Sitemap

Bestuursrapportage (Berap) 2020 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Bestuursrapportage 2020 Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Algemeen Blz. 5
Realisatie doelstellingen programmabegroting 2020 Blz. 6
Financiële toelichting Blz. 7
Covid-19 maatregelen Blz. 8
Informatie impact corona, peildatum eind augustus 2020 Blz. 9
Paragraaf financiële impact corona Blz. 10
Paragraaf impact corona op realisatie programmadoelen Programmabegroting 2020 Blz. 11
Programma Sociaal Domein Blz. 12
Inleiding Programma Sociaal Domein Blz. 13
Inleiding Programma Sociaal Domein Blz. 14
Doelenboom Sociale Zaken Blz. 15
Doelenboom Blz. 16
Inhoudelijk perspectief Blz. 17
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 18
Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij Blz. 19
Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners Blz. 20
Doelstellingen Blz. 21
Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd Blz. 22
Uitvoeren sociale werkvoorziening Blz. 23
Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut Blz. 24
Zoekrichting: renderende en vitale netwerken: versterken van de MO SOWECO Blz. 25
Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning Blz. 26
Doelenboom Blz. 27
Inhoudelijk perspectief Blz. 28
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 29
Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis Blz. 30
Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte Blz. 31
Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst Blz. 32
Doelstellingen Blz. 33
Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend Blz. 34
Financiële ontwikkelingen sociaal domein Blz. 35
Doelenboom Gezondheidszorg Blz. 36
Doelenboom Blz. 37
Inhoudelijk perspectief Blz. 38
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 39
Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd Blz. 40
Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd Blz. 41
Doelstellingen Blz. 42
Subdoel: Hulp in nood is geboden waar nodig Blz. 43
Ontwikkeling Scheidingsloket Blz. 44
Doelenboom Jeugd Blz. 45
Doelenboom Blz. 46
Inhoudelijk perspectief Blz. 47
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 48
Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden Blz. 49
Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd Blz. 50
Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders Blz. 51
Doelstellingen Blz. 52
Subdoel: Er zijn voor alle jeugdigen voldoende toegankelijke basisvoorzieningen gericht op activering en preventie Blz. 53
Subsidiëren en afspraken maken op het gebied van jongerenwerk en straathoekwerk Blz. 54
Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund Blz. 55
AANGEPAST: Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kinderbescherming Blz. 56
AANGEPAST: Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp Blz. 57
Verklaring verschillen Programma Sociaal Domein Blz. 58
Overzicht baten en lasten Blz. 59
Programma Ruimte Blz. 60
Inleiding Programma Ruimte Blz. 61
Inleiding Programma Ruimte Blz. 62
Verklaring verschillen Programma Ruimte Blz. 63
Overzicht baten en lasten Blz. 64
Programma Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 65
Inleiding Programma Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 66
Inleiding Programma Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 67
Verklaring verschillen Programma Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 68
Overzicht baten en lasten Blz. 69
Programma Fundament Blz. 70
Inleiding Fundament Blz. 71
Inleiding Programma Fundament Blz. 72
Doelenboom Bedrijfsvoering Blz. 73
Doelenboom Blz. 74
Inhoudelijk perspectief Blz. 75
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 76
Doel: De medewerkers zijn in staat te doen wat de organisatie vraagt Blz. 77
Doel: Inwoners zijn geïnformeerd en participeren Blz. 78
Doel: Kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie Blz. 79
Doel: De financiële huishouding geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie Blz. 80
Doelstellingen Blz. 81
Subdoel: Actuele informatie is veilig, beschikbaar, betrouwbaar en toegankelijk in efficiënte systemen Blz. 82
Faciliteren flexwerken (tijd en plaats onafhankelijk werken) Blz. 83
Subdoel: Alle IC processen zijn beoordeeld op risico’s Blz. 84
Bijhouden van de verzekeringsportefeuille Blz. 85
Verklaring verschillen Programma Fundament Blz. 86
Overzicht baten en lasten Blz. 87
Financiële positie en ontwikkeling Blz. 88
Financiële positie en ontwikkeling Blz. 89
Overzicht van baten en lasten per programma Blz. 90
Resultaatbestemming Blz. 91
Toelichting overzicht 'baten en lasten per programma' Blz. 92
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap