Inleiding Bestuursrapportage 2020

Inleiding

Algemeen

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage (hierna te noemen Berap) van 2020 aan. Met de Berap wordt tussentijds verantwoording afgelegd door het college aan de raad over de realisatie van de doelstellingen uit de programmabegroting 2020. Over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2020 wordt informatie gegeven over de relevante afwijkingen in de uitvoering. Ook wordt een financieel overzicht gegeven over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2020. Per programma is een verklaring van de financiële verschillen opgenomen.

In de Berap wordt per programma gerapporteerd over de relevante afwijkingen in de uitvoering op basis van de doelenbomen 2020. Per onderwerp is een toelichting gegeven over de afwijking. Als er geen afwijking aan de orde is, wordt geen (doelenboom met) informatie opgenomen. Het hoofdstuk ‘Financiële positie en ontwikkeling’ bevat het financiële rapportagedeel van deze Berap.

Realisatie doelstellingen programmabegroting 2020

In onze programmabegroting 2020 gaven wij aan verder te werken aan een ‘kernachtig en veranderend’ Twenterand. Enkele uitgelichte ontwikkelingen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen uit de programmabegroting 2020 zijn; invoeren omgevingswet en transformatie sociaal domein, werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit, uitvoeren leerlingenvervoer, subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening, Expertisecentrum Duurzame gezinsvormen en bij complexere vergunningen meer toezicht en handhaving.

Financiële toelichting

Per programma is aangegeven of bepaalde ontwikkelingen leiden tot bijgestelde ramingen. Er wordt ingegaan op relevante afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen in de Programmabegroting. Hierbij is het uitgangspunt geweest om alleen wijzigingen van € 20.000 en groter op te nemen, op advies van de auditcommissie. Op de uitwerking van de geconcretiseerde maatregelen vanuit de zoekrichtingen (PB 2018), verbouw gemeentehuis en versterken MO Soweco, wordt bij de betreffende doelenboom ingegaan.

Deze Berap sluit met een voordeel van € 240.337 Voorgesteld wordt om het positief saldo te storten in de Algemene Risico Reserve. Bij de jaarrekening 2020 zal het definitieve resultaat bekend worden. De grootste voor- en nadelen waarover in deze Berap gerapporteerd wordt zijn;
Programma Sociaal Domein:
- De Asschermiddelen zijn verlaagd met € 43.000
- Correctie op de raming voor rijksvaccinatie (€ 76.500). Deze was al opgenomen in de begroting van de Regio Twente
Programma Ruimte:
- Er zijn meer percelen grond verkocht, dit levert een voordeel op van € 25.000
- Er is een contract afgesloten voor reclame in abri’s voor € 37.000, dit contract was niet geraamd
Programma Fundament:
- De meicirculaire laat een voordeel zien in de algemene uitkering van € 504.000
- De post gemeentelijke gebouwen laat een overschrijding zien doordat de energiekosten, belastingen en onderhoud van diverse (school)gebouwen, die in beheer van de gemeente zijn gekomen, niet waren opgenomen in de raming. De overschrijding is € 36.000