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
APV Algemene Plaatselijke Verordening
Awb Algemene wet bestuursrecht
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZC Asielzoekerscentrum
BAC Bestuurlijke Advies Commissie
BAG Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BBV Besluit begroting en verantwoording
BBZ Bijstand voor zelfstandigen
BCF Beleidsgestuurde Contract Financiering
BCM Bestandscontrolemodule
BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheden
BDU Brede Doel Uitkeringen
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BHV BedrijfsHulpVerlening
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOA Bijzonder Opsporings Ambtenaar
BOPZ Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
BOR Begeleide OmgangsRegeling
BRP Basisregistratie Personen
BTW Belasting over Toegevoegde Waarde
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BW&RO Bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling
B&W Burgemeester en wethouders
BW Beschermd wonen
CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CPB Centraal Plan Bureau
CORV Collectieve Opdracht Routeer Voorziening
CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
DIV Documentaire Informatie Voorziening
DHW Drank- en Horecawet
DOL Digitaal Opkopers Loket
DOR Digitaal Opkopers Register
DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken
EHS Ecologische Hoofd Structuur
EMU Europese Economische en Monetaire Unie
EVP Extern veiligheidsplan
EZ Economische Zaken
GBA Gemeentelijke Basis Administratie
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke GezondheidsZorg
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMP Gemeentelijk Mobiliteits Plan
GR Gemeenschappelijke regeling
GRP Gemeentelijk Riolerings Plan
GT Gemeentelijke telecommunicatie
HR Human Resource
HRM Human Resource Management
HTTV Hammer Tafeltennis Vereniging
I&A Informatisering & Automatisering
IBP Interbestuurlijk Programma
ICT Informatie en Communicatie Technologie
IHP Integraal Huisvestingsplan
IMGeo Informatiemodel Geografie
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
IBP Interbestuurlijk Programma
IKVO Industriekring Vroomshoop & Omstreken
IOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeelt. Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers
IOAZ Inkomensvoorziening Oudere en gedeelt. Arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen
IPR Internationaal Privaatrecht
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IVT Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand
JGZ Jeugdgezondheidszorg
KB Koninklijk Besluit
KOP Kernontwikkelingsplan
KVO-B Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen
KRW Kader Richtlijn Water
LGB Lokaal Gezondheidsbeleid
MDA Milieu, duurzaamheid en afval
MER Milieu Effect Rapportage
MEV Macro Economische Verkenning
MFA Multifunctionele accommodaties
MJOP Meerjarenonderhoudsplan
MO Maatschappelijke opvang
MT Management Team
NEO Nieuwe Energie Overijssel
NMO Natuur en Milieu Overijssel
NvO Norm voor opdrachtgeverschap
ODT Omgevingsdienst Twente
OMD Ondersteuning maatschappelijke deelname
OM Openbaar Ministerie
OOV Openbare orde en veiligheid
OR&V Openbare ruimte en verkeer
OZB Onroerendezaakbelasting
OZJT Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente
P&O Personeel & Organisatie
P&C Planning & Control
PAS Programmatische Aanpak Stikstof
PGB Persoonsgebonden budget
PIOFACH Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting incl.Juridisch
PIP Provinciaal Inpassingsplan
pMJP provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling
PO Primair Onderwijs
POH Jeugd GGZ Praktijk Ondersteuner Huisarts Jeugd geestelijke gezondheidszorg
PPS Publiek Private Samenwerking
PSO Prestatieladder Socialer Ondernemen
PW Participatiewet
R&T Recreatie & Toerisme
RES Regionale Energie Strategie
RIEC ON Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland
RIS RaadsInformatieSysteem
RMC Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
RO Ruimtelijke Ordening
ROB Raad voor Openbaar bestuur
RSO Richtlijn Sportdeelname Onderzoek
RUD Regionale UitvoeringsDienst
RvC Raad van Commissarissen
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie
SCOPAFIJTH Security, communicatie, organisatie, personeel, administratieve organisatie, financiën, informatievoorziening, juridisch, technologie, huisvesting
SEV Sociaal Economische Visie
SKJ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
SMART Specifiek , Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
SMI Sociaal Medische Indicatie
SPP Strategische PersoneelsPlanning
SOT Schoolondersteuningsteam
SON Stadsbank Oost Nederland
SOWECO Sociaal Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel
SoZa Sociale Zaken
SROI Social return on Investment
SRT Sociaal Recherche Twente
SSNT Shared Services Netwerk Twente
START Specifiek, Toetsbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
SW Sociale werkplaatsen
SZST Stichting ZorgSaam Twenterand
UP Uitvoeringsprogramma
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet Onderwijs
VPB Vennootschapsbelasting
VRT Veiligheidsregio Twente
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV Voortijdig schoolverlaten
VTE Vrijetijdseconomie
VTH Vergunningen, Toezicht en Handhaving
VTLB Vrij Te Laten Bedrag
VTT Veilig Thuis Twente
VVE Voor- en vroegschoolse educatie
VvG Vereniging van Grondbedrijven
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
WCK Wet Consumenten Krediet
Wet BIBOB De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Wet BOPZ Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
Wet FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
Wet OKE Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
Wet WIJ Wet investeren in jongeren
Wgr Wet gemeenschappelijke regelingen
Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
Wlz Wet langdurige zorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WOB Wet Openbaarheid van Bestuur
WOZ Wet Onroerende Zaakbelasting
Wro Wet ruimtelijke ordening
Wsw Wet sociale werkvoorziening
WT-4 West Twente 4 gemeenten
Wvggz Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
WW-uitkering Werkloosheidsuitkering
Wwb Wet werk en bijstand
ZAT Zorg- en adviesteam