Programma Fundament

Inleiding Programma Fundament

Het programma Fundament omvat alle bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Beoogd effect is een (financieel) gezonde organisatie die inspeelt op de ontwikkelingen in de maatschappij. De doorontwikkeling naar een kernorganisatie staat hierbij de komende jaren centraal. Uitgangspunten van de doorontwikkeling zijn:


- Wettelijke taken worden uitgevoerd
- Het bestuur kan goed besturen
- Doelen worden met en door de samenleving gerealiseerd


Om dit te bereiken wordt langs 2 lijnen gewerkt:
- Focus op de samenleving
- Slimmer organiseren
Daarom wordt vooral ingezet op digitalisering, professionalisering, dienstverlening en programmasturing.

Doelenboom Bedrijfsvoering

Doelenboom

Verklaring verschillen Programma Fundament

Programma Fundament    
Lasten    
Doelenboom Dienstverlening N 20.125,00
Doelenboom Bedrijfsvoering N 225.235,00
  N 245.360,00
Baten    
Doelenboom Dienstverlening V -12.000,00
Doelenboom Bedrijfsvoering V -774.189,00
  V -786.189,00
     
Totaal programma Fundament V -540.829,00
     
     
Het voordeel van € 540.829 wordt onder andere veroorzaakt door de volgende posten:    
Als gevolg van verminderde wachtgelduitkeringen van voormalige collegeleden ontstaat een voordeel van € 120.000; dit voordeel wordt structureel meegenomen in de programmabegroting 2020
In 2019 is de opstalverzekering van de gemeente geactualiseerd. Hiervoor was het noodzakelijk om het overgrote deel van de gemeentelijke gebouwen te laten taxeren. Dit zorgt voor een éénmalig nadeel van € 16.925.
De zoekrichtingen huisvesting extra diensten gemeentehuis en verhuur gemeentelijke gebouwen worden niet gehaald in 2019, dit  levert een éénmalig nadeel op van € 85.000.
De algemene uitkering laat een voordeel zien van € 859.000. Hiervan is € 5.000 bestemd voor rijksvaccinatie en € 905.000 voor Jeugd (zie verschillenverklaring programma 1). Per saldo geeft de meicirculaire een nadeel van € 50.811. 
Door het niet (geheel) halen van de taakstelling kostendekkendheid sport ontstaat er in 2019 een nadeel van € 75.000. Het structurele effect wordt conform kadernota in de programmabegroting verwerkt. 
In verband met het later in gebruik nemen van het nieuwe financieel systeem dan gepland, moest er langer doorgewerkt worden met het 'oude' financieel systeem. De kosten voor een half jaar aanvullende licenties levert een éénmalig nadeel op van € 28.000.
Conform de circulaire van het ministerie van Binnenlandse zaken is het budget voor salarissen en sociale lasten van politieke ambtsdragers geïndexeerd. Dit zorgt voor een nadeel van € 23.500; dit bedrag wordt structureel meegenomen in de programmabegroting 2020.
De kosten voor de accountantscontrole door  BDO zijn € 24.810 hoger dan geraamd. In de programmabegroting 2020 wordt het budget structureel aangepast.
De kosten van het opvangen van zwerfdieren door de nieuwe aanbieder zijn € 17.000 hoger dan geraamd; dit bedrag wordt structureel meegenomen in de programmabegroting 2020
In 2019 is het budget voor aanschaf en onderhoud van software overschreden. Er zijn meer licenties voor Office 365 en Citrix aangeschaft dan begroot, in verband met het vergroten van de mogelijkheid tot flexwerken. Daarnaast zijn er meerkosten geweest door nieuwe taken, toegenomen digitalisering en inflatiecorrecties. Deze kosten (€ 160.000) worden conform kadernota in de programmabegroting verwerkt.
Over- en onderschrijdingen welke verrekend worden met een reserve worden hier niet nader verklaard.