Sitemap

Bestuursrapportage (Berap) 2019 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Bestuursrapportage 2019 Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Programma Sociaal Domein Blz. 5
Inleiding programma Sociaal Domein Blz. 6
Doelenboom Sociale Zaken Blz. 7
Doelenboom Blz. 8
Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij Blz. 9
Doelstellingen Blz. 10
Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd Blz. 11
Doorontwikkeling Maatschappelijke Onderneming Soweco Blz. 12
Zoekrichting: renderen en vitale netwerken: versterken van de MO SOWECO Blz. 13
Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning Blz. 14
Doelenboom Blz. 15
Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis Blz. 16
Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte (kanteling) Blz. 17
Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst Blz. 18
Doelstellingen Blz. 19
Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend Blz. 20
Financiele ontwikkelingen Sociaal Domein Blz. 21
Kosten leerlingenvervoer Blz. 22
Doelenboom Gezondheidszorg Blz. 23
Doelenboom Blz. 24
Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd Blz. 25
Doelstellingen Blz. 26
Subdoel: Hulp in nood is geboden waar nodig Blz. 27
Bestrijden van de eikenprocessierups Blz. 28
Doelenboom Jeugd Blz. 29
Doelenboom Blz. 30
Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders Blz. 31
Doelstellingen Blz. 32
Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund Blz. 33
Duurzame gezinsvormen Blz. 34
Verklaring verschillen programma Sociaal Domein Blz. 35
Programma Ruimte Blz. 36
Inleiding programma Ruimte Blz. 37
Doelenboom Openbare orde en veiligheid Blz. 38
Doelenboom Blz. 39
Doel: Er is minder overlast Blz. 40
Doelstellingen Blz. 41
Subdoel: Uitvoering APV Blz. 42
Uitvoering APV (met name evenementen) Blz. 43
Doelenboom Duurzaamheid, milieu en VTH Blz. 44
Doelenboom Blz. 45
Doel: Er is een schoner, gezonder en veiliger leefomgeving voor mensen Blz. 46
Doelstellingen Blz. 47
Subdoel: Ongezonde situaties saneren (op gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid (EV), geur, licht, gezondheid) Blz. 48
Verbod asbestdaken per 1-1-2024 Blz. 49
Doelenboom Bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en VTH Blz. 50
Doelenboom Blz. 51
Doel: Leefbaardere kernen en buitengebied Blz. 52
Doelstellingen Blz. 53
Subdoel: Uitvoering VTH voor RO en bouwtaken volgens het uitvoeringsprogramma Blz. 54
Realiseren uitvoeringsprogramma VTH Blz. 55
Subdoel: Facilitering rond ruimtelijke aangelegenheden op het gebied van rechtszekerheid en wensen is geborgd Blz. 56
Bestemmingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 57
Subdoel: Nieuwe bouwmogelijkheden zijn gecreëerd Blz. 58
Startersleningen Blz. 59
Verklaring verschillen programma Ruimte Blz. 60
Programma Economie en vrije tijdsbesteding Blz. 61
Inleiding programma Economie Blz. 62
Doelenboom Sport Blz. 63
Doelenboom Blz. 64
Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt Blz. 65
Doelstellingen Blz. 66
Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering Blz. 67
Vitaal Sportpark Blz. 68
Doelenboom Economie en werkgelegenheid Blz. 69
Doelenboom Blz. 70
Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid Blz. 71
Doelstellingen Blz. 72
Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland Blz. 73
Verbod asbestdaken per 1-1-2024 Blz. 74
Verklaring verschillen Programma Economie Blz. 75
Programma Fundament Blz. 76
Inleiding Programma Fundament Blz. 77
Doelenboom Bedrijfsvoering Blz. 78
Doelenboom Blz. 79
Doelstellingen Blz. 80
Subdoel: De organisatie is doelmatig en doeltreffend gefaciliteerd Blz. 81
Zoekrichting: Gemeentehuis Blz. 82
Verklaring verschillen Programma Fundament Blz. 83
Financiële positie en ontwikkeling Blz. 84
Financiële positie en ontwikkeling Blz. 85
Overzicht van baten en lasten per programma Blz. 86
Resultaatbestemming Blz. 87
Toelichting overzicht van baten en lasten per programma Blz. 88
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap