Programma Ruimte

Inleiding Programma Ruimte

Inleiding Programma Ruimte

De opgaven voor gemeenten in het ruimtelijke domein zijn groot. Deze opgaven liggen voor het programma ruimte met name op het gebied van klimaatverandering en toekomst bestendig wonen. Hier zijn afspraken  over gemaakt tussen overheden in het Interbestuurlijk Programma. De mate waarin gemeenten invulling kunnen geven aan deze afspraken is nog onderwerp van discussie in VNG verband. Ook voor onze gemeente is de realiteit dat we op dit moment slechts in beperkt mate op deze afspraken kunnen inspelen. 

De klimaatthema’s (energietransitie, klimaatadaptatie en transitie naar een circulaire economie) en de  invoering Omgevingswet  zorgen voor grote veranderingen voor onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ook voor onze eigen organisatie.  

Onze ambities voor klimaat en duurzaamheid zijn in de Agenda Duurzaamheid vastgelegd. Deze ambities en de ambitie uit het coalitieakkoord om tot de koplopergroep van de meest duurzame  gemeenten te behoren leiden er toe dat we samen met inwoners en tal van maatschappelijke partners flink de schouders eronder moeten zetten. De gemeente krijgt vanuit de rijksoverheid een regierol bij de uitfasering van  het gebruik van aardgas (warmtetransitie) en in regionaal verband bij de lokale opwek van duurzame elektriciteit. Dit alles heeft ruimtelijk consequenties die in het Omgevingsbeleid een plek moeten krijgen. De veranderingen in het Omgevingsbeleid gaan niet alleen over deze nieuwe thema’s maar ook over een andere rol en manier van werken van de gemeente  door de komst  van de nieuwe Omgevingswet .

De invoering van de Omgevingswet biedt mogelijkheden om procedures te vereenvoudigen en te versnellen. Dit vraagt een andere rol van de gemeente maar ook van de initiatiefnemer. De gemeente heeft de plicht om gemeentelijke beleidsplannen, regelgeving en digitale systemen aan te passen op de nieuwe wet. Initiatiefnemers worden zelf verantwoordelijk om draagvlak voor hun plan te organiseren. De  gemeenteraad bepaalt de kaders voor het nieuwe omgevingsbeleid, de hoeveelheid regels en de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college. Met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners worden in 2020 via een participatieproces de kaders bepaald. De woningmarkt staat onder druk. We zien dat er in de kernen weer nieuwe woningen worden gebouwd. Inbreidingslocaties ontwikkelen we met prioriteit. We bevorderen de doorstroming door de uitgifte van startersleningen te continueren in 2020.

Verklaring verschillen Programma Ruimte

Overzicht baten en lasten

Programma Ruimte
Lasten
Doelenboom Openbare orde en veiligheid 71.427,00
Doelenboom Openbare ruimte en verkeer 0,00
Doelenboom Duurzaamheid,Milieu en VTH -17.630,00
Doelenboom Bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling en VTH 25.000,00
78.797,00
Baten
Doelenboom Openbare orde en veiligheid 3.800,00
Doelenboom Openbare ruimte en verkeer -45.000,00
Doelenboom Duurzaamheid, Milieu en VTH 0,00
Doelenboom Bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling en VTH -44.420,00
-85.620,00
Totaal Programma Ruimte -6.823,00
Het voordeel van € 6.823 wordt onder andere veroorzaakt door:
Openbare orde en veiligheid; een hogere bijdrage dan geraamd aan de VRT van € 71.000
Openbare ruimte en verkeer; er is een contract voor reclame in abri's, dit levert € 37.000 op, wat niet geraamd is.
Duurzaamheid, milieu en VTH; een aantal structurele voordelen uit de jaarrekening 2019 zijn in de berap verwerkt, bijvoorbeeld opbrengst
leges telecommunicatie (te laag geraamd) en lagere kosten derden op milieubeheer (is al aantal jaren een onderschrijding).
Bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling en VTH; er zijn meer percelen grond verkocht, wat een voordeel oplevert van € 25.000