Financiële positie en ontwikkeling

Financiële positie en ontwikkeling

Dit hoofdstuk bevat het financiële rapportagedeel van deze berap. Onderstaand worden de afwijkingen per programma aangegeven, alsmede de uitkomsten hiervan voor de resultaatbestemming.  Tot slot wordt een toelichting gegeven, waarin per programma de verschillende mutaties nader worden verklaard.

Overzicht van baten en lasten per programma

Lasten Baten
Programma Sociaal Domein
Mutaties Berap 2020: 1.177.114,00 -534.188,00
Programma Ruimte
Mutaties Berap 2020: 78.797,00 -85.620,00
Programma Economie en vrije tijdsbesteding
Mutaties Berap 2020: 0,00 0,00
Programma Fundament
Mutaties Berap 2020: 192.560,00 -419.000,00
Totaal 1.448.471,00 -1.038.808,00
Resultaat voor bestemming 409.663,00

Resultaatbestemming

Storting Onttrekking
Mutaties Berap 2020: reserve Sociaal Domein 0,00 -650.000,00
Begroting 2020 geactualiseerd n.a.v. Berap 2020 0,00 -650.000,00
Resultaat voor bestemming 409.663,00
Berap: onttrekking reserves -650.000,00
Resultaat na bestemming -240.337,00

Toelichting overzicht 'baten en lasten per programma'

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (B.B.V.) is het verplicht de gemeenteraad een
begroting aan te bieden die is geschoond van stortingen in en onttrekkingen aan reserves.
Dit is het zogenaamde resultaat voor bestemming.
Vervolgens dient aangegeven te worden welke bedragen aan welke reserves moeten worden
onttrokken dan wel worden toegevoegd en op welke programma's dit betrekking heeft.
Na deze toevoegingen en onttrekkingen (de resultaatbestemming) volgt het resultaat na
bestemming.
Op deze manier wordt voor de raad inzichtelijk gemaakt hoeveel aan reserves wordt toegevoegd en
onttrokken, zonder dat dit hun budgetrecht aantast.
Resultaatbestemming.
Het inzichtelijk maken van deze regelgeving voor wat betreft de resultaatbestemming is
door ons opgenomen onder het financiële overzicht "baten en lasten per programma".
Zoals uit het betreffende overzicht blijkt, sluit de begroting 2020 -geschoond van stortingen in en
onttrekkingen aan reserves- bij deze berap met een nadelig saldo van €409.663 Dit noemen we het
zogenaamde resultaat voor bestemming.
Berekening:
- stijging lasten 2020 1.448.471,00
- stijging baten 2020 -1.038.808,00
- resultaat voor bestemming 409.663,00
Berap 2020:
Programma Sociaal Domein 642.926,00
Programma Ruimte -6.823,00
Programma Economie en vrije tijdsbesteding 0,00
Programma Fundament -226.440,00
Resultaatbestemming, onttrekkingen / toevoegingen reserves -650.000,00
Totaal voordeel Berap 2020 -240.337,00